De massa-immigratie uit Arabische landen

David Pinto is een bekende in Nederland op het gebied van integratie in Nederland. In een artikel in de Volkskrant van 23 oktober jl schreef hij o.a. over de integratie en dat is zeker lezenswaardig. Hij schrijft ook over de tsunami van islamisering en daarover o.a. het volgende:

Sinds enige tijd pendel ik als docent en onderzoeker tussen Israël en Nederland. Dat stelt mij in staat om op afstand de gebeurtenissen hier te bezien. Steevast spreekt men in Israël over Nederlanders als een naïef volk. In Israël gebruikt men hiervoor het Hebreeuwse woord fraaier; naïeveling. Die naïviteit betreft vooral de houding jegens moslims en Arabieren

(…)

Niet minder dan 38 procent van de Arabische bevolking is onder de 15 jaar, het hoogste percentage ter wereld. Het aantal inwoners in de Arabische landen zal toenemen van 280 miljoen naar 410 miljoen en mogelijk tot bijna 460 miljoen in 2020. En het rapport voegt daaraan toe dat meer dan de helft van de jonge Arabieren het liefst weg wil uit hun land. Reken maar dat Nederland zeer aanlokkelijk is.

(…)

Dit is wat Wilders en zijn PVV trachten te melden. Dit is ook het realistische beeld waarmee Wilders  anderhalf miljoen kiezers heeft bereikt.

Dat is voor mij iets nieuws. Wilders maakt constant gebruik van de methode om alle immigranten op een hoop te gooien. Totaal, buitenlanders, niet-westers, moslimlanden, alles veegt hij bij elkaar, maar een aparte categorie Arabische landen? 1) Op de site van de PVV vind ik daar niets over, maar ik heb toch wel het idee dat het daar uiteindelijk bij Wilders wel om gaat. Wilders is een aanhanger van de Eurabië theorie van de Israëlische  schrijfster  Bat Ye’or en dat lijkt toch wel heel erg op de opmerkingen die Pinto maakt. Ik heb al meerdere artikelen geschreven over de ‘massa-(im)migratie uit moslimlanden, zoals deze, maar het lijkt mij niettemin wel interessant om eens te kijken hoe het zit met de migratie uit Arabische landen.

Onderstaand figuur geeft de immigratie, emigratie en het migratiesaldo van 1996 t/m 2008 van deze herkomstgroep (1ste en 2de generatie).

Update 14-03-2014 Geactualiseerd:

tm2012

 

Bron CBS Er zijn helaas nog geen gegevens over 2009.

T/M 2001 schommelde de immigratie rond de 15 duizend en de emigratie rond 5 duizend.  Na 2001 veranderd het plaatje drastisch: de immigratie daalt en de emigratie stijgt. Het saldo keldert naar beneden en is zelfs van 2003 t/m 2007 negatief. In 2008 zie je voor het eerst weer een positief saldo door toegenomen immigratie en afgenomen emigratie. De toegenomen immigratie wordt voor 80% veroorzaakt door Somaliërs  en Irakezen.  Vermoedelijk zal 2009 een iets hogere immigratie geven en 2010 een duidelijke daling (artikel).
De daling van de emigratie van de laatste jaren komt mogelijk door de daling van de immigratie in de jaren ervoor en de economische groei de laatste jaren.

De datum 1 januari 2002, ik heb het al eerder betoogd, is een belangrijk keerpunt in de immigratie door de wijziging van de wetgeving.  Tabel 32_1 geeft de verschillen tussen die twee periodes.

In de zes jaar t/m 2001 kwamen er 95.600 Arabieren naar Nederland en verlieten er 33.900 ons land.  Anders gezegd: op iedere 1.000 binnenkomers vertrokken er 355.
In de zeven jaar vanaf 2002 kwamen er 60,8 duizend en vertrokken er 69.700. Tegenover iedere 1.000 immigranten stonden 1.146 emigranten.

Dit zijn de cijfers van de immi- en emigratie en dat wil niet zeggen dat de bevolking is gekrompen want we hebben tenslotte ook nog een geboorteoverschot.

Conclusie:
Als je de cijfers ziet dan vraag ik mij af wie er dan naïef is. Naïef zijn voor mij die mensen die Israëlische/PVV propaganda voor waar aannemen.
Het mag dan wel zo zijn dat er veel mensen uit Arabische landen hierheen willen, maar de mogelijkheden zijn, anders dan dat de propaganda wil doen geloven, zeer beperkt anders is die lage immigratie niet te verklaren. Tussen willen en kunnen gaapt een enorme kloof. Als het doel is om ons te overheersen -Eurabië-, waarom vertrekken er dan mensen? Dat spreekt overigens ook tegen dat men hierheen komt vanwege de uitkeringen. Waarom vertrekt men dan?

Het beeld dat Wilders probeert te schetsen is helemaal niet zo realistisch. Integendeel. Het valt me tegen van iemand als Pinto dat hij in die goedkope propaganda trapt. Toch niet iets wat je zou verwachten van iemand die zich migratie-expert noemt. Pinto had eerst even een onderzoek moeten doen voordat hij dat soort stellingen poneert. Hij heeft blijkbaar voetstoots aangenomen dat het zo is. Ik ga er in ieder geval niet vanuit dat hij dit beweert uit kwader trouw zoals Wilders.

