De Massa-immigratie is de Schuld van Links. Toch? Deel II.

In mijn vorige blogpost had ik al een historisch overzichtje gegeven van de migratie door de eeuwen heen. Ik concludeerde dat het aantal verschillende groepen zo groot is dat het niet bij elkaar te vegen is. Ik moet het in stukken knippen en de meest makkelijke groep is die van de arbeidsmigranten. Turken en Marokkanen vormen daarvan verreweg de grootste groep.  Hoe is die migratie tot stand gekomen en met behulp van de cijfers kom ik tot conclusies.  

Het begin van de werving van ongeschoolde arbeidskrachten
Al in 1947 (Kabinet Beel I; PvdA,CDA –het was de KVP, maar die is opgegaan in het CDA) werd de eerste bilaterale overeenkomst gesloten, met Italië, om ongeschoolde arbeiders hierheen te halen om –voornamelijk- in de mijnbouw te komen werken -opmerkelijk trouwens dat al twee jaar na de oorlog er blijkbaar al niet genoeg Nederlanders waren die dit werk wilden doen.
Later werden er door werkgevers nog meer Italianen geworven, maar in 1960 waren het nog maar 2700 Italianen werkzaam in Nederland. We kregen echter een steeds groter tekort aan ongeschoolde arbeidskrachten en er werden nog meer wervingsovereenkomsten gesloten. Opnieuw met Italië (1960), Spanje (1961), Portugal (1963), Turkije (1964), Griekenland (1964), Marokko (1969), Joegoslavië (1970) en Tunesië (1970).
Al deze contracten werden afgesloten door CDA-VVD kabinetten.
 
 
Spontanen
Er werkten echter al eerder Turken en Marokkanen (en andere bevolkingsgroepen) legaal in Nederland. Tot 1967 kon je met in een toeristenvisum naar Nederland komen en werk zoeken. Als je werk vond dan kon je een werk- en verblijfsvergunning krijgen. Spontanen werden ze genoemd.
Op 1 januari 1968 waren al een 11.000 Marokkanen in Nederland. Nog voor de officiële werving dus. In 1967 was er een economische crisis en werden arbeidscontracten niet verlengd (De Jong; CDA, VVD). Ook werd door dat kabinet de regeling afgeschaft van de spontane migratie.

Praten over beperkingen, maar vooral veel praten
Eind jaren zestig was het ook voor het eerst dat er in bredere kring werd gesproken over de effecten van de migratie. Waren het eerst alleen de ambtenaren van justitie die zich intern roerden, ook bv de vakbeweging begon zich ermee te bemoeien.
De scheidslijnen waren klassiek. De VVD behartigde de belangen van het bedrijfsleven en die wilde natuurlijk een zo open mogelijk arbeidsmarkt. De vakbeweging was daar niet zo van gecharmeerd, want die zagen dat niet in het belang van de arbeiders.  Links volgde de vakbeweging natuurlijk en voor het CDA was natuurlijk het gezin belangrijk en dat zullen we nog zien bij de gezinshereniging.

Nadat er duizenden arbeidscontracten niet waren verlengd in 1967 trok de economie weer aan en werd er weer opnieuw geworven. In eerste instantie wilden ambtenaren dat het verblijf aan een maximum van twee jaar werd verbonden, maar dat is nooit regel geworden en in 1973 werd besloten dat de keus werd gelaten aan de gastarbeider: of langer blijven of vertrekken met een premie. (Den Uyl; CDA, D’66, PvdA, GL -was PPR). De vertrekpremie -ook wel oprotpremie genoemd, haalde het niet door maatschappelijk verzet en werd kamerbreed verworpen.

