Immigratie blijft hot, maar is geen I-woord (meer) Deel II

In deel I, heb ik geschreven over de aantallen  immigranten. In dit stuk ga ik dieper in op de redenen van immigratie. Toen ik de grafieken maakte moest ik wel 3x kijken naar de bron van gegevens, CBS, om te zien of het wel klopte.  21% van de immigranten van buiten de EU waren in 2007 kennismigranten bijvoorbeeld. Dat zijn vrijwel allemaal hoogopgeleiden. Even toch een ander beeld dan dat wij van sommige politici en media meekrijgen. Maar er is meer.
Je hoeft overigens overigens niet eerst deel I te hebben gelezen om dit verhaal te kunnen volgen.

Rectificatie 15-10-2010

De telling van overig-westers en niet-westers bleek niet juist te zijn. Turken werden geteld bij overig-westers en niet bij niet-westers. In dit artikel leg ik uit hoe dat kwam en zijn ook de verschillen te zien. Grafiek 3 en 4 zijn zijn daarom gewijzigd. Op twee plaatsen is de tekst gewijzigd, maar de oude tekst staat er ook bij. Ook is het excel-file gewijzigd. De essentie van het stuk is echter niet gewijzigd.

Veel onderscheid wordt gemaakt in de volgende groepen: Nederlanders, EU-onderdanen, Westerse afkomst (EU + rest van Europa (niet Turkije)), VS, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Japan, Indonesië) en Niet Westers (rest van de wereld).
In dit stuk de beschrijving van de immigranten van niet Nederlandse nationaliteit in de groepen Totaal, EU, Rest Westers en Niet Westers.

Onderaan staan verwijzingen naar geraadpleegde stukken en een Excel-bestand waarin verwijzingen naar CBS tabellen en berekeningen. Helaas heeft het CBS slechts de tabel die gaat over de reden van immigratie, gevuld t/m 2007. Ik heb bij het CBS navraag gedaan en 2008 komt pas in juni. Enkele mij al bekende belangrijke trends en cijfers voor 2008 en 2009 zal ik er echter bij vermelden.

(Let op: de grafieken hebben niet dezelfde schaal).

1.Immigratiereden totaal overzicht.

Het beeld verandert nogal door de jaren. Zeer sterke afname asielzoekers en gezinsmigranten en een sterke toename arbeidsmigranten. De arbeidsimmigratie verdubbelde tussen 2004 en 2007 van 16 naar 32 duizend.
In 2000 waren er 27.000 asielmigranten en dat waren er in 2007 een kleine 4000. In 2009 heeft er een toename plaatsgevonden van het aantal asielzoekers tov 2007. Vermoedelijk is het aantal asielzoekers dat een verblijfsvergunning als vluchteling heeft verkregen (of zal krijgen) gestegen naar 8 duizend. Ook is de gezinsmigratie gestegen.
Ten slotte zie je ook nog een flinke stijging van het aantal mensen dat wordt toegelaten om hier een studie te volgen. Typisch een groep die hier tijdelijk verblijft, maar Nederland doet wel zijn best om hoogopgeleiden te bewegen hier te blijven.

Tellen van asielzoekers is een lastige materie omdat het CBS telt op het moment dat iemand ingeschreven wordt in het bevolkingsregister. Voor asielzoekers is dat op het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen of na 6 maanden verblijf in Nederland. Deze methode verklaart waarom je geen piek ziet in de statistiek door het generaal pardon uit 2007: deze mensen stonden al ingeschreven. Vermoedelijk zijn ze nadat ze de verblijfsvergunning (geen asielstatus)kregen ondergebracht in de groep ‘overig’. Ik heb daarover een vraag gesteld aan het CBS, maar nog geen antwoord gekregen.

Update 6-4-10 Volgens het CBS zitten de Generaal Pardoners al in de cijfers verwerkt onder het kopje asiel. Aldus het CBS. Aangezien het de groep is die voor 1 april 2001 een vergunning heeft aangevraagd waren zij ook hoogswaarschijnlijk ook voor 2002 ingeschreven in het bevolkingsregister en in de cijfers opgenomen.

2. De EU immigratie

Mocht je je hebben afgevraagd waar de stijging na 2004, in grafiek 1, van het aantal arbeidsmigranten vandaan komt, dan heb je in grafiek 2 het antwoord: vrijwel geheel voor rekening van de (nieuwe) EU-leden. Het totale aantal arbeidsimmigranten steeg van 2005 t/m 2007 met 16.000, waarvan 15.500 uit de EU. Vooral de stijging van 2006 naar 2007 met meer dan 10 duizend was fors. Deze stijging kwam omdat beperkingen, voor nieuwe EU-leden als Polen, op de Nederlandse arbeidsmarkt verviel. Deze grafiek , al naar gelinkt in deel I, laat zien dat de immigratie in 2008 en 2009 niet echt is verminderd, om het maar zachtjes te zeggen. Uiteraard kan je bij die stijging ook een toename van het aantal gezinsmigranten verwachten.

