Niet-westerse immigratie 7,2 miljard? Mag het een paar miljard minder zijn?

– Nyfer heeft een berekening gemaakt die leidde tot 7,2 miljard kosten van niet-westerse allochtone  immigranten die gebaseerd is op het sociaal-economische profiel van de mensen die in de 20e eeuw hierheen kwamen, maar die is totaal anders dan wat nu en naar verwachting in de toekomst immigreert.
-Wilders zegt dat Nyfer berekend heeft alleen voor de groep gezinsmigranten. Dat is onjuist: Nyfer heeft ook de asiel, kennis, studie en overige migranten erbij gedaan.

Dit scheelt miljarden.

 

Rectificatie 15-10-2010

De telling van overig-westers en niet-westers bleek niet juist te zijn. Turken werden geteld bij overig-westers en niet bij niet-westers. In dit artikel leg ik uit hoe dat kwam en zijn ook de verschillen te zien. Tabel 1 is daarom gewijzigd. Op een plaats is de tekst gewijzigd, maar de oude tekst staat er ook bij. De essentie van het stuk is echter niet veranderd.

Dinsdagavond pas heb ik het eerste deel gehoord van het  premierdebat van afgelopen zondag. Mijn mond viel open toen ik het hoorde en dat is nu nog steeds het steeds het geval. Nyfer, zo blijkt nu, heeft een totaal verkeerd rapport geschreven en dat heeft zeer grote financiële consequenties!

Wilders en Cohen in debat en wat hoor ik na 19 minuten Wilders allemaal roepen in een discussie met Cohen over het rapport van Nyfer?

U weet niet waar u over praat. Wij kunnen het net zo goed over voetballen hebben. Het gaat niet om asielzoekers, het gaat om de gezinsmigratie. Daar heeft Nyfer een rapport over gemaakt.

Dat zijn er 25.000 plus allemaal een kind maakt 50.000.

Ohhh, het gaat om de gezinsmigratie. Ik allemaal berekeningen maken de afgelopen dagen waarmee ik rekening hield asielzoekers, kennismigranten (raketgeleerden), studenten etc, blijkt dat het alleen maar gaat over gezinsmigratie!

Mooie tabelletjes had ik gemaakt:

-rectificatie: tabel gewijzigd op 15-10-2010-

Het aandeel arbeidsmigranten gestegen van 5 naar 18 procent. Het aandeel studenten van 6 ook naar 19. Het aandeel asielmigranten gedaald naar 11 % en dat was drie keer zoveel. 43% van alle immigranten in 2007, die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel een nationaliteit uit een van de niet-westerse landen, zijn gezinsmigranten.
Het totaal aantal van 28.000 duizend is de groep echte nieuwkomers in 2007.

Rectificatie 25-10-2010. Er stond: Het aandeel arbeidsmigranten gestegen van 5 naar 19 procent. Het aandeel studenten van 6 ook naar 19. Het aandeel asielmigranten gedaald naar 12 % en dat was meer dan drie keer zoveel. 40% van alle immigranten in 2007, die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel een nationaliteit uit een van de niet-westerse landen, zijn gezinsmigranten.

Het totaal aantal van bijna 26 duizend is de groep echte nieuwkomers in 2007.

Zij moesten een verblijfsvergunning aanvragen. Er zijn ook natuurlijk NWA met een Nederlands paspoort die immigreren, bijvoorbeeld Antillianen, maar bij die groep zit maar weinig gezinsmigratie. Een ander belangrijke groep uit de NWA zijn de mensen die in Nederland de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen, zijn geëmigreerd en vervolgens weer geïmmigreerd. Zij immigreerden als Nederlander en zie je niet in deze tabel. Dat hoeft ook niet want ze zijn al een keer geteld als immigrant of als hier geborene.

