De migratie uit niet-westerse landen ontleed.

Dit artikel poogt om een duidelijk beeld te geven van de migratie van allochtonen afkomstig uit niet-westerse landen onderverdeeld in niet-westerse moslimlanden (ML)  en overige niet-westerse landen (OL).

Het artikel is misschien wat aan de lange kant en voor een kortere scan kunt u eventueel eerst/alleen punt 5 en 8 lezen.

 


Inhoud
1. Inleiding
2. Immigratie
3. Emigratie
4. Migratiesaldo
5. Samenvatting migratie
6. Landen
7. Aanvullende artikelen.
8. Conclusie

1. Inleiding
Er zijn veel misverstanden over de migratie uit niet-westerse landen. Volgens sommige bestaat die niet meer, volgens anderen is het een massa en weer anderen denken dat de totale immigratie van ons land uit moslims bestaat met een enkele verdwaalde Pool daartussen.

Soms is er sprake van onwetendheid, maar in andere gevallen is er sprake van bewuste verdraaiing van de feiten Er zijn twee soorten van misverstanden. De eerste gaat over het de indeling nationaliteit, geboorteland en herkomstgroep.
Nationaliteit wordt vaak verward met herkomstgroep. Men spreekt over Nederlanders en daarmee bedoelen ze autochtonen -een interpretatie die je bij rechts tegenkomt- maar het merendeel van de allochtonen in ons land heeft de Nederlandse nationaliteit. Dat zijn ook Nederlanders, terwijl er aan de andere kant ook autochtonen zijn die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Het is verwarrend om dat door elkaar te gebruiken.  Als je Nederlander in de zin van autochtoon gebruikt dan is bijvoorbeeld Wilders ook geen Nederlander. Waar iemand geboren is wordt ook vaak verward met allochtoon zijn en ook met nationaliteit. Alle drie begrippen staan echter los van elkaar. Nationaliteit is staatsburgerschap, geboorteland is enkel en alleen waar je geboren bent en de begrippen allochtoon en autochtoon , westers en niet-westers heb  ik uitgelegd in dit artikel.
Daarnaast wordt ook immigratie en migratiesaldo (=immigratie – emigratie) door elkaar gebruikt. Links gebruikt vaak het migratiesaldo terwijl ze immigratie zeggen.  Rechts heeft het, tot voor kort moet ik zeggen, alleen maar over immigratie en emigratie van allochtonen bestond niet.
Dit artikel gaat over herkomstgroep en wel specifiek over niet-westerse allochtonen. Ik geef de cijfers van zowel immigratie, als emigratie als ook het saldo. Naast het totaal aantal ook een uitsplitsing van mensen naar herkomstgroep uit een niet-westers moslimland (ML) en de overige niet-westerse landen (OL).  Dat zijn dus drie grafieken en een paar tabelletjes horen er natuurlijk ook nog bij.
Ik hanteer de definitie dat een moslimland een moslimland is, als tenminste 50% van de bevolking moslim is (wikipedia). Een immigrant uit een moslimland is dus niet altijd moslim. Tussen de 10 en 15 procent van het totaal aantal immigranten uit moslimlanden is geen moslim.
Het CBS heeft gegevens over de migratie naar herkomstgroep vanaf 1996 t/m 2009
Terug naar inhoudsopgave

2. Immigratie
Iemand is in Nederland immigrant als hij van plan is om langer dan vier maanden in ons land te verblijven. Hij is dan verplicht om zich in te schrijven in het bevolkingsregister . Op het moment dat hij wordt ingeschreven telt hij voor het CBS als immigrant. Asielzoekers worden ingeschreven zodra ze een verblijfsvergunning krijgen of na zes maanden als zij legaal in Nederland verblijven. De termijn van vier maanden is korter dan de 12 maanden die veel andere Europese landen hanteren.  De vraag kan je je inderdaad stellen of een student die hier een jaartje komt studeren of iemand die een half jaar als au-pair komt werken, wel als immigrant moet tellen.
Figuur 54_1 Bestaat uit twee grafieken:

