De schuldigen van de ‘massa-immigratie’ eindelijk aan de schandpaal

Wie heeft de schuld van de massa-immigratie? ‘Links’, roept rechts voortdurend. Links zwijgt. Omdat ze schuldig zijn of te fatsoenlijk om op dat soort aantijgingen te reageren?
Ik ben misschien wel schuldig, maar heb weinig last van fatsoen en ga daarom op zoek naar de waarheid. Wat zijn de beleidsmaatregelen geweest die de immigratie van de laatste 50 jaar hebben veroorzaakt? Welke kabinetten hebben die maatregelen ingevoerd en waarom?

Om te beginnen een grafiek van de totale immigratie naar nationaliteit vanaf 1960.

De + en – geven aan of er in dat jaar maatregelen zijn genomen die de immigratie bevorderen of verminderen –zie bij het kopje ‘De maatregelen’. De letters verwijzen ook daarnaar.
Totaal waren er in die 49 jaar 4,6 miljoen immigranten: 1,7 miljoen met de Nederlandse , 780 duizend uit een EU-land, 230 duizend Marokkaanse , 327 duizend Turkse en 1,5 miljoen met een overige nationaliteit.   Van Turken en Marokkanen is er specifieke informatie vanaf 1965.
De diversiteit van de mensen is enorm, maar als men het over de massa-immigratie heeft dan bedoeld men meestal de ‘kansarme’ migrant afkomstig uit Afrika of landen als Turkije, Irak en Afghanistan. Bij de immigranten met de Nederlandse nationaliteit zitten, naast autochtonen, Antillianen, Surinamers (t/m 1980), maar ook andere allochtonen met de Nederlandse nationaliteit. De piek in 1975 van de immigratie met de Nederlandse nationaliteit komt door de onafhankelijkheid van Suriname.
Om de immigratiegevolgen te illustreren in een grafiek heb ik de immigratie van Turken en Marokkanen genomen omdat daarvan een lange reeks is en die goed weergeeft de belangrijkste immigratiereden: gezinshereniging.
Wat dan niet wordt meegenomen in grafiek 2 zijn de asielzoekers, maar daar is niet veel onderscheidend beleid voor gevoerd tot 2001. Hoewel je bij asielmigratie vaak ziet dat hele gezinnen zich aanmelden, heb je ook bij die groep ook gezinshereniging en -vorming en zijn de genomen maatregelen meestal ook op hun van toepassing.

De maatregelen:
De belangrijkste maatregelen op een rijtje en de kabinetten die ze namen:
Voor 1960:
+  1948  CL (Centrum Links kabinet) Wervingsovereenkomst met Italië.
+  1950  (PvdA, CDA, VVD) Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
+  1955  CL Verbod op gezinshereniging.

Vanaf 1960:

 

Een jaar heeft een kabinet gekregen als zij minimaal een half jaar heeft geregeerd. Het jaar 1982 voldoet niet aan dat criterium. De maatregelen die zijn genomen heb ik toegekend aan het jaar dat ze zijn ingegaan. Een enkele keer heb ik daarvan afgeweken omdat ik wist dat het vorige kabinet de beslissing had genomen. Niet alle maatregelen hoeven direct invloed te hebben op de cijfers in grafieken.
Totaal immigreerden er 560 duizend; 327k Turken en 233k Marokkanen. Gemiddeld bijna 13 duizend per jaar.