De illegalen
Probleem waar men mee zat was dat weliswaar in 1967 de spontanenregeling was afgeschaft, maar de werkgevers ongeschoolde arbeidskrachten nodig bleef hebben, die de werving niet zo snel kon leveren. De werkgevers lieten de mensen dan maar zonder vergunning werken. Het ‘illegalenprobleem’ was geboren. De boetes die werkgevers konden krijgen stelden niets voor, doch het economisch voordeel was groot. Helemaal als men de illegalen ook nog zwart liet werken -wit werken was toen nog mogelijk ondanks het illegaal zijn. Gezegd moet worden dat veel werkgevers de illegaal wel fatsoenlijk behandelde.

Het einde van de immigartie van ongeschoolde arbeidskrachten
Vele duizenden vonden gemakkelijk werk bijvoorbeeld in de tuinbouw. Na de officiële beëindiging van de arbeidsmigratie (Den Uyl; CDA, D’66, PvdA, GL) besloot het kabinet Den Uyl in 1975 schoon schip te maken en een regularisatie af te kondigen. Ongeveer 16.000 konden daar gebruik van maken, waarvan ongeveer de helft Turken en Marokkanen. Na die tijd bleven er echter nog illegalen. Pas in 1979 (Van Agt I; CDA-VVD) kwam er en nieuwe wet, de Wet Arbeid Buitenlandse werknemers, die het mogelijk maakte om werkgevers strenger te straffen (wat in de praktijk echter maar weinig gebeurde).
Ook kwam er in 1980 onder Van Agt I een nieuwe regularisatie die enkele duizenden illegalen een vergunning bezorgden.
Tot op heden zijn er geen ongeschoolde arbeidskrachten meer geworven. Alleen als hier niet iemand is van zijn/haar kwaliteiten dan wordt arbeidsmigratie nog toegestaan. Enkele duizenden krijgen zo nu nog steeds een tewerkstellingvergunning. Uiteraard is er binnen de EU wel een vrije arbeidsmarkt.

De cijfers

Op 1 januari 2009 waren er 362 duizend Turken en Marokkanen van de eerste generatie in Nederland. In 1976 waren dat er 93 duizend. Daarvan zijn er 53 duizend nog steeds –onafgebroken- in Nederland. Dat is maar 7% van het totaal aantal. –Er zijn wel meer Turken en Marokkanen in Nederland die er ook van voor 1976 waren, maar die zijn tussendoor weg geweest Ook zijn er 13.000 tweede generatie kinderen van voor 1976 onafgebroken in Nederland.
50% van de 720 duizend Turken en Marokkanen is van de 2e generatie (hier geboren) en mogelijk meer dan 40% van de 1ste generatie is hier gekomen door gezinsvorming/hereniging.

Zodra een kabinet langer dan een half jaar aan de macht is geweest in een jaar, dan heb ik daar het immigratiesaldo van dat jaar aan toegekend. De grootste gemiddelde stijging had het kabinet Van Agt I, CDA-VVD, van 1978 t/m 1981 met een gemiddelde van meer dan 17.500 per jaar.

Tabel 1 geeft de verdeling over de jaren van de verschillende kabinetten. Over alle jaren was het gemiddelde migratiesaldo 8100. Heel opmerkelijk is dat hoe langer het kabinet zit hoe hoger het migratiesaldo. Het gemiddelde in het eerste jaar is 6.372 en het derde jaar 10.697.
Van Agt I scoort het hoogst in het derde jaar met bijna een saldo van bijna 25 duizend. Onder Van Agt I  kwamen 70.000 meer Turken en Marokkanen naar ons land dan dat er vertrokken. Goede tweede is Den Uyl.
Zoals ook al uit grafiek 2 bleek zie je twee duidelijke topperiodes: 1970 t/m 1981 en 1986 t/m 1994. De eerste piek komt door de komst van de gastarbeiders t/m 1975 en in deze periode heb je ook al gezinsmigratie, vrouw (met kinderen) komen over. De tweede piek komt voornamelijk doordat de kinderen die hier zijn gekomen een partner zoeken in het land van herkomst.