Ik had al eerder een grafiek gemaakt, waarin ik liet zien hoe de immigratie de afgelopen jaren verliep:

Ik wilde hiermee het verloop laten zien van de immigratie van de groep van tabel 1 en hiermee aantonen hoe de immigratie is veranderd. Veel minder asiel, maar veel meer raketgeleerden en dat dat consequenties heeft voor de samenstelling van de gezinsmigratie: minder kansarmen en meer kansrijke immigranten.

Ik had ook de volgende grafiek willen laten zien:


Dit zijn de landen die voor de meeste immigratie hebben gezorgd in die 13 jaar. Aardig om te vertellen dat in 1995 Turkije en Marokko bovenaan stonden en dat in 2007 China en India dat waren.

En wat dacht u van grafiek 6:

Dezelfde landen als grafiek 5, maar nu de 10 landen in 1997 (bovenste helft) en 2007
naar soort immigratie.
Grote verschillen. Ik had hiermee willen aantonen dat Nyfer een fout maakte met haar onderzoek. Want in het rapport staat:

Wanneer inkomsten en uitgaven over de

levensloop worden gesommeerd, kost een niet-westerse immigrant van

25 tot 35 jaar de publieke sector € 40.000 à € 50.000. Op andere

leeftijden zijn de kosten hoger. Het gaat hier om de kosten van een

‘gemiddelde’ niet-westerse immigrant met sociaal-economische

kenmerken die overeenkomen met die van de huidige populatie nietwesterse

allochtonen.

Dit is het probleem want zelfs een kleurenblinde kan zien dat er een grote verandering in de samenstelling van de groep immigranten is (zie ook dit verslag). Ze moeten hun huiswerk maar over doen en niet uitgaan van dezelfde sociaal-economische kenmerken.

En hoe zit het nu met wat Wilders zei dat Nyfer heeft onderzocht en het rapport van Nyfer zelf? Nyfer heeft de volledig immigratie van NW-allochtonen meegenomen, dus niet alleen maar gezinshereniging. Nyfer:

 

Dit onderzoek richt zich op de budgettaire gevolgen van immigratie van niet-westerse allochtonen in Nederland.

Nyfer heeft het dus niet goed gedaan, want Wilders was zo ondubbelzinnig in zijn betoog dat daar geen misverstand over kan bestaan. Bovendien is Wilders natuurlijk nooit tegen immigratie van raketgeleerden en hun gezinnen. Wat is er tegen op studenten? Au-pair ook niet en in 2e kamer heeft hij meerdere keren gezegd dat hij niet tegen assielzoekers is.
Wel wat tegen moslimlanden, maar moslimlanden maken maar een minderheid uit van de NW-immigratie. Het woord moslimlanden komt dan ook niet voor in het onderzoek van Nyfer.

Nieuwe berekening:
Ik ga uit van 15 duizend nieuwe gezinsmigranten en daarvan emigreren er ook weer 20% (is een lage schatting van mij). Houden we over 12.000 –als je 40% (zie tabel 1) van 25.000 (het getal van Nyfer) neemt dan kom je op 10 duizend-. 12.000 + 12.000 (1 kind) maakt 24.000 mensen die wij er ieder jaar bij krijgen door de gezinsmigratie. Nyfer kwam dus op totaal 50.000 immigranten.

We beginnen met de 7,2 miljard en daar halen we eerst 1 miljard af van de kosten die Nyfer erbij had geteld voor de asielmigratie –was overigens al absurd om die over alle groepen uit te smeren– want de groep asielzoekers telt niet meer mee. Blijft over 6,2 miljard * 24/50 (24.000 mijn aantal/ 50.000 Nyfer aantal) = 3 miljard.
Daar moet nog vanaf het feit dat de huidige groep immigranten veel meer opbrengen en dat hun kinderen gemiddeld veel minder (of zelfs helemaal geen) achterstand zullen hebben. Er blijft dan weinig meer over.