 • A  +  1960 CR (Centrumrechts kabinet); Gezinshereniging toegestaan voor EU-burgers.
 • B  +  1961 CR; Gezinshereniging toegestaan ook voor niet EU-burgers.
 • C  +  CR; Wervingsovereenkomsten met Italië (1960), Spanje (1961), Portugal (1963), Turkije (1964), Griekenland (1966), Marokko (1969), Joegoslavië (1970) en Tunesië (1970). 1)
 • D  + CR; Van 1961 t/m 1970 zijn er voortdurend kleinere aanpassingen geweest die allemaal een pluseffect op de immigratie hebben gehad.
 • E -/+ 1968 CR; Stopzetten ‘spontanenregeling’. 2) Geen verlenging contracten vanwege economische crisis. Vrij verkeer van werknemers in de EU.
 • F  –  1973 Links; Stopzetten officiële werving van ongeschoolde arbeidskrachten.
 • G + 1975 Links; Homo- en samenwoonimmigratie toegestaan voor Nederlanders. Buitenlandse vrouw mag gezinsleden laten overkomen. Regularisatie (generaal pardon) voor een ieder die voor 1 november 1974 in Nederland was (15 duizend mensen kregen een verblijfsvergunning en dat is op zich niet veel, maar door de latere gezinsmigratie toch aanzienlijk). Onafhankelijkheid Suriname. Over de effecten van die onafhankelijkheid zie deze blogpost.
 • H + 1978 CR; Vluchtelingen en vestigingsvergunninghouders hoeven niet meer aan de inkomenstoets te voldoen, tenzij verwijtbaar werkloos. 3)
 • I -/+ 1979 CR; Invoeren Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers met een generaal pardon in 1980 (enkele duizenden kregen een vergunning). 4)
 • J  – 1983 CR; Inkomenstoets voor de tweede generatie van 1445 gulden. 5)
 • K + 1985 CR; De 1445 regeling wordt weer ongedaan gemaakt.
 • L  – 1993 CL; Inkomensgrens naar 70% van het minimumloon.
 • M -/+ 1995 Paars; Invoering Wet Arbeid Vreemdelingen. De wet maakt strengere straffen mogelijk voor werkgevers die illegalen in dienst hebben.  Niet direct van invloed op legale immigratie, maar wel op de illegale. Verruimde regeling voor het toelaten van hoger opgeleiden en hun gezinnen.
 • N –   2001 Paars; Inkomensvereiste naar 100% bijstandsnorm. Nieuwe vreemdelingenwet (voornamelijk gericht op verbetering van de procedures rond de asielmigratie).
 • O +  2003 CR; Europees richtlijn inzake het recht op gezinshereniging.
 • P  -/+ 2004 CR; Inkomensvereiste naar 120% bij gezinsvorming en minimum leeftijd naar 21 jaar.6) Toetreding van tien Oost-Europese landen tot de EU met nog wel een voorlopig verbod op arbeid in NL. Soepeler regeling voor zgn kennismigranten (hoogopgeleide arbeidsmigranten). Ook de gezinsleden van kennismigranten kunnen soepel immigreren.
 • Q -/+ 2006, CR; Wet Inburgering Buitenland (vanaf 2007). Ook van deze wet is de vraag of die het wel houdt bij de rechter. Tevens m.i.v. 2007 opheffen van beperkingen op de arbeidsmarkt voor Oost-Europeanen.
 • R +  2007, CL; Generaal pardon.

De som:
Wij kunnen al die jaren optellen en vervolgens toekennen aan kabinetten en partijen. Tabel 1 geeft het resultaat.

De politiek:
Er zijn drie periodes te onderscheiden vanaf 1960:

1. Tot begin jaren zeventig
Tot begin jaren zeventig bemoeide de politiek zich nauwelijks met de immigratie. Je kan het je nu niet meer voorstellen, maar het waren de ambtenaren die vrijwel alles bepaalden. Onderling waren er ruzies tussen de ministeries. Economische Zaken bijvoorbeeld wilde veel immigranten want dat wilden de werkgevers. Justitie was voor een restrictief beleid. De pro-kant wilde gezinsmigratie want de werkgevers klaagden dat de gastarbeiders weg wilden als hun gezin niet hierheen konden komen. Justitie was tegen. Justitie verloor uiteindelijk alle debatten (Bonjour, 2009, blz. 101).  
De weinige keren dat de kamer zich ermee bemoeide was bijvoorbeeld de gezinsmigratie. De KVP zette zich daarvoor in. Dat had natuurlijk met de Spanjaarden en Italianen te maken. De VVD behartigde de belangen van de werkgevers en van hun mochten de grenzen open. De PvdA wilde eigenlijk weinig weten van die immigranten, want dat was concurrentie voor hun arbeiders.
De hele periode werd gekenmerkt door ‘client-politics’. Het belang van één groep, de werkgevers, stond voorop en daar moest alles voor wijken.

