Autochtonen vaker uitkering dan allochtonen

Hoeveel allochtonen en autochtonen hebben wij vanaf 15 jaar en hoeveel lopen er in de uitkering? Hoe verhoudt zich dat tot autochtonen? Is het inderdaad zo afwijkend als wel verondersteld?
Toevoeging  25-10-’14 Van dit artikel is er een vervolg met de nieuwste cijfers van 2014.

Zie ook: Uitkeringen sinds 1970

Indien u niet alles wilt lezen neem dan alleen de inleiding, de (uitgebreide) samenvatting en de conclusies.


1. Inhoud

1. Inleiding
2. Bevolking vanaf 15 jaar
3. 65+
4. 15-65 jaar
5. De uitkeringen gesplitst
6. De werkende bevolking
7. Werkenden en uitkeringen
8. Samenvatting
9. Conclusies
10. Bronnen en artikelen

 


1. Inleiding

Ineens was het een item geworden voor de Tweede Kamerverkiezingen: het aantal niet-westerse allochtonen (NWA)in de bijstand. Het instituut Nyfer, dat berekende dat de immigratie van NWA ons 7,2 miljard per jaar zou kosten, kwam met een percentage van veertig en dat is natuurlijk een aanzienlijk percentage op de totale bevolking. Ook na de verkiezingen werd het ‘overmatig vertegenwoordigd zijn in uitkeringen’ van NWA, regelmatig genoemd. In een interview in de NRC (niet online) van 13 maart jl. laat Wilders optekenen:

Er zijn veel mensen met een uitkering, die aantallen zijn vele malen groter bij allochtonen dan bij de autochtone bevolking. De niet westerse populatie zit dus niet alleen vaker in de criminaliteit maar ook in de inactiviteit.”

Moeiteloos maakt Wilders van allochtonen NWA en koppelt ook nog criminaliteit en inactiviteit aan elkaar. Knap hoor in twee zinnen. Let ook op dat Wilders het over aantallen heeft en niet percentages of ‘in verhouding tot’. Tegenover iedere 100 uitkeringen aan autochtonen staan dus vele honderden uitkeringen van allochtonen.

In dit artikel zet ik de uitkeringen op een rij en kijk in hoeverre er sprake is van meer uitkeringen van allochtonen. De voornaamste CBS-tabel die ik daarvoor gebruik heeft als laatste stand september 2008. Waar echter cijfers zijn van na die periode dan zal ik die ook geven, maar ik vergelijk met eind 2008.

Bij de cijfers moet ook bedacht worden dat eind 2008 de werkeloosheid 15% lager was dan in 1999. Het effect op het totaal aantal uitkering is echter gering.

Terug naar inhoudsopgave

2. Bevolking vanaf 15 jaar

Tabel 57_1 laat de bevolking ziet van 15 jaar en ouder. Die leeftijd van 15 jaar is niet willekeurig gekozen, maar heeft te maken met de definitie van de potentiële beroepsbevolking die wordt gehanteerd: iedereen tussen de 15 en 65 jaar. Ook dat je verzekerd bent voor de AOW en premieplichtig tussen je 15e en 65ste. De 65+ neem ik mee in de berekening want de AOW is een uitkering die aan 65-plussers wordt betaald uit premieafdracht van de huidige bevolking van 15-65 jaar. Je spaart dus niet een bedrag aan AOW, maar je bouwt rechten op.

We zien een toename in tabel 57_1 van de bevolkingsgroep van bijna 13 miljoen eind 1999 naar bijna 13,7 miljoen eind 2008. Een kwart van de stijging met 650 duizend komt voor rekening van autochtonen en voor ruim de helft door NWA. Bijna een vijfde van de bevolking vanaf 15 jaar is nu allochtoon. De toename van de NWA was gedurende periode ruim een derde en hun aantal in de totale bevolkingsgroep nam toe met een derde. Overigens kwam een derde van de toename van de NWA door migratie.

Van de totale bevolking vanaf 15 jaar eind 1999 had 3,9 miljoen, oftewel 30%, een uitkering, zoals blijkt uit tabel 57_2. Dat percentage is licht gedaald in de loop der jaren naar 29% en dat terwijl de bevolking, zoals we hebben gezien, wel is gestegen.


Het totaal aantal uitkeringen is licht gestegenmet 50 duizend. Bij autochtonen is het ietsjes gedaald en bij allochtonen met 65 duizend -10%-toegenomen.De grootste toename is bij NWA met een zesde. Het percentage van de bevolking ouder dan 15 jaar dat een uitkering had was in 1999 voor alle groepen 30%  Na die periode is het percentage uitkeringen van de autochtonen hetzelfde gebleven, maar die van NWA daalde wel fors en wel met een zesde naar 25%. Temeer opmerkelijk omdat we hebben gezien dat nu juist de NWA zorgde voor de grootste toename van de bevolking. Je zou dan verwachten dat ook het aantal uitkeringen met een derde zou stijgen.

Een eerste conclusie kan dus luiden dat er dus geen sprake is van vele malen meer uitkering bij allochtonen dan bij autochtonen. Integendeel: ze hebben zelfs minder vaak een uitkering. Ik had het hier bij kunnen laten maar er is wel meer aan de hand. Ik begin met 65+ en 65- te splitsen.

 

Terug naar inhoudsopgave


3. 65+
De grootste uitgavenpost in de sociale zekerheid is natuurlijk de AOW. Van het totaal aantal uitkeringen was in 2008 63% AOW en dat was in 1999 ‘nog maar’ 55%. Het aantal 65-plussers ziet u in tabel 57_3.

Aangezien het aantal AOW’ers vrijwel niet verschilt van het aantal 65plussers geef ik niet apart het aantal uitkeringen -de groep die AOW krijgt in het buitenland zit hier niet in. De groep groeide tussen 1999 en 2008 met 320 duizend (15%) en dat betekent dat de helft van de groei van de bevolking vanaf 15 jaar, zie tabel 57_1, komt door een toename van het aantal bejaarden. Tussen 1999 en 2008 steeg het aantal 65+ met 11%, afgezet tegen de groep 15-65 jaar -de grijze druk-, zoals blijkt uit de middelste kolom. Je kan de middelste kolom ook zo lezen dat tegenover iedere 1000 15-65 jarigen er in 2008 223 bejaarden stonden en dat waren er 23 meer dan in 1999. De laatste jaren zien we stijging met een half procentpunt ( 5 per 1000) per jaar. Vanaf dit jaar zullen we een nog grotere stijging zien doordat de naoorlogse generatie met pensioen gaat.