Tabel 2 geeft het aantal immigranten per partij tijdens hun regeerperiode. Het CDA is de kampioen. Van alle eerste generatie immigranten kwam 86% hier tijdens een regering met het CDA en dat terwijl ze 82% van de tijd aan de regering waren. Groen Links heeft het hoogste gemiddelde –het was de PPR die in de regering zat. De CPN, later ook opgegaan in GL, moest, samen met de gereformeerde partijen, in de jaren zestig en zeventig het minste weten van de immigratie.
Eigenlijk ontlopen de cijfers elkaar niet zo van de grote partijen en de kleinere partijen hebben wat weinig geregeerd om er hardere uitspraken over te doen.


En de schuldigen zijn …
Schuldigen of verantwoordelijken -wat je maar wilt, de belangrijkste kenmerk van de arbeidsmigratie was dat de regering voor de volle 100% naar de pijpen van het bedrijfsleven danste. Was oorspronkelijk de bedoeling om gastarbeiders te werven voor een korte periode, de wens van het bedrijfsleven om ze langer te mogen houden werd vrijwel geruisloos ingewilligd. Veel visie kan je de opeenvolgende kabinetten dan ook niet verwijten. Er is maar één antwoord mogelijk op de ‘schuldvraag’ en dat is: iedereen die ook maar enige verantwoordelijkheid droeg.
Dat geldt ook voor de gezinsmigratie en daarover een volgende keer.

Voor de cijfers zijn meerdere cijfers van het CBS door mij bewerkt om een periode vanaf 1964 te kunnen geven.

Eigen berekeningen in dit excel-bestand.

Geraadpleegde stukken:

Migratiekaart (pdf)
CBS (pdf)
Illegalen in de tuinbouw (pdf)

Saskia Bonjour: Grens en Gezin.

Meer discussie over dit artikel op Sargasso .

Blogpost ‘Massa-immigratie’ moslimlanden .

Deel III

29 thoughts on “De Massa-immigratie is de Schuld van Links. Toch? Deel II.

 1. Steenhouwer

  Avatar van Steenhouwer
  Zeer verhelderend. Lijkt me uitstekend gedocumenteerd. Nu alleen nog een discussie over het wel of niet gebruiken van het woord "schuld". Zo lijkt het net of we het fout deden.

 2. antoinette duijsters

  Avatar van antoinette duijsters
  Zo gaat het nu altijd, economie voor alles. En hoe het precies gegaan is wordt het liefst vergeten.
  Goed blog!

 3. Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Mooi zo, we hebben er van geleerd.

  Nu gaan we aan het omgekeerde traject beginnen.

  Nederland is zwaar overbevolkt.

 4. P.H.M. van de Kletersteeg

  Avatar van P.H.M. van de Kletersteeg
  Schuld is de overheid; die is verantwoordelijk voor goede wetten, en voor de toepassing ervan.
  Na 60 jaar nog geen vreemdelingen wet-althans geen goede of duidelijke.
  En daar komt een heleboel misere uit voort.

 5. cornelia

  Avatar van cornelia
  het is tijd om de massa-immigratie te stoppen. Nederland is te klein voor immigratie. Toen Nederland 10 miljoen inwoners had gingen er vele Nederlanders emigreren omdat het hier te benauwd werd en nu komen er mensen binnen die niets voor Nederland kunnen en willen betekenen.

 6. P.H.M. van de Kletersteeg

  Avatar van P.H.M. van de Kletersteeg
  Trouwens: in 1947 was de bevolkingsopbouw niet normaal.
  Teveel gesneuvelden mannen, teveel arbeidsongeschikt en er moest teveel in tekorte tijd gebeuren.

  En inderdaad: de engelstalige landen laten toe, begrensd met een quotum, en met als eis bruikbaarheid voor het gastland.

  Wij importeren alleen maar.
  Kritiekloos.
  En dat breekt ons op.

  Vluchtelingen die 10 landen overslaan en hier aankomen?
  Hebben de bordjes soos gevolgd.

  Al te goed is buurmans gek?

 7. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  Dank voor jullie reacties.
  @Steenhouwer Schuld of een ander woord is een kwestie van smaak. Ik gebruik ‘schuld’ in de kop als rectie op ‘Het is allemaal de schuld van links/linksche kerk etc’.