2.  Begin jaren zeventig tot 1990
Begin jaren zeventig kwam er wel aandacht van de politiek. Er kwam een staatssecretaris van justitie die zich speciaal bezighield met vreemdelingen, was het afgelopen met de grote invloed van de ambtenaren en er werd zowaar beleid ontwikkeld. Weliswaar bleef men wel roepen dat Nederland geen immigratie land is, maar in de praktijk was het beleid anders. In 1973 werd de werving ongeschoolde arbeidskrachten gestopt, maar werden wel de mogelijkheden daarna voor gezinshereniging steeds verruimd. Daarbij maakte het niet uit van welke samenstelling de regering was. De politiek dacht dat de 1ste generatie kinderen (kinderen die in het kader van gezinshereniging hierheen werden gehaald) hun partner in Nederland zouden zoeken en dat de gezinsmigratie dus beperkt zou blijven tot de ‘gastarbeiders’ Een foute gedachte dus, zoals wij nu weten. Pas de 2de generatie zou deze eeuw voor verreweg het grootste deel hun partner in Nederland gaan zoeken.
Gezinshereniging werd beschouwd als een 100% recht in de jaren ‘70-‘80 en dat verklaart waarom in een paar jaar tijd vrijwel alle beperkingen over boord werden gezet.  De rechtspraak en de EU speelde nog een geringe rol en pas in de jaren tachtig werd in procedures een beroep gedaan op het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).

3. 1990 – heden
De eerste maatregel om de gezinsmigratie te remmen werd genomen begin jaren negentig en het restrictieve beleid is doorgegaan tot heden. Het meest opmerkelijke vind ik is dat het CDA (Lubbers, 1990) en een jaar later de VVD (Bolkestein) verbaal de veranderingen eisten, dat de PvdA zei dat ze dat eigenlijk niet wilde, maar dat het PvdA bewindslieden waren die de belangrijkste veranderingen invoerden: het stellen van een inkomenseis in 1993 van 70% van het minimumloon, de verhoging naar 100% in 2001, de nieuwe vreemdelingenwet in 2001, waren allemaal het werk van PvdA staatssecretarissen. Na 9/11 en de moord op Fortuyn werd de toon flink grimmiger, werden allochtonen meer als een probleem gezien en werden culturele verschillen gezien als ‘middelpuntvliedende krachten’.7) Dit resulteerde in nog strengere maatregelen door Verdonk. En ondanks dat de PvdA zich verzette tegen Verdonk, bleef Albayrak tot haar aftreden in 2010 haar beleid gewoon uitvoeren.

Conclusie:
De vraag waar deze serie mee begon was of de ‘massa-immigratie’ de schuld is van links. De feiten overziend kan ik niets anders concluderen dan dat als rechts dat roept dat ze dan toch wel boter op haar hoofd heeft. Veel boter. Ontzettend veel boter.
Wat dat betreft vind ik het frappant dat rechts wel heel hard roept, maar dat het wel rechts is geweest die in 2004 (edit er stond 2006) de grenzen met Oost-Europa heeft opengezet met een toename van vele tienduizenden immigranten –echt geen raketgeleerden- tot gevolg, waardoor ik niet anders kan concluderen dan dat de client-politics uit de jaren zestig weer terug was.
Overigens vind ik dat er niet echt sprake is van een schuldvraag. Ik zie natuurlijk wel de nadelen van de ‘massa-immigratie’ zoals die geweest is, maar denk dat de problemen toch oplosbaar zijn en er zijn al duidelijke aanwijzingen dat die ook oplossen, maar daarover graag een volgende keer.

Bronnen:
Saskia Bonjour ,2009,  Grens en Gezin (.pdf)
Lakeman, 1999, Binnen zonder Kloppen (.pdf)
Overzicht arbeidsmigratie Universiteit van Maastricht.
Excel-file met berekeningen en links naar CBS bestanden.
Dit was deel 3 en laatste deel  van ‘De Massa-immigratie is de Schuld van Links. Toch?’
Deel 1 en deel 2 hier.
Noot: De cijfers van deel 2 wijken iets af van dit deel omdat ik bij deel 2 heb berekend ogv migratiesaldo en een jaar langere periode. De cijfers van dit stuk gaan alleen over immigratie.

1) CBS: (.pdf)  In totaal kwamen in de jaren 1964–1973 zo’n 225 duizend immigranten uit deze landen naar Nederland, voor het grootste deel arbeidskrachten. Spanjaarden en Turken vormden de grootste groepen onder hen, met beide 65 duizend personen. In de tweede helft van de jaren zestig was 90 procent van het totale vestigingsoverschot in Nederland afkomstig uit mediterrane landen.

