De groei van de Amsterdamse allochtone bevolking en de onzin daarover o.a. in de pers.

Hoe het feit dat Amsterdam nu meer dan 50% allochtonen heeft in de pers fout wordt geïnterpreteerd en koren op de molen is van de PVV.

Inhoud

1. Inleiding
2. Aantallen bevolking Amsterdam
3. Bevolkingsgroei
4. Bevolkingsgroei 1ste generatie
5. Groeicijfers 2002 – 2010
6. Zwart/Wit bevolking
7. Zwart/Wit generaties
8. Poelgeest en De Graaf
9. Conclusie
10. Bronnen en artikelen

1. Inleiding
Vorige week kwam de Telegraaf met een artikel met de kop: Amsterdam: 50 procent allochtoon:

“Het aandeel autochtonen in de hoofdstad daalde tussen 1996 en 2010 al van 59 tot 50%. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe gegevens” en

Begin dit jaar liet wethouder Maarten van Poelgeest (GroenLinks) nog weten dat de stad de laatste tijd juist steeds ‘witter’ aan het worden was. Die uitspraak lijkt op basis van de nieuwe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek dus niet te kloppen“, aldus de Telegraaf.

Het AD kwam eerder met hetzelfde stukje, maar voegde er nog aan toe: “Het CBS spreekt van autochtonen wanneer beide ouders in Nederland zijn geboren. Allochtonen worden door de Amsterdamse Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S) echter onderverdeeld in ‘westerse’ en ‘niet westerse’. De westerse allochtonen, afkomstig uit bijvoorbeeld de Europese Unie, kunnen dus worden aangeduid als ‘wit’. Op basis van die definitie snijdt de uitspraak van Van Poelgeest wel hout. (Redactie)” Dat laat De Telegraaf dus weg.

De Volkskrant schrijft het stukje uit het AD over en blijkt ook nog eens niet het verschil te weten tussen autochtoon en Nederlander en ook Het Parool schrijft het AD over.

Ik vermoed tenminste dat het AD de bron is, maar dat is niet zo belangrijk.

Laten we eerst eens kijken wat een allochtoon is want wel heel veel mensen hebben blijkbaar geen idee. De Nederlandse pers zeker niet. Bijna iedereen heeft een eigen definitie lijkt het wel, maar omdat we het hier hebben over CBS-cijfers dan geldt de definitie die de overheid hanteert. Allochtoon zijn heeft niets met huidskleur, geloof, achterstand, nationaliteit, geboorteland, Afrika, Azië etc. te maken. Allochtoon ben je als je moeder en/of vader in het buitenland is geboren. Dat is alles. Je ouders, grootouders, overgrootouders kunnen allemaal autochtoon zijn, maar jij bent allochtoon omdat bijvoorbeeld je moeder toevallig in het buitenland –tijdens een vakantie van je autochtone grootouders bijvoorbeeld- is geboren. Autochtoon ben je dus als je vader en moeder in Nederland zijn geboren. Heeft dus niet te maken met Nederlander (staatsburger) zijn. De meeste allochtonen en niet alle autochtonen hoeven Nederlander te zijn. De meeste allochtonen zijn overigens Nederlander.

Als dus in Amsterdam het aantal allochtonen meer dan de helft is dan zegt dat niet zo veel. Er kunnen meer Somaliërs zijn gekomen of meer Vlamingen, meer Polen. Het zegt ook niets over de immigratie want kinderen in Amsterdam geboren met tenminste één ouder geboren in het buitenland zijn ook allochtoon -de tweede generatie. Het aantal allochtonen kan dus belangrijk groeien zonder enige immigratie. Zelfs met een negatief migratiesaldo kan er dus een toenamen zijn en we zullen zien dat dat ook is gebeurd.

Machiel de Graaf, fractievoorzitter PVV in de Eerste Kamer, deed ook een duit in het zakje in een interview bij Powned. Daarover straks meer.

