De aardverschuiving in migratieland.

Van 2002 t/m 2008 840 mensen erbij uit moslimlanden door migratie.

Voor het eerst: cijfers waarbij de klassieke herkomstgroepen westers en niet-westers zijn opgesplitst in EU, overig westers, moslimlanden en overig niet-westers.
Omdat nog steeds veel misverstanden zijn  –of zoals u wilt, keihard gelogen wordt – over de werkelijke toename van allochtonen in Nederland door migratie, is het zinvol om een presentatie te geven over het migratiesaldo: het verschil tussen immigratie en emigratie.

Een verantwoording van de hier gepresenteerde cijfers vindt u aan het einde.
Ik kom tot een vijftal –nieuwe- groepen:

 1. Autochtoon.
 2. EU.
 3. Moslimlanden.
 4. Overig westers (min autochtoon, EU en westerse moslimlanden).
 5. Overig niet-westers (min niet westerse moslimlanden).

Grafiek 1 laat de ontwikkeling van de diverse ‘nieuwe’ herkomstgroepen van 1996 t/m 2008 zien. De cijfers over 2009 zijn helaas pas in december beschikbaar.


Liever een grafiek met staafjes?

Wanneer een lijn onder de nullijn komt betekent dat er minder immigranten waren dan emigranten. Het migratiesaldo was daardoor negatief. De migratiecycli worden gedeeltelijk bepaald door economische factoren: meer immigranten als het goed gaat. Daarnaast speelt wet- en regelgeving een rol. Denk bijvoorbeeld aan de Vreemdelingenwet 2000, de aanscherping van de toelatingseisen en het openstellen van onze grenzen voor nieuwe EU-burgers als Polen. Bij sommige cycli speelt dat veel minder een rol, zoals bij asielmigratie.

De  herkomstgroepen uitgelegd:
In elk van de gepresenteerde jaren vertrekken er meer autochtonen dan dat er weer terug komen en dat geeft een negatief migratiesaldo. ‘Autochtoon’ moet je hier niet verwarren met ‘Nederlander zijn’. Nederlander zijn is een nationaliteitskwestie. Autochtoon ben je doordat je beide ouders in Nederland zijn geboren. Je kunt dus best autochtoon zijn en geen Nederlander. Voorbeeld: een Amerikaan die in Nederland woont en wiens beide ouders hier geboren zijn, is een autochtoon, maar hoeft geen Nederlander te zijn. Ik kom hier nog een keer cijfermatig terug, want het verschil in definitie is belangrijk.

De migratie met mensen afkomstig uit een EU-land is spectaculair gestegen na 2004. De reden daarvoor is dat de EU toen de grenzen opende voor de nieuwe EU-burgers uit een aantal Oost-Europese landen. Denk bijvoorbeeld aan Polen en Hongaren.

Bij overig westers moet je bedenken dat na 2004 een aantal Oost-Europese landen niet meer in overig westers zitten, maar onder de EU-landen vallen.

Overig niet-westers heeft de afgelopen jaren veel studenten en kennismigranten opgeleverd. Zie voor details (ook over andere groepen) dit artikel. Niet westerse landen zijn overigens: alle landen in Latijns Amerika, Afrika, en Azië, behalve Japan en Indonesië. De eerste vanwege zijn economische positie en de tweede vanwege het grote aantal Nederlanders van Indische afkomst in Nederland. De overige landen worden tot de westerse gerekend.

Het migratiesaldo van mensen afkomstig uit moslimlanden vertoont net zo’n spectaculair patroon als dat van EU-landen, alleen dan andersom. In 2002 zette een daling in, die zo sterk was dat die zelfs uitmondde in een negatief migratiesaldo gedurende enkele jaren. Met andere woorden: meer allochtonen met als herkomstgroep een moslimland emigreerden uit Nederland dan er hierheen kwamen. Na 2006 zie je de groene lijn weer omhoog gaan. Een logische verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat in de loop van 2006 de Wet Inburgering Buitenland van kracht werd, die immigranten verplichtte eerst een inburgeringsexamen in hun eigen land te behalen voordat ze toestemming kregen om naar Nederland komen. Het is dan logisch dat er een uitsteleffect optreedt: het duurt enige tijd voor mensen het examen behaald hebben, en pas daarna vragen ze een inreisvisum aan. Het is logisch dat er dan na een aanvankelijke daling opnieuw een stijging optreedt. Die stijging zie je in 2008 duidelijk terug. Ik kom hier nog uitgebreid op terug als in de loop van het jaar alle cijfers over 2009 bekend zijn en er wellicht ook analyses zijn van bijvoorbeeld het WODC of het CBS.

