Het rapport Nyfer, een eerste indruk

Gisteren is het rapport Nyfer gepubliceerd die een berekening heeft gemaakt over hoeveel de immigratie kost van de niet-westerse allochtonen. Het eerste dat mij opviel was dat Nyfer alleen maar maar heeft over de financien van het Rijk. Het rapport blz. 7

Dit onderzoek richt zich op de budgettaire gevolgen van immigratie van niet-westerse allochtonen in Nederland. Dit is een beperkte invalshoek. Immigratie heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt en bijvoorbeeld de woningmarkt. Via economische doorwerkingen zijn deze effecten uiteindelijk ook van invloed op de inkomsten en uitgaven van de overheid. Deze doorwerkingen zijn in dit onderzoek niet meegenomen. Ook nieteconomische gevolgen zijn niet in de analyse betrokken. Hierdoor heeft het onderzoek een partieel karakter.

Rectificatie 15-10-2010

De telling van niet-westers bleek niet juist te zijn. Turken werden geteld bij overig-westers en niet bij niet-westers. In dit artikel leg ik uit hoe dat kwam en zijn ook de verschillen te zien. Grafiek 4 is daarom gewijzigd.

Op een plaats is de tekst gewijzigd, maar de oude tekst staat er ook bij. De essentie van het stuk is echter niet gewijzigd.

Er zijn honderdduizenden niet-westerse allochtonen werkzaam. Van schoonmakers tot raketgeleerden. Deze mensen hebben allemaal een positieve economische invloed en daardoor ontvangt de overheid ook weer geld. Het niet meenemen van die factoren geeft een beeld. Het lijkt dan alsof je naar een zo negatief mogelijk bedrag wil toerekenen. Waarom die positieve effecten niet meenemen?

Wat ook van belang is het feit dat het CPB -die in 2004 al met een berekening kwam- ook aangaf dat autochtonen volgens dit soort berekening ook een negatieve opbrengst hebben. Waarvan akte.

Ik ben zelf echter meer gespecialiseerd in oa immigratie en emigratie en ik verbaas me over de basis van Nyfer.
Als je kijkt naar wat ze schrijven over de immigratie dan valt sterk op dat ze heel veel over de algemene immigratie hebben en eigenlijk niet zoveel over niet-westerse landen. Het gaat echter in het document over de immigratie van niet-westerse landen, waarom dan alle blabla over EU en de rest de westerse landen? Dat soort informatie is goed als achtergrond, maar nu zie je door de achtergrond de voorgrond niet meer.

Neem nu de tabel op blz 16 daar staat boven:

En mijn tabellen over hetzelfde:


-Rectificatie 25-10-2010 tabel gewijzigd-

Geen probleem met een kortere periode van figuur 2,2.  Geen probleem met het voegen van au-pair bij overig, maar wel met het achterwegen laten van grafiek 4, want het gaat om de NW-allochtonen. Grafiek 3 en 4 komen uit dit artikel al eerder hier gepubliceerd.
Figuur 2.2 laat tienduizenden immigraten zien, grafiek 4 heeft het meer over duizenden.
Bij 2.2 zie je 25 duizend gezinshereniging, bij grafiek 4 12.000. -Laaste gewijzigd bij rectificatie 25-10-2010. Er stond 11.000 –
Bovendien zie je bij grafiek 4 5.000 studenten en 5.000 ‘raketgeleerden’.

Dit roept vragen op. Waaom niet de niet-westerse landen tonen? Omdat de aantallen zo gering zijn? I

In hele stuk van Nyfer komt het woord moslimlanden niet voor.
Wat mij ook opvalt is dat het M-woord niet voorkomt. Waar zijn de moslimlanden??? Wilders had het toch over het stopzetten van van de imigratie van uit moslimlanden???  Dat is de Haarlemmerolie voor Nederland. Waar baseert hij dat dan op?

In 2007 was het migratiesaldo zelfs negatief. Leveren dan niet-westerse allochtonen geld op?

Deze post staat ook op de website van GeenCommentaar.