De rode lijn geeft de totale immigratie en de (ook rode) schaalverdeling ziet u op de rechter as. De groene kolommen zijn de ML en de OL.  We zien dat de totale immigratie rond de 60.000 per jaar lag rond de eeuwwisseling, gevolgd in een daling vanaf 2002 die eindigde in 2005 op een totaal van 36.000. Het aantal steeg daarna weer naar 56.000 in 2009.
Vanaf 2002 is er een daling van ML tot 2005/2006 naar 13.000 immigranten en vervolgens weer een stijging tot bijna 25.000 in 2009. De daling vanaf 2002 heeft te maken met de nieuwe Vreemdelingenwet die in de loop van 2001 is ingevoerd. Deze veroorzaakte een daling van het aantal asielzoekers, maar ook voor een daling van het aantal gezinsherenigers van asielzoekers, alhoewel je daarvan het effect vaak weer later ziet. Eerst moet er een verblijfsvergunning voor de asielzoeker zijn en pas daarna volgt de gezinshereniging.  Ook werd per 1 januari 2002 de inkomenseis verhoogd van 70% naar 100% van het minimumloon en dat had en heeft ook zijn invloed op de gezinsmigratie van niet asielzoekers.  De stijging na 2006 heeft vooral te maken met de instroom van asielzoekers uit Irak en Somalië. Aan hun was categorale bescherming in 2005 verleend door Verdonk.  Alhoewel deze bescherming door Albayrak in resp. nov. 2008 en mei 2009 werd ingetrokken, is het effect op de totale immigratie van ML pas te zien in de -voorlopige- cijfers over 2010 -artikel:  Immigratie én emigratie nemen toe .
Bij de OL liggen andere oorzaken ten grondslag aan de stijging na 2005. Hier speelt een rol de duidelijke economische groei en verbetering van het onderwijs  in derde wereldlanden waardoor wij meer hoger opgeleidde arbeidsmigranten kregen (record in 2008) en meer studenten (record in 2009). Ook kunnen hoogopgeleide immigranten veel makkelijker gezinsleden over laten komen. Over de OL is nog wat weinig informatie beschikbaar over de ontwikkeling in 2010. Mogelijk een hele lichte stijging van de immigratie.
Voor beide groepen geldt dat de dip halverwegen het vorige decenium ook te maken heeft met de maatregelen genomen door Verdonk. Er zijn maatregelen bij die -in ieder geval voor een gedeelte- een tijdelijk effect hadden, zoals de verhoging van de minimumleeftijd van 18 naar 21 jaar bij gezinsvorming (2004) en de verplichting dat een gedeelte van de immigranten een inburgeringscursus in het buitenland moeten doen voordat zij hierheen mogen komen (2006). Voor de veronderstelling dat het Generaal pardon begin 2007 een (sterke) aanzuigende werking zou hebben gehad heb ik geen bewijs gevonden. De twee grootste groepen gepardonneerden, uit de voormalige Sovjet Unie en Joegoslavië, kwamen trouwens uit westerse landen. Waarin zou dan die aanzuigende werking hebben moeten zitten? Het is bewezen dat de al genoemde categorale bescherming van Verdonk de groei van het aantal asielzoekers veroorzaakte. Er zijn nu niet significant meer Russen, Joegoslaven en uit al die andere landen gekomen.
Terug naar inhoudsopgave

3. Emigratie
Iemand is officieel emigrant als hij van plan is om langer dan acht maanden in het buitenland te verblijven.

Het lijkt een beetje op het spiegelbeeld van de immigratie: als de immigratie daalt, stijgt de emigratie en andersom. Een economische oorzaak ligt voor de hand: als het goed gaat met de economie komen er meer allochtonen en verlaten er minder het land, terwijl in slechte tijden er minder mensen komen en er meer mensen weggaan, Bij autochtonen zie je trouwens een omgekeerd effect, ook logisch. In het crisisjaar 2009 zie je echter niet dat effect. Je zou verwachten minder immigratie en meer emigratie, maar de totale immigratie (inclusief autochtonen) bereikte een absoluut record, terwijl de emigratie bleef dalen.  Mogelijk was de oorzaak dat Nederland het relatief  goed deed tijdens de crisis.
Een ander belangrijk effect dat meespeelt bij emigratie is het aantal immigranten dat hierheen is gekomen in de paar jaren er voor. Immigranten die hier net zijn emigreren ook vaak binnen een paar jaar. Het is zelfs zo dat de kans om te emigreren van mensen die hier korter dan drie jaar zijn, net zo hoog is als dat van het aantal immigranten dat hier langer dan 10 jaar woont. Alhoewel voldoende cijfers ontbreken lijkt het er sterk op dat in 2010 een einde is gekomen aan de dalende emigratie en is er weer sprake van stijging. Dat was te verwachten omdat er nu juist de afgelopen paar jaar een duidelijke stijging was van het aantal immigranten.
De verhouding tussen ML en OL is ook in percentages uit te drukken. Figuur  54_2 en 4 geven die verschillen. Zie de geleidelijke afname van het aandeel ML in de immigratie, terwijl het aandeel in de emigratie ongeveer hetzelfde bleef.
Terug naar inhoudsopgave
4. Migratiesaldo

