De Massa-immigratie. Allemaal de Schuld van Links. Toch?

 
Inleiding
We hebben het de afgelopen jaren allemaal uit ten treure gehoord: ‘Die (massa-)immigratie? Allemaal de schuld van links.’ Net als bij de zgn. ‘massa-immigratie uit moslimlanden’ –zie mijn vorige onderwerp- geldt mogelijk ook hier dat dit geroepen wordt uit politieke overwegingen, zonder feitelijke onderbouwing. Om de vraag te beantwoorden is het nodig om naar een langere periode te kijken. Allereerst stel ik mijzelf de vraag of de (im)migratie de afgelopen 50 jaar nu wel iets bijzonder was.

Polen in de mijnbouw
Was er voor 50 jaar geleden geen migratie? Nee hoor: er is wat afverhuisd de afgelopen eeuwen. Bekende groepen zijn de Franse Hugenoten, Portugese Joden en ook de Batavieren kwamen geloof ergens uit de buurt van Hongarije. Ook kwamen er, tot aan het eind van de 19e eeuw, tienduizenden trekarbeiders uit de ons omliggende landen ieder jaar hier in de landbouw werken en gingen er Nederlanders naar bijvoorbeeld Duitsland om daar in de industrie te werken. Polen en Slovenen kwamen in de jaren twintig van de vorige eeuw werken in de mijnbouw van Limburg . Nederlanders vertrokken naar de VS, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, maar ook naar België en Duitsland. Vluchtelingen uit België, Duitsland, Oost-Europa kwamen weer hier. Het lijkt niet zo heel veel anders dan de afgelopen vijftig jaar, alleen de absolute aantallen en de landen verschillen.

Pieken en dalen in de migratiestromen

In deze grafieken, zie je de totale immigratie, links, en emigratie, rechts, van de afgelopen twee eeuwen in Nederland in aantallen. Enkele opmerkelijke pieken rond de 1ste en 2e wereldoorlog. In de 1ste kwamen er veel Belgen deze kant op, die zelfs niet allemaal in de statistiek zitten doordat ze niet werden ingeschreven in het bevolkingsregister. Totaal zijn ongeveer 900.000 Belgen naar het noorden gevlucht. De meesten keerden zeer snel weer terug. Begrijpelijk dat ook de emigratie in WOI een forse dip te zien gaf.

In 2e wereldoorlog zie je eerst een scherpe daling van de emigratie, dan een piek en dan weer een daling (rode stippen). De verklaring is bizar: de weggevoerde Joden, en natuurlijk andere groepen, staan geboekt als geëmigreerd. Anne staat dus in de linkertabel als geïmmigreerd en in de tweede als geëmigreerd. Ik vind werken met cijfers leuk, maar er zijn van die momenten…

De zeer scherpe immigratiepiek net na WOII is de komt van Indische-Nederlanders, waarvan er overigens weer een flink aantal remigreerden naar Indonesië om vervolgens weer naar Nederland te komen. Deze immigratie duurde zo tot begin jaren zestig toen de laatsten uit Nieuw-Guinea kwamen. De afgelopen 45 jaar krijgen we (grote) groepen migranten uit Middellandse Zeelanden, vluchtelingen, Surinamers en Antillianen met een Nederlands paspoort, en vinden er verhuizingen plaats binnen de EU, waarbij de laatste jaren natuurlijk Oost-Europa een belangrijke rol is gaan spelen en het aandeel van bijvoorbeeld Turken en Marokkanen sterk is verminderd. Ook komen er duizenden jaarlijks studeren en huren we hooggekwalificeerde mensen in uit bijvoorbeeld India om hier te werken. In beide tabellen zie je een duidelijke sterk oplopende lijn.

Emigratie blijft achter bij immigratie

De linker grafiek geeft eigenlijk een wat beter idee van de betekenis van migratiestromen voor ons land want deze laat zien de aantallen per duizend inwoners van Nederland (er staat een % teken linksboven de tabel, maar je moet bijvoorbeeld 12 lezen als 1,2 procent).
Je ziet forse pieken en dalen maar eigenlijk is het beeld vrij constant de afgelopen honderd jaar. Als je echter beter kijkt dan zie dat de emigratie duidelijk achterblijft bij de immigratie de laatste 50 jaar en dat is heel duidelijk zichtbaar in de rechtertabel waar je het gecumuleerde emigratiesaldo ziet van de afgelopen 200 jaar. Het achterblijven van de emigratie vindt een duidelijke oorzaak in een zeer sterke economische groei in Nederland. Pas de laatste jaren lijkt het erop dat er weer meer een evenwicht te ontstaan.