Conclusie:
Nyfer heeft een totaal verkeerd onderzoek uitgevoerd en heeft niet geluisterd naar zijn opdrachtgever. Nyfer moet zijn onderzoek overdoen en gaan rekenen enkel met gezinsmigranten en rekening houden de veranderde samenstelling van de immigranten.

Tip:
Luister nu nog eens het stukje uit het debat van Cohen en Wilders. Wie heeft gelijk?

In het debat noemde Cohen ook nog de vreemdelingenwet 2000 die hij tot stand heeft gebracht. Wilders zei dat het alleen maar over asielzoekers ging. Inderdaad ging veel over asielzoekers, maar door de afname van het aantal asielzoekers nam ook het aantal gezinsherenigingen af en dat heeft weer gevolg voor het aantal 2e generatie kinderen.

Excel-file met berekeningen en verwijzingen naar CBS-links.

Deze post staat ook op de website van GeenCommentaar.

 

Update 15-3-2011: zie ook De aardverschuiving in migratieland en het ongelijk van Nyfer. met cijfers t/m 2009

Enkele eerdere artikelen:
Het Nyfer rapport een eerste indruk
De schuldigen van de ‘massa-immigratie’ eindelijk aan de schandpaal.
De massa-immigratie uit moslimlanden

31 thoughts on “Niet-westerse immigratie 7,2 miljard? Mag het een paar miljard minder zijn?

 1. janplezier

  Avatar van janplezier
  Het derde artikel volgepropt met allerlei grafieken om vooral
  onleesbaarheid en twijfel te zaaien.
  Typisch linkse manier om een onwelgevallig rapport voor de
  achterban als ongeloofwaardig af te schilderen.

  Het bureau Nyfer is in haar conclussie echter heel duidelijk.
  Bij een jaarlijkse immigratie van netto 25.000 niet-westerse allochtonen
  en een jaarlijkse aanwas van 25.000 nakomelingen zijn de kosten voor
  de publieke sector € 7,2 miljard per jaar (in euro’s van 2008). Hierbij is
  verondersteld dat het beroep op collectieve voorzieningen en de afdracht
  aan belastingen en premies overeenkomen met die van de huidige populatie
  niet-westerse allochtonen. Ook de effecten van tweede generatie
  niet-westerse allochtonen op de overheidsfinanciën zijn in de berekening
  meegenomen. De tweede generatie loopt een deel van de sociaal-economische
  achterstand in, maar blijft wat betreft arbeidsparticipatie en verdiende
  inkomens toch nog aanzienlijk achter bij de gemiddelde inwoner van Nederland.

  http://www.nyfer.nl/nieuws.html
  .

 2. vandyke

  Avatar van vandyke
  Dank voor de reacties.

  lekker inhoudelijk Jan. Blijkbaar vinden andere mensen het toch wel duidelijk. Misschien nog een keer lezen? De Ctrl C en V toetsen kennen we allemaal.

 3. Annamarie

  Avatar van Annamarie
  @ vandyke,
  DAAR trappen wij niet in.
  Pech voor u dat alles op internet te vinden is hoe het WERKELIJK zit, de berekening van Nyfer is nog VEEL te gekleurd, de werkelijke kosten liggen veel hoger.
  Wat nederland aan ontwikkelingsgeld uitgeeft betreft niet alleen het drievoudige van wat andere landen hier aan uitgeven maar tel daar alleen de 7 miljard van Nyfer bij op en we betalen 12 miljard aan kanslozen van de wereld bevolking. Nog eens 5 miljard aan Griekenland zodat die na hun studie gelijk met pensioen kunnen gaan terwijl in nederland de pensioenleeftijd wordt opgetrokken.
  Dat geld zijn we kwijt, lees de Amerikaanse kranten maar eens, ze lachen ons uit.

 4. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Annamarie. Je geeft nergens aan waar mijn betoog niet klopt. Geef toch eens argumenten. Wat heeft ontwikkelingshulp met mijn artikel te maken of Griekenland?
  Wordt het rapport van Nyfer in een Amerikaanse krant besproken?