3. Westers (zonder EU) immigratie


-rectificatie 15-10-2010: grafiek gewijzigd-

De twee pieken in de asielmigratie hebben te maken met voormalig Joegoslavië. De eerste was rond Bosnië en de tweede van Kosovo.
Daling van het aantal gezinsmigranten heeft voor een belangrijk deel te maken met de strengere eisen op het gebied van gezinshereniging. De drie belangrijkste maatregelen waren de verhoging van de inkomenseis naar 120% van de bijstandsnorm -inmiddels recentelijk door de rechter onderuit gehaald- en de leeftijdsgrens naar 21 jaar voor gezinsmigratie in 2004. De inburgeringcursus die potentiële immigranten in hun eigen land moeten volgen was een maatregel uit 2006.
De inkomensgrens werpt zeker een beperking van de immigratie op, maar bij de leeftijdsgrens en de inburgeringeisen is dat toch wat minder. De leeftijdsgrens naar 21 jaar werpt voornamelijk maar een tijdelijke drempel op. In 2007 was de maatregel grotendeels uitgewerkt. Voor de inburgering geldt hetzelfde. Je moest na 1 april 2006 voor de niet westerse landen (incl. landen als Rusland en Indonesië) eerst je inburgering in het buitenland doen en pas dan kan je hierheen komen. Dat heeft als een rem gewerkt de eerste periode op het aantal mensen dat hierheen kwam, maar dat is in vermoedelijk belangrijke mate maar een tijdelijk effect.
Inmiddels is in 2009 het aantal gezinsmigranten gestegen met vermoedelijk ruim 5.000 tov 2007. Hoe de verdeling is over westers/niet westers is mij nog niet bekend.


4. Niet Westerse immigratie

-rectificatie 15-10-2010: grafiek gewijzigd-

Ook hier een enorme verandering: t/m 2001 een hoge asielimmigratie, 19 duizend in 2001, en dan dalend naar 1900 in 2005. Mogelijk dat de nieuwe, strengere, vreemdelingenwet van Job Cohen een rol heeft gespeeld in de daling.  De recente stijging komt voornamelijk door de komst van Somaliërs. Ik kom op die groep nog apart terug. Een verdere stijging in 2010 lijkt niet voor de hand te liggen, eerder een daling.
De gezinsmigratie halveerde van 24 duizend in 1998 naar 12 duizend in 2007.

-Rectificatie 15-10-2010 er stond:  De gezinsmigratie daalde ook, maar minder scherp, van 20 duizend in 1998 naar 11 duizend in 2007.-

Bijzonder is de groep arbeidsmigranten. Deze groep is bij westers (niet EU) gestegen naar 3 duizend in 2007 en bij niet-westers zelfs naar 5 duizend. Het betreft hier zogenaamde kennismigranten. Uiteraard geen werving van ongeschoolde arbeidskrachten, die werving is al gestaakt in 1975, maar vrijwel uitsluitend hoogopgeleiden die door de bedrijven zelf worden geworven. Deze mensen hebben ook recht op gezinshereniging, er is zelfs een versnelde procedure voor. Als nu de helft van de niet westersegroep een partner over laat komen en de helft daarvan heeft een kind, dan heb je het al over 3750 gezinsmigranten en dat is 35% van de totale gezinsmigratie in 2008.

Een andere bijzondere groep is die van de studenten. Jaarlijks komen er meer dan 5.000 niet-westerse en een 2,5 duizend westerse studenten naar Nederland. Wij zien ze graag komen en proberen ook ze te behouden.

Rectificatie 15-10-2010 er stond: Jaarlijks komen er 5.000 niet westerse en +/- 2700 westerse studenten naar Nederland. Wij zien ze graag komen en proberen ook ze te behouden.-

En dan hebben we ook een duizendtal immigranten die als reden au-pair of stage hebben.

Conclusie
Het moge duidelijk zijn dat het nogal onnozel is om alle appelen en peren bij elkaar op te tellen en dan te gaan roepen dat het zo erg is. Zelfs als je met een zeer sombere bril kijkt naar de immigratie dan moet je toegeven dat er ook positieve kanten aan de immigratie zitten. Je kan wel roepen dat zo erg is van die Oost Europeanen, maar het was de VVD, met Wilders als Kamerlid, die Oost-Europa heeft toegelaten tot de EU. En het was de VVD, met Verdonk als staatssecretaris, die vervolgens in 2007 de arbeidsbelemmeringen voor vrijwel die hele groep ophief. Het zijn juist die personen die het hardst lopen te blèren. Hypocriet is nog zacht uitgedrukt.