2) De ‘spontanenregeling’ hield in dat iedere buitenlander naar Nederland kon komen om hier werk te zoeken. Lukte dat dan kreeg hij een werk- en verblijfsvergunning. Toen de Nederlandse regering deze spontane arbeidsimmigratie in 1968 (1967) sterk beperkte ten gunste van de officiële werving, was het aantal spontanen drie keer zo groot als het aantal officieel geworven arbeiders.
Daarna bleven er echter ‘spontanen’ komen -die toen illegalen werden genoemd- omdat werkgevers ze in dienst bleven nemen doordat de straffen weinig voorstelden.

3) In principe kon je een vestigingsvergunning krijgen als je hier 5 jaar legaal verbleef. Doordat het criterium ‘verwijtbaar werkloos’ niets voorstelde kwam de regeling in praktijk neer op gezinsmigratie zonder beperkingen. Volgens mij is het deze regeling geweest die voor de grootste immigratie heeft gezorgd: in de 14 jaar van 1979 t/m 1992 vond 43% van de totale immigratie van Turken en Marokkanen plaats. In de 14 jaar daarvoor was dat 33% en de 14 jaar daarna 23%.
4) De WABW had wel strengere boetebepalingen, maar ook die stonden in geen verhouding tot de winsten (Universiteit Wageningen .pdf).
5) In het boek van Bonjour wordt gesproken begin jaren tachtig over de tweede generatie. De maatregel is echter van invloed op de geïmmigreerde kinderen van de eerste generatie gastarbeiders en zijn dus ook eerste generatie. Tweede generatie kinderen waren nog heel jong (behalve die uit Indonesië).
6) Er werd een onderscheid gemaakt tussen gezinshereniging en gezinsvorming. In het eerste geval bestaat het huwelijk al voordat een van de twee partners naar Nederland kwam en bij vorming trouwt degene die al in Nederland woont iemand uit het buitenland -importbruiden (m/v). De 120% maatregel is kort geleden door het Europese Hof in strijd met de EU-regels onderuit gehaald. Het minimum inkomen is sinds twee weken weer 100% van de bijstandsnorm bij gezinsvorming en is daarmee weer gelijk aan die van gezinshereniging.
7)De integratie van veel immigranten verloopt moeizaam. Verschillen in etnische afkomst, leefgewoonten en gebruiken belasten de dagelijkse omgang en het naast elkaar wonen, werken en leven. Verschillen in etnische afkomst gaan bovendien steeds meer samenvallen met verschillen in opleiding, arbeidsdeelname en ook betrokkenheid bij criminaliteit. Het zet middelpuntvliedende krachten in de samenleving aan en leidt tot fysieke, sociale en geestelijke scheiding van bevolkingsgroepen. Isolement leidt tot onbegrip, vervolgens tot wederzijdse afkeer en uiteindelijk tot steeds scherpere tegenstellingen.” Regeerakkoord Balkenende I, 2002.

Zie ook: Massa_immigratie uit moslimlanden

 

31 thoughts on “De schuldigen van de ‘massa-immigratie’ eindelijk aan de schandpaal

 1. The_Saint

  Avatar van The_Saint
  Het falen zit ‘m in het niet begeleiden van de influx en het denken dat een " gastarbeider " na verloop van tijd weer zou vertrekken….

 2. MarjoD

  Avatar van MarjoD
  Wat een stumper artikel..
  Dus het probleem is wel erkend, en ook dat het een probleem is dat een "schuldige"moet kennen.

  dus je bent het erover eens dat dit stopgezet moet worden?

  Want da tis natuurlijk de heetste kwestie; en kijk dna eens wat de politieke partijen roepen;

  PVV TROTS en VVD; vertegenwoordigen toch rechtse politiek; voor stoppen massa immigratie

  alle rest; tegen en al deze partijen zijn links te noemen inclusief CDA en D^66……wat dnek je wel…da tdie soms rechts zijn?