  Wordt ergens op internet uitgelegd waarom Wilders het over gezinsmigartie heeft terwijl Nyfer het over alle immigranten heeft? Graag een link dan.

  Hetzelfde geldt natuurlijk voor Jan Plezier.

 5. katja

  Avatar van katja
  Of jouw berekening klopt is mij te veel werk om na te gaan. Ben ik te dom voor, dan wel heb er de fut niet voor om je statistieken met verhaal aan een kritische blik te onderwerpen. Dat moet het centraal Planbureau maar doen. Immers even wat langer geleden logen uitkomsten (van hun hand) er ook niet om.

  Het scheelt dus o.a. een paar miljard.

  Maar, om de woorden van het instituut te gebruiken, en daar gaat het mij ten diepste om:

  Dit onderzoek concentreert zich op de bijdrage van niet-westerse
  immigranten. Hoewel zij maar een deel van het totale aantal immigranten
  uitmaken (zo’n 40%), is onderzoek naar deze speciale groep zinvol omdat
  hun sociaal-economische kenmerken sterk afwijken van de gemiddelde
  inwoner van Nederland. Dit heeft belangrijke implicaties voor de
  overheidsfinanciën.

  …….kan niet genegeerd worden en afgedaan, als zijnde niet relevant. Alsof Niet Westerse Allochtonen heilige koeien zijn waar je omheen moet lopen als in India. Een te verwaarlozen kostenpost.

  Iedereen telt toch mee???????

  Ook een manier van uitsluiten. Lekker!

  (En dat kunnen wij weten, slachtoffer zijnde van medisch/politieke uitsluiting, met als gevolg financieele benadeling)

 6. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Hier zit weer flink wat werk in. Complimenten.

  Als het alleen maar over gezinsmigratie gaat Vandyke, dan moet je ook de opbrengsten (zie de begroting van het ministerie van Justitie) meenemen. Iemand die naar Nederland komt betaalt alleen al aan verblijfsvergunningen e.d. bijna 2300 euro. De website van de IND zegt over die leges het volgende:

  De kosten (leges) die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maakt voor
  de behandeling van aanvragen worden doorberekend in de tarieven.

  http://www.ind.nl/nl/Images/0907%20kosten_NL_tcm5-76139.pdf

  Daar komt nog bij dat degene die zijn partner laat overkomen voor vijf jaar garant staat. De staat mag tot maximaal jaarlijks 5000 euro verhalen, evenals de kosten van bijstand. In de woorden van de IND:

 7. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Johanna. Die leges zijn inderdaad ongelofelijk hoog.

  Ik schrijf wel over de cijfers gezinshereniging immigranten, maar dat zijn dan nog de gelukkigen. Waar niemand het in dit land nog over heeft is dat er mensen zijn die van elkaar houden, die iedere dag, ieder uur het gemis voelen van dat hun geliefde niet bij hun is.
  Niet dat ik pleit voor maar opengooien de grenzen, maar de menselijkheid in dit land is totaal zoek. Mensen zijn alleen nog maar economische eenheden en als je een verkeerde stempel hebt gekregen door de bureaucraten, allochtoon, dan ben je bij voorbaat ook nog crimineel voor grote groepen in samenleving.

  brrr

 8. katja

  Avatar van katja
  ==Mensen zijn alleen nog maar economische eenheden en als je een verkeerde stempel hebt gekregen door de bureaucraten, allochtoon, dan ……

  Heel beklagenswaardig. Maar dat, het loouter een economische eenheid zijn, merk je ook als je gaat scheiden en touw trekken! Dan is van romantiek immers ook weinig meer te merken?

  Man, wees reeel.