Zoals hierboven al kort genoemd, kende het vreemdelingenbeleid in Nederland één belangrijk keerpunt en dat was het van kracht worden van de Vreemdelingenwet 2000 in de loop van 2001. Daardoor kwamen er strengere procedures op het gebied van asiel, maar werden later ook maatregelen mogelijk die betrekking hadden op andere vormen van immigratie. Zoals bijvoorbeeld het inkomensvereiste en het leeftijdsvereiste voor gezinsmigranten.
De periode tot en met 2001 zie ik dan ook als de vorige eeuw, daarna is een nieuw tijdperk ingetreden. Het is daarom aardig om 2001 eens te vergelijken met 2008.
Tabel 1 geeft die verschillen:


In 2008 maakten EU-onderdanen 60% uit van het positieve migratiesaldo van 41.000 van alle allochtonen dat jaar. In 2001 was dat nog maar 9% op 63.000. Een ongelooflijk grote verandering.
Was het saldo in 2001 nog +22,7 duizend voor migranten uit moslimlanden, in 2008 was dat saldo gedaald naar 4,4 duizend. Van 36% naar 11%.

Tabel 2 geeft nog een andere indeling en dat is de gemiddelde immigratie van 1996 t/m 2001 en van 2002 t/m 2008.

U ziet het goed. In de periode 1996 – 2001 was het gemiddelde voor moslimlanden 21 duizend per jaar. Dat betekent dat er in die zes jaar door migratie in totaal 126 duizend mensen bij kwamen uit moslimlanden. Tel je de overig niet-westers erbij, dan kom je op bijna 200 duizend. Over de hele periode 2002 – 2008 kwamen er netto 840 migranten uit moslimlanden ons land binnen. Er gingen nu eenmaal vrijwel net zoveel mensen weg als dat er kwamen. [update 18/8 11:20; Laatste zin gewijzigd er stond: ‘Er gingen nu eenmaal veel meer migranten uit die landen weg dan er hierheen kwamen‘.]

Dat is geen tsunami, dat is nog geeneens een rimpeling.

Wordt allemaal zonder twijfel vervolgd.

Verantwoording: alle gegevens zijn afkomstig uit de CBS-tabel  ‘Bevolkingsontwikkeling; herkomstgroepering en generatie’. Om het overzichtelijk te houden heb ik de gegevens uit de tabel in twee groepen gesplitst: westers en niet-westers. U kunt alle gegevens en de berekeningen die ik erop losliet, bekijken in dit Excel-bestand.

Ik dank Johanna Nouri voor haar -vele- kritische opmerkingen op mijn stuk. Het feit dat u tot hier bent gekomen met lezen is aan haar te danken.

40 thoughts on “De aardverschuiving in migratieland.

 1. Blutch

  Avatar van Blutch
  =toename van allochtonen in Nederland door migratie=

  Mooi overzicht.
  Maar als er gesproken wordt over allochtonen bedoelt men iha ook de kinderen van de allochtonen. Die vallen niet noodzakelijkerwijs onder immigranten.
  Het overzicht geeft dus wel een beeld van de immigratie, maar niet van de hoeveelheid aanwezige allochtonen.

 2. vandyke

  Avatar van vandyke
  Klopt helemaal Blutch.

  Bevolkingsgroei is immigratie – emigratie + geboorte – sterfte.
  De niet westerse bevolking is jong, gemiddeld tien jaar jonger dan de westerse bevolking. Minder sterfte door ouderdom en wel een stuk meer vrouwen -in verhouding- in de vruchtbare leeftijd.

 3. vandyke

  Avatar van vandyke
  Uw reactie Blutch doet me bedenken dat ik daar wel eens een artikel over kan schrijven. De bevolkingsgroei van de mensen afkomstig uit moslimlanden.

 4. öszibarack

  Avatar van öszibarack
  Interessante cijfers. Merci.

