Opmerkelijk Positieve Emigratiecijfers

De emigratie is het stiefkindje van de Nederlandse politiek en pers. Zelden heeft men het erover of het moet zijn de ‘aderlating’, de ‘massa-emigratie’, het ‘ontvluchten’,  de ‘braindrain’, van de autochtone emigranten. Tijdens een van de zeldzame keren, het Kamerdebat over Immigratie en Asiel van 30 november jl., zei Fritsma van de PVV:

 

“Het punt van de heer Dibi over het migratiesaldo volg ik eerlijk gezegd ook niet. Stel namelijk dat 100.000 kansarme migranten binnenkomen en dat 100.000 goed opgeleide, hard werkende mensen weer vertrekken. Dan heb je een immigratiesaldo van nul, maar neem maar van mij aan dat de samenleving dan een groot probleem heeft. Nogmaals: ook dat punt volg ik dus niet.”

Nu kan je dat ook positief uitleggen want van de emigranten is een derde niet-westerse en een derde westers allochtoon, maar dat bedoelt hij natuurlijk niet.  Het is een argument dat je wel vaker hoort als je met het migratiesaldo schermt in debatten: de slechten komen en de goeden gaan weg. Moslims komen en Henk en Ingrid gaan weg, maar helaas worden die beweringen nooit onderbouwd. Ik heb al veel artikelen geschreven over de immigratie en emigratie van allochtonen en alleen al als je kijkt naar de aantallen weet je dat het niet kan kloppen. Je kan wel aantonen dat er bijvoorbeeld maar weinig mensen bijkomen de afgelopen jaren door migratie uit bijvoorbeeld moslimlanden. Wat je ook kan zien is de reden waarom iemand hierheen komt (als diegene een verblijfsvergunning nodig heeft), maar wat je niet goed kon zien is hoe het profiel is van bijvoorbeeld de niet westerse allochtonen (NWA) die emigreert. Dat is nu veel beter het geval. Het CBS kwam in december met de resultaten van een onderzoek dat is gedaan naar de emigratie van NWA . Daarvoor hebben zij van alle NWA, die in september 2006 ingeschreven stonden bij het bevolkingsregister, een bestand gemaakt met daarin allerlei kenmerken over de persoonlijke omstandigheden van de allochtoon zoals werk, uitkering, studie en opleiding. Vervolgens is gekeken wie daarvan in 2007 emigreerden. Het is voor het eerst, voor zover ik weet, dat er een dergelijk diepgaand onderzoek is gedaan. De resultaten zijn heel anders dan de veronderstelling van Fritsma.

1. Vertrek van werkenden, uitkeringsgerechtigden en studenten. Figuur 13 laat de cijfers van de tweede generatie (in Nederland geboren) NWA zien. Bron CBS

Van de Turken die in september 2006 in Nederland werkten vertrok 2,5%, van de studeren bijna 1%, maar procentueel de meeste vertrekkers waren nu juist de mensen, 3%, van de groep die een uitkering had. Bij de eerste generatie  is er weinig verschil tussen tussen werk en uitkering, maar hier wel duidelijk een hoger aantal  emigranten die hadden gestudeerd.

Dat is logisch want juist bij overig niet-westers zie je veel mensen die hierheen komen uitsluitend voor studie. Het aantal 65 plussers onder de NWA dat emigreert, is gering -de groep is überhaupt klein (CBS), dus dat kan niet de oorzaak zijn van het, in verhouding, hoge aantal mensen met een uitkering dat vertrekt. De conclusie kan niet anders luiden dan dat NWA met werk en studie een sterkere band met Nederland hebben dan misschien gedacht.

2. Vertrek naar duur van verblijf in Nederland. Hoe lang zijn emigranten van de eerste generatie in Nederland geweest? Zijn het de mensen die goed ingeburgerd zijn die weer vertrekken? Je hoort het vaak. De kans echter dat een immigrant binnen 2 jaar na binnenkomst weer emigreert is 3x groter dan na 10 jaar verblijf en 2x groter dan die van iemand die tussen de 2 en 10 jaar hier is. (zie onderaan CBS-rapport). Het zijn dus niet de goed ingeburgerden die vertrekken.