  Het niet wegsturen van mensne die onterecht hierheen komen is ook typisch links; jouw soort dus.
  mensne staan aan de poort te liegen,hebben paspoorten door de plee getrokken, staan aggressief te schreeuwen,maar mogen toch nieuwe pogingen doen,samen met gratis linkse advocatuur…desnoods probeer je het tien keer, jarenlang….want links politiek correct dneken zet je toch neit uit…
  uiteindelijk komt e rdan nog een generaal pardon..voor mensne die ondanks die miljardensteun om hier binnen te geraken en nooit meer weg te gaan, het niet voor elkaar kregen om binnen 6 jaar de papieren te krijgen…(dit rijmt ook totaal niet met wlek beleid ook om asielaanvragen vlot af te handelen.)

  ove reerlijk hebben we het allang niet meer…

  Nee, links loopt altijd we gvoor verantwoordleijkheid…en gaat dan algemene maatregelen nemen waardoor een werkende duitser of engelsman nog in de problemen komt…
  ook he tontkennen van de enomre oververtegenwoordiging van moslims in criminaliteit is tpyerend voor schuldig links….domweg niet willen geloven dat het zo is.
  ook de bijkomende kosten….vol ongeloof stotterd links nu door de verkiezingspraatjes…jah uhm….we moetne ook naar opbrengsten kijken…..nou die zitten al in dat rapport verrekend,sufkoppen.

  stop de massa immigratie; stop de islam!

 3. vandyke

  Avatar van vandyke
  Aan de Antoinette boven de Antoinette hierboven:
  Ik verzoek je om het voortaan na te laten om maar met linkjes te strooien naar sites die niet met het onderwerp te maken hebben.
  Als je niets inhoudelijks te melden hebt blijf dan weg.

  Bij god MarjoD.

 4. Roberto la Verita

  Avatar van Roberto la Verita
  @ vandyke,

  Goede Analyze,
  Alleen Centrum Rechts?Rechts bedoeld U toch.
  Kretelogie,De arbeiders doen het werk ,wat de Nederlanders niet meer willen doen,lariekoek
  De Nederlanders vonden dat ze na het opbouwen van het land recht hadden op een groter stuk van de koek,de in hun ogen te grote eisen heeft hen doen besluiten mensen van buiten te werven.
  Die deden het voor minder en klaagden niet(waar heb ik dit meer gehoort resent?Polen?
  En vandyke:
  De PvdA is allang geen linkse partij mee,maar meer een midden partij.
  mvg
  Roberto

 5. George Knight

  Avatar van George Knight
  Eens met de grote lijn. Om dat alles overzichtelijk op een rijtje te zetten kost veel werk. Daarom mijn complimenten.

  Door een ontbrekend industrialisatie-, immigratie en integratiebeleid werden door de politiek geen voorwaarden geformuleerd. Ambtenaren namen vanuit het belang van de sector waarin ze werkzaam waren besluiten. Zonder het hele plaatje in beschouwing te nemen. Dat gebrek aan sturing van de Nederlandse politiek is de schande. Feit dat door geen enkele partij hierover serieus een parlementaire enquete is voorgesteld is het ultieme teken ervoor dat alle politieke partijen boter op het hoofd hebben. Het past rechts niet om dat links achteraf te verwijten. Of andersom. Iedereen heeft gefaald. Of bewust weggekeken.

  In de uitwerking en interpretatie van de data past enige voorzichtigheid. Een maatregel die ingevoerd wordt heeft enige tijd nodig om de TK en de EK te passeren. Inmiddels kan er een andersoortig gekleurd kabinet zitten. De drie partijen die het CDA vormden (KVP, ARP en CHU) waren ongelijksoortig. Zo was de ARP linkser dan het CHU. Voor het inboeken in de links-rechts schaal van het CDA (of haar voorlopers) past daarom voorzichtigheid.

 6. vandyke

  Avatar van vandyke
  Dank voor je reactie George en eens met je reactie. Over de ARP, CHU klopt en daarom kan de je Den Uyl links noemen en de latere kabinetten met het CDA centrumlinks. Voor wat het allemaal waard is.

  Sommige maatrelen duren langer voordat ze effect hebben. We hebben het natuurlijk wel over 50 jaar en dan valt het scheve toch wel weg.

  Het verschil tussen de partijen was toch eigenlijk heel gering en leek voor de buitenwereld meer dan dat het eigenlijk is. Dat gaat door tot de dag van vandaag.

  @Roberto Het lijkt er een beetje op dat de PvdA weer een beetje links is geworden het afgelopen jaar.

 7. öszibarack

  Avatar van öszibarack
  Eveneens mijn complimenten over het op een rijtje zetten van de cijfers.

  De massa-immigratie valt ontzettend mee. Nederlanders en andere EU-inwoners kan je eigenlijk niet meetellen. Dat is meer zoiets als verhuizen.
  Bovendien zou het interessant zijn om de emigratiecijfers er naast te zetten. Dan zou kunnen blijken dat mensen gewoon mobieler worden en vaker van woonplek verwisselen.