Van het totaal aantal immigranten van buiten de EU in 2007 (39 duizend) was 21% kennismigrant, 10% asielzoeker, 19% student, 3% au pair en 6% kwam hier om overige redenen. Het merendeel van die 39 duizend is niet toevallig aan komen waaien, maar is bewust binnengehaald door Nederland. Laten we dat wel constateren.
Bovendien hebben we ook te maken met emigratie. Ja, ik weet het wel, juist hoogopgeleiden zijn daarin oververtegenwoordigd, maar het zijn niet de enige emigranten.

Dit allemaal onderzocht hebbende vraag ik met serieus af waar maken wij ons toch druk om maken. Wij hebben wel veel grotere problemen in dit land.
Op het sluiten van de grenzen zal zeer negatief worden gereageerd door bedrijven en met name de onderzoeksinstellingen. Mogelijk dat ze zelfs naar het buitenland gaan.

Zie ik nu alles positief in? Nee. We lopen enkele risico’s. De risico’s zitten vooral in de aantallen asielzoekers die hierheen komen. Door verdragen zijn wij gedwongen om ieder verzoek om asiel serieus te bekijken en, als er inderdaad sprake is van een vervolging, ook tot ons land toe te laten. Met de aantallen van de afgelopen jaren heb ik weinig problemen, maar aantallen zoals eind vorige eeuw zijn problematisch. Mogelijk zouden we meer moeten doen aan opvang in de regio en eventueel een quotum hanteren voor asielzoekers. Uiteraard gaat dat niet op voor asielzoekers die geen uitwijkmogelijkheid hebben.
Een ander lastig punt is dat van de gezinsmigratie. Ook hier heb je te maken met een zekere mate van onbeheersbaarheid, maar wel veel minder dan bij asielzoekers.

Er zijn nog enkele onderwerpen die nog zijn blijven liggen. De importbruiden, Somaliërs, België-route. Ik wil het ook nog hebben over de immigratie van Nederlandse Surinamers. Er komt dus een deel III. Als ik er ideeen zijn voor een onderwerp om te onderzoek dan hou ik mij aanbevolen..

De massa-immigratie uit moslimlanden.
De_Massa-immigratie._Allemaal_de_Schuld_van_Links._Toch.
De_Massa-immigratie_is_de_Schuld_van_Links._Toch?_Deel_II.
Alweer_een ‘Eurabie’ mythe_ontkracht: de_’baby-tsunami’.

Excel_file met berekeningen en verwijzing naar cbs-tabel
-Excel-file gewijzigd bij de rectificatie 15-10-2010-

28 thoughts on “Immigratie blijft hot, maar is geen I-woord (meer) Deel II

 1. Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  Er zijn minimaal vier miljoen mensen te veel in Nederland, en als eerste is het dus zaak die immigratie terug te draaien.

  Terug naar eigen land, om daar met de alhier verkregen opleiding en kennis en de boel op de bouwen.

  Les nummer 1: opbouwen doe je door samen te werken.

  Hele moeilijke les, blijkt dat voortdurend.

 2. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Mooie analyse, waar veel werk in zit weet ik uit ervaring. Het is soms best lastig om al die cijfers goed te kunnen vergelijken.

  @ Ruud Zweistra 03-04-2010 10:05
  = Er zijn minimaal vier miljoen mensen te veel in Nederland, en als eerste is het dus zaak die immigratie terug te draaien. Terug naar eigen land, om daar met de alhier verkregen opleiding en kennis en de boel op de bouwen. =

  Het is onbeschoft om je gasten eerst uit te nodigen en als je ze zat bent, het gat van de deur te laten zien. Het zal bovendien onze positie in de kenniseconomie aanzienlijk aantasten.

  = Les nummer 1: opbouwen doe je door samen te werken.=

  Goed opgemerkt. Ik stel voor dat we daar in de Nederlandse samenleving mee beginnen. Met samenwerken met iedereen die hier leeft.

 3. Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  johanna_nouri 03-04-2010 10:22
  …@ Ruud Zweistra 03-04-2010 10:05
  = Er zijn minimaal vier miljoen mensen te veel in Nederland, en als eerste is het dus zaak die immigratie terug te draaien. Terug naar eigen land, om daar met de alhier verkregen opleiding en kennis en de boel op de bouwen. =

  Het is onbeschoft om je gasten eerst uit te nodigen en als je ze zat bent, het gat van de deur te laten zien. Het zal bovendien onze positie in de kenniseconomie aanzienlijk aantasten.

  Reactie:
  Ze zijn niet uitgenodigd maar binnengedrongen gebruikmakend van mazen in de wet.

  Ze zijn dus geen gasten en alhelemaal geen welkome gasten.

  Citaat:
  Het zal bovendien onze positie in de kenniseconomie aanzienlijk aantasten.

  Reactie:
  Allochtone immigranten zijn voor het overgrote deel van de ongeletterde en laagopgeleide soort voor wie steeds moeilijker tot geen werk is te vinden en die ons per jaar meer dan 10 miljard kosten.