 
14 miljoen migranten in twee eeuwen
Het effect is wel dat Nederland van een emigratie- een immigratieland werd. In totaal immigreerde er +/- 7,3 miljoen mensen de afgelopen twee eeuwen naar Nederland en vertrokken er 6,7 miljoen, wat het saldo geeft van ongeveer 600.000 die je in de tabel 4 ziet. Ik zelf had nooit gedacht dat die migratiestromen zo groot zouden zijn. Dat doet me wel denken dat als je aantal generaties allochtonen gaat vergroten, tot bijvoorbeeld de 5e generatie, dat dan heel goed mogelijk is dat de autochtonen dan in de minderheid zijn. Ikzelf ben bijvoorbeeld een 3e generatie allochtoon.

De aantallen

 
Deze grafiek laat zien met hoeveel groot de stijging is van de verschillende groepen allochtonen. Let wel dit is het aantal eerste generatie allochtonen dat in ons land verblijft, oftewel immigratie min emigratie min sterfte. Dat laatste speelt niet zo’n rol bij niet-westerse allochtonen omdat die bestaat uit  een veel jonge groep mensen.

Dat zijn flinke stijgingen. Totaal komen we uit op 1,6 miljoen en daarnaast hebben we nog hetzelfde aantal van de tweede generatie. Uitgedrukt in percentage van de bevolking was het aandeel 1ste generatie allochtonen in 1972 4% en nu is dat opgelopen tot 10% en is de stijging bijna 200%. De tweede generatie is net zo groot.

Wat nu
Op Sargasso is een poging gedaan om de migratie aan naoorlogse kabinetten te plakken:

Nadeel vind ik is dat het wel heel veel verschillende groepen zijn.

Nederlands-Indiërs, Somalische vluchtelingen, Marokkaanse gastarbeiders, Indiase ‘raketgeleerden’, een Duitse verliefde, Antilliaanse straatjochies, Chinese studenten, Tsjechische vluchtelingen, EU versus geen EU, westers versus niet-westers en ga zo maar door, zijn toch moeilijk bij elkaar op te tellen en aan verantwoordelijken te plakken.
Ik ga daarom groepen onderscheiden en kom over een paar dagen met een analyse van de komst van Turken en Marokkanen, als gastarbeider en in het kader van gezinshereniging en vorming.

Bronnen:

CBS

Eigen berekeningen excel-file

Meer discussie op Sargasso

Deel II hier
Deel III

‘Massa-immigratie’ moslimlanden.

15 thoughts on “De Massa-immigratie. Allemaal de Schuld van Links. Toch?

 1. klaphek

  Avatar van klaphek
  Uit een vorig blog:

  flipvandyke 08-12-2009 21:00
  Klaphek ik probeer het nog één keer.

  Jij wilt cijfers zien van x jaar geleden en ik zeg dat het niet van belang is voor de migratiecijfers nu. Ik heb je ook al duidelijk gemaakt dat die cijfers niet beschikbaar zijn.

  Nu we hebben vastgesteld dat flip niet vies is van een jokje, de cijfers zijn er gewoon, en er wel degelijk sprake is van massaimmigratie uit moslimlanden, wat kost dat?

 2. Ruud Karsten

  Avatar van Ruud Karsten
  Ik ben vooral geinterreseerd nar het verband met LINKS uit de aanhef. Het is in onze parlementaire democratie in genoemde periode niet voorgekomen dat uitsluitend links de dienst uitmaakte in beleid. In ongeveer de helft van die periode heeft de grootste linkse partij zelf oppositie gevoerd. In alle andere gevallen is deze partij bij regeringsdeelname geflankeerd door een partij die rechts of midden was.

 3. klaphek

  Avatar van klaphek
  @Ruud Karsten,

  Dit is gewoon een afleidingsmanoeuvre. Gedane zaken nemen geen keer. Het moet gaan over wie die immigratie op gang willen houden. En dat zijn linksisten.

 4. Satuka

  Avatar van Satuka
  Het ligt natuurlijk allemaal wat genuanceerder. Natuurlijk waren er ook rechtse partijen die heil zagen in immigratie en nog steeds roepen lang niet alle rechtse partijen op tot het sluiten van de grenzen.

  Maar feit blijft dat er vanuit de rechterflank meer geluiden komen om de immigratie (tijdelijk) te beperken dan uit de linkerflank.

  En ander feit blijft dat dit soort geluiden steevast worden afgestraft met kwalijke kwalificaties uit de linkerflank, zoals betichtingen van het er op nahouden van superioriteitsgevoelens, xenofobie, islamofobie, racisme, fascisme en op zijn tijd ook een linkje met een of ander nazi-kopstuk.. Er mag gewoon niet over gepraat worden. Want volgens bepaalde – wat minder genuanceerde – geluiden uit de linkerflank is alle ellende op de wereld dan weer de schuld van "rechts" en de schuld is nog lang niet vereffend dus moeten we iedereen altijd maar toelaten.