  Het stelt de vraag hoe de PVV op grond van deze cijfers de groei van het aantal allochtonen wil intomen. Wilders kent deze cijfers waarschijnlijk ook wel, maar het gaat om de beeldvorming. Die veronderstelt dat moslims een bedreiging vormen voor de Westerse samenleving. Bij beeldvorming spelen cijfers maar een bescheiden rol.

 5. Cobus

  Avatar van Cobus
  Kijk, hier hebben we wat aan.
  Wel grappig: de verstokte Wilders aanhanger zal nog balen dat er maar zo weinig immigratie uit moslimlanden is geweest. Haalt zijn hele wereldbeeld overhoop. Lever je ook nazorg.
  Ik ben blij dat het nu eens duidelijk wordt uitgelegd hoe het werkelijk zit!

 6. ikilicoglu

  Avatar van ikilicoglu
  @Blutch en vandyke, de geboortecijfers van Turkse Nederlanders liggen onder die van Autochtone Nederlanders, en die van Marokkanen maar een fractie erboven.

 7. Marcus Lucas

  Avatar van Marcus Lucas
  De tsunami van rechts-radicale leugens zal er helaas niet door stoppen. Maar zou wel handig zijn als kiezers die overwegen op dergelijke bullshit te stemmen, eens kijken naar de feiten.

 8. k.kok

  Avatar van k.kok
  Grappige cijfers, vooral omdat er niet bij word vermeld dat de vloedgolf aan islamitische vluchtelingen die Griekenland binnenkomen via dat land verdeeld worden over de rest van de EU, en door leugens en wetten die zijn gemaakt om de waarheid te verdoezelen lijkt het ineens alsof er tienduizenden Grieken onze kant uit komen.

  maar die Grieken noemen we geen Griek, nee die noemen we EU’er……..

  Deze statistiek is gewoon de zoveelste leugen , niet meer niet minder.

  Hetzelfde is in Nederland ook al aan de hand, we noemen de derde generatie geen allochtoon meer, terwijl op straat dit wel de eerste relschoppers zijn, waarom word er toch zoveel gelogen over dit soort zaken?

 9. vandyke

  Avatar van vandyke
  @k.kok
  U vergist u. Wat hier geteld wordt zijn allochtonen en allochtoon ben je als tenminste een van je ouders in het buitenland is geboren.
  Als je zelf in het buitenland bent geboren dan is het land waar je bent geboren het land van de herkomstgroep. Als je in Nederland bent geboren (2e generatie) dan is dat het land van je ouders (moeder als ze uit verschillende landen komen).

  Dus ook in uw voorbeeld -nog afgezien of het waar is- blijven die personen allochtoon met als herkomstgroep een moslimland.

  Allochtonen definitie: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/26785779-AAFE-4B39-AD07-59F34DCD44C8/0/index1119.pdf

 10. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  @ k.kok
  Hoezo liegen? Dat Vandyke de door jou aangestipte zaken niet vermeldt, is geheel terecht. Je vooronderstellingen kloppen gewoonweg niet. Mensen die in Griekenland asiel aanvragen en doorreizen naar Nederland, worden door de IND gewoon teruggestuurd naar Griekenland. De regel is dat je slechts asiel kunt aanvragen in het eerste EU-land dat je binnenkomt. Dublin-claimanten noemen we die mensen.
  Als het wel waar zou zijn, zou uit de statistieken moeten blijken dat er tienduizenden Grieken per jaar naar Nederland immigreren. Dat is niet het geval. Het migratiesaldo voor Griekenland bedraagt over de hele periode 1996-2008 +1961. Zo kwamen er vorig jaar 1257 Grieken naar Nederland, maar er gingen er ook weer 812 weg, waardoor het migratiesaldo 445 was. Niet bepaald die tienduizenden waar jij over schrijft dus. En ook geen moslims, maar Grieken.

 11. keuleniscool

  Avatar van keuleniscool
  allochtonen en autochtonen begrijp ik niet ….
  Wel :
  echte Nederlanders en vreemdelingen !
  Echte Nederlanders zijn zij die al minstens 3 generaties hier zijn ingeschreven .

 12. katja

  Avatar van katja
  vandyke
  ==De niet westerse bevolking is jong, gemiddeld tien jaar jonger dan de westerse bevolking. Minder sterfte door ouderdom en wel een stuk meer vrouwen -in verhouding- in de vruchtbare leeftijd.==

  Bijna tijd voor onze Bouterse dus?

