Nieuwe (?) cijfers over immigratie uit moslimlanden.

De Volkskrant en ook de Telegraaf berichten gisteren over een brief van de Minister van Justitie Hirsch-Balin over de immigratie uit moslimlanden -lekker trouwens zo’n brief over zulk een gevoelig onderwerp als de immigratie één dag voor de verkiezingen- nav van vragen van de PVV.

Van de ongeveer 50.700 aanvragen vorig jaar voor een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) zijn er plusminus 23.700 ingediend door vreemdelingen uit een ‘moslimland’. Van de ongeveer 16.150 in behandeling genomen asielaanvragen in 2009 zijn zo’n 12.400 aanvragen gedaan door mensen uit een ‘moslimland’.

Zo schrijft de Volkskrant. MVV aanvragen. Dat kan natuurlijk alles zijn, want het aantal van 50.700 aanvragen (.pdf) is bij het IND wel terug te vinden, maar, zo blijkt uit de cijfers, daar zitten ook kennismigranten bij, studenten, au-pairs, vakantiegangers enzv. Ook zitten er Russen en Indonesiers in, die beide niet tot de niet-westerse landen horen.
Helaas vermeldt de IND niet hoeveel van die aanvragen nu gehonoreerd worden en aan wie en waarvoor. Voor die echt belangrijke cijfers moeten we nog even wachten op het CBS.

Van de asielaanvragen (.pdf) weten we dat 43% wordt toegekend.
Van de MVV gezinsmigratie wordt de helft afgewezen. Als we tellen dan komen we op ongeveer 12 duizend toekenningen MVV en 7.500 asielzoekers. Bij elkaar 19.500 immigranten. We hebben het dus niet over emigranten. In werkelijkheid is de afwijzing van mensen afkomstig uit moslimlanden vermoedelijk hoger want bij het totale aantal aanvragen zitten er ook duizenden van partners en kinderen van kennismigranten en die worden maar weinig geweigerd.

Ik heb al eerder meerdere artikelen geschreven over de immigratie van moslimlanden en heb daarbij als definitie gebruikt tenminste 50% van de inwoners van een land moslim moet zijn dan is het een moslimland. Deze definitie wordt nu ook door Wilders gebruikt en de cijfers van het ministerie gaan over hetzelfde. Dat is dus een meevaller voor mij.
De immigratie uit die landen zegt dus weinig over hoeveel moslims nu immigreren. Het is juist zo dat –begrijpelijk- meer niet-moslims emigreren dan dat er in verhouding in  moslimlanden wonen.

In dit artikel heb ik al een keer uitgerekend hoeveel de immigratie is uit moslimlanden op grond van herkomstgroep: allochtoon/autochtoon 1ste generatie, 2de generatie. Dat is voor dit doel een aardige om naar de migratiecijfers te kijken. Helaas zijn er nog geen gegevens van 2009 in die tabel, anders had ik allang een update gemaakt. Waar wel gegevens van zijn is van de migratie naar geboorteland. Jammer genoeg haal je daar niet uit de duizenden emigranten van de 2de generatie. Bij de migratiecijfers naar herkomst en geboorteland moet je je ook altijd bedenken dat daar duizenden immigranten in zitten die immigreren met de Nederlandse nationaliteit. Die mensen zitten natuurlijk ook niet in de cijfers van de IND.

Ik heb een tabel met moslimlanden gemaakt (en totaal niet-westers). Hij is niet 100% volledig want er zijn nog een paar hele kleine landen die weinig voorstellen. Mocht je echter een land niet zien in de tabel  waarvan je vindt dat die erbij hoort geef dat dan aan bij commentaar. Ik maak dan een aanpassing als die belangrijk is.

CBS-tabel

Totaal zie je dat er 53 duizend mensen immigreerden uit een niet westers land, 29 duizend emigreerden en dat geeft een saldo van 24 duizend.
Voor moslimlanden zie je de cijfers onderaan de tabel. 24 duizend immigranten en een migratiesaldo van 12,5 duizend. Ik zei het al eerder dat bij die immigratie ook duizenden Nederlanders zitten en dat de emigratie ook duizenden hoger is door de emigratie van 2e generatie allochtonen.

Er is sprake van een toename tussen 2008 en 2009 van 5 duizend meer immigranten en duizend meer emigranten bij moslimlanden, waardoor het saldo 4 duizend hoger is.
Voorspellen is een lastige zaak, maar het CBS verwacht in 2010 een afname van de immigratie.

3 thoughts on “Nieuwe (?) cijfers over immigratie uit moslimlanden.

 1. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Wat is het hier stil zeg!

  Interessante cijfers van de IND.

  In de top-10 gezinsvorming/hereniging ook een aantal landen waar veel vluchtelingen vandaan komen: Somalië, Irak, Afghanistan. Het lijkt me aannemelijk dat de partner en eventuele kinderen later overkomen. Die aantallen zou je er eigenlijk uit moeten kunnen lichten, want deze migratie hangt samen met de Nederlandse verplichtingen op grond van het Vluchtelingenverdrag en andere verdragen. Denk bijvoorbeeld aan het recht op gezinsleven.

  De Rapportage Vreemdelingenketen periode juli – december 2009 zegt over gezinsvorming en -hereniging:
  "Deze stijging is toe te schrijven aan het aantal aanvragen dat is ingediend voor het verblijfsdoel gezinsvorming / gezinshereniging of voor pleegkind. Dit betreft voornamelijk aanvragen voor verblijf van
  nareizende familieleden en pleegkinderen van vreemdelingen met de Somalische nationaliteit."
  Het ligt voor de hand dat dat – zij het in lagere aantallen, want uit Somalië komen momenteel de meeste asielzoekers – ook geldt voor Irakezen en Afghanen.

  Interessant ook om te zien dat steeds meer Turkse mensen hierheen komen voor studie en kennismigratie.

  Je kunt trouwens ook niet zo maar aannemen dat iedereen die komt uit een land met een moslimmeerderheid wel moslim zal zijn. Omdat het terecht niet is toegestaan om religie te registreren, kun je dit niet kwantificeren. Wel mag je aannemen dat het werkelijke aantal MVV-aanvragen door moslims dus wat lager zal liggen.

 2. vandyke

  Avatar van vandyke
  Je hebt gelijk Paul, maar het enige wat ik kan is proberen de beeldvorming te veranderen door de -naar mijn mening- echte cijfers te publiceren.

Leave a Reply