 5. Ruud Karsten

  Avatar van Ruud Karsten
  @klaphek

  Gedane zaken nemen geen keer is gezien de periode van de grafieken geen discussiepunt. De grafieken gaan over gedane zaken en als zodanig mijn reactie ook op beleid over de periode waar het cijfermateriaal aan ontleend is.

  @Satuka

  Het linkse geluid maakt maar een deel uit van het politieke spectrum. Bij andere onderwerpen heb ik niet het gevoel dat rechts zo eenvoudig laat ringeloren door links idealisme.

  Ik blijf het onzin vinden om een groep die in de praktijk nog geen 25% invloed heeft gehad op het beleid ten aanzien van immigratie de zwarte piet toe te spelen.

 6. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  @Ruud De volgende keer wordt je op je wenken bediend.

  @Satuka Ik heb niet de indruk dat het vreemdelingenbeleid nu juist is versoepeld door dit kabinet. De verscherpingen van Verdonk uit 2004, inkomen, en 2006, inburgeringscursus, worden nog steeds uitgevoerd en op punten vinden er verscherpingen plaats. Ik heb nu juist het idee dat het allemaal steeds scherper wordt.
  Het enige dat je zou kunnen zeggen is de generaalpardon-regeling uit 2007, maar dat was eenmalig om de ‘misstanden’ uit het verleden op te ruimen.
  Je kan dat ook wel zien aan grafiek 5 of kijk anders op mijn vorige blog.

  Dat je van rechts meer hoort klopt wel. Als de een wat roept dan roept de ander nog harder en nog radicaler. Het lijkt wel een wedstrijdje verpissen.

 7. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  @ flip
  Mooi overzicht. En een zeer interessant artikel van het CBS, fijn dat je ons daarop attendeert. De geschiedenis herhaalt zich, en het CBS-artikel laat duidelijk zien dat Nederland door de eeuwen heen altijd al een land is geweest dan veel immigranten trok. Waaronder mijn ouders. Mijn moeder stamt af van de Hugenoten die in de 17e eeuw naar Nederland kwamen. Mijn vader komt hoogstwaarschijnlijk uit een gebied in Duitsland dat tegenwoordig ergens bij de Poolse grens ligt. Het zou interessant zijn als reageerders hun eigen achtergronden zouden vermelden, dan krijg je een mooi beeld hoe divers onze bevolking eigenlijk is.

  Wat me opviel – naast wat jij al in je blog aanhaalt – in het CBS-artikel:

  "Briels schat dat de 150 duizend Zuid-Nederlanders die in 1622 in het noorden verbleven (zij waren in de tweede helft van de zestiende eeuw als gevolg van de Spaanse overheersing naar de Noordelijke Nederlanden uitgeweken) zelfs tien procent van de bevolking uitmaakten. Dit percentage is vergelijkbaar met het huidige percentage in het buitenland geborenen van 10,6. Destijds waren er zelfs al steden bijvoorbeeld Haarlem, Leiden en Middelburg) waar de ‘buitenlandse’ bevolking, in dit geval de Zuid-Nederlandse immigranten, de meerderheid vormden."

  "In genoemde gevallen ging het in de eerste plaats om personen die vervolgd werden vanwege hun religie. Ook het verschijnsel ‘arbeidsmigratie’ is echter niet nieuw."

  "In 1899 waren ruim 90 duizend personen in het buitenland geboren, ongeveer evenveel als een eeuw
  daarvoor. De totale bevolking was in deze honderd jaar gegroeid van 1,9 naar 5,1 miljoen."

  "Het huidige (relatieve) immigratieniveau komt redelijk overeen met dat van honderd jaar geleden, terwijl het emigratieniveau in 2006 juist iets boven de piek van het ‘topjaar’ 1952 ligt."

  Interessant is ook grafiek 6 op pag. 39 die de immigratie uit mediterrane landen laat zien, en overduidelijk aangeeft dat de immigratie vanuit die landen, waaronder Marokko en Turkije, al jaren een dalende lijn laat zien.

  "In de eerste jaren van het nieuwe millennium is de samenstelling van de immigratie naar Nederland verder gewijzigd. Het aantal immigranten uit de vier traditionele herkomstlanden (Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen en Aruba) en het aantal asielmigranten neemt verder af. Uit sommige andere landen komen daarentegen juist meer immigranten. Na de uitbreiding van de Europese Unie per 1 mei 2004 met tien nieuwe lidstaten is vooral de immigratie vanuit Polen fors oegenomen. De Polen vormden in 2006 met 8 duizend immigranten zelfs de grootste groep. Het gaat hierbij voor een belangrijk deel om arbeidsmigranten. Ook uit China komen steeds meer migranten, overwegend studenten."