 13. vandyke

  Avatar van vandyke
  keuleniscool 18-08-2010 10:37

  Ik heb een grootvader die in 1885 als 2 jarige naar Nederland kwam. Betekent dat dat ik een buitenlander ben?

 14. Calcu

  Avatar van Calcu
  Katholieken kennen het fenomeen van de wonderbaarlijke vermenigvuldiging. Ik wist niet dat Moslims dat ook hadden. Hier dan maar even hoe het echt zit vanaf de bron. Onderstaand twee links naar het CBS. De een geeft de aantallen niet westerse allochtonen in 1996 en 2001 en de ander in 2002 en 2008.
  Gewoon simpel optellen en aftrekken laat zien dat in de periode 1996 – 2001 het aantal niet westerse allochtonen met 312.000 is toegenomen en in de periode 2002 – 2008 met 207.000. Dat zijn er samen 519.000

  Nog een sommetje doen?

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37296ned&D1=30-31,34-35&D2=46,51&HDR=G1&STB=T&VW=T

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37296ned&D1=30-31,34-35&D2=52,58&HDR=G1&STB=T&VW=T

 15. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  @ keuleniscool 18-08-2010 10:37
  = Echte Nederlanders zijn zij die al minstens 3 generaties hier zijn ingeschreven . =

  Dat is mooi. Dan zijn de kinderen van de kinderen van de immigranten dus inderdaad echte Nederlanders. Hoeven we het er niet meer over te hebben.

 16. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Calcu
  Allereerst zie ook mijn tweede en derde reactie.

  De door mij gepresenteerde cijfers gaan over de immi- en emigratie, oftewel het migratiesaldo, van autochtonen en allochtonen.

  Uw cijfers gaan over het aantal allochtonen op een bepaald moment. Tov de vorige periode wordt daarin meegenomen het migratiesaldo en het geboorteoverschot (geboorte – sterfte)

  Migratiesaldo + geboorteoverschot geeft de bevolkingsgroei.

  Het is ook nog eens uitgelegd in het artikel.

  Nogmaals ik heb het over de migratie. Ik heb ook artikelen geschreven over de baby’s. Deze bijvoorbeeld: http://www.vkblog.nl/reizen/bericht/312898

  En ik heb al aangekondigd dat ik het een keer ga kombineren.

 17. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Calcu
  Dat ligt er maar helemaal aan waar je het voor wilt gebruiken. Op dit blog vind je meerdere artikelen die de immigratie behandelen.

  Migratiesaldo is heel nuttig om vragen te beantwoorden als klopt bijvoorbeeld de Eurabie-theorie? Klopt dat ze ons overnemen, waar Wilders een aanhanger van is.
  Loopt ons land vol? Misschien wel, maar toch echt niet zozeer vanwegen de migratie, althans niet uit moslimlanden.

  Dan kan je ook wel alle vakantiegangers gaan tellen die er binnenkomen ieder jaar en dan zeggen Nederland raakt vol alweer acht miljoen erbij.

  Uw reactie heeft een beetje weg van:
  Er komt een man bij een wil en wordt daar feestelijk opgewacht door de eigenaar.
  ‘Meneer gefeliciteerd u bent onze honderdduizendste bezoeker.’
  ‘Dan zal het wel vol zijn bij u binnen’

  Oh ja, en hoeveel nederlanders zitten er in die immigratie van u?

 18. Calcu

  Avatar van Calcu
  @vandyke,

  De Link die ik gaf is de simpele realiteit. Het aantal niet westerse immigranten van 2001 tot en met 2009. Daar zitten geen Nederlanders bij, alleen mensen met een andere Nationaliteit. Je kunt rookgordijnen opwerpen zoveel je wilt, maar dit zijn de cijfers van de enige instantie in Nederland die er iets zinnigs over kan zeggen. Nogmaals:

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=03742&D1=0&D2=0&D3=129&D4=1&D5=0&D6=6-14&HDR=T,G4,G5&STB=G1,G3,G2&VW=T