  @Kletersteeg De overheid heeft altijd de schuld ook als het goed gaat. De aard van het beestje. Het enige wat de overheid kan zeggen: ‘maar jullie mij gekozen’. Terecht. Uiteindelijk zijn wij dus schuldig.

  @Cornelia De groepen de emigreerden deden dat niet omdat Nederland te benauwd was. Het waren voor een belangrijk deel boeren(knechten) waar geen werk meer voor was. De schaalvergroting en mechanisatie zorgde voor een enorm banenverlies in de landbouw. In Canada, Australie, Nieuw Zeeland was nog ruimte zat.
  Nietemin was men begin jaren zestig enorm bezorgd over het aantal mensen in de toekomst: 20 miljoen in 2000. Het is een belangrijke reden geweest voor de vrijwillige geboortebeperking.
  Ik ben wat ouder en heb begin jaren zestig meerdere gezinnen meegemaakt waar men meer dan tien kinderen had. Je kan het je niet meer voorstellen.

 8. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  @P.H.M. van de Kletersteeg 30-12-2009 21:02
  ‘Trouwens: in 1947 was de bevolkingsopbouw niet normaal.
  Teveel gesneuvelden mannen, teveel arbeidsongeschikt en er moest teveel in tekorte tijd gebeuren.’

  Italie niet dan? Heel wat meer zou ik zo zeggen. Er zijn wat Italiaanse divisies links en rechts in de pan gehakt. Nederland is er vrij goed vanaf gekomen. Buiten de Joden, Zigeuners, 30.000 dwangarbeiders en nog wat groepen na natuurlijk.

  Nederlanders wilden niet in de mijnen werken, want daar werden de Italianen voornamelijk voor geworven. Dat wilden ze ook niet in de jaren twintig toen hier Polen en Slovenen naartoe werden gehaald.

 9. Aad Verbaast

  Avatar van Aad Verbaast
  Goed onderbouwd blog. Boeiend om te zien.
  Iedereen heeft boter op het hoofd. Geheugen is iets wat niet lang beklijft. Zeker in de politiek.

 10. P.H.M. van de Kletersteeg

  Avatar van P.H.M. van de Kletersteeg
  Je vergeet de hongerwinter 44-45. De italianen hadden genoeg te eten
  Mijn familie had trouwens een italiaan als onderduiker.Die kwan tot rondom 1960 ieder jaar effe langs op zijn vespa

  Maar met de italianen zag je ook waar het cultureel fout ging.
  De italiaanse meiden mocht nog niet tegen gepraat worden door nederlandse jongens.
  Maar de italiaanse jonmgens waren een beetje TE brutaal tegen de nederlandse meiden
  En dat was de reden voor de eerste vreemdelingen rellen.

 11. P.H.M. van de Kletersteeg

  Avatar van P.H.M. van de Kletersteeg
  Theoretisch is de bevolking verantwoordelijk.
  In realiteit wordt de politiek bedreven door een slordige 20% van de bevolking.

  Als dat NIET zo was, zou nu de regering naar huis gestuurd worden en vervangen worden door prmier Wilders.

  Terecht dat de nederlanders niet de mijn in wilden.
  Stoflongenworden nog steeds niet officieel als beroepsziekte gezien; want dan moet de staat betalen.

 12. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  @kletersteeg Ik had een paar geleden een jonge collega van Italiaanse afkomst. Ik had toen een knipsel van de NRC van de jaren vijftig. Het artikel had wat weg van wat jij beschrijft. Ik heb dat toen overgetikt en Italianen, Spanjaarden vervangen door Marokkanen en Turken. Aan hem gegeven en gevraagd of hij er mee eens was. Dat was hij. Toen hem het orginele knipsel gegeven. Zelden iemand zo rood zien worden.