Het CBS geeft vrij veel cijfers over de samenstelling van de Amsterdamse bevolking. Niet van alle herkomstlanden worden de aantallen echter gegeven. Van de moslimlanden alleen Afghanistan, Egypte, Iran, Pakistan, Irak, Marokko, Somalië en Turkije, maar dat zijn wel de landen waar 90% van de mensen afkomstig uit moslimlanden vandaan komen.

Allochtonen worden onderverdeeld in westers en niet-westers, 1ste en 2de generatie. De 1ste generatie is in het buitenland geboren en de 2de in Nederland.

In dit stuk met veel cijfers belicht ik de Amsterdamse bevolking van meerdere kanten.
Terug naar inhoudsopgave

2. Aantallen bevolking Amsterdam
Figuur 63_1 geeft de aantallen allochtonen en autochtonen in Amsterdam:

We zien dat Amsterdam 780.000 inwoners telt en daarvan zijn er dus inderdaad iets meer dan helft allochtoon. Van die groep is 70% niet-westers allochtoon (NWA). Die 273.000 NWA is een derde van de bevolking. Daarmee heeft Amsterdam een hoger aandeel NWA in haar allochtone bevolking omdat landelijk iets meer dan 50% van de allochtonen niet-westers is. De immigranten uit de 8 moslimlanden en hun kinderen in Nederland geboren leveren 126.000 inwoners. Als je dat verhoogt naar alle moslimlanden dan kom je op 142.000 Dat is 18% van de Amsterdamse bevolking. Niet iedereen uit een moslimland is natuurlijk moslim en niet iedere moslim komt uit een moslimland. Ongeveer 127.000 zijn dan moslim en dat is 15-16% van de bevolking. Vermoedelijk wat lager want Amsterdam is een goddeloze stad en dat hakt er ook in bij mensen die van huis uit moslim zijn. Van de 119.000 westerse allochtonen zijn er 69.000 afkomstig uit de EU.

Naast de aantallen is natuurlijk ook de groei van de bevolkingsgroepen belangrijk. Wat is de trend?

Terug naar inhoudsopgave

3. Bevolkingsgroei
Figuur 63_2 geeft van de totale bevolking de groeicijfers van de afgelopen 14 jaar. Bevolkingsgroei = immigratie – emigratie + geboorte – sterfte.

Een interessant figuur al zeg ik het zelf. De zwarte stippellijn geeft het groeipercentage van de totale bevolking die bewoog tussen de 0% en 1% vanaf 1997, met als laagste punt een onder nulgroei in 2006. Daarna begon die te stijgen om nu tussen de 1% en 2% groei uit te komen. Waar komt die groei vandaan? Tot en met 2007 kwam die uitsluitend van allochtonen. Aan het eind van de vorige eeuw was de allochtonengroei rond de 3% om vanaf 2001 te dalen tot een bijna nulgroei in 2006 en daarna weer te stijgen tot boven de twee procent. We zien in de groei een zeer sterke toename van het groeipercentage van de westerse landen. Oost-Europa is natuurlijk de oorzaak.

De acht moslimlanden kenden de hoogste groei. Rond de vier procent eind vorige eeuw. Dalend naar 1% en dan weer stijgend naar rond de 2%. We zien ook bij autochtonen een zeer interessante ontwikkeling. Aanvankelijk nam de autochtone bevolking in Amsterdam af , maar 10 jaar geleden ontstond er een trendbreuk en begon de afname te verminderen om in 2007 zelfs in een stijging van de bevolkingsgroep te veranderen. In 2010 was de stijging 1% van het aantal autochtonen in de hoofdstad.

De cijfers hierboven worden sterk beïnvloed door de leeftijd van de immigranten. Jonge mensen krijgen nu eenmaal kinderen. Voor de ene groep is die factor belangrijker dan de voor de andere. Uiteraard is ook het aantal kinderen per vrouw belangrijk, maar die aantallen kruipen steeds meer naar die van autochtonen toe.