 19. vandyke

  Avatar van vandyke
  @calcu
  Voorbeeld allochtone Marokkanen.
  Uw tabel immigratie naar geboorteland:
  %3Ca%20href=?DM=SLNL&PA=03742&D1=0&D2=0&D3=129&D4=134&D5=0&D6=6-12&HDR=T,G4&STB=G1,G3,G2,G5&VW=T’>statline.cbs.nl/StatWeb/public…
  2007: 1724

  En deze tabel immigratie niet Nederlanders naar geboorteland.
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?
  DM=SLNL&PA=70693ned&D1=0&D2=0&D3=38&D4=0&D5=6-12&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4&VW=T
  2007: 1297

  Het verschil 427 -een kwart- zijn Marokkanen die ooit zijn geimmigreerd als Marokkaan, hier het Nederlanderschap hebben verkregen, zijn geemigreerd (als Nederlander in de statistieken) en vervolgens weer zijn geimmigeerd in ons land maar nu als Nederlander (in de statistieken).

  Die mensen worden dus dubbel geteld als je alleen maar kijkt naar immigratie geboorteland.

 20. vandyke

  Avatar van vandyke
  Dank Zelf Reflectie

  Mijn excuses voor mijn vorige reactie, want dat ziet er niet netjes uit.
  In ieder geval in de eerste tabel 2007: 1724 immigrerenden met geboorteland Marokko en in tabel twee zijn dat er 1297. Reden: omdat in de tweede tabel NIET Nederlanders staan en de eerste tabel dat onderscheid niet maakt.

 21. rikus

  Avatar van rikus
  Een duidelijk overzicht. In de grafiek is duidelijk het Verdonk effect waarneembaar. Toch jammer dat zo’n politici aan de kant staat. Zou Geert geen zaken met haar kunnen doen?
  Van 2002 t/m 2008 840 mensen erbij uit moslimlanden door migratie.
  dit valt eigenlijk nog wel mee plm 140 per jaar= toch een aanwas van bijna 3 per week..

 22. vandyke

  Avatar van vandyke
  Rikus schreef:
  ‘Een duidelijk overzicht. In de grafiek is duidelijk het Verdonk effect waarneembaar. Toch jammer dat zo’n politici aan de kant staat. Zou Geert geen zaken met haar kunnen doen?
  Van 2002 t/m 2008 840 mensen erbij uit moslimlanden door migratie.
  dit valt eigenlijk nog wel mee plm 140 per jaar= toch een aanwas van bijna 3 per week.. ‘

  Verdonk heeft maatregelen genomen die mogelijk waren door de Vreemdelingenwet 2000.
  Of er werkelijk sprake is van een Verdonkeffect is mij nog steeds niet helemaal duidelijk, want je ziet heel duidelijk dat de asielmigratie duidelijk al is afgenomen in 2002.
  Er zijn nog meer effecten die een rol spelen. Zo beschuldigd Fritsma Verdonk ervan dat zij een stiekum Generaal Pardon heeft doorgevoerd. Mocht niemand weten. Of het waar is weet ik niet. Ik heb niet zoveel vertrouwen in het waarheidsgehalte van Fritsma.

  Ja Rikus, iedere dag komt er een 4/10 mens uit een moslimland bij.

 23. rikus

  Avatar van rikus
  @vandyke 18-08-2010 16:26
  Inderdaad de maatregelen kon Verdonk nemen door het beleid dat werd gevoerd. Maar goed als je zo over de grafiek kijkt dan kun je dat voorzichtig concluderen. Overigens ik kijk op de staaf grafiek de ander kan ik niet uitlezen. Heel erg duidelijk.
  Fritsma zal ook zijn cijfer materiaal ergens halen. Hij zal niet zo dom zijn met natte vingerwerk te komen. Jij weet ook dat je cijfers op diverse manieren kunt interpreteren om iets sluitend te krijgen.

 24. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Rikus Ik heb in mijn artikelen over Fritsma -denk ik overtuigend- aangetoond dat zijn cijfers fout zijn. Vele mensen hebben de artikelen gelezen en echt niet allemaal ‘linksche Kerk’. Niemand heeft mijn conclusies kunnen weerleggen. Hetzelfde geldt -tot nu toe- voor dit artikel.

 25. Calcu

  Avatar van Calcu
  Er wordt dus helemaal niets dubbelgeteld. Als je iets anders vraagt, dan krijg je ook iets anders.