  Citaat:
  = Les nummer 1: opbouwen doe je door samen te werken.=

  Goed opgemerkt. Ik stel voor dat we daar in de Nederlandse samenleving mee beginnen. Met samenwerken met iedereen die hier leeft.

  Reactie:
  Het niet-samenwerken gebeurd door moslim-immigranten door in eigen winkels te winkelen, in eigen kerken te gaan zitten, eigen klederdrachten te dragen, Nederlanders overlast te bezorgen, van hen te stelen, hun sociale stelsel te misbruiken, enzovoort.

  Moslims blijken maar op één terrein goed te kunnen samenwerken: in het samen de neus op het bidkleedje drukken.

  Vandaar dat de islamitische wereld zo arm is.

  P.S.
  Van alle stellingen zijn op verzoek onderbouwingen verkrijgbaar.

 4. vandyke

  Avatar van vandyke
  Dank jullie wel voor jullie reacties en zeker de complimentjes zijn bemoedigend.

  Probleem inderdaad Johanna is dat er heel veel cijfers zijn bij het CBS. Welliswaar van goede kwaliteit (ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen), maar je moet wel heel goed op de definities letten. Verschil bijvoorbeeld tussen herkomstland en herkomstgroep of emigratiecijfers met of zonder administratieve correcties. Gelukkig leer ik iedere dag meer van het CBS en ik kan tot nu toe zeggen (misschien met enig geluk) dat ik nog niet cijfers heb moeten corrigeren -klopklop-. Ik zou trouwens niet aarzelen om dat te doen.

  @Ruud. Moet ik ook weg? Ik ben een derde generatie allochtoon. Eén grootouder kwam naar Nederland in 1883. Hoe moet het met de mensen van ‘gemengd bloed’? Ik ken een autochtone dame getrouwd met een Marokkaan en ze hebben twee kinderen, Super blond met een hele lichte huid. Moeten die ook weg? Of mogen ze blijven omdat ze blond zijn? Nog een regel verder en er staat een godwin.

  De berekening over hoeveel allochtonen kosten -uit 2003- is al achterhaald. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar mijn artikel http://vkblog.nl/bericht/299506/Niet_Westerse_Allochtone_vrouwen_%28en_mannen%29_werken_steeds_meer%2C_maar

  ‘Ze zijn niet uitgenodigd maar binnengedrongen gebruikmakend van mazen in de wet.’ Dit kan je echt niet hard maken. Neem alleen maar de tweede generatie die de helft uitmaken van de allochtonen. Ook de geschiedenis van de immigratie laat toch echt een heel ander beeld achter. Zie mijn stukken over ‘de schuld van links’.
  Zelfs de mensen die vielen onder het generaal pardon kan je niet daarvan beschuldigen omdat de legalisering een bewuste keuze van de regering was.

  Alleen mensen die bijvoorbeeld gebruik maken van de Belgie-route zou je dat kunnen verwijten. Is zoiets als ING met de Zwitserse BTW constructie.
  Op die Belgie-route kom ik trouwens volgende week terug.

 5. Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  vandyke 03-04-2010 11:58
  …@Ruud. Moet ik ook weg? Ik ben een derde generatie allochtoon. Eén grootouder kwam naar Nederland in 1883. Hoe moet het met de mensen van ‘gemengd bloed’? Ik ken een autochtone dame getrouwd met een Marokkaan en ze hebben twee kinderen, Super blond met een hele lichte huid. Moeten die ook weg? Of mogen ze blijven omdat ze blond zijn? Nog een regel verder en er staat een godwin.

  Reactie:
  Immigranten van na de grens van 12 miljoen – zeg:1960. Principiele uitzondering: degenen die uitgenodigd zijn: 50 duizend Turken en 25 duizend Marokkanen.

  Citaat:
  De berekening over hoeveel allochtonen kosten -uit 2003- is al achterhaald. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar mijn artikel vkblog.nl/bericht/299506/Niet_……

  Reactie:
  Je link geeft irrelevante cijfers. Je moet kijken naar de groepen die NIET werken. Daarin zijn de immigranten zwaar overtvertegenwoordigd, en dat geeft in totaal een in de vele miljarden negatief saldo. En daar komen talloze andere kostenposten bij, bijvoorbeeld in het onderwijs. In totaal vermoedelijk ergens tussen de 10 en 20 miljard per jaar. Zie: http://www.rijnlandmodel.nl/allochtonen/allochtonen_problematiek_kosten_bronnen.htm

  Citaat:
  ‘Ze zijn niet uitgenodigd maar binnengedrongen gebruikmakend van mazen in de wet.’ Dit kan je echt niet hard maken.

  Reactie:
  Toon me hun uitnodigingen.
  Waar ikaan refereer zodanig bekend proces dat het een naam heeft: kettingimmigratie. En "kettingimmigratie" houdt in: "immigratie zonder uitnodiging".