3. Opleidingsniveau emigranten van de tweede generatie. Ik zou hebben gedacht dat in Nederland geboren hoogopgeleide allochtonen van de tweede generatie Nederland, in verhouding, het meest Nederland zouden verlaten. Het tegendeel is het geval. Juist de laagopgeleiden emigreren eerder dan hoog- en middelbaar opgeleiden. En niet een klein beetje ook: de helft vaker dan middelbaar opgeleiden en zelfs nog iets vaker dan hoogopgeleiden.

Ook de VVD deed een duit in het zakje.

De VVD is voor een streng maar rechtvaardig migratiebeleid. Er moet strenger geselecteerd worden aan de poort. Minder mensen en beter opgeleide mensen. Nu wordt het migratiesaldo sterk beïnvloed doordat ook een aanzienlijk deel goed opgeleide Nederlanders ons land vaarwel zegt. De situatie is dus eigenlijk nog zorgelijker. Mensen die ons land verlaten zijn gemiddeld veel beter opgeleid dan degenen die binnenkomen. Er is sprake van een braindrain.

Aldus de bijdrage van Cora van Nieuwenhuizen in het debat. Allereerst valt mij op dat zij het blijkbaar een probleem vindt dat goed opgeleidde Nederlanders vertrekken. Is het vertrek van goed opgeleidde niet Nederlanders dan geen probleem? En wat bedoelt ze met ‘Nederlanders’? Op de letter afgaand moet je zeggen dat het gaat om de Nederlandse nationaliteit, maar zeker gelet op de context moet zij autochtonen bedoelen. Uit de Migratiekaart (pdf blz 83), Universiteit van Maastricht, Ministerie van Justitie, 2009:

Er is echter geen sprake van een significante toename van pas afgestudeerde autochtone hoger opgeleiden die in het buitenland werken. Wat betreft autochtone afgestudeerden blijft de ‘brain drain’ dus beperkt, terwijl de ‘brain circulation’ onder allochtone afgestudeerden lijkt toe te nemen. Hierbij dient men wel te beseffen dat ook de samenstelling van deze allochtonen kan zijn veranderd: er studeren bijvoorbeeld steeds meer allochtonen met een buitenlandse nationaliteit aan een Nederlandse hogeschool of universiteit, en allochtonen die alleen naar Nederland zijn gekomen om hier te studeren, en niet om carrière te maken.

Ook het NIDI (pdf blz. 103), 2008 ziet geen braindrain, maar tekent wel aan dat daar mogelijk voor bepaalde beroepsgroepen wel spraken van kan zijn. Volgens het CBS waren er in 2008 37 duizend autochtone emigranten en 22 duizend immigranten. Er is dus een negatief migratiesaldo van 15 duizend. Dat is 0,1 % van de NL bevolking. In het stuk van het CBS staan ook cijfers voor 2009: 23 duizend autochtone immigranten en 28 duizend emigranten. Dat geeft een saldo van -5.000. VIJF DUIZEND. Dat is dus het ‘aanzienlijk deel’ van mevrouw  Nieuwenhuis. Bovendien zijn niet alle autochtone emigranten hoog opgeleid. Conclusie: -Beide volksvertegenwoordigers geven er blijk van de materie niet te beheersen of houden zich bezig met de massamisleiding van het Nederlandse volk. -Positief vind ik dat de hoogopgeleide allochtonen, vooral de tweede generatie, (nog) zoveel in Nederland blijft. De binding met hun land is dus blijkbaar veel sterker dat misschien menigeen (ik ook) had gedacht. -U heeft niets over het CBS-rapport  in de krant of welk medium dan ook gelezen of gezien? Mij verbaast het niet meer. U wordt overspoeld in de media, van rechts tot links, met oneliners over tsunami’s en massa-immigratie, maar zodra het feitelijk wordt dan hoor of zie je ze nauwelijks. Het was trouwens de tweede kans want de cijfers over de emigratie NWA stonden ook al in het jaarrapport integratie 2010 dat eerder verscheen.

Zie ook:

Flink hogere immigratie uit niet-westerse landen.

Massamigratie uit moslimlanden? De cijfers

22 thoughts on “Opmerkelijk Positieve Emigratiecijfers

 1. Helena

  Avatar van Helena
  interessant!
  heb het rapport van het CBS net vluchtig doorgenomen.