Mensen komen en mensen gaan.  De grote stromen hierboven geven een saldo.
Het migratiesaldo in figuur 54_5 van niet-westerse allochtonen (rode lijn) was rond de eeuwwisseling rond de 40.000 per jaar.  Na 2001 daalde het saldo razend snel naar zelfs negatief in 2004. Daarna steeg het weer naar 20.000 in 2009.  Mogelijk zal 2010 weer een lichte daling geven.
We zien ook duidelijk de verschuiving die zich begin deze eeuw heeft voltrokken naar meer OL i.p.v. ML. Het positieve saldo van de ML bevond zich t/m 2001 rond de 20.000. Vanaf 2002 kwam er een zeer sterke daling, met zelfs vier jaar lang een negatief saldo. De voorlopige cijfers van 2010 laten waarschijnlijk een daling zien van het migratie saldo ML.
De OL namen in 2001 de leiding in het migratiesaldo over van ML. Ook bij hun daalde het saldo, maar minder scherp dan dat van ML en ‘alleen’ 2005 en 2006 was negatief.  Er zijn te weinig gegevens over 2010 om een harde uitspraak te doen over het saldo OL in 2010, maar, in tegenstelling  tot de ML, zal hun saldo mogelijk op zijn minst gelijk blijven.
Terug naar inhoudsopgave

5. Samenvatting migratie

Tabel 54_1 geeft de cijfers van de grafieken in een tabel en ook het percentage emigranten t.o.v. de immigranten.
In de laatste twee kolommen staat het gemiddelde over de periodes 1996 t/m 2001 en 2002 t/m 2009. Bij ML was het percentage vertrekkers t.o.v. komers 33% tot en met 2001, oftewel  tegenover iedere drie immigranten stond een emigrant. Vanaf 2002 is de gemiddelde verhouding 10:9 en dan blijft er niet veel meer over. Het Amerikaanse instituut  PEW gaat uit,  in een recente studie (.pdf), van een migratiesaldo van moslims –dus inclusief de ‘westerse’ moslims- van 3.000 per jaar de komende 20 jaar in Nederland. Dat zou een toename betekenen van 0,3% per jaar, door migratie, van de moslimpopulatie in Nederland betekenen. Op de totale bevolking zou dat in 50 jaar een stijging van 1% zijn.
Het verschil tussen de twee periodes wordt nog eens extra duidelijk gemaakt in tabel 54_2.
De allerbelangrijkste cijfers staan eigenlijk in deze kleine tabel. Een afname van bijna 40% immigranten uit ML vanaf 2002 en vrijwel gelijk uit OL. Bij beide groepen is het emigratiepercentage gestegen met 70%. Dat geeft een enorm verschil: was het   migratiesaldo voor ML t/m 2001 21.000, vanaf 2002 minder dan 2.000, een daling van 90%. Ook het saldo van de OL is gedaald, maar ‘slechts’ met 2/3.
Terug naar inhoudsopgave
 

6. Landen

Welke herkomstlanden hebben de migranten en hoeveel  migreren er? Er zijn totaal 140 niet-westerse landen en dat wordt een beetje lange tabel –zelfs voor mij- om hier te laten zien. Ik geef hier twee tabellen, gesorteerd op migratiesaldo van vóór en vanaf 2002, en links naar een paar andere.
Van 1996 t/m 2001 had het hoogste migratiesaldo mensen met als herkomstland de Nederlandse Antillen en Aruba. In die zes jaar kwamen er gemiddeld 4.400 per jaar meer deze kant op dan dat er (weer) vertrokken.  Bij de eerste vijf op de lijst staan vier ML.  De immigratie van Turken en Marokkanen was wel hoger dan die van Irakezen en Afghanen, maar de emigratie ook. China en India staan op plaats 7 en 20.
Tabel 54_4 geeft het saldo over de periode vanaf 2002.
Dit is een heel ander plaatje. China staat nu op 1 en  India op 3. Dat zijn precies de landen waar de meeste kenniswerkers (met hun eventuele familieleden) vandaan komen. Het enige moslimland nog in de top 5 is Turkije. Vermoedelijk doordat uit Turkije studenten komen en de laatste jaren en ook  kenniswerkers.
Opmerkelijk is de opmars van Thailand en Brazilië. De stijging is niet omdat het saldo van hun zo is gestegen, maar omdat het van anderen zo is gedaald.  En waar zijn de Antillen gebleven? Stonden vóór 2002 nog op één! Van de 140 landen staan de Antillen nu op 139 met een negatief migratiesaldo van 700 per jaar. In de beeldvorming staan de Antilianen  nummer twee in rottigheid veroorzaken. Dat die er is zal ik niet ontkennen, maar een andere kant van de Antilianen is dat een deel hierheen komt om te studeren. Ook om te komen werken als het economisch goed gaat hier en ze vertrekken weer als het slecht gaat. Zo was het negatieve saldo in 2005 3.000, maar in 2009 was er weer een plusje van 1.200.  Let wel: Antillianen hebben de Nederlandse nationaliteit.
Somalië staat op de 140ste en laatste plaats met een negatief saldo van 1.000 per jaar.. Er vertrokken inderdaad per jaar 1.000 allochtone Somaliërs meer uit ons land dan dat er immigreerden.
Ik heb zoals gezegd nog een paar tabellen gemaakt maar dan anders gesorteerd: 54_5 totaal immigratie en 54_6 totaal migratiesaldo.
Terug naar inhoudsopgave
 