Naast dat we het aantal AOW’ers gestaag zien oplopen, zien we hier nog enkele interessante feiten over de bevolkingsopbouw. Was in 2008 van de 15+ bevolking 80,7% autochtoon, bij 65+ is dat met 87,6% maar liefst 7 procentpunten meer. Bij NWA echter is het echter 7 procentpunten minder! Als NWA dezelfde leeftijdsopbouw zouden hebben als autochtonen dan zouden er 243 duizend in de AOW zitten en dat zijn er 176 duizend meer dan nu, oftewel bijna 3x meer. Je ziet wel het aantal NWA in de 65+ oplopen, maar het zal nog tientallen jaren duren voordat het percentage NWA 65+ net zo hoog zal zijn als dat van autochtone 65+, als het ooit gehaald wordt.

Niet iedereen krijgt hetzelfde bedrag aan AOW. NWA krijgen een stuk minder. Ik had al genoemd dat je verzekerd bent voor de AOW tussen je 15e en 65ste jaar. Voor ieder jaar dat je in die periode in Nederland woont krijgt je 2% AOW. Van de autochtone 65+ krijgt 95% een volledige AOW. Vijf procent mist dus jaren en krijgt minder. Bij NWA is het echter bijna 95% die een onvolledige AOW heeft. Zij zijn eventueel aangewezen op een aanvulling van de bijstand of een soortgelijke regeling. Die houden echter rekening met een eventueel aanvullend pensioen, spaargeld, eigen huis etc. De helft van de van de NWA 65+ krijgt een aanvulling van de bijstand. Als je echter naar het buitenland vertrekt dan krijg je uitsluitend je AOW mee en niet de bijstand.

Bij westerse allochtonen zie je maar weinig verschil met autochtonen.

Terug naar inhoudsopgave

4. 15-65 jaar

Dit is natuurlijk de grootste bevolkingsgroep. In tabel 57_4 zien we stijging van de bevolking met 325.000 naar ruim 11 miljoen eind 2008.

De autochtone bevolkingsgroep daalde echter met 50.000 tot net iets onder de 80%. Verreweg het grootste deel van de stijging komt door NWA. Die bevolkingsgroep groeide met een derde.

De westerse groep groeit niet zoveel, maar we zien wel in de laatste jaren een toename. Oost-Europa is natuurlijk de verklaring.

Als er niets zou veranderen in het percentage mensen dat een uitkering ontvangt dan zou je een stijging verwachten van het aantal mensen dat een uitkering heeft. Helemaal natuurlijk bij de NWA waarvan de groep immers met een derde toenam. Figuur 57_5 laat zien dat die verwachting niet uitkomt.

Belangrijk te weten is dat een niet onaanzienlijk deel van de uitkeringsgerechtigden, bijna 30%, ook werk heeft. Je kan bijvoorbeeld denken aan een gedeeltelijk arbeidsongeschikte met werk of aan een alleenstaande moeder met een halve baan en een aanvullende bijstand.

De percentages aan de rechterkant is het aantal uitkeringen als percentage van de bevolkingsgroep van 15-65 jaar.

Het totaal aantal uitkeringen is afgenomen met 269 duizend en dat is een daling met 15% tussen 1999 en 2008. Dat is -18% t.o.v. de totale bevolking . De daling komt voor het grootste deel door autochtonen. Ook het aantal uitkeringen van de westerse allochtonen is afgenomen, maar het aantal NWA-uitkeringen is vrijwel gelijk gebleven. Als percentage van de bevolking krijgen wij een wat ander beeld: doordat hun bevolkingsgroep zo sterk is toegenomen, is het percentage NWA dat in de uitkering loopt met een kwart gedaald naar 21%. Dat is evengoed nog 9 procentpunten meer dan autochtonen, maar dat verschil was 13 procentpunten. Bij westerse allochtonen is het percentage uitkeringen t.o.v. van de bevolking ook met een kwart afgenomen.

Als je het totaal aantal uitkeringsgerechtigden neemt tussen de 15-65 en zet het af tegen de bevolking van 15-65 jaar, dan kom je op een aantal van 115.000 NWA dat er meer in de uitkering loopt in verhouding tot autochtonen. Op het totaal aantal uitkeringen is dat 3%. Op het totaal aantal uitkeringen 15-65 jaar 8%. Dat aantal van 115.000 is vrijwel precies het aantal dat er meer in bijstand loopt. Westerse allochtonen hebben 20.000 meer uitkeringsgerechtigden in verhouding.

Het totaal aantal allochtonen van 15 tot 65 jaar  dat meer in uitkering loopt dan er zouden hebben gelopen als het autochtonen zouden zijn geweest komt daarmee op 135.000 en dat is 9% van het totaal aantal uitkeringen verleend van 15 tot 65-jarigen.

Dat aantal betekent dat allochtonen tussen de 15 en 65 jaar 0,5 keer vaker in de uitkering lopen dat autochtonen. Dus bij lange na niet ‘vele malen’.

Terug naar inhoudsopgave

5. De uitkeringen gesplitst

De drie belangrijkste uitkeringen (arbeidsongeschiktheid, WW en bijstand) heb ik uitgesplitst. In tabel 57_6 zie je het totaal aantal uitkeringen met het totaal aantal, het percentage verschil met de bevolking tussen de 15 en 65 jaar, en het verschil met de werkende bevolking. Ik geef alleen de cijfers van 1999 en 2008.

Er is ook samenloop mogelijk met uitkeringen: WAO met bijstand bijvoorbeeld. De uitkeringsgerechtigde komt dan twee keer voor in tabel 57_6. In het totaal aantal uitkeringen (57_5) wordt hij maar een keer geteld. NWA hebben wat vaker een samenloop dan westers en autochtoon.