Terug naar inhoudsopgave

4. Bevolkingsgroei 1ste generatie
Figuur 63_3 laat alleen de groei van de 1ste generatie zien. De groeipercentages zijn de immigranten – emigranten –sterfte.

De groeicijfers van de Amsterdamse allochtonen bevolking geboren in het buitenland, verschilt onderling niet zo veel behalve van de westerse herkomstgroep want die heeft wat meer uitschieters. Je zag al een piek in 2004 toen Oost-Europa bij de EU kwam en dat werd helemaal een uitschieter toen in 2007 de beperkingen op het verrichten van arbeid werden opgeheven. De groei vanuit de EU ligt nu op 5%.

De totaalpercentages -zwarte stippellijn- lagen voor 2001 tussen de 2% en 3% groei om vervolgens hard te dalen naar zelfs een negatieve groei in 2005 en 2006. De laatste jaren ligt de groei op 2%. Zeer interessant is de ontwikkeling van de 8 moslimlanden. Tot en met 2000 lag het groeipercentage rond de 3% om daarna scherp te dalen naar een negatieve groei van 2005 t/m 2007. Sindsdien is de groei onder de 1%. Hun groei ligt nu onder dat van overig niet-westers en is nu ook lager dan die van autochtonen. Als we vergelijken met figuur 93_2 dan zien we bij het eerste figuur bijvoorbeeld nog een stijging bij de 8 moslimlanden, maar in het 93_3 een daling. Een duidelijk voorbeeld dat de bevolkingsgroep nog kan toenemen zonder immigratie.
Terug naar inhoudsopgave

5. Groeicijfers 2002 – 2010
In figuur 63_1 had ik al de totaal cijfers laten zien van een aantal herkomstgroepen. De twee figuren daarna gaven de groeipercentages. Ik wil nu dieper ingaan op de groei in aantallen tussen 1 januari 2002 en 1 januari 2011. De grens van 1 januari 2002 heb ik al vaker gebruikt omdat rond die tijd een forse omslag heeft plaatsgevonden in de regelgeving: de immigratieregels werden veel strenger.

Ik geef drie tabellen: over de totale bevolking, de 1ste en de 2de generatie. Alle drie de tabellen Geven de aantallen van de bevolkingsgroepen op 1 januari 2002 en 2011 en het percentage van de totale bevolking. De kolommen verschil geeft het aantal en percentage verschil tussen 2002 en 2011. De laatste twee kolommen ten slotte geeft de groei in 2010 weer. Het percentage bij totaal is van de totale bevolking. De overige percentage zijn van de totale groei in 2010.

We kijken eerst naar tabel 63_1, de totale bevolking van Amsterdam.

In 2002 was 54% van de totale bevolking autochtoon en dat was in 2011 gedaald naar net onder de helft. De autochtone bevolking nam af met 7.000, 2%, en dat geloven we direct als we figuur 63_2 nog eens zien. De allochtone bevolking nam toe met 51.000 oftewel 15%. Van die 51.000 kwamen er 32.000 uit niet westerse landen en 19.000 uit westerse.Vergeleken met 2002 groeide de westerse groep wel harder (19%) dan de niet-westerse (13%). De EU nam de volledige stijging voor haar rekening van de groep westers, maar dat is ietwat vertekend want in 2004 is Oost-Europa ‘overgeboekt’ van overig westers naar de EU-herkomstgroep en daardoor daalde ook de groep overig westers heel licht.

De groep NWA is dus gestegen met 13%, maar omdat de totale bevolking ook groeide is hun aandeel in de bevolking maar licht gestegen: van 33% naar 35%. Binnen de groep NWA stegen de 8 moslimlanden met 18.000 (17%) het meest en de overige NWA met 14.000, oftewel 10%.