7. Aanvullende artikelen.

Is het zo dat bij de emigranten een oververtegenwoordiging is van kansrijken? Dat valt heel erg mee:   Opmerkelijk positieve emigratiecijfers.
Zijn het allemaal kansarmen die immigreren? Ook niet: De aardverschuiving in migratieland en het ongelijk van Nyfer.
Dit artikel plus de twee hierboven gelinkte artikelen geven denk ik een aardig beeld van de migratie van mensen afkomstig uit niet-westerse landen.
Niet alle moslimlanden zijn niet-westers en ik zal dan ook in een apart artikel een update maken van de Massamigratie uit moslimlanden? De cijfers.
Op dit ogenblik is een 20% van de niet-westerse emigranten en +/- 8% van de nw-immigranten, tweede generatie allochtoon. Daar wijd ik ook nog een apart artikel aan.
Terug naar inhoudsopgave

8. Conclusie
Jarenlang heeft de PVV in haar retoriek de totale  immigratie gekoppeld aan de massa-immigratie uit moslimlanden. Ik heb er nooit een onderzoek over gelezen, maar als ik mijn omgeving mag geloven dan denk ik dat het grootste deel van de mensen denkt dat de 150.000 immigranten  uit fanatieke moslims bestaat, met een verdwaalde dronken Pool daartussen.  De PVV is er perfect in geslaagd om alleen maar de immigratie op de agenda te zetten. Zij liet vorig jaar in een verkiezingsspotje vele vliegtuigen zien die landen met de boodschap dat dat de massa-immigratie uit moslimlanden is. Uiteraard vertelde de PVV er niet bij dat er ook mensen weer instapte: 180 op iedere 200 uitstappers.   Ik noem het alleen noemen van de immigratie het immigratieframe. Zodra je daar tegenin gaat krijg je te horen over de 150.000 immigranten en dan heb je een probleem, want hoe de migratie echt in elkaar steekt kost meer uitleg dan een SMS-berichtje en dan werkt het niet meer. Je hebt dus als Wilders zijnde altijd gewonnen. Niet alleen Wilders maakt daar gebruik van. Ook Rutte doet dat regelmatig. Meer dan de helft van de bejaarden is nu bang voor de immigratie las ik van de week. Gefeliciteerd heren: u heeft bejaarden angst aangejaagd. Ook Verhagen verdient dat compliment natuurlijk want hij deed hetzelfde voor de laatste verkiezingen.