Deel II

19 thoughts on “Het rapport Nyfer, een eerste indruk

 1. helena

  Avatar van helena
  Ik was vandaag al aan het denken om het rapport van het Nyfer eens door te nemen. Maar dat kan ik vanavond en morgen pas doen. Goed dat je al een blik hebt geworpen!
  Het Nyfer is wellicht bang dat de PVV/Wilders er, als ze veel de term moslims zouden gebruiken, met rare conclusies naar buiten mee zou komen.
  Ik denk dat op basis van het rapport van Nyfer we nog niets weten en dat Wilders eigenlijk moet zwijgen! Hij mag niet spreken op basis van dit rapport over een migratiestop maar dat doet hij wel….

 2. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Dat viel mij ook op. Een heel verhaal over immigratie, maar niet toegespitst op de groepen waar het daadwerkelijk over gaat. Ik ben het rapport nog aan het doornemen, maar nu vast een aantal opmerkingen over het deel dat ik al gelezen heb. Ook ik heb me verbaasd over welke cijfers wel en niet getoond werden en waar grafieken werden gebruikt in plaats van cijfers. Naar de bedoelingen kan ik slechts raden.

  = Het eerste is dat we onze eigen (voormalige) koninkrijksgenoten als immigranten beschouwen: mensen uit de Nederlandse Antillen, Surinamers.

  = Het rapport onderscheidt klassieke immigratielanden (Nederlandse Antillen & Aruba, Marokko, Turkije en Suriname) versus ‘de rest’. Wat hier achterwege wordt gelaten is trends te laten zien in de migratie vanuit die landen. En juist die zijn in de discussie (immigratiestop voor moslimlanden) uitermate interessant.
  In 1998 kwamen uit deze klassieke immigratielanden bijna 27.000 immiganten, in 2008 waren er dat nog maar zo’n 15.000. Procentueel daalde hun instroom van bijna 42% in 1998 naar 29% in 2008. Het is een trendlijn die doorlopend daalt, afgezien van een kleine toename in de jaren 2003 en 2004.
  De totale immigratie in 2008 bedroeg volgens het rapport 143.000. De klassieke immigratielanden nemen daarvan slechts 10,2% voor hun rekening.
  Procentueel daalde de immigratie vanuit Turkije niet zo heel sterk (van 9,8% in 1998 naar 8,4% in 2008). Onder Marokkaanse immigranten was echter sprake van een spectaculaire daling: van 8,4% in 1998 naar 3,6% in 2008. In 2008 kwamen nog slechts 1836 Marokkanen naar Nederland en 4249 Turken.

  = Het rapport gooit alle niet-westerse migratie op één hoop: waar gezinsmigranten, studenten en kenniswerkers hier uit eigen vrije wil komen, geldt voor erkende vluchtelingen (migratiemotief asiel) dat ze hier een veilig heenkomen zoeken, een recht dat ze hebben op grond van de internationale verdragen ter bescherming van vluchtelingen. Het idee alleen al dat je hen slechts in economische termen beziet.

  = In 2007 vormden arbeidsmigranten 40% van de totale immigratie. Voor zover het daar niet-westerse immigranten betreft, is hun toelating uitvoerig getoetst en mogen zij slechts naar Nederland komen wanneer duidelijk is dat wij niet zelf, in Nederland danwel vanuit de EU, in de behoefte aan deze arbeidskrachten kunnen voorzien.

  = Op pagina 33 van het rapport staat de volgende alinea:
  "Een andere omvangrijke belastinguitgave ontstaat door de fiscale
  behandeling van pensioenpremies (de z.g. omkeerregeling). Deze houdt in
  dat premies voor aanvullend pensioen fiscaal aftrekbaar zijn in het jaar
  waarin deze premies worden afgedragen; belastingheffing vindt pas plaats op
  het moment dat de pensioenen worden uitgekeerd. Omdat het belastbare
  inkomen na pensionering doorgaans lager ligt dan tijdens het werkzame
  leven, is hier sprake van een aanzienlijke fiscale tegemoetkoming aan
  burgers die sparen voor hun pensioen. In 2010 was hiermee in box 1 en box
  3 € 11,6 miljard gemoeid.25 Er is van afgezien om deze belastinguitgave in de
  berekeningen te betrekken."