 8. Roberto la Verita

  Avatar van Roberto la Verita
  vandyke 25-05-2010 19:57
  Ja gelukkig,helaas ten koste van de SP,maar dat mag,als ze maar niet met de VVD gaan samen werken
  Paars is de kleur van de Dood.
  Roberto

 9. de_rookvogelwachter

  Avatar van de_rookvogelwachter
  Wat een werk zeg! En wat een mager resultaat dan eigenlijk maar, geen grote winnaars of verliezers.
  Een vluchtige blik op de eerste grafiek leverde wel een aantal opmerkelijke feiten:
  1- 1980 was een topjaar voor de Turken, hoezo dat?
  2 – vanaf 1990 komt er steeds meer overig volk hierheen
  en 3 – vanaf 2004, Europa is net een feit, ineens veel Europeanen, waardoor ons land nog Europeser wordt dan we al zo graag zijn sinds de steenkolen unie.

 10. vandyke

  Avatar van vandyke
  @de_rookvogelwachter.

  1. Daar heb ik geen wetennschappelijke verklaring voor kunnen vinden, maar ik heb wel een eigen verklaring:
  Bij de maatregel uit 1978 schreef ik:
  ‘H + 1978 CR; Vluchtelingen en vestigingsvergunninghouders hoeven niet meer aan de inkomenstoets te voldoen, tenzij verwijtbaar werkloos.’
  en een verwijzing naar
  ‘In principe kon je een vestigingsvergunning krijgen als je hier 5 jaar legaal verbleef. Doordat het criterium ‘verwijtbaar werkloos’ niets voorstelde kwam de regeling in praktijk neer op gezinsmigratie zonder beperkingen. Volgens mij is het deze regeling geweest die voor de grootste immigratie heeft gezorgd’.

  Zoals George Knight al zei kunnen maatregelen best later effect hebben.
  Ik heb bij 1975 ook geschreven: ‘Regularisatie (generaal pardon) voor een ieder die voor 1 november 1974 in Nederland was (15 duizend mensen kregen een verblijfsvergunning en dat is op zich niet veel, maar door de latere gezinsmigratie toch aanzienlijk).’
  Die toevoeging heb ik niet voor niets geschreven want 5 jaar later is 1980 en ik wel zeker ben dat er een gedeeltelijk verband is met de piek in 1980.

 11. vandyke

  Avatar van vandyke
  Je had nog meer punten de_vogelwachter.

  2. Steeds meer overig was je vraag. De cijfers van grafiek 1 gaan over NL, EU en overig. Uit overig heb ik Turkije en Marokko gehaald.
  Ook Oost-Europa bijvoorbeeld zit in overig, totdat ze bij de EU kwamen (in 2004).
  Een van de verklaringen van de toename is de enorme toename toen van vluchtelingen uit bv voormalig Joegoslavie.

  Inderdaad een giga-immigratie uit de EU vanaf 2004. In een vervolgartikel kom ik daar op terug.

 12. Ozymandias

  Avatar van Ozymandias
  Van Dyke,

  Mijn complimenten. Goed uitgezocht, zeer informatief, zoals ook alle andere stukjes op dit forum. Inderdaad zijn het oorspronkelijk vooral de rechtse regeringen geweest die in de jaren 70 en 80 de poorten voor jan en alleman hebben opengezet. Rechts was voor immigratie vanwege goedkope arbeid, links tegen vanwege de bescherming van autochtone arbeiders. Maar ergens is dat omgeslagen. Migranten werden de troetelkindjes van links.

  En het was al heel lang taboe om te spreken over de negatieve kanten van immigratie en de multiculturele samenleving. De bewoners van oude wijken die hun wijk zagen verloederen (deels) door de instroom van migranten werden weggezet als racisten. Op universiteiten werden problemen vakkundig weggeredeneerd.

  Ik verwijs je graag naar het recente onderzoek van Van de Beek:

  http://www.uva.nl/actueel/agenda.cfm/16BA4A5F-60A5-46FC-A209A1DC26D2713E (Onderzoek naar economisch effect immigratie not done in jaren zeventig)

  "Een economische visie ontbrak volgens Van de Beek en migratie-economisch onderzoek werd not done, onder meer uit angst extreemrechts in de kaart te spelen. Vanwege een taboe op ‘etnische data’ ontbraken ook de benodigde statistische gegevens."