Ondanks de toename van de bevolking en het aantal werkenden is het aantal mensen met een AO-uitkering gedaald. De daling is relatief het grootst bij de westerse bevolkingsgroep met een derde. Alhoewel het aantal AO-uitkeringen is toegenomen bij NWA, is het aantal t.o.v. de mensen die werken gedaald met bijna net zoveel als dat van westersen. Het percentage dat in de uitkering loopt verschilt weinig tussen de groepen.

Nu is dit een globaal plaatje omdat je verschillende ao-uitkering hebt met verschillende toelatingseisen. Ook is de NWA jonger en daardoor in principe minder snel AO en heeft ook een korter arbeidsverleden en daardoor minder kans op een AO-uitkering. Daar staat weer tegenover dat NWA weer vaker zwaarder werk doet. De cijfers geven daarom een globaal idee.

Bij de werkloosheidsuitkering is er wel verschil, maar het totaal aantal uitkeringen is niet hoog. Hier speelt ook een rol dat vooral NWA jonger zijn en veel vaker dan autochtonen arbeidscontracten hebben van beperkte duur. Dat maakt de groep kwetsbaarder voor werkloosheid. In 2008 was het aantal WW’ers onder autochtonen 15 op iedere 1000 werkenden. Bij allochtonen waren dat er 22.

Het grote verschil zit hem in één uitkering: de bijstand. Hier zie je een totaal percentage van 11% van de NWA-bevolking tussen de 15 en 65 jaar dat in de uitkering loopt en dat is veel meer dan bij autochtonen (nog geen 2%). Wel is het in verhouding een derde minder dan in 1999 (van 16 naar 11 procent). Als het percentage NWA in de bijstand net zo hoog zou zijn als autochtonen dan zouden er 115 duizend minder in de uitkering lopen. Dat is niet gering natuurlijk.
Er is ook nog een groep overige uitkeringen, maar daar zijn geen cijfers van over 2007 en 2008 en heb ik daarom niet opgenomen.

Terug naar inhoudsopgave

6. De werkende bevolking

Tabel 57_7 geeft de aantallen die werken (zelfstandigen of in loondienst) ongeacht het aantal uren dat iemand werkt.

Het aantal mensen dat werkt 1) is gestegen met bijna 800 duizend (10%) in 2008. Het meest opmerkelijke is de stijging bij NWA: bijna driekwart meer werkenden. 40% van de toename van het totaal aantal werkenden is te danken aan NWA. Ook het aantal werkenden in de westerse bevolkingsgroep flink toe met meer dan 20%. Aan de rechterkant zien het percentage werkenden van de bevolking van 15-65 jaar. Ondanks dat het aandeel werkenden bij de NWA flink –met een kwart- is gestegen naar 60% zien we nog een aanzienlijk verschil met autochtonen, waar nu driekwart van werkt. Om de oorzaak van het verschil te vinden moet er nog dieper in de cijfers van de beroepsbevolking worden gedoken maar dat misschien een andere keer.

Je ziet ook het effect van de crisis: in 2010 werkten er 110.000 mensen minder dan in 2008. Van die 110.000 zijn er 31.000 allochtoon, waarvan 2/3 NWA.

Terug naar inhoudsopgave

7. Werkenden en uitkeringen
Nu we het aantal uitkeringen weten en het aantal werkenden kunnen we die aan elkaar koppelen. Tabel 57_8 geeft het aantal uitkeringen per 100 werkenden.

Links het totaal aantal mensen met uitkering vanaf 15 jaar per 100 werkenden. In 1999 was het aantal uitkeringen precies de helft bij autochtonen. Bij allochtonen waren het zelfs 61 uitkeringsgerechtigden en zelfs 65 per 100 werkenden bij NWA. Er kan veel veranderen in een paar jaar: in 2008 was de ratio van het totaal aantal werkenden t.o.v. mensen met een uitkering 100 : 47 en dat is precies ook het gemiddelde van autochtonen en allochtonen. Bij westerse allochtonen is het aantal met 13% gedaald, maar de verhouding is met 100 : 51 nog iets hoger dan bij autochtonen. De NWA was in 2008 met een ratio van 100 : 44 zelfs nog iets lager dan het gemiddelde. De daling met 33% is natuurlijk flink.

Als we kijken naar de rechter kolommen dat zien we het aantal uitkeringsgerechtigden van 15-65 jarigen t.o.v. werkenden. De daling is fors: waren er in 1999 nog 23 uitkeringsgerechtigden per 100 werkenden; in 2008 was dat bijna een kwart minder. De daling van bij NWA is spectaculair: van 100 : 59 naar 100 : 35, een daling van 40%. Per 100 NWA-werkenden is dus het aantal mensen met een uitkering tussen de 15 en 65 jaar met 25 afgenomen.

Kijk je naar het verschil tussen autochtonen en allochtonen in 2008 dan zie je een groot verschil: 100 : 16 tegen 100:27 en dat is driekwart meer. De verhouding met de NWA is het ongunstigst: 1,2 keer meer mensen in de uitkering afgezet tegen het aantal werkende NWA. Dat is veel, maar het was in 1999 2x meer. De vooruitgang is onmiskenbaar groot.

Terug naar inhoudsopgave


8. Samenvatting

 

Tabel 57_9 vergelijkt het aantal uitkeringen t.o.v. de bevolking tussen de 15-65 jaar. Anders gezegd: de uitkeringsdruk op de potentiële arbeidsbevolking. Tabel 57_10 doet hetzelfde met de werkende bevolking.

De tabel rekent met het aantal uitkeringen afgezet tegen de bevolking van 15 t/m 64 jaar. De allereerste twee rijen met de bevolking vanaf 15 jaar dat een uitkering had in de jaren 1999 en 2008 (dus inclusief AOW). Allochtonen hebben in verhouding tot de autochtone bevolking minder vaak een uitkering. Dat komt doordat -vooral de NWA- een stuk jonger zijn en dus weinig AOW-uitkeringen hebben. Je ziet dat in 1999 allochtonen 68 duizend uitkeringen ‘te weinig’ hadden en in 2008 139 duizend. We zien ook dat NWA vrijwel geheel dat lagere aantal voor zijn rekening neemt met 131 minder mensen in de uitkering dan dat ze zouden hebben gehad als zij autochtoon zouden zijn geweest. De rijen 5 en 6 geeft het percentage van het totaal aantal uitkering op de bevolking van 15-65 jaar. Totaal 36% en dat is niet veranderd, net als dat van autochtonen. Het percentage allochtonen in de uitkering is gedaald van 33% naar 31% en NWA naar 26%.