 9. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  @ vandyke
  Het Europees Hof heeft onlangs uitspraken gedaan over de norm van 120% bijstandsniveau en over de leeftijdsgrens van 21 jaar bij gezinsvormers (Chakroun-arrest). Dat leidt tot bijstelling van het beleid, zie ook deze brief van Hirsch Ballin aan de Tweede Kamer: http://www.buitenlandsepartner.nl/forum/files/downloads/Gezinshereniging_tcm34-263731.pdf en dit bericht op de website van de IND: http://www.ind.nl/en/inbedrijf/actueel/Update_uitspraak_Hof_van_Justitie_inzake_120_bij_gezinsvorming.asp
  Wel heb ik begrepen dat men zich in Europees verband gaat hardmaken voor het verhogen van de leeftijdsgrens naar 24 jaar.

  Ik weet waar je het over hebt Vandyke, en ik ken mensen wier leven daar grondig door verwoest is. Die alles op alles zetten om te voldoen aan de normen, maar dat net niet halen en daardoor langdurig, en soms totaal uitzichtloos van hun geliefde gescheiden zijn. De hele procedure is zowiezo gekmakend met de wachttijden, het dubbele werk voor MVV én de verblijfsvergunning, verlenging na één jaar. Wie niet het geluk heeft een vast contract te hebben, verkeerd jarenlang in bestaansonzekerheid.

  Inderdaad: mensen verworden tot economische eenheden. Menselijkheid is ver te zoeken.

  Ik kijk uit naar je volgende artikel.

 10. katja

  Avatar van katja
  Kijk hier op pagina 22 en vergelijk dit met je eigen tabel.
  http://www.minfin.nl/dsresource?type=pdf&objectid=minfinbeheer:73762&versionid=&subobjectname

  De groep met het motief studie komt boven de 10.000 uit dus die 4964 klopt al niet. Overige motieven komt boven de 5000 uit en bij hem/haar op 1386. Gezinsemigratie schat hij/zij op 10612. Bij het rapport van het minfin komt het uit op iets meer dan 25000.

  De persoon die ik jouw berekening voorlegde vraagt zich af waar je de cijfers vandaan hebt.

  Bij grafiek 6 komt je ongeveer uit op 15000 immigranten in het jaar 2007
  Dit komt niet echt overeen met de cijfers van het CBS:

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=60032&D1=a&D2=0&D3=0-2,27,39,47,60,155,178,205,231,233&D4=a&D5=0,5,10,(l-1)-l&HD=090511-1015&HDR=T,G3&STB=G1,G2,G4

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=03742&D1=0-4&D2=0&D3=129-132&D4=0-2,35,43,56,92,149,171,230,238&D5=0&D6=0,5,12-l&HD=100302-1321&HDR=T,G4,G5&STB=G1,G3,G2

  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/mappingworld-1.htm

 11. vandyke

  Avatar van vandyke
  Dank Katja voor je inhoudelijke kritiek!

  Het stuk van financiën kende ik niet maar zit nu in mijn verzameling, opnieuw dank. De tabel op blz 22 gaat over alle immigranten, dus inclusief EU en de rest Westers. Het gaat nu over NW-allochtonen.
  Het CBS geeft geen specifieke uitsplitsing naar westers en niet-westers, maar doordat een aantal landen er wel bij staan heb ik dat toch kunnen berekenen. Die berekening en de verwijzing naar de tabel van het CBS kan je vinden in het Excel-file. Ik heb over dit onderwerp een eerder artikel geschreven en daar zie je ook de tabel van het ministerie terug (grafiek 1): http://www.vkblog.nl/bericht/308842/Immigratie_blijft_hot%2C_maar_is_geen_I-woord_%28meer%29_Deel_II