  Had niet verwacht dat onder de eerste generatie met name diegenen die hebben gestudeerd emigreerden. En onder de tweede generatie diegenen die een uitkering hadden en lager opgeleid. Toch lees ik ook her en der dat bijvoorbeeld hoger opgeleide Turken wel terug gaan naar Turkije. Hoewel het daar dan soms ook wel "mislukt" omdat het leven daar toch ook weer heel anders is dan in NL.

  zal eens gaan zoeken of ik info kan vinden.

 2. Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Waarom schrijf je geen opiniestukken voor de kranten? Want de kranten publiceren vooral de drogredenen en leugens van Wilders en Fritsma.

 3. Helena

  Avatar van Helena
  Ik heb nog even gezocht naar een ouder artikel van mij over hoe media en ook Wilders (en Fritsma) de cijfers eigenlijk verkeerd interpreteren, het ging over het generaal pardon en een aanzuigende werking. Ik wilde nog deel 2 schrijven maar dat is niet meer zo gelukt…http://www.vkblog.nl/bericht/146627
  maar volgens mij heb ik later ook nog wel wat artikelen geschreven over de cijfers en zo weet het niet meer zo goed. In ieder geval is het jammer dat de media het onderzoek van het CBS niet noemen, want ja de feiten zijn nu geen nieuws te noemen in de "ogen" van de media…

 4. Amberling

  Avatar van Amberling
  We moeten het uitstekende rapport van de SP "gastarbeid en kapitaal" uit de mottenballen halen en een actief remigratie beleid gaan voeren op niet-westerse allochtonen.

  Koningin Juliana heeft reeds in 1950 gezegd: dit land is vol, ten dele overvol.

  Ook vele wijken van de eens zo prachtig gemêleerde steden zijn binnen no time veranderd in monotone blokken.
  Je zie het in alle steden van Europa.
  Precies dezelfde troosteloze blokken bevolkt door mensen met een totaal andere cultuur.

  Oplossingen
  * Actieve remigratie
  * Criminelen verliezen hun Nl’se paspoort
  * Poorten potdicht voor laag-opgeleiden Niet-Westerse allochtonen
  * Afschaffen kinderbijstand

 5. vandyke

  Avatar van vandyke
  Dank voor jullie reacties

  @Helena 02-01-2011 12:14 Dat van die lager opgeleiden heeft mij ook verbaasd. Het aantal studenten dat vertrekt van de eerste generatie is vrij logisch als je ziet hoezeer het aantal studenten is toegenomen. Helaas vertellen de cijfers niet welk percentage van degene die hierheen kwamen om te studeren zijn vertrokken en hoeveel van de 1ste gen. studenten hier als kind kwamen en hier bleven.

  @ Mihai Martoiu Ticu 02-01-2011 12:24
  Kranten zijn niet geinteresseerd in dit soort feiten. Het is belachelijk hoeveel onzin -ook in serieuzere kranten staat. Nu komt dat m.i. ook doordat politici van links ook niets weten van de cijfers.

  @Helena 02-01-2011 12:55 Leuk artikel van je. Ik kende het niet. Enkele feitjes:
  Het punt van het aantal asielverzoeken is inderdaad vreemd. Wat ze namelijk ook doen bij de IND is de nareis -dat zijn partners, kinderen van een asielzoeker die overkomen in het kader van gezinsmigratie- ook een verblijfsvergunning asiel laten aanvragen. Dat tikt aan. Dat hebben ze trouwens veranderd ingaande dit jaar, waardoor de nareis een gezinsherenigingvergunning laten aanvragen. Het effect is dat het aantal asielaanvragen zal dalen en het aantal gezinsherenigingen zal stijgen.

  Het generaal pardon is ook zo iets. Ik heb een stuk van justitie gelezen waarin staat dat in 2009, twee jaar na het GP, er totaal 800 mensen van GP’ers zouden zijn toegelaten. That’s all. Nu vertrouw ik die cijfers van de IND niet, maar misschien kan het CBS dat eens onderzoeken.

  Het erge is dat Rutte, tijdens de regeringsverklaring, het ook over asielzoekers had inclusief meerdere aanvraag en nareis.

 6. wltr

  Avatar van wltr
  Aanbevolen.

  Helaas hebben de politici en journalisten weinig oog voor nuance, laat staan feiten. Zaken met veel bombarie uit hun verband rukken en stemming maken levert veel meer aandacht en dus stemmen op.