De laatste paar maanden heeft ook rechts ontdekt dat er ook allochtonen emigreren. Merkwaardig is wel dat allochtonen, als ze in Nederland zijn, voor rechts altijd slecht geïntegreerd zijn, maar zodra ze emigeren ze ineens wel goed geïntegreerde en waardevolle krachten zijn. Uit de cijfers, zie punt 7, blijkt dat echter niet. Als er 20.000 duizend moslims immigreren en er 20.000 emigreren dan hebben wij er volgens de rechtse rekenkunde 20.000 moslims bij gekregen.
Tezamen met de bij punt 7 gelinkte artikelen kan de conclusie niet anders luiden dat de  immigratie in samenhang gezien moet worden met de emigratie en is het migratiesaldo een heel goede graadmeter  om mee te nemen in de discussie over migratie.
Er is (nog) geen braindrain van autochtonen of allochtonen. Bovendien is niveau van de immigrant sinds 2002 enorm veranderd van laag naar hoog opgeleid.
Ook is het onjuist om te zeggen dat de immigratie uit niet-westerse landen niets voorstelt, zoals links doet. Links trapt in het immigratieframe van Wilders.  De immigratie is ‘maar’  met 20% gedaald, maar de emigratie is met 70% gestegen en dat is veel belangrijker. Bovendien blijkt dat de immigrant een heel andere is dan de mensen die vorige eeuw hierheen kwam en dat is misschien nog belangrijker. De kennismigrantenregeling van Verdonk bijvoorbeeld uit 2004 is een succes en dat maakt het wat raar om vervolgens stampij te maken over de stijging van het aantal immigranten. China staat niet voor niets op 1 en India op 3 van het migratiesaldo vanaf 2002. Tevens blijkt uit onderzoek dat van de mensen die een inburgeringcursus in het buitenland moeten doen er slechts een kwart laag is opgeleid. Een groot verschil met vorige eeuw. Van een braindrain van allochtonen lijkt ook –vooralsnog- geen sprake te zijn. Bij autochtonen bestaat die ook niet, maar wat niet is kan nog komen.
De manier waarop er nu discussie wordt gevoerd draagt op geen enkele manier bij tot een oplossing, van echte en vermeende problemen. De huidige strenge regelgeving heeft  geen tsunami, overstroming of wat dan ook tot gevolg. Alleen met asielzoekers lijken wij in principe enig risico te lopen, maar ook dat  is veel kleiner dan voor de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet in 2001.
Wat men ook niet moet vergeten is dat in de cijfers van dit artikel ook vele duizenden Nederlanders zitten. Zowel als emigrant als ook immigrant.
Helaas wordt er heel veel gediscussieerd zonder de feiten te kennen. Iedereen roept maar wat en als een bepaald idee iemand goed uitkomt dat wordt het meteen tot feit gemaakt.  De feiten echter zijn zo op te halen bij het CBS. Dat doet men niet of vervalst de gegevens. De website Dagelijkse Standaard is daar bijvoorbeeld heel goed in. Helaas blijkt het zo te zijn dat ook bij politici, ook van links, een enorm gebrek  is aan kennis en dat over een onderwerp dat tot de belangrijkste van de afgelopen jaren behoort. Ook in de media is er geen kennis van de migratie aanwezig. Wat politici roepen wordt helaas niet nagetrokken. De enige uitzondering die ik wat dat betreft wil noemen in positieve zin is De Pers.
Terug naar inhoudsopgave
 

19 thoughts on “De migratie uit niet-westerse landen ontleed.

 1. Henk Grimm

  Bedankt voor de overzichtelijke en verhelderende informatie! Pijnlijk is wel om weer geconfronteerd te worden met het gegeven dat de informatie via de pers onvolledig is. Dat weet ik natuurlijk wel uit eigen ervaring (helaas) maar ergens leef je in de veronderstelling dat belangengroeperingen die “grappen” niet zo snel zullen uithalen als alles door het CBS wordt geregistreerd. Maar deze veronderstelling van mij blijkt dus wat te naïef.

 2. F.F.W. Beijerling

  Hartelijk dank. Uw research en artikel bevestigen de juistheid van het oordeel dat ik mij over de blaaskaak Wilders en zijn blaaskakelende PVV-aanhang eerder had gevormd.

 3. Pingback: De migratie uit niet-westerse landen ontleed | Krapuul.nl

 4. Hans van den Broek

  Ik weet niet wat je hier nu mee wil bewijzen, maar de feiten zijn dat in Nederland ongeveer 20% van de bevolking van buitenlandse afkomst is en dat getal is stijgende. Ruim twee miljoen daarvan is van niet-westerse oorsprong en ongeveer een miljoen is moslim.
  Je kan dat al dan niet te veel vinden, dat is subjectief en heeft verder niets met statistieken te maken.

  Als je dan toch zo van de cijfertjes bent, zoek dan eens uit wat de immigratie ons gekost heeft, waarom niet westerse immigranten zo bovengemiddeld crimineel zijn, zo bovengemiddeld veel gebruik maken van sociale voorzieningen en het niveau van het onderwijs omlaagtrekken omdat ze het verdommen hun kinderen Nederlands te leren.

  Je kunt je er aan ergeren dat de Nederlandse overheid zo bereidwillig is om religieuze obsessies te faciliteren, het zou je ook niets kunnen schelen. Het zou je kunnen ergeren dat hele buurten verloederd zijn, het zou je ook niets kunnen schelen omdat je daar toch niet woont.