Een ander beeld krijgen wij in de rijen 3 en 4 als wij de bevolkingsgroepen 15-65 jaar vergelijken met het aantal mensen van 15-65 jaar in de uitkering. Dan zien we dat in 1999 155 duizend meer allochtonen in de uitkering liepen in verhouding tot autochtonen. In 2008 was dat gezakt naar 132 duizend. Het zijn vooral de NWA die meer een uitkering hebben: van de 100 mensen tussen de 15 en 65 jaar hebben er 21 een uitkering en dat is bij autochtonen maar 12 en bij westerse allochtonen 14. Wel zie je een daling bij NWA van 28% naar 21% en dat ondanks dat die bevolkingsgroep 15-65 met een derde is toegenomen.

Minstens zo belangrijk is te weten hoe groot het percentage uitkeringsgerechtigden t.o.v. de werkende bevolkingsgroep en dat laat tabel 57_10 zien.


Dezelfde tabel als 57_9 maar nu met totaal aantal werkenden ipv aantal bevolkingsgroep. We zien in 1999 dat de verhouding tussen werkenden en totaal aantal mensen met een uitkering ongunstig was bij allochtonen met 119 duizend meer uitkeringen. In 2008 was die achterstand meer dan weggewerkt en zelfs in een klein minnetje in omgeslagen. Wel een duidelijke plus bij westerse allochtonen en dat komt omdat zij in verhouding veel meer 65+ hebben dan NWA. Bij NWA is er wel een duidelijke min van 30 duizend. Er zijn dus 30 duizend minder NWA in de uitkering dan dat er in de uitkering zouden hebben gelopen als zij autochtoon zouden zijn geweest.

In de regels 5 en 6 staat het percentage uitkeringsgerechtigden tov de werkende bevolking. Ongeveer 50% is het totaal cijfer en dat betekent dat tegenover 2 werkenden 1 iemand met een uitkering staat. Het percentage is wel gedaald van 52% naar 47%, ondanks de stijging van het aantal bejaarden, en dat komt omdat het percentage werkenden tussen de 15 en 65 jaar zo is toegenomen.

Was de verhouding bij allochtonen in 1999 nog 100:61, in 2008 was het gedaald naar 100:47. Verreweg de grootste daling vond plaats bij de NWA van 65% naar 44%.

Als we het aantal uitkeringsgerechtigden van 15 tot 65 jaar afzetten tegen het aantal werkenden dan zien we wel een ongunstig beeld. Er waren 230 duizend meer allochtonen in de uitkering in 1999 en dat waren er 175 duizend in 2008. De grootste groep is die van NWA: 172 duizend in 1999 naar 148 duizend in 2008. Dat lijkt niet zo’n grote daling, maar de bevolkingsgroep is met een derde toegenomen. In verhouding uitgedrukt: in 1999 stonden tegenover iedere 100 werkende NWA 59 mensen met een uitkering tussen de 15 en 65 jaar, in 2008 was dat gedaald met 40% en was die verhouding 100:35.

Wij zien bij deze vergelijking de grootste achterstand bij allochtonen. In 1999 hadden allochtonen 1,1 keer vaker een uitkering dan autochtonen en in 2008 was dat 0,7 keer meer. Dat is al een flinke daling, maar die is eigenlijk nog groter als je je bedenkt dat de uitkeringsafhankelijkheid van autochtonen ook met een vijfde is afgenomen. Was de verhouding werkenden NWA en NWA in de uitkering tussen 15 en 65 jaar in 1999 nog 100:42, in 2008 was het 100: 27; een daling met een derde.

Terug naar inhoudsopgave


9. Conclusies

Wilders bewering dat het aantal allochtonen in de uitkering vele malen meer is dan die van autochtonen is dus geheel onjuist om een meerdere redenen:

-Autochtonen hadden eind 2008 3,5 keer meer een uitkering dan allochtonen.

-Procentueel naar bevolkingsgroep was het aantal uitkeringen van allochtonen lager.

-De NWA hadden totaal 335 duizend uitkering. Als zij net zo’n hoog uitkeringspercentage zouden hebben gehad als autochtonen dan was hun aantal uitkeringen 60 duizend hoger geweest.

Alleen als je dieper gaat graven –en dus verder gaat dan Wilders beweert- dan kom je verschillen tegen. Bij de groep 15-65 jarigen is er een oververtegenwoordiging in de uitkering, maar eigenlijk alleen in de bijstand. Bijstand maakt maar een klein deel van de uitkeringen uit. Op het totaal aantal uitkering is die 115.000 maar 3% en op het aantal uitkeringen verstrekt aan 15-65 jarigen 8%. Daar staat dan weer tegenover dat er 175.000 minder allochtonen –vooral NWA- in de AOW lopen.

Het percentage werkenden bij NWA is een stuk lager dan bij autochtonen, maar sinds 1999 is het spectaculair verbeterd en in principe mag je ook verwachten dat het verder verbetert de komende jaren omdat er veel vacatures zullen ontstaan. Door die lagere arbeidsparticipatie is de verhouding tussen werkenden en uitkeringen 15-65 ongunstiger. De verhouding is bij autochtonen op 100 werkenden 16 uitkeringen en bij allochtonen is dat 27. Dat is 0,7 meer, maar de verbetering is zeer fors t.o.v. 1999 toen het 1,1 was.

Ik ben om die reden dan ook optimistisch gestemd. De vooruitgang is nog groter dan ik vermoedde voordat ik met dit artikel begon. Aan de andere kant zie ik ook donkere wolken: de uitsluitingspolitiek van deze regering en de toenemende discriminatie maakt het steeds moeilijker voor allochtonen.
Helaas bleef de opmerking van Wilders onweersproken door de twee journalisten van de NRC. Nog geen twee weken later, op 24 maart, stond er in de NRC een stukje onder de titel: ‘Het steekje zit nu los bij allochtonen’,  met o.a. de zinsnede: ‘Sinds 2000 is de werkgelegenheid onder NWA meegegroeid met de economie’. Wilders heeft helemaal niets te klagen over de Nederlandse pers.