Aanvulling 20:00. Jonanna Nouri -zie commentaar- heeft deze prima aanvulling gegeven. Deze infographic laat mooi de daling van het vruchtbaarheidscijfer zien, juist met name de laatste jaren. Pinto baseert zijn verhaal ook nog eens op verouderde gegevens.
Waar je wel op moet letten bij de graph is dat Somalië de laatste jaren wegvalt. Ook Somaliërs in Nederland hebben een hoog vruchtbaarheidscijfers.

Aanvulling 17-11 Op de site Republiekallochtonia werd de opmerking gemaakt: “Zijn de Somaliers nu ook Arabieren geworden?” Goeie vraag. Ik ben uitgegaan van de definitie van Wikipedia, maar Somalië is voor wat betreft de taal en roots van de bevolking geen Arabisch land (wiki). Nietemin is Somalië wel lid van de Arabische Liga. Ook de UNESCO rekent Somalië bij de Arabische Staten, maar dat doet ze met Malta ook. Ik zal voortaan de definitie van lid van de Arabisch Liga nemen.
Ik heb wel de grafiek en tabel gemaakt zonder Somalië: figuur 32_2 en tabel 32_2

1) Arabische staten volgens wikipedia:  Algerije, Bahrein, Djibouti, Egypte, Irak, Jemen, Jordanië, Katar, Koeweit, Libanon. Libië, Marokko, Mauritanië, Oman, Palestijnse gebieden, Saoedi-Arabië, Soedan, Somalië, Syrië, Verenigde Arabische Emiraten. De Palestijnse gebieden zitten niet apart in de cijfers van het CBS.

7 thoughts on “De massa-immigratie uit Arabische landen

 1. eppie

  Avatar van eppie
  @vandyke
  Nee maar ik ben blij een artikel te lezen van een expert. Ik had namelijk zelf altijd al de gedachte dat de echte slachtoffers van types als Wilders toch de atheisten zullen worden.
  Zijn gescherm met de termen Joods-Christelijke tradities (die precies vergelijkbaar zijn met een islamitische traditie) laat zien dat het Wilders helemaal niet om uitwassen gaat.
  De schrijver stelt ook dat (wat ik al jaren probeer duidelijk te maken als ik reacties op blogs schrijf) dat de plaatselijke cultuur veel belangrijker is dan welke godsdienst het nou precies is. Dat zie je dus aan de christelijke leer in Afrika en Azie die veel dichter bij de plaatselijke islamitische leer ligt dan bij de westerse christelijke leer.
  M.a.w. christelijke immigranten uit afrika en azie zullen net zoveel of zo weinig overlast en extremisme met zich meebrengen dan islamitische.
  Religies hebben als overeenkomst dat ze altijd zover zullen gaan als je ze laat gaan. In het westen zijn we sinds een tijdje zeer progressief en liberaal en dat moeten we zo houden. Wilders durft echter niet het christen en jodendom te betrekken in zijn strijd tegen het extremisme, en dat is een grote fout van hem.

 2. toshiba

  Avatar van toshiba
  Goed artikel waarop 1 aanvulling:
  Wat Pinto vergeet is dat in de betreffende landen de levenskans verwachting aanzienlijker lager ligt dan in Westerse landen. De vaak slechte omstandigheden, armoede, onderdrukking zorgen ervoor dat de gemiddelde leeftijd daar veel lager ligt. Ergo sum: het aantal jongeren wordt dan vanzelf een groter aandeel in de totale bevolking.

  Statistiek can be a bitch

 3. johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Prima artikel inderdaad.
  In aanvulling op Toshiba: de levensverwachting neemt toe, de armoede neemt af en het kindertal daalt. Zie ook deze animatie de ontwikkeling van rijkdom en kindertal laat zien vanaf 1800 tot heden. Ik heb in de animatie alleen de door Flip genoemde Arabische landen geselecteerd. Op de verticale as zie je het aantal kinderen per vrouw (totale vruchtbaarheid). Op de horizontale as het inkomen per persoon (bruto nationaal product per hoofd van de bevolking).
  http://www.bit.ly/daYJOP

 4. vandyke

  Avatar van vandyke
  Hartelijk dank Johanna voor de mooie aanvulling. Ik heb hem toegevoegd bij het artikel.
  Bij het kijken naar de graph is het goed om te bedenken dat Somalie in de laatste 2 jaar wegvalt. Het vruchtbaarheidscijfer is wel degelijk nog erg hoog.

 5. alfred vierling

  ik heb ‘Het Immigratietaboe’ boek door Joost Niemoeller geexalteerd naar een geopolitiek artikel “Push and Pull Factors in Migrationomics”, gepubliceerd in Ab Aeterno, Journal of the Academy of political and Social Reaerch’nr 11, juli 2012, ook te len op mijn website http://www.alfredvierling.com zowel onder ‘publications’ in boekvorm als onder ‘bericnten’. Ik kan nog heel wat van vanDyke leren, maar ik moest al 3x in mij leven voor moslims vluchten: Uit de Amsterdamse Kinkerbuurt, uit de Haagsche Transvaalbuurt en uit Cebu, Philippines. Nou dan ontgaat je wel eens een nuance over wie nu wel of niet Arabier is en of agressief gedrag culureel dan wel religieus is bepaald. Ik zou graag willen, dat Joost Niemoeller voormeld artikel leest, maar ik ken van hem geen (e-mail-) adres. voor link naar hem bij voorbaar dank vierling@hotmail.com

Leave a Reply