  Een toelichting op de beweegredenen blijft hier achterwege. Ik dacht het volgende: het inkomen van migranten is vaker aan de lage kant, zij betalen daardoor relatief weinig pensioenpremie. Pensioenpremies worden ingehouden vóór belasting. Mensen met dure banen betalen meer pensioenpremie, maar zij profiteren ook veel meer van de fiscale aftrek. Juist bij mensen met dure banen loopt de schatkist daardoor veel meer inkomsten mis.

  = Het rapport gaat uit van ceteris paribus: alle trends blijven gelijk. De vraag is of dat terecht is, aangezien ook bekend is dat (zie onder meer recente Forum-publicaties):
  – het kindertal bij allochtonen daalt
  – de participatie van allochtonen in het hoger onderwijs stijgt (bij Marokkaanse meisjes steeg de participatie tussen 1995 en 2007 zelfs van 14% naar 47%, een verdriedubbeling)
  – het opleidingsniveau van allochtonen stijgt en vluchtelingen vaak mensen betreft die in eigen land al een hogere opleiding gevolgd hebben
  – de werkloosheid onder Turken en Marokkanen sinds 2004 dalende was
  – maar nu als gevolg van de crisis de werkloosheid onder allochtonen twee keer zo hard stijgt als onder autochtonen (allochtonen worden vaker ontslagen) en dat met name bij Surinamers dramatische cijfers laat zien
  – allochtonen vaker dan autochtonen een bijstandsuitkering hebben, maar dat volgens cijfers in 2003 met name ook de positie van vluchtelingen daarbij zorgwekkend is (meer dan de helft uit de grote asiellanden had een bijstandsuitkering)

  Ik kan nog niet overzien hoe dit in het rapport tot uitdrukking komt. Dus wellicht later meer.

 3. Ina Dijstelberge

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Ik heb het rapport gedownload, maar heb het vanwege tijdgebrek nog slechts vluchtig doorgenomen.
  Een conclusie die ik op grond hiervan zou willen trekken is dat er een grotere investering in de tweede generatie nodig is.
  Dat gericht en eveneens intensiever armoedebeleid nodig is.

 4. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Ook op pagina 33:
  "In dit onderzoek is er voor gekozen om
  niet-toerekenbare uitgaven zonder weging te verdelen over alle inwoners
  van Nederland. Hiermee veronderstellen we impliciet dat elke inwoner in
  gelijke mate van deze zuiver collectieve uitgaven profiteert."

 5. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Ik ben inmiddels aangeland bij het hoofdstuk over de Netto contante waarde. En alles in mij begint te steigeren. Je praat toch niet over mensen in dat soort termen?

  Er is ook nog iets heel anders. Het rapport gaat – bewust – voorbij aan sociale factoren. Aan de samenhang tussen opleidingsniveau, inkomensniveau, armoede en ziekte. Het rapport gaat ook voorbij aan de pijlers van onze verzorgingsstaat, dat de sterkste schouders zwaardere lasten dragen dan de zwakkere schouders. Volgens dezelfde redenering kost iedereen onder modaal de samenleving geld. Terwijl een belangrijk uitgangspunt is dat we samen leven en samen menswaardig willen leven. Door nu eenzijdig allerlei kosten op deze manier toe te rekenen ga je daar volledig aan voorbij.