 6. Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  off-topic 03-04-2010 11:58
  Onderbouw deze stelling eens Ruud;
  off-topic is Vandyke!

  Reactie:
  Zie:
  off-topic 03-04-2010 11:58
  Onderbouw deze stelling eens Ruud;
  off-topic is Vandyke!

  QED.

  Zie verder ook het speurwerk van PeterV.

 7. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Ruud het percentage dat niet werkt is sinds 2003 fors gedaald. Bovendien zijn er veel meer hoogopgeleiden onder de allochtonen. De totale berekening uit 2003 veranderd hierdoor. Ik zeg niet dat er geen achterstand is -ik heb daat wel eens naar gekeken en ik geloof dat het er 180 duizend zijn die er minder werken dan dat er zouden als het autochtonen zijn-, maar die achterstand is flink verkleint. De achterstand van autochtone vrouwen is in aantal veel groter.

  Ik hou mij aan officiele berekeningen en niet aan de kletskoek van een stelletje rascisten.

  Je eerste stelling was: ‘Ze zijn niet uitgenodigd maar binnengedrongen gebruikmakend van mazen in de wet.’. Dat heb je niet waargemaakt.

  En de kinderen?

 8. Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  vandyke 03-04-2010 13:08
  @Ruud het percentage dat niet werkt is sinds 2003 fors gedaald.

  Reactie:
  Je herhaalt jezelf: je moet onder degenen die niet werken kijken. Daar ligt het percentage immigranten vermoedelijk oven de 50 procent. Dat is velemiljarden per jaar.

  Citaat:
  Ik zeg niet dat er geen achterstand is…

  Reactie:
  Niet volkomenletterlijk, maar je suggereerd het volkomen duidelijk.

  Citaat:
  Je eerste stelling was: ‘Ze zijn niet uitgenodigd maar binnengedrongen gebruikmakend van mazen in de wet.’. Dat heb je niet waargemaakt.

  Rectie:
  Weer een herhaling. Dit was het antwoord:
  Toon me hun uitnodigingen.
  Waar ikaan refereer zodanig bekend proces dat het een naam heeft: kettingimmigratie. En "kettingimmigratie" houdt in: "immigratie zonder uitnodiging".

  Weerkeg dit antwoord.

  Citaat:
  En de kinderen?

  Reactie:
  De mus heeft niet de plicht tot onderhoud van het koekoeksjong.

 9. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Ruud Je herhaalt jezelf: je moet onder degenen die niet werken kijken. Daar ligt het percentage immigranten vermoedelijk oven de 50 procent. Dat is velemiljarden per jaar.

  Bewijs eens dat het boven de 50% is. Het hele internet zit al vol met dit soort kreten zonder bewijs. Waar het om gaat is om cijfers die de achterstand duidelijk maken tov autochtonen.

  Het grootste aantal allochtonen dat hier is gekomen komt door gezinsmigratie en geboorte. Heeft niets met kettingmigratie te maken.

  Je laatste opmerking is te walgelijk voor woorden. Ik verzoek je om dat soort opmerkingen achterwegen te laten. Ik wil een inhoudelijke discussie met iedereen voeren, maar dit soort opmerkingen gaan voor mij te ver. Dus niet op mijn blog svp.

 10. Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  vandyke 03-04-2010 13:56
  @Ruud Je herhaalt jezelf: je moet onder degenen die niet werken kijken. Daar ligt het percentage immigranten vermoedelijk oven de 50 procent. Dat is velemiljarden per jaar.

  Bewijs eens dat het boven de 50% is.

  Reactie:
  Dit is het soort cijfers dat men weigert te verzamelen en/of openbaar te maken. Maar ga maar eens bij de ingang van een sociale dienst kijken.

  Citaat:
  Het grootste aantal allochtonen dat hier is gekomen komt door gezinsmigratie..

  Reactie:
  Dat is de definitie van kettingmigratie.

  Citaat:
  Je laatste opmerking is te walgelijk voor woorden.

  Reactie:
  Je vraagt naar een sociologisch positie – je krijgt het juiste sociologische antwoord.

  Ik snap dat het je niet bevalt.

  Maar hadden ze maar moeten integreren of anderszins geen koekkoeksgedrag moeten vertonen. Net als Indiers, Chinezen, en al die andere immigrantengropen die zich wel weten te gedragen.

  Maar het ging om de aantallen mensen te veel in Nederland. Daarin is de groep immigranten sinds 1960 één geheel – samen met de kinderen.

  Het alternatief om terug te komen naar 12 miljoen, is het aantal autochtone Nederlanders verminderen. Dat vind ik op mijn beurt te walgelijk voor woorden. Mijn tegenverzoek is om dat in een immigtrantenland te gaan doen.