  Als je met je gecijfer wil bewijzen dat het best wel meevalt met die immigratie, bespaar je de moeite want het bewijst niets. Immigratie heeft Nederland veranderd en dat is een feit. Sommigen vinden dat niet leuk. Mag dat of is dat fascistisch?
  Sommigen willen dat immigranten zich aanpassen aan ons, anderen willen dat wij ons aan immigranten aanpassen. Wie is er hier onredelijk?
  Sommigen willen dat we alleen migranten toelaten die Nederland iets te bieden hebben, anderen willen liefst de deur voor iedereen open zetten. Wie is hier gek en wie is hier egoïstisch?

  Mijn advies, zoek een andere hobby want dit begint het obsessieve te overschrijden. Wat is in godsnaam je motivatie om hier maar continu mee bezig te zijn? Je overtuigt allen maar de ware gelovigen en die waren al overtuigd. Van hun eigen morele superioriteit namelijk.

 5. admin Post author

  Dank voor jullie reacties.

  @Hans van den Broek
  U haalt nogal wat aan. Allereerst u maakt nogal gebruik van stropopredenaties: ik heb het in dit artikel over de immigratie en emigratie en niet over hoeveel mensen er hier zijn. Ga dan niet zinnen gebruiken als “Je kan dat al dan niet te veel vinden, dat is subjectief en heeft verder niets met statistieken te maken”, want daar gaat het artikel niet over. De volgende zinnen doet U hetzelfde met dat ik dan maar andere dingen moet gaan uitrekenen. Ja zo kunnen wel doorgaan. Ik behandel in dit stuk uitvoerig de immigratie en emigratie en verwijs bijvoorbeeld naar een artikel waarin ik aantoon dat Nyfer fout zit in haar berekening.

  U hoeft mij niet te vertellen hoeveel allochtonen er zijn van verschillende groepen, daar kunt u genoeg over vinden op mijn site. Het grootste deel is Nederlander en niet buitenlander, zoals u stelt, en als je dan toch een redenatie van buitenlander wilt aanhouden dan geef ik mee dat wij allemaal afstammen van buitenders/immigranten en dat Wilders himself ook een allochtoon is. Het geeft maar aan dat bij het simplificeren wat u doet je de nodige vraagtekens kan zetten. Nog afgezien van de aantallen die u noemt.

  Het is een vaak gebruikte tactiek van rechts tegen mij om niet in te gaan op wat ik schrijf, maar zaken aan te halen die niet het onderwerp is van het artikel. Als ik over A heb dan begint men over B en als ik over B heb dan begint men over C om daarna weer van voren af aan te beginnen.

  Een van de rare fouten in de redenatie die telkens weer naar boven komt is het verleden verwarren met het heden. Dat wij in de vorige eeuw veel kansarmen hebben binnengehaald, wil niet zeggen dat dat nu nog gebeurt. Behaalde resultaten in het verleden …

  Mijn motivatie? Kan je bijvoorbeeld al in het stuk vinden: meer dan de helft van de bejaarden is bang voor de immigratie. Misschien kan ik er aan bijdragen om ze wat minder angstig te maken en dat zal hun een prettiger leven geven. Vind u dat bijvoorbeeld voldoende motivatie? Ik heb er nog wel meer hoor.

  Tot slot. De cijfers van dit stuk tonen aan dat Wilders liegt over de migratie. U roept wel heel veel, maar op geen enkele manier weet u inhoudelijke de cijfers en de conclusies onderuit te halen.

 6. J.J. de Jonge

  Een zeer verhelderend en gedegen artikel. Dank!

  @Hans van den Broek,

  Uw ongenuaceerde reactie, laat weer eens zien dat de gemiddelde PVV stemmer niet in staat is tot een objectieve discussie en doof is voor valide argumenten, zelfs als de waarheid hem (of haar) in het gezicht schreeuwt.

 7. M.J. van den Broek

  Blijkbaar heb je mijn punt gemist. Wat ik wil zeggen is dat iemands problemen met immigratie sterk afhankelijk zijn van diens persoonlijke situatie en voor een deel subjectief en voor een deel objectief. Ik heb er geen enkele behoefte aan om je cijfers te bestrijden. Ze kloppen vast wel. Of er 60.000 of 30.000 per jaar komen maakt namelijk niet uit. Het gaat er om wie zijn het en wat is het effect op onze samenleving. Een migratiesaldo van gemiddeld 20.000 in 12 jaar is overigens wel 240.000 mensen er bij waar we niet echt op zitten te wachten. En het saldo stijgt weer zie ik.
  Heb je trouwens bij die cijfers de asielzoekers meegeteld? De meesten blijven namelijk gewoon, al dan niet legaal.