Terug naar inhoudsopgave


10. Bronnen en andere artikelen

CBS: Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, 1 januari

CBS: Uitkeringsontvangers; persoons- en arbeidskenmerken

CBS: Beroepsbevolking; geslacht

CBS: Uitkeringsontvangers; persoons- en arbeidskenmerken

CBS: AOW-uitkeringen

Forum: Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 (.pdf)

Vandyke: Niet Westerse Allochtone vrouwen (en mannen) werken steeds meer, maar…

Terug naar inhoudsopgave
 
 
1) Er worden verschillende definities gebruikt voor mensen die aan het werk zijn. De beroepsbevolking is iedereen die minstens 12 uur per week werkt of wil werken. Ik heb het totaal aantal werkenden genomen en daarin zit ongeveer 10% dat minder dan 12 uur per week werkt.

25 thoughts on “Autochtonen vaker uitkering dan allochtonen

 1. P.H.M. van de Kletersteeg

  Je vergeet een enkel ding: de eerste allochtonen waren hier om te werken, en contractueel zouden ze weggaan naar 3 jaar
  Dat gebeurde niet.
  Nu worden treinladingen polen en roemenen hierheen gehaald voor seizoenswerk; maar wel een groot aantal ongeschoolde allochtonen met veel jongere echtgenoets vaak, die dat werk weigeren.

 2. admin Post author

  @ Kletersteeg. Dank voor je reactie.
  Ik dacht niet dat ik iets vergeet want de geschiedenis van de immigratie is niet het onderwerp van deze post. Klik daarvoor bij ‘Artikelen per categorie’ op geschiedenis.

  Polen en Roemenen en de werkloosheid is ook geen onderwerp van dit artikel.
  Wat ik er in dit kader over wil zeggen is dat de inactiviteit van allochtonen, met name van NWA, nog (veel) te hoog is, maar dat er een enorme verbetering is opgetreden bij NWA: 75% meer werkenden tussen 1999 en 2008 en dat terwijl de bevolkingsgroep met maar 1/3 is toegenomen.

 3. E. Van den Karbarchenbock

  Begrijp ik je goed dat jouw 1,1 en 0,7 in de laatste alinea van punt 8 respectievelijk 110% en 70% betekent? Lijkt me dan toch nog een aanzienlijk oververtegenwoordiging!

  Ik heb verder geen behoefte om het na te gaan rekenen, maar denk dat de cijfers wat duidelijker zijn wanneer je in procenten rekent. Ik vind het trouwens behoorlijk onzindelijk dat je hier en daar 65+ bij de uitkeringstrekkers meerekent. Die mensen mogen niet eens meer werken in de meeste gevallen.

  Groet,

  EK

 4. Social Darwinist

  /Quote:
  …Ik vind het trouwens behoorlijk onzindelijk dat je hier en daar 65+ bij de uitkeringstrekkers meerekent. Die mensen mogen niet eens meer werken in de meeste gevallen…
  /Unquote

  Wat een onzin! Er is geen enkele wet die een 65-plusser verbied om te werken.

  SD

 5. vandyke Post author

  @E. Van den Karbarchenbock. Dank voor je reactie.

  Wilders zei dus:
  “Er zijn veel mensen met een uitkering, die aantallen zijn vele malen groter bij allochtonen dan bij de autochtone bevolking”
  Ik speel daar op in. Als je de werkende bevolking afzet tegen het aantal uitkeringen tussen 15 en 65 jaar, dan kom je op 0,7 maal meer. Dat is inderdaad 70% en het was 110%. 0,7 maal meer is heel ver verwijderd van ‘aantallen vele malen groter’.

  Onzindelijk? Toe maar. De AOW-uitkering van 65plus moet opgebracht worden door de huidige beroepsbevolking: er is geen spaarpot AOW-uitkering. Autochtonen zijn zwaar oververtegenwoordigd in de AOW.
  Gewoon even 63% van de uitkeringen wegpoetsen is ook niet je dat. Dat mensen niet meer mogen werken doet er niet toe.

  Wat van belang is als je het stuk leest is dat er vele manieren zijn waarop je kan kijken naar uitkeringen en de groepen die daarin vertegenwoordigd zijn. Ik reken met en zonder AOW-uitkering; afgezet tegen de bevolking en werkenden.

 6. A Davis

  Hartelijk dank voor dit artikel! Dit zijn precies de cijfers waar ik naar zocht. Interessant om te zien dat er zo’n sterke daling is in allochtone uitkeringen tussen 1999 en 2008. Maar die 59 t.o.v. 100 werkende allochtonen in 1999 is niet mis! Ik zou het nog interessant vinden om bijv te corrigeren naar opleidingsniveau, kijken of je dan nog een verschil zou zien tussen autochtonen en allochtonen. Ook denk ik dat als je gaat uitrekenen hoeveel geld met deze uitkeringen gemoeid is, het gat behoorlijk zou krimpen- allochtonen zitten, zoals je zegt, vooral in de bijstand en die is vele malen goedkoper dan bijv. WAO uitkeringen.
  Mooi stuk, bedankt.

 7. vandyke Post author

  @ A Davis. Dank voor uw reactie. Het is inderdaad verrassend om die daling te zien. Ik had een daling verwacht maar niet dat hij zo sterk was. Even een correctie: “Maar die 59 t.o.v. 100 werkende allochtonen in 1999 is niet mis!” Dat is echter niet bij allochtonen maar bij NWA (zie tabel 57_8 rechterzijde). Bij allochtonen was het in 1999 100:42.

  Er zijn ook wel CBS-cijfers over opleiding en werkloosheid, maar daarover misschien een volgende keer (mijn lijstje ‘to do’ is al vol voor de komende twee jaar).

  Dit artikel is wat dat betreft ook zeer interessant.