 11. off-topic

  Avatar van off-topic
  @ Ruud
  Zoals gebruikelijk kom je weer niet met een antwoord.
  Ik waag mij maar weer eens aan een blogje over jouw persoontje, maar dan met uitleg!
  Groet,
  off-topic

 12. vandyke

  Avatar van vandyke
  Dit is het soort cijfers dat men weigert te verzamelen en/of openbaar te maken. Maar ga maar eens bij de ingang van een sociale dienst kijken.

  1. Onzin die cijfers zijn er. Om 11:58 heb ik zelfs nog een link gegeven waar je die cijfers kan vinden. Ik kan ook zien dat je die nog geeneens gevolgd hebt.
  2. Onderbuik is geen cijfer, maar hoeveel allochtonen bijstand hebben is ook bekend.

  Dan is alles kettingmigratie en is het betekenisloos. Kan je net zo goed migratie noemen.

  Ruud nogmaals onthoud je op mijn blog van discrimineren uitlatingen.

 13. Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  off-topic 03-04-2010 14:32
  @ Ruud
  Zoals gebruikelijk kom je weer niet met een antwoord.
  Ik waag mij maar weer eens aan een blogje over jouw persoontje, maar dan met uitleg!

  Reactie:
  Iedereen die het weten wíl, weet al dat je een smeerlap bent die bomgordels verdedigt en daarom iedereen die tegen bomgordels is aanvalt.

  Overigens is het weer een bevestiging van de stelling: vandyke is diep beledigd en off-topic gaat schelden.

  Wat ben je toch simpel.

  En wanneer begin je nu eens aan die therapie? Dit is geen gelukkig leven, hoor, en het wordt alleen maar erger, met al die berichten over de islam en moslims, en de steeds grotere weerstand die ze oproepen.

 14. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Ruud Ik vraag je om bewijzen en je komt niet met een antwoord. In plaats daarvan kom je met iets dat totaal niets met het onderwerp te maken heeft.

  Ik verzoek je voortaan op je eigen blog je rotzooi neer te plempen, maar niet meer hier. Dag Ruud.

 15. Ruud Zweistra

  Avatar van Ruud Zweistra
  vandyke 03-04-2010 16:19
  @Ruud Ik vraag je om bewijzen en je komt niet met een antwoord.

  Reactie:
  Je hebt twee keer een antwoord gekregen. Maar niet het antwoord dat jouw mening bevestigt.

  Maar ja, als je al niet weet wat kettingimmigratie is …

 16. off-topic

  Avatar van off-topic
  @ Ruud Zweistra
  Je hebt helemaal gelijk.
  Let op de tijd van deze reactie:
  Een werkloze nietsnut die niets anders kan dan zijn eigen land afvallen!
  Je hebt echt gelijk!

  Maar ik kan gewoon slapen, zie niet overal terroristen, en word nooit lastig gevallen.
  Truste Ruud.
  😛

 17. EddieValiant

  Avatar van EddieValiant
  Interessante cijfers. Maar een zwaluw maakt nog geen zomer.

  Tussen 2004 en 2007 zijn (door strengere regels?) minder asielzoekers gekomen en minder niet-westerse immigranten voor gezinshereniging. Maar dat kan tijdelijk zijn. Verschillende regels die Nederland invoerde probeert de EU weer terug te draaien. In 2007 zijn zo’n 39,000 niet-westerse immigraten binnengekomen. In 2008 zijn dat er al weer 49,000. Een stijging van bijna 30%. In 2008 werden 13,4 duizend eerste asielverzoeken ingediend, tweemaal zoveel als in 2007.

  Van der Laan (PvdA) schreef:"Het aantal personen met een niet-westers herkomst is in de afgelopen jaren snel gegroeid. In de periode 2000-2008 is het aantal niet-westerse migranten met 357.000 toegenomen, een relatieve stijging van 25%."

  "Je kan wel roepen dat zo erg is van die Oost Europeanen, maar het was de VVD, met Wilders als Kamerlid, die Oost-Europa heeft toegelaten tot de EU. En het was de VVD, met Verdonk als staatssecretaris, die vervolgens in 2007 de arbeidsbelemmeringen voor vrijwel die hele groep ophief."

  Het was niet alleen de VVD die daar verantwoordelijk voor was (daarvoor zijn meer stemmen nodig in het parlement, mocht dat voor jou een raadsel zijn dan wil ik je wel een uitleg geven hoe het parlement werkt…….), dus dit is goedkope demagogie. Met dat soort uitspraken geef je een ander een vrijbrief om ook stevige polemiek te voeren. En dat zal zeker gebeuren.