  Nu een lastiger onderwerp. Het klopt dat je verschillende cijfers ziet, maar dat wil niet zeggen dat de einduitkomst verschild.
  Je kan op verschillende manieren de immigratie tellen. In een eerder artikel (excuus) heb ik daarover geschreven: http://www.vkblog.nl/bericht/308336/Immigratie_blijft_hot%2C_maar_is_geen_I-woord_%28meer%29.
  De stromen zijn complex. Nyfers rekent naar herkomstgroep. Ik reken naar de tabel van diegene die een verblijfsvergunning moeten aanvragen (dat is de tabel die het min-fi ook gebruikt heeft).
  Herkomstgroep zegt niets over nationaliteit. Herkomstgroep is autochtoon-allochtoon. Er zijn heel veel allochtonen die een Nederlands paspoort hebben. Als die emigreren dan kunnen ze zonder meer weer immigreren en zal niemand vragen waarom. Anders ligt dat bij mensen die geen Nederlands paspoort hebben die moeten een VV aanvragen en natuurlijk met de reden waarom. Die cijfers weten we dus en die liggen dus lager dan de immigratie van allochtoon zijn.
  Maakt dat enig verschil? Nee, want mijn remigratiecijfer ligt lager. Nyfer rekent met 46.000 immigranten waarvan hij er 25 duizend overhoudt. Oftewel 54% vestigt zich definitief. Daar komen 25 duizend kids bij dus 50 duizend totaal NWA er jaarlijks bij.
  Ik reken dus naar diegene die een verblijfsvergunning aanvragen en specifiek de gezinshereniging (want dat moet van Wilders). De berekeningen staan in het stuk. Als je goed kijkt dan kom ik uit op een hoger aantal gezinsmigranten die blijven want ik reken met een retourpercentage van maar 20 (is wat te laag), dan als je hetzelfde zou hebben gedaan met de methode Nyfels.

 12. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Katja 27-05-2010 19:10
  ==Mensen zijn alleen nog maar economische eenheden en als je een verkeerde stempel hebt gekregen door de bureaucraten, allochtoon, dan ……

  Heel beklagenswaardig. Maar dat, het loouter een economische eenheid zijn, merk je ook als je gaat scheiden en touw trekken! Dan is van romantiek immers ook weinig meer te merken?

  Man, wees reeel.
  ""

  Deze mensen maken een echtscheiding terwijl ze bijelkaar willen zijn. Eeen scheiding terwijl ze nog van elkaar houden.
  Is dat hetzelfde?

 13. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  @ vandyke 27-05-2010 21:19
  In het jargon van het CBS: je hebt dus de administratieve opnemingen afgetrokken van de immigratie, klopt dat?

 14. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Johanna eh nee. Administratieve afvoeringen worden gedaan als mensen wel naar het buitenland verhuizen maar dat niet opgeven bij de basisasministratie (bevolkingsregister). Dat komt heel veel voor. Als dat nu ten onrechtte is dan wordt iemand weer administratief opgenomen en is de ‘schade’ administratief -en dus voor het zo belangrijke CBS-cijfers- weer herstelt.
  Als diegene na twee jaar zich weer meldt dan zal geen administratieve opvoering plaatsvinden maar is diegene weer een immigrant.

  Als iemand van de eerste generatie met een Nederlands paspoort verhuisd naar het buitenland geeft dat op bij de basisadministratie, keert naar drie jaar terug -en hoeft zich natuurlijk niet bij de IND te melden- en wordt opgenomen.

  Zo iemand is de eerste keer toen hij naar Nederland kwam opgenomen als immigrant herkomst, geboorteland niet nederland en niet Nederlandse nationaliteit. Hij zit dus ook in ‘mijn’ tabel van verblijfsvergunningen, maar ook in de tabellen van Katja.
  Bij emigratie zit hij in de tabel van emigratie naar nationaliteit als Nederlander (niet als bv Marokkaan alhoewel hij twee paspoorten kan hebben), maar wel natuurlijk in de herkomsttabel, want daar zit iedereen in.

  Als hij weer immigreerd dan immigreerd hij als Nederlander (en niet als Marokkaan), zit in de tabel geboorteland als Marokkaan en komt NIET voor in ‘mijn’ tabel. Hij heeft niets met de IND te maken.