  Zo deelt Wilders de totale kosten voor vreemdelingenbeleid simpelweg toe aan alle vreemdelingen. Terwijl een groot deel van die kosten voortvloeit uit onze internationale verplichtingen om vluchtelingen asiel te laten aanvragen, en de behoefte van onze samenleving om dat te reguleren.
  Hetzelfde geldt voor allerlei maatregelen op het gebied van herverdeling. Die zijn er omdat we het belangrijk vinden dat ook mensen met lage inkomens op een normale manier kunnen leven. Allochtonen maken daar, net als elke andere burger, volstrekt rechtmatig gebruik van.
  Allochtonen zijn vaak lager opgeleid, deden zeker in het verleden zwaarder werk, dragen daar de fysieke lasten van, als gevolg waarvan zij relatief een zwaarder beroep doen op gezondheidszorg en WAO-uitkeringen. En dan gaan we ze nu vertellen dat ze alleen maar geld kosten? Ik zag laatst de demonstraties van de schoonmakers om een minieme salarisverhoging. Wie houdt eigenlijk ons land schoon als zij er niet zouden zijn?

  Door überhaupt nu met elkaar in gesprek te gaan over dit rapport dragen we bij aan de agenda van de heer Wilders. Hij is degene die allochtonen beoordeelt op hun contante waarde voor de samenleving. Het is een perfect voorbeeld van framing. Zie ook het artikel van Kuitenbrouwer in de NRC van afgelopen zaterdag.
  Beleid beoordeel je normaal gesproken niet alleen op kosten. Je kijkt of die kosten in verhouding staan tot de doelstellingen en resultaten die je voor ogen had. Die discussie slaan we dus simpelweg over. Het leidt ertoe dat het debat in de richting gaat van: het kost geld en leg jij maar uit waarom dat niet verkeerd is.

 6. vandyke

  Avatar van vandyke
  Dank jullie wel voor de opmerkingen.

  Heel juiste opmerkingen Johanna. Wat Nyfer doet is kijken naar huidige populatie nw-allochtonen en zegt dan dt de huidige immigratie hetzelfde is. Onzin en dat zie je heel duidelijk in grafiek 4. Ik ben daarover een nieuw stuk aan het schrijven, maar heb nu wat weinig tijd.

  Over je ractie van 11:05 Dat impliceert ook dat als we nw-allochtonen eruit gooien de kosten voor de overblijvers hoger worden.

 7. An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ======= An van den burg 20-05-2010 18:53
  Voor allen die blind zijn voor verkwisting van geld.

  Ik las A. Heertje`s boek Witboek over Zwart Geld.

  Hij schreef het in de jaren 80. Ik las het vorig jaar en heb de bedragen geïndexceerd.

  Ik hou mij maar even aan Heertje`s cijfers. Nationaal Inkomen 360 miljard gulden. Zwart gelscircuit: 20 % is per jaar 70 miljard gulden.

  Dàt is inmiddels veel meer geworden, ook relatief. Doe daar de JSF-kosten bij die wij hebben en we zijn in èèn klap uit alle óverheidsschulden.

 8. helena

  Avatar van helena
  Conclusie uit het Nyfer rapport:

  In Nederland is lang vastgehouden aan de gedachte dat immigranten tijdelijk in Nederland zouden verblijven en is het effect van vervolgmigratie onderschat. Ook is geen selectief toelatingsbeleid gevoerd, zoals in veel andere landen. Daarnaast hebben de relatief uitgebreide sociale voorzieningen ertoe bijgedragen dat ongeschoolde en laagopgeleide migranten naar Nederland zijn gekomen. Mede hierdoor behoort Nederland – met een aantal andere Europese landen – tot de groep immigratielanden waar de arbeidsparticipatie van immigranten relatief sterk achterblijft bij die van de autochtone bevolking. Bijgevolg zijn de kosten voor de publieke sector hoger dan in veel andere landen.

  Is het bekend of Nyfer deze conclusies in het eigen rapport kan bewijzen? Aan de hand van gegevens? Natuurlijk zijn er migranten die naar NL komen vanwege de relatief uitgebreide sociale voorzieningen maar de meeste migranten zijn toch echt op zoek naar werk en een betere toekomst!
  Bovendien is in NL toch wel een selectief toelatingsbeleid? Wat zullen we nou krijgen zeg….
  verder zijn de meeste migranten nog altijd uit Europa…. ja wat kunnen we dan doen ?