 8. JW

  Goed artikel, maar waar de schrijver aan voorbij gaat is dat de verschillende uitkeringen die de schrijver op een hoop gooit (maar later overigens goed uitsplits) wezenlijk anders van aard zijn. Zo is de AOW nauwelijks een uitkering te noemen, daar deze meer een volksverzekering is waar mensen gedurende hun arbeidsleven premie voor betalen. Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zijn trieste omstandigheden die vaak buiten de schuld van de betrokkenen zijn ontstaan.

  Het is juist de bijstand waartegen Wilders (en veel Nederlanders) protesteren omdat dit een uitkering is waar niet of nauwelijks een tegenprestatie tegenover staat. Juist in deze categorie vind je de gevallen (uiteraard niet allemaal) van mensen die gewoonweg niet willen werken, zich niet inspannen om een baan te vinden (omdat ze bijvoorbeeld de taal niet willen leren) of schaamteloos het systeem uitbuiten door zwart bij te klussen of criminele activiteiten te ondernemen. Dit zijn de situaties die appeleren aan het rechtvaardigheidsgevoel en het solidariteitsfundament onder ons sociale systeem ondermijnen. En juist in deze categorie blijkt uit jouw cijfers dat de Niet Westerse Allochtoon oververtegenwoordigd is – percentueel maar liefst 6 maal vaker dan de autochtoon, wat toch wel schokkend te noemen is.

  Overigens ben ik er voorstander van het hele bijstandssysteem af te schaffen en te vervangen door een werkgarantie (i.e. sociale banen). Zo wordt er een wezenlijke tegenprestatie geleverd voor de bijstandsuitkering en wordt het rechtvaardigheidsgevoel hersteld.

 9. vandyke Post author

  @JW Dank voor uw reactie.
  Uitkeringen verschillen van karakter. Als het criterium zou zijn dat een uitkering geen uitkering is als er premie voor betaald wordt dan houden wij alleen maar bijstand over. Zelfs dat is niet helemaal waar want er gaan ook algemene middelen naar de AOW.
  Dit wordt echt onzin.

  Bijstand maakt op dit ogenblik 10% uit van de uitkering. Door het weer aantrekken van de economie zal het percentage weer een paar procentpunten gaan dalen. Dat zal niet gebeuren met de AOW of WIA.

  Om even een misverstand uit de weg te ruimen: het criterium voor krijgen van een AOW-uitkering is niet dat je premie hebt betaald, maar dat je verzekerd bent geweest. Je hoeft zelfs nooit premie te hebben betaald.

  “Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zijn trieste omstandigheden die vaak buiten de schuld van de betrokkenen zijn ontstaan.”
  Dit is ook raar. Dus als je een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt wordt terwijl je een baan hebt dan krijg je WIA (wao) en ben je dus zielig, maar heb je toevallig geen baan dan kom je in de bijstand en ben je niet zielig. Dat je in het laatste geval ook nog je spaargeld en huis moet opeten en een veel lager inkomen vaak zal hebben maakt je niet zieliger.
  Als je hebt gewerkt en je wordt werkloos dan ben je zielig als je genoeg dagen hebt gewerkt en in de WW terecht komt, maar niet zielig als je in de bijstand komt omdat je (net) niet genoeg dagen hebt.

  Hoe kom je erbij dat er geen tegenprestatie van de bijstand wordt gevraagd?
  Juist in die categorie veel mensen die niet willen werken. Hoe kom je daar bij? Waar haal je dat vandaan? Schaamteloos het systeem uitbuiten en ga zo maar door.
  Omdat er dus in verhouding meer NWA in de bijstand loopt heeft u dus op die manier het plaatje rond gemaakt.
  Met een rits vooronderstellingen maakt u een een redenering rond.

  Waarom neemt Wilders niet de AO-uitkeringen? Het percentage autochtonen is hoger dan dat van NWA.

  Laat ik er nog even op wijzen dat Wilders het heeft over uitkeringen en niet alleen over bijstand. Dat Wilders het heeft over aantallenallochtonen in de uitkering, niet over percentages en dat die aantallen velen malen meer is dan bij autochtonen.

  Uw hele verhaal heeft als uitgangspunt dat NWA slecht zijn en dan verzint u er een uiterst kromme redenatie bij die echt kant nog wal raakt.

 10. UOW

  Even resumerend aan de hand van tabel 57_6 geldt dat NWA dus:

  – 11% meer gebruik maakt van een arbeidsongeschiktheidsuitkering
  – 60% vaker een werkeloosheidsuitkering heeft
  – 535% meer bijstandsuitkeringen ‘benut’

  De statistiek van absolute aantallen wordt vaak toegepast om te laten zien dat het allemaal wel meevalt (“er zitten net zoveel autochtonen in de gevangenis als allochtonen”) maar dat is natuurlijk niet echt een zinnige vergelijking.

  Om eerlijk te zijn schrik ik van deze cijfers, vooral het verschil in bijstandsuitkeringen is ronduit schokkend. Wat mij betreft tijd om eens constructief te kijken wat daar aan te doen is!

 11. vandyke Post author

  @UOW Dank voor uw reactie
  “De statistiek van absolute aantallen wordt vaak toegepast om te laten zien dat het allemaal wel meevalt”. Dat wordt nu juist door Wilders gedaan, maar dan andersom. Hij zegt aantallen terwijl het percentages zijn.
  Percentages worden gebruikt om nu juist de problemen groter te laten zijn dat ze zijn. NWA is natuurlijk een stuk kleiner dan autochtoon.
  Ik geef nu aantallen en percentages. Als er wat ontbreekt dan hoor ik het graag.

  Niettemin zijn aantallen ook belangrijk om de relevantie weer te geven. Wilders doet net alsof NWA er voor zorgen dat ons sociale zekerheidsstelsel in elkaar stort. Wat NWA aan meer uitkeringen hebben is maar 3% van het totaal aantal uitkeringen dat versterkt worden. De stijging van de AOW is het echte probleem.