  Dit ging niet helemaal vanzelf. De waarheid werd onder de pet gehouden en klokkenluiders het zwijgen opgelegd. En daar zijn allerlei intelectuelen en instanties voor verantwoordelijk met vooral linkse signatuur.

  Het waren linkse actievoerders ("anti-fascisten" let op de aanhalingstekens) die met geweld en intimidatie critici van het migratiebeleid het zwijgen wilden opleggen. Het waren linkse journalisten en professoren die de nadelen van massa immigratie van kansarmen vakkundig onder het tappijt veegden. Het waren linkse ambtenaren en medewerkers van allerlei instanties die massaal hun brood verdienden aan het hele migratie- en integratiecircuit, en nalieten aan de bel te trekken bij misstanden.

  En dat geldt tot op zekere hoogte nog steeds. En als je tegenwoordig zeker wilt stellen dat de grenzen eindelijk dicht gaan voor kansarme immigranten, dan moet je op de VVD of PVV stemmen, misschien op het CDA, maar heb je niets te zoeken bij D66, de PvdA en alles wat daar links van staat.

 13. Jopijo

  Avatar van Jopijo
  Er staat mij bij dat er een tekort aan arbeiders was in de 50’er en 60’er jaren.
  Eerst werden Italianen en Spanjaarden hierheen gehaald, later Turken en Marokkanen.
  De werkgevers vroegen (of beter smeekten) om goedkope arbeidskrachten. De economie groeide veel sneller dan de bevolking.
  Dus dat deze mensen er zijn was in het belang van de economie, het land en of nu door rechts of links deze mensen zijn binnen gehaald, is in feite totaal irrelevant. Een tweede verhaal is de integratie politiek, die voor een deel mislukt is en waardoor er (mede) nu zoveel overlast voorkomt. Maar ook hier geldt dat elke politieke partij hieraan heeft bijgedragen zowel landelijk als op lokaal niveau. Er wordt echter door rechts constant beweerd dat links hier de schuld aan heeft en als je dat maar vaak en luid herhaald gaan er steeds meer mensen in geloven, helaas. Het is de bekende tactiek van rechts, ook door het fascisme in het verleden veelvuldig gebruikt. En wanneer de feiten in alle redelijkheid weerlegt worden, dan schreeuwen ze gewoon nog harder en halen ze er weer andere argumenten bij zoals bijvoorbeeld het milieu.
  Het immigratie probleem is trouwens internationaal.

 14. alib

  Avatar van alib
  @Vandyke
  Eigenlijk vertellen je getallen iets anders: we zijn allemaal verantwoordelijk voor de toestand waarin we ons nu bevinden. Niet direct maar wel door ons stemgedrag en de compromissen die op basis van de uitkomst zijn gesloten.

  Cijfers kunnen een nieuw zicht geven op een zaak, maar altijd zal dat een zicht achteraf zijn.

  Cijfers, statistieken, schema’s kunnen verhelderen, maar meestal maken ze de kwestie alleen maar ingewikkelder (niet het minst door de interpretatie).

  Hetgeen de vorige spreker ook al beweerde.

  Eigenlijk zijn we de gevangenen van onze eigen systeempjes.

 15. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  @ Vandyke
  Mooi overzicht, dat inderdaad zoals Alib al laat zien, niet een stroming verantwoordelijk is voor de huidige toestand. Ik zag net Buitenhof van afgelopen zondag en wat me daarin met name aansprak is wat we nu concreet gaan doen om iedereen die in dit land verblijft zich er thuis te laten voelen, om te zorgen dat iedereen bijdraagt naar zijn vermogen en dat vermogen te stimuleren.

  Kleine aanvulling op je statistieken: niet elke migrant die hier komt is een huwelijksmigrant, ook al lijkt dat in de beeldvorming wel zo. Slechts 13 procent van alle niet-westerse allochtonen haalt een bruid of bruidegom uit het land van herkomst.
  Immigranten uit Turkije komen in 64% van de gevallen vanwege huwelijksmigratie, maar je ziet ook een stijging van de immigratie met als motief arbeid (14%) en studie (15%). Zie ook:
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70693ned&D1=a&D2=0&D3=38,57&D4=0&D5=10-12&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4&VW=T

 16. vandyke

  Avatar van vandyke
  Dank voor jullie reacties. Weinig tijd, maar zie mijn conclusie aan het eind van deel II en dit stuk ging niet over de vraag wie dan wel de schuldige is.
  @Johanna Zie mijn stuk morgen.