  De kop:
  “Van 2002 t/m 2008 840 mensen erbij uit moslimlanden door migratie” is een aperte leugen. Zoals onderstaand CBS tabel laat zien kwamen er in werkelijkheid 100000 bij als we alleen kijken naar de Islamitische landen die geselecteerd kunnen worden. In werkelijkheid zijn het er meer.

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=60032&D1=0&D2=0&D3=8,10,24-25,38,62,67,78,88-90,100-101,107-108,112,117,123,125,133-135,138,141,151,161,169,171,192-193,197,203-204,209,218,221-222,224,232&D4=1&D5=7-13&HDR=T,G2,G3&STB=G1,G4&VW=T

 26. vandyke

  Avatar van vandyke
  @calcu Als iemand immigreert, vervolgens emigreert en dan weer immigreerd dan tel je die persoon twee keer als immigrant. Vandaar dat je ook moet kijken naar de emigratie.

  Mijn hele verhaal gaat over migratiesaldo. Helemaal uitgelegd hoe ik aan de cijfers kom. U heeft meerdere keren -tevergeefs- geprobeerd om mijn verhaal onderuit te halen. Prima dat mag, maar nu gaat u mij voor leugenaar uit maken. Niet sterk.

  Als u alleen naar immigratie wilt kijken? Prima maar dan hebben wij wel heel veel mensen in dit land.

  ‘Sinds 1796 hebben zich naar schatting 7,3 miljoen immigranten in ons land gevestigd. Het aantal emigranten
  bedroeg circa 6,7 miljoen. Het verschil tussen de totale immigratie en emigratie in de afgelopen twee eeuwen
  bedraagt ruim 600 duizend personen.’

  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/6A1AD820-F436-4039-AC85-F19B5673E8AB/0/2007k4b15p32art.pdf

  Dat zou toch wel erg vol zijn in Nederland als we ook niet naar de emigranten kijken.

 27. Calcu

  Avatar van Calcu
  @vandyke,

  Ik geef de cijfers van het CBS met daarbij een link die werkt. Zodat iedereen het zelf kan zien. Ik vertel geen verhaaltjes, deze keer weer over de afgelopen eeuwen. Het ging over de kop van dit log waarin staat dat er 840 mensen uit moslimlanden bij zijn gekomen in de periode 2002 – 2008. Volgens het CBS zijn dat er minimaal 100.000.

  We hebben vrijheid van geloof. Koran, Bijbel, vandyke of CBS. Iedereen mag zelf kiezen en/of zichzelf gelijk geven("U heeft meerdere keren -tevergeefs- geprobeerd om mijn verhaal onderuit te halen.").

  Ik ga voor het CBS

 28. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  @ calcu
  Vandyke en jij praten langs elkaar heen. Beiden hanteren jullie dezelfde bron: de cijfers van het CBS.

  Jij kijkt slechts naar de immigratie, de mensen die erbij komen. Waarbij je zoals Vandyke terecht stelt, ook moet kijken naar mensen die immigreren nadat ze eerder naar eigen land retourgemigreerd zijn (kijk maar in je laatste link, waar dat uitgelegd wordt).

  Vandyke kijkt echter niet alleen naar de immigratie. Want in de periode dat mensen hierheen komen, gaan anderen weer weg, waardoor er per saldo helemaal niet zoveel mensen bijkomen als over het algemeen wordt gesuggereerd.

  Ter illustratie ben ik even aan het werk gegaan met je link van 13:41.
  Ik heb de tabel aangevuld met de emigratie en het migratiesaldo inclusief administratieve lasten. Verder heb ik 2001 en 2009 er uit gehaald, omdat het blog van Vandyke 2002-2008 hanteert. Anders kunnen we al helemaal niet vergelijken.

  Het resultaat vind je hier:
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=03742&D1=0-1,3&D2=0&D3=129&D4=1&D5=0&D6=7-13&HDR=T,G4,G5&STB=G1,G3,G2&VW=T

  Voor alle duidelijkheid: deze tabel laat niet de migratie zien van moslims, maar van alle niet-westerse allochtonen.

  Je kunt nu zelf het volgende controleren:
  – tussen 2002 en 2008 kwamen er 299.620 niet-westerse immigranten naar Nederland
  – tussen 2002 en 2008 verlieten 220.202 niet-westerse allochtonen Nederland
  – per saldo kwamen er dus tussen 2002 en 2008 79.418 niet-westerse allochtonen bij als gevolg van migratie

  Het overgrote merendeel daarvan komt dus niet uit een moslimland, zoals Vandyke al goed onderbouwd heeft laten zien.