  Over het aantal uitkeringen. Ik heb een foutje gemaakt door te schrijven bij mijn laatste reactie dat het percentage AO-uitkeringen onder autochtonen groter is dan onder NWA. Dat is waar, maar ook niet waar. Terecht haalt u tabel 57_6 aan en daaruit blijkt inderdaad een hoger percentage. Nu was ik net bezig met nieuwe cijfers van het CBS en die geven een lager percentage.
  Ik moet natuurlijk in mijn beweringen uitgaan van mijn eigen cijfers. Ik heb de AO-cijfers in tabel 57_6 in percentage van het aantal werkenden genomen en het CBS geeft die cijfers in percentage van de bevolking. Als je dat doet dan kom je op 7,2% autochtoon en 6,4% NWA.

  Het is toch ook goed om even te kijken naar het verschil tussen 1999 en 2008 percentage uitkeringen NWA:

  AO – 28%
  WW – 38%
  Bijstand – 34%

  Wat een verschil.

  Bovendien staat in de tekst ook een waarschuwing: allochtonen hebben meer samenloop. Bijvoorbeeld WAO + aanvullende bijstand. Wat ook in de tekst staat is dat bij de groep overige uitkeringen autochtonen oververtegenwoordigd zijn.

  Aantal werkende NWA + 73% (tabel 57_7)
  Zeer forse stijging tussen 1999 en 2008

  De integratie gaat nu juist ontzettend goed. Over een paar jaar nog betere cijfers, ondanks Wilders, want zelfs hij houdt dat niet tegen.

 12. UOW

  Tsja, percentages zouden bedriegelijk kunnen zijn als je een stijging van 1 naar 10 wilt uitdrukken maar in dit geval zijn de populaties toch wel groot genoeg om een betrouwbaar beeld te schetsen. Uiteindelijk lijkt het doel van dergelijke statistiek me toch om ‘problemen’ te signaleren en daarop te kunnen anticiperen.

  Je zegt dat bij de groep ‘overige uitkeringen’ autochtonen oververtegenwoordigd zijn, dat heb ik net nagerekend maar NWA is juist 46% hoger. Westerse allochtonen is vrijwel gelijk aan autochtonen.

  Wat ik absoluut met je eens ben is dat de trend er goed uitziet, heb nog enigszins vraagtekens in hoeverre dit integratie is of overheidsingrijpen maar dat valt uit de cijfers niet af te lezen. Sowieso denk ik dat er onder de bijstandsuitkeringen bij NWA ook een grote groep surinamers/antilianen zit die “we” in de discussie vaak niet bedoelen.

  Persoonlijk ben ik niet anti-Wilders (en ook niet ‘pro’ overigens) maar ik heb er wel enigszins respect voor dat hij dingen in de discussie durft te brengen die anderen gemakshalve liever vermijden. Houdt ons ook lekker bezig om de cijfers vervolgens na te rekenen… 🙂

 13. vandyke Post author

  @UOW Het doel van de statistiek is om de feiten helder te krijgen. Voor mij tenminste.

  Je hebt natuurlijk gelijk als je zegt dat de aantallen voldoende zijn om ook over de kleinere percentages uitspraken te doen. De verschillen tussen NWA en autochtonen zijn in aantallen echter niet zo groot omdat het lage percentages uitkeringen zijn: het zijn er 8 duizend bij de AO-uitkeringen en 7 duizend bij de WW dat NWA in verhouding meer in de uitkering lopen dan autochtonen berekent volgens de berekening van tabel 57_6. Daar zit de pijn niet. De pijn zit in de bijstand.

  Over die overige uitkeringen.
  Als je van 2008 de drie uitkeringen van tabel 57_6 optelt, dan kom je bij autochtonen op 871.000 en bij NWA op 235.000 uitkeringen. Zet je dat af tegen het totaal aantal uitkeringen van 57_5 , resp. 1.063.000 en 268.000, dan zie je percentages van 82% en 87%. NWA zijn dus in de drie uitkeringen van tabel 57_6 5% oververtegenwoordigd. Dat is dus de reden dat ik zeg wees daar voorzichtig mee.
  Als je de vergelijking maakt dan kan je zeggen dat dan overig 18% autochtoon en 13% allochtoon is. Autochtoon heeft dan 40% meer overig dan NWA. Nu is dat niet waar omdat dat van de veronderstelling uitgaat dat de uitkeringen opgeteld in 57_6 unieke personen betreft. Je hebt samenloop: WW + bijstand bijvoorbeeld. NWA hebben daar vaker last van omdat zij minder verdienen.
  Stel nu dat het percentage uitkeringen in overig gelijk is, dan kan je dus concluderen er 5% van de 268.000 NWA meer samenloop heeft. Dat zijn 13.000 NWA die dan meer dubbel worden geteld dan autochtonen.
  Als het zo is wat je zegt dat er in verhouding meer NWA in de overige uitkeringen zitten dan betekent dat het percentage meer dubbel hoger is dan 5%, anders klopt de som niet.

  Een van de belangrijkste kenmerken van integratie vind ik dat je meedoet. Werken vind ik daarvan het belangrijkste. Zowel voor mannen als voor vrouwen. Ook op dat laatste punt zijn zeer grote verbeteringen opgetreden.
  Overheidsingrijpen heeft daar zeker bij geholpen. De maatregelen begin deze eeuw genomen, en de verdere maatregelen, om de immigratie te beperken heeft het percentage kansarmen dat ons land binnenkomt drastisch beperkt.
  Ook wordt er veel meer aan activering gedaan dan vroeger. De tijd dat we mensen maar in de bijstand lieten zitten is een van de fouten die we vroeger hebben gemaakt.

  Dat laatste bracht mij op het idee om even te vergelijken mensen in de bijstand 1999 en 2008, maar dan per leeftijdsgroep. We hadden al gezien bij 57_6 dat het percentage NWA in de bijstand met een derde was gedaald van 16 naar 11 (33%)
  Die daling per leeftijdsgroep van de bevolking:

  15-25 -64%
  25-35 -47%
  35-45 -33%
  45-55 -23%
  55-65 -20%

  De groep 35-45 jaar zit op de gemiddelde daling 1999 – 2008. Jonger daalt veel harder en ouder minder. Geen slechte cijfers

 14. Rad

  Leuk dat AOW uitkeringen ook een plekje krijgen, maar natuurlijk erg flauw om ze mee te nemen in de berekeningen. Deze mensen maken geen onderdeel meer uit van de beroepsbevolking. Dan had je net zo goed ook de kinderbijslag mee kunnen nemen. En wil reaguurder SD nog even formeel afstand doen van zijn toekomstige AOW?