  Ik ben de hongerwinter niet vergeten, maar die was alleen in de Randstad. Niet in de mijnen van Zuid-Limburg. Ik kwam trouwens eind jaren zeventig een Tunesier (misschien Marokkaan, weet ik niet meer)tegen die jaren in de mijnen had gewerkt. Hij sprak goed Nederlands, maar wel met een heel zachte G.

  Dank @Aad

 13. helena

  Avatar van helena
  Goed werk! Behoorlijk wat tijd heb je daar ingestoken!

  Klopt dat de overheid naar de pijpen van het bedrijfsleven danste. Die dus arbeidskrachten nodig hadden. In 1974 stelde de overheid een wervingsstop in. Is dat wat jij bedoelt met regularisatie?

  Duidelijk dat het in ieder geval niet de schuld van links is….het CDA en VVD denken het meest aan het bedrijfsleven. Hoe zat het ook alweer met die mijnen (toen ze gesloten moesten worden)?

  Het was Cohen overigens van de PvdA die een strengere vreemdelingenwet heeft ingevoerd… (die door enkele van zijn opvolgers nog strikter werd nagevolgd).

 14. jbourbon

  Avatar van jbourbon
  @Kletersteeg:
  Als premier Wilders alleen de macht zou hebben werd nederland bestuurd door ongeveer 9% van de bevolking.
  Tenminste als de peilingen kloppen.

  Ook een leuke gedachte toch?

  @vandyke:
  Uitstekend gedokumenteerd weer.
  Moet je heel veel tijd kosten, maar is uiterst zinvol.

  Alleen in de politiek lijkt het niet meer om feiten te gaan.
  De grootste bek dreigt gelijk te krijgen en daar helpen geen feiten tegen, helaas.

 15. alib

  Avatar van alib
  @vandyke
  Heel mooi. De vraag is echter of het wel om cijfers gaat. Of gaat het (ging het) om individuen?

  Al deze mensen hebben een verhaal. Waarom ze naar Nederland kwamen, wat ze hebben meegemaakt, waarom ze al dan niet zijn gebleven.

  Cijfers zijn prachtig, maar verhullen de individuele geschiedenissen. Cijfers verbloemen, overrulen, verwijzen ‘ik’ naar ‘n slim verzamelprogramma (jawel, te zien op het scherm). Ineens lijkt alles duidelijk.

  Dus niet. Niet te lezen in de cijfers zijn de utopien, de toekomstdromen, of simpelweg de verwachtingen die immigranten hebben gehad. Niet te lezen zijn de individuele afwegingen die zijn gemaakt. Niet te lezen zijn de onzekerheden, de angsten, de ervaringen van bitterheid en blijdschap die immigranten hebben ervaren.

  Cijfers zijn mooi. Ze lijken net echt.

 16. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  @ Ieder. Hartelijk dank voor de reacties en complimenten.

  @Helena. De regularisatieregeling was een generaal-pardon. In 1975 kon iedere illegaal een verblijfsvergunning krijgen als hij kon aantonen voor 1-11-’74 in Nederland te zijn geweest.
  Op zich niets mis mee naar mijn mening, maar als je vervolgens geen maatregelen neemt om illegale arbeid tegen te gaan dan is het dweilen met de kraan open. In 1979 kwam wel die wet -WABW- die dat mogelijk maakte, met een beperktere regularisatie in 1980 ‘om het af te ronden’. De boetes waren toen wel hoger, maximaal 10.000 gulden zeg ik uit mijn hoofd, maar stopte de illegale arbeid niet. Het leverde gewoon te veel op.
  Pas nu wordt er echt effectief opgetreden -denk ik- tegen illegale arbeid doordat de belastingdienst ook meedoet en bij betrappen een torenhoge aanslag presenteert.

 17. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  Nog even @Helena Je ziet die regularisatiepiek in Tabel 1, Den Uyl, jaar 3. Een uitschieter naar 17.000, hetgeen 6.000 meer is dan in 1974 en 1976.

  @jbourbon Precies mijn gevoel, het gaat steeds minder om de feiten.