 9. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Helena. De eerste drie regels bewijs ik binnenkort in en blogpost.
  Over die andere punten is wel internationale literatuur. Mogelijk dat het een rol speelt, maar het belangrijkste lijkt toch te zijn de aanwezigheid in een land van landgenote, waardoor het makkelijker is om je weg in dat land te vinden.

 10. alib

  Avatar van alib
  Dus feitelijk maakt het helemaal niet uit waar de immigranten vandaan komen, volgens het rapport? En zaagt Wilders dus de poten onder zijn troon vandaan?

  Zou het ook mogelijk zijn te onderzoeken (met dezelfde mooie staatjes) wat de bijdrage is die immigranten leveren aan de Nederlandse samenleving?

  Hetgeen niet wegneemt dat mensen veel meer zijn dan de netto economische bijdrage die ze leveren. Maar dat is een andere discussie.

  Overigens zou ik een toelichting bij dergelijke grafieken op prijs stellen. Te snel wordt er van uitgegaan dat zo’n grafiek makkelijk te lezen is.

 11. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Alib Het maakt volgens het rapport inderdaad niet uit.

  Je hebt gelijk dat mensen veel meer zijn dan geld en dat is voor mij niet een andere discussie.

  Ik ga er inderdaad van uit dat dit soort grafieken makkelijk te lezen zijn. Ik zou niet weten wat er aan toegelicht moet worden, tenzij jij kan aangeven wat er lastig aan is.

 12. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Vandyke,
  Ik heb me toch nog wat in de cijfers verdiept, en dan met name de doorrekening van de kosten voor het vreemdelingenbeleid, aangezien ik dat werkveld goed ken.

  Kijk even met me mee.

  1.
  Het Nyfer-rapport stelt (pag. 114): “Het Ministerie van Justitie geeft jaarlijks iets meer dan € 2 miljard uit aan vreemdelingenbeleid.”
  De Justitiebegroting voor 2010 stelt dat de jaarlijkse verplichtingen t.b.v. van vreemdelingen 939 miljoen bedragen (pag. 94).
  Niet duidelijk is waarom het Nyfer-rapport een twee keer zo hoog bedrag opvoert als het ministerie.

  2.
  Een groot deel van de begroting voor vreemdelingenbeleid (paragraaf 15 in de Justitiebegroting) is gerelateerd aan de asielprocedure, met name aan de opvang van asielzoekers en het terugkeerbeleid.
  Zo ontvangen het COA en andere opvanginstellingen in 2010 394,5 miljoen euro. De uitvoering van het terugkeerbeleid kost ons 274,8 miljoen. Samen nemen ze bijna 650 miljoen euro voor hun rekening, ofwel 70% van de verplichtingen. Ik verwacht dat ook andere posten deels asielgerelateerd zijn, maar kan dat niet zo snel herleiden.
  Die kosten zijn grotendeels, met name de opvang, te relateren aan het feit dat het Nederlands beleid is dat asielzoekers gedurende hun procedure niet in een gewoon huis mogen wonen, alsmede het feit dat die procedures lang duren (jaren).
  In diezelfde periode mogen asielzoekers ook niet werken. Mochten ze dat wel, dan zou er aan de inkomstenkant een ander beeld ontstaan. Nu brengen mensen soms jaren hun dagen noodgedwongen in ledigheid door. Met alle gevolgen voor hun geestelijke gezondheid bovendien, hetgeen zich dan weer vertaalt in hogere medische kosten in een later stadium, belemmeringen bij het inburgeren en aan het werk gaan en blijven.

  3.
  In paragraaf 15 van de Justitiebegroting staan niet alleen verplichtingen (kosten), maar ook ontvangsten (opbrengsten). Bijvoorbeeld uit leges. Leges die hoog zijn. Het argument daarvoor is tot nu toe dat de IND kostendekkend moet werken. Deze ontvangsten zijn verder niet gespecificeerd, maar bedragen in 2010 253,9 miljoen euro. Gesaldeerd bedragen de uitgaven 685,9 miljoen. Minder dan eenderde dan het door Nyfer opgevoerde bedrag.
  In het Nyfer-rapport is niet te herleiden waar de kosten van 2 miljard op gebaseerd zijn. Bij de opbrengsten komt het vreemdelingenbeleid geheel niet voor.