 7. Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  ==Kranten zijn niet geinteresseerd in dit soort feiten.==

  Daaaaaaaaaag. Eerst 100 briefen sturen en als ze geen enkel publiceren geloof ik je.

 8. vandyke

  Avatar van vandyke
  @Mihai ik heb wel eens een enkele keer een mailtje gestuurd nadat er weer eens onzin in de krant stond. Nooit wat op gehoord. Ik moet zeggen dat de NCRV wel een keer het positief oppakte:

  http://www.vkblog.nl/bericht/349033/Factcheck%3A_NCRV%E2%80%99s_Altijd_Wat_-_de_tsunami_van_islamisering

  Misschien moet ik het keer proberen of -misschien een veel beter idee- wil iemand die misschien wat minder cijfermatig is ingesteld maar wel kan schrijven, een stuk schrijven nav een van mijn bloggen?

 9. Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Nou ja, de kranten schrikken niet van cijfers. En een opiniestuk is niets anders dan een wetenschappelijke stuk, zonder de beschrijving van de onderzoeksmethode. Dus je schrijft:

  Introductie:
  In dit stuk bewijs ik dat politici ongelijk hebben mbt tot de cijfers.

  Bewijs:
  Pietje zegt X en Jantje zegt Y. Maar uit de cijfers van CBS blijkt dat dat niet waar is, er zijn meer A’s dan B’s, C’s dan D’s etc.Gewoon je conclusies en uitleg van je stuk, zonder diep in te gaan op wiskundige modellen, eventueel met een paar in de oog springende cijfers als illustratie.

  Conclusie:
  Ik heb hier aangetoond dat..

 10. vandyke

  Avatar van vandyke
  Ik blijf mijn twijfels houden, maar ik zal er over denken als ik een update kan maken van ‘massamigratie uit moslimlanden’
  Misschien is een volgend atikel een aanknopingspunt want ik was al begonnen met het 2e Kamer debat verder te ontleden.

 11. Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Tja, als je door meer dan twee mensen gelezen wil worden, zou je er iets aan moeten doen. Als je gelooft dat je stijl verbeterd moet worden, daar zijn ook boeken en cursussen voor. (gratis en illegaal te downloaden).

 12. Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Er is bijvoorbeeld een college bij de journalistenopleiding over het schrijven van columns, college dat voor iedereen toegankelijk is.

 13. vandyke

  Avatar van vandyke
  Iets van oude honden nieuwe truukjes leren.
  In de journalistiek wordt iemand geselecteerd op grond van zijn vermogen om goed te kunnen schrijven. Zaken als een cijfersmatig inzicht ontbreekt vaak en wordt ook helemaal niet als eis gesteld. Dat zie je in krantenartikelen. Het inzicht in het verschil tussen een miljoen en een miljard is niet iets dat zij zien.
  Het is maar goed dat in voetbalwedstrjden zelden 10 doelpunten worden gescoord anders komen zij in grote problemen.
  In het blog van Helene gaf iemand het een naam: discalculli http://www.dyscalculie.org/

  Let wel helder kunnen formuleren gekoppeld aan een goed stel hersens is uiterst belangrijk. Het gebrek aan een cijfermatig inzicht vind zelfs iemand als ik van een iets mindere orde, maar er zijn iets van 15.000 journalisten. Is er dan niemand die in staat is geweest om de beweringen Wilders te fact-checken. Niemand?

  Begrijp je dat ik wat cynisch ben?

 14. Helena

  Avatar van Helena
  Vandyke er zijn inderdaad niet veel journalisten die cijfermatig inzicht hebben. Goed kunnen schrijven is inderdaad een vereiste. Cijfermatig inzicht zal alleen gelden voor bepaalde specialisaties. En voor specialisaties hebben kranten denk ik weinig geld beschikbaar. Er zijn af en toe journalisten die dat wel hebben. Wetenschapsjournalisten moeten toch wel iets van cijfermatig inzicht hebben.

  Verder zo meteen bij Nieuwsuur : Turken in NL (misschien al Nederlanders) die terug willen keren naar Turkije.