 15. katja

  Avatar van katja
  ==Deze mensen maken een echtscheiding terwijl ze bijelkaar willen zijn. Een scheiding terwijl ze nog van elkaar houden.Is dat hetzelfde?==

  Ja, duh,

  Maar ik ben niet van die hypocriete zielige uitgehongerde 3e wereld-kindertjes politiek, als je begrijpt wat ik bedoel.

  En wat die statistieken betreft: 100 artsen, 100 verschillende diagnoses, met her en der kleine of grotere overeenkomsten te bespeuren……

  Zoals ik al zei gaat het mij om het verzwijgen, negeren en om de ongemakkelijke hete brij heen lopen wat deze materie betreft. Echte asielzoekers zijn welkom, al die analfabete importbruiden en bruidegommen niet.

  En bovendien : bijna al die fijne flinke niet westerse ondernemertjes, heb ik net gisteren weer uit eerste hand vernomen, blijven als niet uit te roeien onkruid hun dekmantel-functies trouw vervullen. Enfin, jij hebt het stuk van Joost Niemuller ook gelezen en ik ben het met hem roerend eens.

  Mocht je zelf ooit in een benadeelde positie komen te zitten, zoals wij, en met ons vele anderen, dan voel je aan den lijve wat ik bedoel. Dan helpt positief kijken naar een half leeg glas nauwelijks meer. Alleen een kind aan moord verliezen lijkt dan erger.

 16. vandyke

  Avatar van vandyke
  Jammer Katja het begon zo lekker inhoudelijk. Dat je een andere mening hebt was mij al duidelijk en dat is natuurlijk niet erg, maar dat zou toch niemand moeten weerhouden om inhoudelijk te blijven. Jij stelt mijn rekenen ter discussie en dat vond ik hartstikke goed. Ik leg uit waarom ik het zo doe en er is volgens mij niets mis mee. Als antwoord kom je nu aan met ‘En wat die statistieken betreft: 100 artsen, 100 verschillende diagnoses, met her en der kleine of grotere overeenkomsten te bespeuren……". Dat noem ik niet inhoudelijk en een zwaktebod.
  @katja 27-05-2010 19:41 kom je ook aan met allerlei cijfers en dat is dan wel een goed argument?

  Mijn uitkomsten bevallen je niet en het is daarom is mijn berekening dus fout.

  Jammer.

 17. Tjerk

  Avatar van Tjerk
  Een opmerking over de onmiddellijke leesbaarheid van Grafiek 6:

  Grafiek 6 zou gebaat zijn met een dikke zwarte streep tussen de gegevens voor 1997 en 2007, en verschillende kleuren voor het label 1997 en het label 2007.

  O, en er zwerft nog een verdwaalde ‘2007’ boven de grafiek, hetgeen suggereert dat deze in zijn totaliteit over 2007 handelt.

 18. katja

  Avatar van katja
  Ik bedoelde met die 100 diagnoses gewoon dat objectiviteit zo verschrikkelijk relatief is. En na een tentamen jaaaaren geleden ter inleiding tot de statistiek ging ik een andere richting op en duizelen deze dingen me. Ik dacht dat ik duidelijk genoeg ben geweest over mijn gebrek aan kennis daarover.

  Was die kennis er wel dan had ik ws ook heel goed uit reproduceren hoe Bos de fout in is gegaan en daarom van het toneel verdwenen is.

  Daarom probeer ik me bij de leest te houden met slechts te vinden dat het irreeel is dat er een taboe heerst over het berekenen van cijfers over bepaalde groepen. Als zijnde irrelevant, terwijl men wel werkeloosheids-, ziekte-, ouderdoms-, jeugd -kosten/cijfers etc etc in rekening wenst te brengen.

  ==Dat je een andere mening hebt was mij al duidelijk en dat is natuurlijk niet erg, maar dat zou toch niemand moeten weerhouden om inhoudelijk te blijven.==

  Dat denk ik ook en wat is daar mis mee?