  4.
  De suggestie wordt gewekt dat het de Staat geld kost als iemand zijn partner uit het buitenland laat overkomen. De werkelijkheid is dat zo iemand flink kosten maakt. Kosten die zoals gezegd worden verdedigd met het argument ‘kostendekkend’. Te weten:
  – Basisexamen inburgering (in het buitenland): 350 euro
  – Machtiging voorlopig verblijf: 830 euro
  – Verblijfsvergunning: 188 euro
  – Verlenging verblijfsvergunning: 288 euro
  – Naturalisatie: 567 euro
  Totaal: 2.223 euro.
  Deze kosten zijn exclusief de kosten voor vier keer dezelfde documenten laten legaliseren door de Nederlandse ambassade, uittreksels uit het bevolkingsregister (eveneens herhaaldelijk). Zolang je geen verblijfsvergunning hebt mág je niet eens werken. Heb je die vergunning wel, dan móet je inburgeren. Als gevolg waarvan zowel de persoon in kwestie als de staat flink wat inkomsten derft.

  5.
  Het Nyfer-rapport lijkt de volle 2 miljard euro aan kosten (waarvan dus onduidelijk is waar dit bedrag op is gebaseerd) eenzijdig toe te rekenen aan de niet-westerse allochtonen, terwijl in 2008 de instroom van niet-westerse migranten (48.597) slechts 34% van de totale instroom (143.516) bedroeg.
  Kosten bovendien die zoals ik hierboven al liet zien grotendeels asielgerelateerd zijn. Asielaanvragen (19.000 asiel + 1.505 asielgerelateerde reguliere aanvragen) maken volgens de Justitiebegroting circa 80% van het totaal (25.844) uit. Slechts 5.339 instromers zijn dus regulier, dat wil zeggen: gezinsvorming en –hereniging, studie, werk, au pair, medische behandeling, geestelijk bedienaren.

  Wat dus nu lijkt te gebeuren is dat de kosten die voortvloeien uit ons eigen vreemdelingenbeleid, dat zegt dat asielzoekers in een centrum moeten wonen en niet mogen werken, met procedures die jarenlang duren, met zwaar negatieve gevolgen op het welzijn van de betrokkenen én op de inkomsten van de Staat, worden afgewenteld op alle niet-westerse migranten. Dat is des te meer kwalijk omdat we die mensen vervolgens verwijten dat ze geld kosten.

 13. vandyke

  Avatar van vandyke
  Inderdaad merkwaardig die getallen. Raar om de kosten van een asielzoeker ook over andere groepen uit te smeren. Wat heeft een student uit China er mee te maken of een au-pair uit de Philipijnen?
  En helemaal wat heeft een Nederlander uit de Antillen er mee van doen? Die hoort wel tot de NWA, maar geen immigratiekosten.

  Ik ben ondertussen een vervolg aan het schrijven en daar ga ik jouw bevindingen ook in meenemen.

  groeten
  flip

 14. vandyke

  Avatar van vandyke
  Juist Johanna. Ik weet nog hoe de indeling is ontstaan westers, niet westers. Begin jaren tachtig om achterstandbeleid te kunnen voeren. Westers had weinig maatregelen en ondersteuning nodig, NWA wat meer. Het woord en de indeling is op zich niet raar, maar is het nu wel door de negatieve associatie die er aan gegeven wordt.
  Ik moet er elke weer aan denken als ik een stuk over ‘alochtonen’ schrijf.

  Goed dat je op GC bent gaan reageren.

 15. vandyke

  Avatar van vandyke
  Bedankt Ina. Het is precies ook mijn kritiek en daar ben ik al een paar dagen een artikel over aan het schrijven die dat ook cijfermatig aantoont.

Leave a Reply