  "Houden we rekening met de door Oomens geraamde aantallen migranten over de periode 1796–1865, dan bedraagt het aantal immigranten in de periode 1796–2006 bij benadering 7,3 miljoen. Het aantal emigranten over de laatste twee eeuwen komt dan globaal uit op 6,7 miljoen. Per saldo hebben zich in de afgelopen twee eeuwen dus 600 duizend personen een plaats in de Nederlandse samenleving verworven."

  "De veranderde samenstelling van de migratiestromen in combinatie met continue stromen zoals hiervoor aangegeven, hebben geleid tot een enorme diversiteit in bevolkingsgroepen in Nederland. Zo waren er op 1 januari 2007 personen van ruim 220 verschillende herkomstgroeperingen in Nederland woonachtig, variërend van een enkele bewoner uit de Oceanische eilanden Guam en Nauru tot 390 duizend voor de grootste groep, personen uit Indonesië of het voormalig Nederlands-Indië."

 8. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  Dank Johanna.

  Het is inderdaad een artikel met ontzettend veel aardige informatie en dat slechts 46 bladzijde groot. Ik heb op mijn bureau een, inmiddels gekreukelt, exemplaar liggen vol met krabbeltjes en markeringen.
  Enkele plaatjes en citaten komen zeker nog terug in mijn vervolgstukken.

  In 1883 besloot een trekarbeider uit Duitsland in ons land te blijven. Hij had bij zich een zoontje van 2 jaar. Dat 1ste generatie allochtone zoontje trouwde met een autochtone vrouw en zij kregen in 1923 een dochter. Die dochter trouwde met een autochtone man en in 1953 kregen zij een zoon. Die zoon ben ik dus en omdat ik tenminste één grootouder heb die in het buitenland is geboren maakt dat mij een allochtoon van de 3e generatie.
  Nooit van bewust geweest totdat ik een tijdje geleden stuitte op tabellen van het CBS over derde generatie allochtone Turken en Marokkanen. Toen besefte ik dat ik dat ook ben, ondanks dat een grootvader van mij al 126 jaar geleden naar Nederland kwam.

 9. Wies

  Avatar van Wies
  De statistiekjes geven denk ik niet de hoofdzaak weer.

  De val van de muur is denk ik belangrijker, omdat daardoor ideologische tegenstellingen zijn afgevlakt en culturele tradities terug belangrijker zijn geworden.

  Het Tito model in Joegoslavië bvb. smeedde het land aaneen in een ideologisch model en ieder weet wat nadien kwam.

  In China blijken er nauwelijks nog echte communisten te zijn, maar wel Chinezen die economisch en politiek samenwerken, of het nu om de kleine China’s gaat: Singapore, Taiwan, of Hong Kong , of om de economisch belangrijke chinese minderheden in Indonesië en Thailand.

  Dat patroon, is ook in nederland aanwezig. De moeilijke integratie heeft dus meer met wereldwijde tendenzen te maken dan met specifiek Nederlandse factoren.

  Of misschien toch: weinig landen in Europa waren tot voor kort homogener, en hadden daardoor minder voeling met mogelijke valkuilen van intercultureel contact. In combinatie met een sterke nadruk op een met het identiteitsgevoel verbonden ethisch zendingsbewustzijn, lijkt me dat toch ook mogelijk een bijkomende verklaring

  Wat specifiek links betreft: ik denk dat men ter linkerzijde vaak moeite heeft in andere dan ideologische categoriën te denken, hoewel het natuurlijk anders kan uitpakken. De Schotse nationalisten bvb combineren wel het ideologische en het culturele.

 10. helena

  Avatar van helena
  Dank voor de grafieken! En de informatie.
  Ik ga dat CBS-artikel zeker lezen!

  Hebben jullie dit rapport al gezien? Hier staan ook veel cijfers in over migratie en is dacht ik ook aan de Tweede Kamer aangeboden.
  http://static.ikregeer.nl/pdf/BLG19985.pdf

  Het behandelt o.a de migratie van en naar NL vanaf WOII en gaat gedetailleerder in op de migratie vanaf 2000.

  In zekere zin zijn we allemaal afstammelingen van migranten!

 11. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  @dank voor je reactie Helena,
  Ik had het rapport wel eens gezien, maar vergeten in mijn archief te zetten. Blij dat ik hem weer heb.

 12. glosky

  Avatar van glosky
  weinig met links en rechts te maken maar wel alles met economische belangen van het moment.

  nu hebben we de poppen aan het dansen.

  rechts zal er niet voor betalen en links steekt het moralistische vingertje omhoog terwijl

  het populisme en relifasisme heerlijk in hun beerputten roeren.

  tel uit je winst.

 13. Pingback: Link(s)e soep | Kip's Blog

Leave a Reply