  Dat er problemen zijn met een lage arbeidsparticipatie en scholing bij allochtonen is iets waar Ruud Zweistra terecht opwijst. Bepaalde allochtonen doen het goed (Surinamers) maar anderen doen het slecht (Marokkanen en Turken).
  Zie: http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1102933.ece/Statistieken

 18. René

  Avatar van René
  Dat doet mij denken in de richting van Zuid Africa voor de jaren 80 en in de VS nog in de jaren 50. Toen stond rassen indeling in de wet. Nou is in Nederland echt nog niet zo erg, maar het feit dat er bij de wet onderscheid wordt gemaakt tussen wie is autochtoon en allochtoon, met name van niet westerse afkomst, is volgens mij verschil maken op grond van ras. Een derde generatie Marokaan /turk is nog altijd
  een allochtoon, terwijl een blanke Amerikaan of mede europeaan wordt eigenlijk niet zo gezien ofwel eerder geaccepteerd. Goed zo Nederland, jij bekent eindelijk je kleur.

 19. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Eddie, dank voor je reactie. Over de toename van asielaanvragen heb ik al geschreven. Je geeft ook de toename van NW-allochten weer. Ook daar heb ik over geschreven -onder punt 3-, bovendien zitten daar ook asielzoekers in. In die toename van van 10.000 zit ook een gedeelte asielzoekers natuurlijk.
  Het aantal aanvragen van asielzoekers is toegenomen, maar meer dan de helft wordt afgewezen. Vandaar dat mijn schatting over 2009 uitkomt op 8 duizend. Aan asielmigratie kan je nu niet zo heel veel doen. Je bent gewoon gebonden aan internationale verdragen. Ik denk trouwens dat het er dit jaar minder zijn, maar je weet nooit wat er gaat gebeuren natuurlijk.
  Overigens zie je al eerder dan 2004 een afname.

  In deel I http://www.vkblog.nl/bericht/308336/Immigratie_blijft_hot%2C_maar_is_geen_I-woord_%28meer%29. staan die aantallen ook. Wel met de kanttekening dat de helft binnen 8 jaar weer vertrokken is.
  Bij immigratie is het ook goed om naar de emigratie te kijken. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70876NED&D1=0,3,6&D2=2,10&D3=0-6&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T Je ziet dan een migratiesaldo die rond de 20 duizend ligt.

  Van der Laan doet raar. BV Nederland doet uitermate zijn best om hoogopgeleiden binnen te halen en inderdaad halen ze veel meer binnen, zie grafiek 4, en dan komt hij met een totaal telling: ‘kijk eens hoe erg’. Beetje onzin. Grafiek 4, met toelichting, geeft dan toch wel een veel betere idee. Neem ook deze zin: Van het totaal aantal immigranten van buiten de EU in 2007 (39 duizend) was 21% kennismigrant, 10% asielzoeker, 19% student, 3% au pair en 6% kwam hier om overige redenen. Het merendeel van die 39 duizend is niet toevallig aan komen waaien, maar is bewust binnengehaald door Nederland.

  De VVD zat in die periode in de regering. Ik noem de VVD omdat de laxeerblogjes constant links de schuld geven en gebruikt men de totale immigratie als argument. Links zat in de oppositie en die heeft niets te vertellen. Zie ook deel I.

  Niet de EU, maar het Europese Hof van Justitie heeft Nederland terecht gewezen. Nederland heeft nog in 2003 een verdrag gesloten met de andere EU-landen. In 2004 kwam Verdonk met regelgeving die in strijd was met dat verdrag. Dat heeft de rechter geconstateerd. Verdonk was een hele slechte minister.

 20. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Rene dank voor je reactie en je hebt natuurlijk best wel gelijk. Het ontstaan van dat onderscheid was echter niet rasciatisch. Ik heb daarover ook in deel I geschreven.

  @Eddie Er wordt geschemd met de kosten die de allochtoon met zich mee brengt. Een berekening is gemaakt door het CPB met cijfers van 2003. De twee belangrijkste factoren bij de berekening waren de arbeidsparticipatie en het onderwijsnivo.
  Op het onderwijsnivo kom ik nog terug -er zijn wel spectaculaire vorderingen gemaakt.
  Over de arbeidsparticipatie heb ik al geschreven: http://www.vkblog.nl/bericht/299506/Niet_Westerse_Allochtone_vrouwen_%28en_mannen%29_werken_steeds_meer%2C_maar

  Dat er achterstanden zijn ontken ik absoluut niet, maar de trend is zeer positief.

 21. EddieValiant

  Avatar van EddieValiant
  @vandyke 04-04-2010 08:00
  "Niet de EU, maar het Europese Hof van Justitie heeft Nederland terecht gewezen."

  Klopt. Ik heb uit gemakzucht alles wat de Raad van Europa, Europees Hof en andere Europese instellingen die regelmatig Nederland corrigeren als EU betitelt. Europese wetten en verdragen bemoeilijken bv het uitzetten van criminele buitenlanders en het uitzetten van asielzoekende gezinnen, belemmeren eisen die gesteld worden bij gezinsvorming, etc….