  Wat lieden zoals u maar steeds niet willen toegeven is dat de massa-immigratie van de afgelopen decennia vooral negatieve gevolgen heeft gehad voor de Nederlandse samenleving en maar weinig positieve. De problemen die mensen daar mee hadden werden genegeerd, weggewuifd of toegeschreven aan fascistische en racistische emoties. Wie wind zaait oogst storm en dat was Wilders.

  Uw opmerking dat vele immigranten Nederlanders zijn en dat de meeste Nederlanders ook van buitenlandse oorsprong zijn is een voorbeeld van het soort kletspraat dat onnozel en arrogant links verspreidt om hun ongelijk niet te hoeven erkennen. De meeste immigranten zijn buitenlanders met een Nederlands paspoort die zich vooral op de eigen groep en het voormalige vaderland richten. Vraag het maar aan Erdogan of koning Hassan. De meeste Nederlanders hebben buitenlandse voorouders. Ja dat klopt, maar dat zijn ze zelf inmiddels al lang vergeten en bij hun partnerkeuze, omgangstaal of tv-kijkgedrag speelt dat geen enkele rol. Ze zijn geassimileerd en 100% Nederlander geworden. De vraag is ook hoe buitenlands België, Duitsland, Engeland of Frankrijk is vergeleken met Ghana, Marokko, Turkije of Somalië. Het is een stompzinnige redenering

  Mogen buitenlanders niet in Nederland wonen? Ja hoor, maar dan wel op een zakelijke basis. Een immigrant houdt zijn eigen broek op en geeft geen problemen. Uitkering? Kom op zeg!

  De manier waarop u het immigratieprobleem benaderd is onnozel omdat u maar naar één aspect kijkt en daaruit de conclusie trekt dat het wel meevalt. U ontkent het probleem. Het is hetzelfde alsof de dokter zegt: “Goed nieuws, uw tumor groeit maar heel langzaam, we hoeven er niets aan te doen en die buikpijn is aanstellerij, u moet u maar aanpassen”.

  Er zijn problemen, op het gebied van de veiligheid, het welzijn in immigrantenbuurten, het onderwijs, de huisvesting, de kosten van de sociale voorzieningen, wangedrag naar het gezag, hulpverleners en buurtgenoten die “anders” zijn.
  Erken die problemen en doe er iets aan. Dat is wat iemand met realiteitsbesef en moed zou doen. Zelfs bij meer liberaal en intelligent links begint dat inmiddels door te druppelen. D66 in Limburg bijvoorbeeld sluit samenwerking met de PVV niet meer uit.

  Tenslotte, ik heb nooit op de PVV gestemd en zal nooit op de PVV stemmen. Het zijn niet alleen PVV’ers die niet in multiculti sprookjes geloven. Multiculturele samenlevingen zijn per definitie verdeelde samenlevingen waar het wij-zij denken dominant is. Een beetje variatie is leuk, maar er moeten wel gedeelde normen en waarden zijn en wederzijds respect. En, de wetten van de mens gaan in Nederland boven de wetten van God, dat zal men moeten accepteren.

  Hier laat ik het verder bij. Fundamentalisten overtuig je toch niet. De droomwereld van de ideologie is voor hen overtuigender en veiliger dan die enge realiteit.
  Wat ik mij wel steeds afvraag als ik dit soort verhalen lees is wat iemand in godsnaam drijft om maar te blijven beargumenteren dat het zo goed is dat Nederland een welkom blijft bieden aan lieden, voornamelijk zonder kennis, capaciteiten of vaardigheden, uit culturen die ons vreemd en soms zelfs vijandig zijn. Wat is je trauma? Waarom haat je ons zo, je eigen familie?

 8. admin Post author

  U betoog wordt moeilijker te volgen meneer van der Broek en daar wil ik het bij laten, want als u mensen gaat vergelijken met tumoren dan wil ik niets meer met u te maken hebben en met het Nederland waarvan u denkt dat het zou moeten zijn.
  Uw cultuur staat mijlen van mij af.

 9. Matthijs

  Dank voor het verhelderende artikel. Goed om zo wat cijfers op een rij te zien. Er wordt inderdaad van alles geroepen zonder basis te hebben in enige realiteit.

  Wat je verder met de cijfers doet en welke conclusies er uit getrokken worden is natuurlijk een volgende stap. Je kunt 3000 immigranten uit land X veel vinden. Of weinig. Goed, of slecht. Maar je weet dan in elk geval dat het niet om “honderdduizenden” gaat.