  Hier trouwens een artikel over hoogopgeleide Turken die terug willen, ik kon me dat nieuwsfeit nog wel herinneren : http://www.lokum.nl/turkije/2009/03/20/hoogopgeleide-turken-willen-terug/

  maar lees ook enkele reacties onder dat artikel voor de nuancering geeft namelijk wat meer info.

 15. Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  ik heb een college onderzoeksjournalistiek gevolgd en een van de dingen die men daar leerde is dat men heel mooie dingen met statistieken boven water kan halen. dus de kranten weten heel goed wat de cijfers waard zijn.

 16. őszibarack

  Avatar van őszibarack
  Heel goed werk, vandyke. Goede voornemens gemaakt dit jaar?

  Maar alle gekheid op een stokje, het zijn verbazingwekkende cijfers. Het migratiesaldo is negatief en vooral allochtonen met een uitkering vertrekken. Dat gaat volkomen in tegen de communis opinio en is groot nieuws.

 17. alib

  Avatar van alib
  Nu nog de acceptatie en de positieve insteek. Hoe lang gaat het duren voordat nieuwe Nederlanders worden geaccepteerd als ‘echte’ Nederlanders?

 18. vandyke

  Avatar van vandyke
  Dank voor jullie reacties

  @Helena. Aardige commentaren bij de link. Ik zal een apart stuk gaan spenderen aan de migratie van de tweede generatie. Dat was ik al langer van plan, maar wacht nog op cijfers over 2009.
  Ik heb de uitzending gezien van Netwerk en het is diep triest. Het is niet zo dat niemand vertrekt, maar procentueel gering. Natuurlijk is het percentage nieuwkomers ook gering. Terugkerende 2e generatie is ook boeiend.

  Het is natuurlijk zo dat de cijfers van het CBS in het artikel maar een moment opname zijn over 2007. Sindsdien is de situatie er natuurlijk niet beter op geworden. De emigratiecijfers lijken niet echt er op te wijzen dat het anders is nu.

  @Mihai Ik moest er nog over nadenken, maar ik vrees dat ik alle vertrouwen in de Nederlandse journalistiek ben kwijtgeraakt. Mijn speurtocht naar de ware cijfers van de ‘massa-immigratie’, om alles maar even op een hoop te gooien, de afgelopen twee jaar hebben dat veroorzaakt. Ik ben geen één artikel, in welke krant dan ook, tegengekomen die zich bijvoorbeeld eens afgevraagd heeft hoe groot die massa-immigratie uit moslimlanden nu eigenlijk was en is. Wie heeft ooit het boekje van Fritsma eens genomen en eens aan fact-cheking gedaan over wat daarin staat? Wat Fritsma schreef heeft wel als bijbel gediend voor het regeerakkoord, met alle onzin die daarbij hoort.

  Regelmatig bekruipt mij het gevoel dat ik in een parallel universum leef. Ik zie een ontzettende hoop discussie als een wolk boven een fundament zweven en iedereen meent dat zijn mening op dat stevige fundament gebaseerd is. Natuurlijk heb ik het hier over exacte feiten, niet over waarden. Rechts presenteert hun meningen als fundamentele feiten en dat is niet het geval. Links gaat daar heel vaak op dezelfde manier tegenin. Juist van de pers zou je dan iets mogen verwachten. Niet dus. Waarom niet? Integendeel zelfs. Wilders zaait haat en de gehele Nederlandse pers loopt met gietertjes over de akker ipv onkruid te wieden.

  @őszibarack Goed voornemen? Ja, maar dat zal pas over enige tijd zichtbaar zijn. Voorts ben ik gestopt met roken. Nu rook ik al 9 jaar niet meer, maar het blijft iedere jaar weer leuk om te roepen dat je per 1 januari stopt met roken. Kan je ook roepen dat het gelukt is.

  Migratiesaldo = immigratie – emigratie. Dat allochtonen een negatief saldo zouden hebben, is in principe niet gewoon. Dat is ook niet het geval, behalve gedurende korte periodes zoals bijvoorbeeld niet-westers een paar jaar geleden en Marokkanen sinds 2004.
  Autochtonen hebben vrijwel altijd een negatief saldo.

  @Alib Zie jij een trend?

 19. Pingback: Hoe zit ‘t nu echt met de immigratie? | Sargasso

 20. Pingback: Een goed stuk: Hoe zit het nu echt met de immigratie? - Maroc.NL Forums

Leave a Reply