  "De VVD zat in die periode in de regering. Ik noem de VVD omdat de laxeerblogjes constant links de schuld geven en gebruikt men de totale immigratie als argument. Links zat in de oppositie en die heeft niets te vertellen. Zie ook deel I."

  -Dat de oppositie niks in te brengen heeft is onzin. Anders had Verdonk wel vaker haar zin gekregen.
  -Het was de eurocommissaris Vladimir Spidla die in 2006 Nederland onder druk zette om de grenzen open te zetten.
  -In 2008 over Poolse arbeiders: "Vooral in de land- en tuinbouw, bouw en de transportsector zijn volgens minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner (CDA), van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) en voor Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar (PvdA) extra arbeidskrachten nodig om de openstaande vacatures te vervullen."(Trouw) =Geen VVD-ers.

  "En het was de VVD, met Verdonk als staatssecretaris, die vervolgens in 2007 de arbeidsbelemmeringen voor vrijwel die hele groep ophief. "

  Volgens mij hadden we Balkenende IV in 2007.

  "Op het onderwijsnivo kom ik nog terug -er zijn wel spectaculaire vorderingen gemaakt."

  Ik heb die cijfers gezien. Van een 1 is Jantje na 10 jaar naar een 3 gegaan. Een flinke stijging maar nog steeds een zeer slecht rapport.

  "Dat er achterstanden zijn ontken ik absoluut niet, maar de trend is zeer positief."

  We zijn al 45 jaar geleden een immigratieland geworden. Gezien de huidige situatie kan ik moeilijk zeggen dat de trend ‘zeer positief’ is na zoveel jaar. Zeker vergeleken met immigratielanden zoals Canada waar men veel minder van dit soort problemen heeft vanwege de strengere eisen aldaar.

 22. vandyke

  Avatar van vandyke
  Nog even deze tabel van het CBS over het aantal asielverleningen t/m 2008. Volgens mij, ik schreef het al, komt 2009 uit op +/- 8000.
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71924ned&D1=0&D2=a&D3=a&HDR=T,G2&STB=G1&CHARTTYPE=1&VW=T

  @Eddie
  De EU. Als nog in 2003 nog een EU-richtlijn wordt vastgesteld en je gaat in 2004 een regeling maken -let wel allebei VVD in regering- die daar mee in strijd is dan ben je niet echt goed bezig. Je schept dan na jaren anderen met je eigen fouten op.

  Over de Polen: http://www.elsevier.nl/web/1066533/Nieuws/Economie/Van-Aartsen-wil-grens-open-voor-Oost-Europa.htm Blijkt hieruit dat de VVD niet anders kon vanwegen de EU? We mochten een uitzondering maken. We mochten de arbeidsmarkt nog een tijdje dichthouden. Volgens mij heeft Denemarken dat ook gedaan. Weet ik echter niet zeker.
  Het besluit om de grenzen open te doen komt van Balk III. De grenzen zijn opengegaan op 1 januari 2007. Balk IV was er op 22 februari 2007

  Je verschuilen achter die gemene opositie is wel heel zwak. Dan moet je niet gaan regeren. Bovendien had je gewild dat Verdonk nog meer domme maatregelen had ingevoerd die vervolgens door de rechter onderuit worden gehaald? Het is niet het enige hoor want ook de integratiecursus in het buitenland laten doen is niet een hele sterke.

  Over de trend. Gedane zaken nemen geen keer. In 1975 was de werkloosheid onder Turken & Marokkanen lager dan onder autochtonen. In 1986 was die echter 40%. Dat is een heel diep dal. Uit dat dal kruip men weer omhoog. Dat noem ik een positieve trend.

  Ik heb er nog wel een positieve trend voor je hoor:
  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/onderwijs/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3084-wm.htm

 23. hendrik j

  Avatar van hendrik j
  het is overduidelijk, wat de drive is van de heer van dyke, het verdedigen van het volstorten van een klein land met veel te veel mensen.
  zijn onderzoekjes dienen slechts het rechtvaardigen van de door hem en zn vele foute linkse vriendjes zo gewenste multikul maatschappij.

  een maatschappij die zich kenmerkt door een grote, nog immer groeiende groep inactieven, die zich laat onderhouden door een immer slinkende en ook ouder wordende groep hoofdzakelijke autochtonen.
  natuurlijk heeft ruud gelijk, als hij zegt het overgrote deel onuitgenodigd is gearriveerd met het doel zich te laven aan al die lekkere gratis voorzieningen!

  dat deze in meerderheid zich helemaal niet betrokken voelen bij hun gastland en velen zich zelfs afzetten door zich in klederdrachten te steken, die een baan in de weg staat, hun achterhaalde tradities en vete s meenamen etc, maakt het nog veel erger.
  zullen we het dan maar niet hebben over het bedreigen van de vrijheid van meningsuiting etc?

  kortom een waardeloos onderzoekje met als doel naieve lezers gerust te stellen!

Leave a Reply