  ==Mijn uitkomsten bevallen je niet en het is daarom is mijn berekening dus fout.==

  Kan ook gebeuren, maar je zei net dat dat niet erg was…..

  Succes met je verdere rekenwerk. Ik kan het niet!

 19. vandyke

  Avatar van vandyke
  Wat ik doe heeft niet zoveel met statistiek te maken. Ik pak de cijfers van het CBS. Tel hier en daar wat op en trek daar wat af en gooi die in grafiekjes en tabelletjes.

  Alles wat ik doe met de cijfers kan je terugvinden in een excel-file die ik altijd opvraagbbaar maak. Waar ik keuzes maak, zoals in het geval van de keuze voor de tabel ‘verblijsvergunning’, geef ik dat duidelijk aan, met de verschillen met andere tabellen, zoals in dit geval met die van Nyfer.
  Maximale openheid dus en iedereen kan zien hoe ik tot bepaalde conclusies ben gekomen. Met die conclusies kan je het niet eens zijn, maar geef dan aan waarom niet. Tot nu toe kom ik vrijwel alleen maar bezwaren tegen die gebaseerd zijn op het hebben van een andere mening. Mijn conclusies kloppen niet want die stemmen niet overeen met de mening van degene die reageert. Op die manier krijg je alleen maar een discussie over meningen waar geen feiten aan ten grondslag liggen. Mag ook hoor dat soort discussie, maar er zijn wel heel veel discussie die niet over feiten gaan.

  Neem de site waar jij ook reageert en via wie je de informatie haalde over het verschil van tabellen: http://www.artikel7.nu/?p=13806#comments Alle ruimte om inhoudelijk te discusseren, maar men doet het niet en dat terwijl het onderwerp nu juist ging over het gebrek aan belangstelling van de politiek voor de immigratie! Mijn site is ruim 100x bezocht via artikel7, maar er is niemand die mij op de feiten aanpakt.
  Ik vind dat triest, zeker omdat ik vermoed dat veel mensen daar wel heel zeker weten dat ik ongelijk heb met mijn conclusies.

 20. katja

  Avatar van katja
  Sorry, vandyke,

  Ik legde je reeds omstandig uit over mij tekorten en waar het me in principieele om gaat. Mijn energie rijkt ook niet verder. Mijn werk o.a. slokt me bijna volledig op, + mijn al 10 jaar durende persoonlijke strijd met de zich steeds meer verrijkende overheid, vandaar.

 21. Thijs

  Avatar van Thijs
  Al dit geneuzel om te bepalen of 5 miljard, 7 miljard, 12 miljard of 17 miljard het juiste getal is? Die discussies over allerlei details speelt al jaren. De conclusie kennen we allemaal al en het is absurd om die conclusie niet op te volgen met maatregelen.

  Dit is waar het om gaat:
  http://www.box.net/shared/4f38ruvu3z

 22. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Thijs
  Bij nujij.nl http://www.nujij.nl/veel-aanvragen-uit-moslimlanden.8893191.lynkx schrijf je bij nr 42 oa dit ‘ Die 50.000 nieuwe mensen kosten ons keihard 7,2 miljard euro per jaar, na optelling van de belangrijkste kosten en baten. ‘
  Daar lever ik kritiek op en verwijs oa naar dit blog. Dan reageer je hier dat het er niet toe doet, maar dat het om iets anders gaat. Ja zo lust ik er nog wel een paar. Oh ja dat lust ik ook want jouw asielcijfers kraak ik ook geheel bij de nujij post @48

 23. Realist

  7,2 miljard is nog erg geflateerd. Dat tuig kost veel en veel meer! Alsof kosen van gevangenissen en behandelingen door NFI psychiaters is meegenomen in deze cijfers? Nee dus.. en dit is slechts 1 voorbeeld van wat niet wordt meegenomen maar wel op conto staat van immigranten en de kosten hiervan.

Leave a Reply