  Het is dus geen kwestie van liegen. Het is een kwestie van: jij kijkt slechts naar één aspect (immigratie), Vandyke kijkt naar meer aspecten (immigratie – emigratie +_ administratieve correcties = migratiesaldo).

  En dat is precies wat het CBS-artikel in je link van 17:13 ook doet: kijken naar het saldo (zie de slotbeschouwing).

 29. vandyke

  Avatar van vandyke
  Ik zag dat de links van 18-08-2010 14:31 nu helemaal niet meer werken.
  Daarom even opnieuw:

  Immigratie Marokkanen naar geboorteland:
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=03742&D1=0&D2=0&D3=0&D4=134&D5=0&D6=13&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4,G5&VW=T
  1724 immigranten in 2007

  en naar nationaliteit:
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70693NED&D1=0&D2=0&D3=38&D4=0&D5=l&HDR=T,G1,G2,G3&STB=G4&VW=T
  2007: 1297

  Verschil 427 heeft (ook) de Nederlandse nationaliteit

 30. Jan

  Avatar van Jan
  De cijfers kloppen wel, al hebben rechste mensen op dit punt altijd wat moeite om de waarheid te geloven. Joost Niemoller schreef hier vorige week nog een leugenachtig artikel over op zijn website. Migratiesaldo is blijkbaar een moeilijk begrip.

  Toch vind ik de berekening niet helemaal eerlijk, in 2008 en 2009 is weer een duidelijke stijging te zien van het aantal immigranten uit moslimlanden. In 2009 kwamen er al meer dan 5000 Somaliers bij. De cijfers van 2009 zijn al wel een tijdje bekend en het was fair geweest om deze ook mee te nemen. Misschien gaan we dan gemiddeld naar een 1000 tal moslims per jaar. Ook niet veel, maar dan is er ook niets meer op af te dingen.

  Ik heb overigens geen idee waarom in 2008 en 2009 (en ook de voorlopige cijfer van 2010) toch weer een toename van Marokkanen en Turken laat zien. Heeft iemand daar een verklaring voor? De wetten zijn toch niet minder streng geworden.

 31. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Jan
  Allereerst de cijfers over 2009 zijn nog niet volledig bekend. De tabel Bevolkingsontwikkeling; herkomstgroepering en generatie, wordt pas in december aangevuld met de data van 2009. Er zijn wel andere tabellen, maar daar kan je het migratiesaldo van allochtonen niet mee berekenen.

  Een mogelijke verklaring voor de toename werd al in het stuk gegeven: de WIB van Verdonk uit 2006 had mogelijk een uitstellend effect.

  Minster Van der Laan tijdens het vragenuur op 9 juni 2009: ‘Ik heb natuurlijk meteen cijfers gevraagd aan de ambtenaren over het effect van de Wet Inburgering buitenland. Daaruit blijkt dat in de jaren 2005, 2006 en 2007 het aantal gezinsvormingen en -herenigingen is gedaald van 16.000 naar 11.000. Onlangs bleek uit de cijfers van 2008 dat dat aantal weer gestegen is naar 15.000.’ Dat is ook niet vreemd als je bedenkt dat het slagingspercentage voor het taalexamen in het land van herkomst hoog is.

  Over Somaliers: naar verwachting zal de immigratie dit jaar meer dan halveren.
  Turken en Marokkanen verschilt weinig tussen 1ste helft 2009 en 2010.
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37943NED&D1=70,77,81,111,118,122,193,200,204&D2=241,245,258,l&HDR=T&STB=G1&VW=T

  Over Somaliers nog het volgende artikel:
  http://www.vkblog.nl/bericht/310058/Immigratie_blijft_hot%2C_maar_is_geen_I-woord_%28meer%29_deel_III

  Het migratiesaldo uit moslimlanden was in 2008 overigens 4,4 duizend, zoals uit het stuk blijkt.

 32. Jan

  Avatar van Jan
  @vandyke

  Dank voor de info. Erg handig in discussies! Het zou goed zijn als de landelijke media eens zoiets zouden publiceren.

Leave a Reply