  @politiq Geintje?

  @Alib Individuele verhalen zijn bijzonder belangrijk, maar dat wil niet zeggen dat we niet naar de cijfers moeten kijken.

 18. P.H.M. van de Kletersteeg

  Avatar van P.H.M. van de Kletersteeg
  @Flip. Dat omwisselen van nationaliteiten kan ook best.
  Het sociale gedrag is hetzelfde.

  De hongerwinter was inderdaad in de randstad en andere grote steden.
  Ik haalde het aan, omdat reizen voor wek normaal was, maar ook omdat er te weinig mannen waren.

  Bij mij thuis hadden we 3 kostgangers; die werkte in amersfoort, maar woonden in het oosten en het noorden.

  Na de oorlog waren er te weinig mensen voor de mijnen; dat had meerdere oorzaken.
  Ook de lage betaling.
  Die werd later beter, en toen was het probleem opgelost

  @Bourbon: alles, maar dan ook alles is beter dan het zootje wat er nus zit; die zijn verantwoordelijk voor de nodeloze teloorgang van onze sociale staat en economie.

 19. P.H.M. van de Kletersteeg

  Avatar van P.H.M. van de Kletersteeg
  Gezien vanuit het perspectief van het gastland, is de reden waarom een vreemdeling komt van geen belang

 20. keuleniscool

  Avatar van keuleniscool
  De moslim partij ( = de PvdA )
  is altijd de grote pleiter geweest voor de multi culti waanzin .

  oprotten alle tuig wat zich niet aanpast !

  Als nu 10 % van de bevolking moslim is en volgens het CBS meer dan 30 x zo crimineel is ,
  wordt ingrijpen en opruimen een noodzaak !

 21. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  @Kletersteeg 10:13 Dus of nu een ‘raketgeleerde’ uit India hier komt werken of een arme ongeletterde sloeber uit Somalie, maakt voor Nederland niet uit?

  @keuleniscool
  Is dat zo van de PvdA? Hetzelfde kan je niet van andere partijen zeggen? Heb je mijn stuk wel gelezen?

  Welke cijfers van het CBS? Wil ik graag zien.

 22. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  @ flipvandyke
  Uitstekende bijdrage, waar – weet ik uit ervaring – een zee van tijd in gaat zitten om dit te maken. Het geeft veel inzicht.

  @ alib
  Ja, die individuele verhalen die blijven helaas aardig onderbelicht. Het is kennelijk niet meer belangrijk welke dromen mensen hadden en wat daarvan terecht kwam. Tenzij het een Nederlander was die naar het beloofde land (Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika) emigreerde. Ik ken er daar een aantal van. Sommigen leven nog steeds tussen hoop en wanhoop. Ze willen terug naar Nederland, maar zouden dan hun kinderen en kleinkinderen moeten achterlaten. Een onmogelijke keuze.

 23. flipvandyke

  Avatar van flipvandyke
  Dank je Johanna

  Veel werk inderdaad en dat komt ook omdat de gegevens van het CBS van voor 1996 over immigranten sporadisch is en zelden geeft wat je precies wilt hebben. Een ‘trick’ is dan soms nodig.
  In dit verhaal zit natuurlijk ook veel leeswerk, maar het is toch de moeite waard als je toch veel positieve reacties krijgt.

 24. Pingback: Link(s)e soep | Kip's Blog

 25. Jason

  Feit blijft dat Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven geprofiteerd hebben van het werk dat ongeschoolde arbeiders gedaan hebben. Werk dat veel baby boomers niet wilden doen. Het probleem is dat er veel immigranten naar Nederland zijn gekomen — en nog steeds binnenstromen — wiens cultuur niet verenigbaar is met de Nederlandse: religie, cultuur, opvattingen, ethiek, etc. Dat heeft geleidt tot een splitsing in de samenleving en zal alleen maar verergeren in de komende jaren.

 26. Pingback: Kleine gastvrijheid - deel II - Sargasso

Leave a Reply