 17. Hvd

  Avatar van Hvd
  Ik ben vervangen, verbannen ( uit mijn geboortestad Haarlem, onbetaalbaar , geen rechten, kortom
  doodvallen mag je van de overheden overal, na de verkwanseling van de "sociale" woningbouw aan patsers is het helemaal hemelstergend) en mag me doodwerken tot mijn 75e voor een armoe "salaris"

  Ben slim, creatief, aantrekkelijk en gezond, geboren in 1958 en verpatst door slinks en
  slechts inderdaad door wanpolitiek, corruptie, maar vooral door elk gebrek aan inzicht,
  eerlijkheid en interesse voor de sociaal kwetsbaren. Geen studie kunnen doen, gescheiden
  ouders, moest nog in dienst als bijna laatste lichting en heb de oliecrises in 1974 en 1978
  de crash en totale ineenstorting van 1982, jaren grote werkeloosheid en maar mensen
  importeren ondertussen. Elke redelijkheid, logica en economische wetmatigheid is genegeerd
  en waarom eigenlijk ? Zie boven

  Het is treurig dat de geschiedenis zich altijd maar blijft herhalen, de globalisering, die ons
  bankroet heeft gemaakt, en maar roeptoeteren zonder enige kennis, richting of doel,
  anders dan je verrijken aan de ellende van het plebs.

  Hoogopgeleid = nog beter in staat anderen te verblinden met prietpraat, we zijn dommer
  dan dom en noemen ons slim en superieur, nou ik zie hoe zwak u bent als ontspoord dier,
  mensheid, noem het liever een ramp op wereldschaal…

  Weg met mij, dat klopt, maar dan ook samen met U !!

 18. P.H.M. van de Kletersteeg

  Avatar van P.H.M. van de Kletersteeg
  wat is foutgegaan: geen duidelijke en goed geregelde wetgeving, die ook nog wordt toehepast.
  Zoals bv in de engelse gebieden australie, england, nieuwzeeland, canada, usa
  De staat bepaald wat bruikbaar is voor de staat; daar overheen een maximum per jaar,en daarop de verplichting van serieus inburgeren.
  Niet zoals hier.
  Gezinshereniging: vergeet het.
  Daarmee geld verdienen: een bruid importeren 15.000 opbrengst; na 3 jaar scheiden; beiden een bruid en en bruidegom importeren en alweer winst.
  Dan: fantasie koters hebben in thuisland; betaalt de kinderbijslag dubbel; dat is genoeg om aldaar ruim van te leven.
  Met gastarbeiders uit egypte: daar was in 90% van de gevallen ten minste ten dele frauduleus

  Het gegeven blijft:
  –onze huidige wet voldoet niet en wat er is aan wet wordt willekeurig toegepast
  –we zitten met een te groot aantal
  –zelfs de term "vluchteling" is niet omschreven.
  –bij criminaliteit: geen sancties
  –illegalen wrden niet of nauwelijks uitgezet

 19. P.H.M. van de Kletersteeg

  Avatar van P.H.M. van de Kletersteeg
  Zie england en hong-kong
  Veel chinezen hadden engels paspoort; maar kwamen england echt niet in.

  Eern vluchteling is voor mij iemand die zijn eigen land ontvlucht wegens oorlog of repressie en dan in een buurland komt.
  Niet iemand die met KLM 10 landen overslaat en in amsterdam landt
  En daar komen er in de komende jaren tienduizenden van uit Irak, afghanistan en die streken, zo gauw de nodeloze burgeroorlogen daar weer oplaaien.

 20. Wim

  Avatar van Wim
  ‘t Verschil tussen rechts en links is volkomen duidelijk.

  Rechts is voor immigratie wanneer er werk is waarvoor Nederlanders hun neus ophalen. Wanneer dat werk gedaan is zijn ze "overbodig" geworden en worden ze door rechts net zo makkelijk weer als oud vuil langs de straat gezet.

 21. Pingback: Belgische moslima wil schadevergoeding Hema - Pagina 3 - Maroc.NL Forums

 22. Pingback: De eigen cultuur wordt gebruikt als schild - Pagina 8 - Maroc.NL Forums

 23. Pingback: Europe’s biggest wrong decision! | eunmask

Leave a Reply