 15. vandyke Post author

  Dank voor uw reactie Ras.
  Het zou ‘flauw’ zijn als ik dat alleen zou hebben gedaan. Ik maak echter berekeningen op allerlei manieren. Niet alleen met de AOW
  Het is echter wel zo dat de beroepsbevolking de AOW moet ophoesten. In die zin is het zeker van belang. Dat belang wordt alleen maar groter de komende jaren.

 16. Sherlock Telgt

  Hallo allen,
  Ben op zoek naar de aantallen autochtonen allochtonen in de gevangenis, verdachten criminaliteit.
  En niet enkel naar ‘de oververtegenwoordiging’ van een groep.

  Iemand?

 17. Pingback: De kromme redenering van De Krom - Sargasso

 18. Adriana

  Nederland is financieel verzwakt door de explosief groeiende Moslims te onderhouden. Toelaten van nog meer Moslims betekent nog meer verlies voor de Nederlandse economie.

  Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies, benodigde infrastructuur voor een nieuwe grote stad per jaar en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, Hadj, de bedevaart naar Mekka (€25.000.- per persoon), militaire diensten in Turkije (€10.000.- per persoon) voor de honderden duizenden uitkeringstrekkers, UWV, IND, COA, en nog meer instanties die islamitische massa verzameling versterken etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen. Toch blijven veel sociologen verkondigen dat immigratie noodzakelijk is om de stijgende kosten van de vergrijzing betaalbaar te houden. Dat is de grootste onzin die ooit is verkondigd. Door de immigratie van ongeschoolde niet voor arbeid inzetbare immigranten worden de kosten van vergrijzing pas echt onbetaalbaar.
  Moslims gaan gewoon door met hun demografische oorlogsvoering van migratie gezinsvorming en gezinshereniging. Door gezinsvorming met partners uit de herkomstlanden verdubbel je het aantal gezinnen en de bevolkingsgroei. Het is een regelmaat dat een moslim achtereenvolgens meerdere vrouwen uit het herkomstland haalt; daar kinderen bij verwekt om vervolgens te scheiden en die meerdere vrouwen en kinderen laat onderhouden door de bijstand en kinderbijslag. Die gescheiden vrouwen halen dan weer echtgenoten uit hun eigen land om dat spel weer te herhalen.
  Vergrijzing, uitroeiing van de autochtone bevolking is juist een van de gevolgen van het slechte migratie en huisvestingsbeleid. Demografisch gezien worden islamitische wijken in Nederland in rap tempo steeds groter. Gewone Nederlanders willen niet meer in aanmerking komen voor een woning zolang moslims onverminderd hun steden onleefbaar maken.
  Nationale Turkse en Arabische Moslimorganisaties in Nederland, propageren, het verdrijven van de Nederlandse restanten uit de grootsteden, tenzij die zich onderwerpen aan de moslimmeerderheid in deze gebieden. De Moslimlanden zetten hun verlenging aan tot de allerzwaarste criminaliteit. De beloning voor de Moslim is rijke buit, de bezittingen van ongelovigen.
  De vrede wordt alleen bewaard totdat moslims door migratie, gezinshereniging en gezinsvorming zodanig in aantal zijn toegenomen dat zij de strijd tegen ongelovigen, Nederlanders (met de hulp van gewapende engelenscharen) aan kunnen gaan.
   

 19. vandyke Post author

  @Adrianne Dit stuk ging over uitkeringen en niet over iets anders.
  Inhoudelijk heb je niets te melden over het stuk.
  Voor wat betreft je overige opmerkingen: niet op feiten gebaseerd. Ga je eerst eens ergens in verdiepen voordat je lappen tekst kopieert van andere sites en kom dan met argumenten.

 20. edwin emanuel posse

  Daar ik extreem veel werkelozen tegen kom van niet westerse afkomst in de buurt waar ik woon vind ik het erg moeilijk te geloven dat uw ( Vandyke ) berekeningen 100% kloppen, en , ps, ik vond hetstukje van Adriana dus ook niet 100% irritant. Maar :

  Mijn vraag is aan u, als ik u deze link geef van het CBS,

  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2002/2002-1034-wm.htm

  wat dus 100% en duidelijk geen rasistisch instituut is zoals Wilders…… en het CBS die spreekt over allochtonen met een kwart, 25%, werkeloosheid, hoe zou u deze cijfers van het CBS dan willen verklaren?

 21. vandyke Post author

  @edwin emanuel posse: dank voor uw reactie.

  U ziet die cijfers ook in tabel 57_5. Zoals met zoveel dingen kan je zaken op verschillende manieren berekenen. Ik doe dat dan ook. In tabel 57_5 bereken ik het percentage uitekeringe 15-65 jaar. Daar ziet u dus inderdaad die 25% staan. Dat zijn echter niet alleen werkloosheidsuitkeringen zoals u in tabel 57_6 kunt zien.

  De kop van het artikel is een provocerende: in tabel 57_2 ziet u ALLE uitkeringen vanaf 15 jaar als percentage van de bevolkingsgroepen en dan ziet u dat autochtonen vaker een uitkering hebben dan niet-westers. Dat komt omdat autochtonen veel vaker een AOW-uitkering hebben dan NWA.

 22. Donutz

  Elsevier schrijft vandaag weer eens een bagger stukje.

  “In cijfers: allochtonen oververtegenwoordigd in de bijstand ”

  Binnen 1 seconden zie ik al dat o.a. een grafiekje over leeftijd ontbreekt. Laat staan enige info over waarom de (NW)A in de bijstand zitten, of dat aanvullende bijstand is etc. Zo kun je dus niet zien of dit om kleine bijstands aanvullingen gaat op hele kleine AOW-tjes.

  http://www.elsevier.nl/Economie/achtergrond/2014/9/-1607504W/?masterpageid=158493

 23. Pingback: Uitkeringen: autochtonen hebben er meer - Sargasso

Leave a Reply