  Er worden in dit artikel gewoon een aantal feiten duidelijk op een rij gezet, om veel gehoorde onwaarheden in media en politieke discussie te weerleggen. Dat is nuttig. De fout die vd Broek maakt is dat hij allerlei ideologische oordelen aan de presentatie van die cijfers hangt. En ook haalt hij er allerlei andere problemen bij die er voor de kern van het artikel niet toe doen. Ja, natuurlijk zijn er veel problemen met integratie en criminaliteit onder allochtone jeugd. Dat weet iedereen. Maar dat heeft weinig te maken met de vraag hoe groot de immigratie en emigratie uit diverse landen in cijfers is.

  Je moet, als het om het bepalen van een politiek oordeel en beleid gaat, eerst weten waar je het over hebt. In elk geval ongeveer de cijfers kennen. Zeker als ze zo makkelijk voorhanden zijn. Vervolgens kun je er over nadenken en er conclusies aan verbinden.

 10. Anna

  Prachtig dat mensen hier onderzoek naar doen.

  Ik heb weliswaar nog geen stemrecht, maar ik vind wat Wilders roept belachelijk en ik snap niet dat de cijfers en feiten worden genegeerd door de grote massa.. Jammer dat de echte feiten bijna nooit worden genoemd in de media en er wel veel aandacht word besteed aan de dagelijkse onzin die deze man uitkraamt. Hij heeft misschien (zo heel af en toe) goede punten maar alles wat hij over immigratie zegt is met maar een doel: zieltjes winnen dmv van mensen bang te maken. Het irriteert me mateloos dat zoveel Nederlanders er intrappen.
  Er zou eens een linkse politicus moeten opstaan met een minstens even grote mond als Wilders zodat er in Nederland misschien toch nog een beetje evenwicht ontstaat.

 11. Thijs

  Mooi cijferwerk zeg. En zo veel ook.
  Maar wel 100% zonde van de tijd als je je realiseert dat we een miljoen moslims in huis hebben waar niemand om gevraagd heeft en die ons na optelling van alle toerekenbare aspecten jaarlijk een verliespost van minstens vier miljard euro opleveren. Elk jaar weer, ongeacht of er 18.948 of 32.771 bijkomen.

 12. Pingback: Hoe zit ‘t nu echt met de immigratie? | Sargasso

 13. Gabriel

  Wat is het moeilijk om gewoon naar de cijfers te kijken… Hulde voor deze website en onbegrip voor dhr.Van den Broek. Dat soort meningen en krasse taal maken juist de gemiddelde burger ‘bang’ en vol vooroordelen. Vraag je eerst maar eens af waarom die criminalteitcijfers zo zijn. En daarbij: wereldwijd zijn er meer dan 200 miljoen migranten… Waar hebben we het dan hier over. Migratie is van alle tijden!
  Doe zelf maar eens een test; hoeveel mensen zitten er nu op dit moment in de gevangenis? Doe een schatting en Kijk zelf op http://www.CBS.nl !

 14. TESSA

  Redactie:
  Sorry Tessa maar geen behoefte aan lange van elders gekopieerde teksten die bovendien ook nog niet met het onderwerp te

  maken heeft en ook nog zeer rascistisch.

  Ik heb het begin stukje laten staan en als je dat kan bewijzen dan mag je de volle tekst hier neerzetten.

  (…) explosief groeiende mohammedaanse neef – nichtjes met elkaar trouwen en enorm aantal kinderen krijgen (…)

 15. Donutz

  Ik wist niet of ik moest lachen of huilen om het “moslim complot” (inteelt, gratis uitkeringen en andere voorzieningen, parallel samenleving etc etc. Iemand met gezond verstand weet wel dat dat pure onzin is. Zullen mensen met dit soort waanideeën nog te helpen zijn (enkeltje Noordpool??). *zucht*

 16. Pingback: Sterke stijging emigratie van mensen geboren buiten Nederland | Sargasso

 17. JWR

  Persoonlijk vind ik het erg jammer dat uw onderzoek uitgaat van politieke statements als “volgens de rechtse rekenkunde […]”. Toch dank voor de bruikbare statistieken.

 18. vandyke Post author

  @JWR
  Het is natuurlijk een blog, maar niet direct in de gebruikelijke betekenis. Er is inderdaad sprake van ‘rechtse rekenkunde’ en dat heb ik in tientallen artikelen wel aangetoond.
  Kijk maar naar wat ik schrijf over Joost Niemöller, die u denk ik wel ken, als u tenmisnste de JWR

Leave a Reply