Als we naar de groei kijken in 2010 dan zien we dat de Amsterdamse bevolking is gegroeid met ruim 12.000 en dat is 1,7%. Die groei komt voor bijna driekwart voor rekening van allochtonen, waarbij westers en niet-westers voor een gelijk deel zorgen.

Als je alleen naar de cijfers van tabel 63_1 zou kijken -en dat is wat eigenlijk in de berichtgeving gebeurt- dan ontgaan je de belangrijkste veranderingen. Darvoor moeten we dieper graven.

Tabel 63_2 de 1ste generatie -de immigranten dus- geeft een ander beeld. Hun groep steeg met 9% naar 223 duizend en dat is 29% van de bevolking, een procent meer dan in 2002. Die stijging komt geheel voor rekening van de WA (van 7% naar 9%) want het aandeel NWA daalde zelfs iets: van 21% naar 20%. Mensen geboren in de 8 moslimlanden maken 9% (gecorrigeerd 10% voor alle moslimlanden) uit van de totale bevolking.

Driekwart van de groei in 2010 van 4,5 duizend komt voor rekening van WA. De 8 moslimlanden komen niet verder dan 400 en daarmee slechts een tiende van het totaal. In 1998 bijvoorbeeld was dat 5x hoger.

Het verschil tussen totaal en 1ste generatie is natuurlijk de 2de generatie. Hier een beeld omgekeerd aan dat van de 1ste generatie. Tabel 63_3 laat nu juist een flinke groei zien van

de NWA: 27 duizend tussen 2002 en 2011 en dat is 30%. De sterkste groei vond plaats bij de 8 moslimlanden die met 38% stegen. Je ziet hier het resultaat van de grote immigratiegolf in de jaren tachtig. Veel -1ste generatie- kinderen krijgen nu zelf kinderen, maar ook 2e generatie kinderen geboren in de jaren zeventig, tachtig die nu kinderen krijgen met een 1ste generatie allochtoon. Die kinderen zijn ook tweede generatie (en niet 2,5 generatie).

Als we kijken naar de 8 moslimlanden dan zien we dat volgens totaal tabel 63_1 tussen 2002 en 2011 de groep met 18 duizend is toegenomen (17%). Door migratie, 63_2, met 2 duizend (3%). De toename door geboorte, 63_3, bedroeg 16 duizend (38%). Migratie nam dus slechts 10% van de groei voor haar rekening.

In paragraaf 7 grafieken met langjarige trends over dit onderdeel.

We hebben gezien het grote verschil tussen niet-westers en westers, tussen 1ste en tweede generatie. Westers neemt toe door migratie en niet-westers -vooral moslimlanden-door kinderen die hier worden geboren. Deze cijfers laten zien dat het totaal onzin is om, als antwoord op de het gestegen aantal allochtonen, te pleiten voor het beperken van de immigratie uit moslimlanden bijvoorbeeld, maar over De Graaf straks meer.
Terug naar inhoudsopgave

6. Zwart/Wit bevolking
Belachelijke benaming ‘witten’, bovendien heeft huidskleur niets met allochtoon of autochtoon zijn te maken zoasl we hebben gezien. Daarnaast: waarom moet bijvoorbeeld NWA prinses Maxima en haar NWA-kinderen tot de zwarte bevolkingsgroep worden gerekend en WA Wilders tot de witte?

Ik weiger die benaming dan ook –het is nu al erg genoeg- en maak een groep autochtonen en WA.  Daarnaast geeft ik figuur 93_4 de NWA plus EU en 8 moslimlanden. De cijfers geven de groei in aantallen van de bevolkingsgroep.

In 2008 overtrof voor het eerst A-WA in aantallen groei NWA, ondanks dat 2008 en 2009 een tijdelijke stijging heeft gegeven van het aantal asielzoekers uit moslimlanden (Irak, Somalië). Let niet op de ‘spike’ van de EU in 2004, want die komt door de ‘overboeking’ van Oost-Europa naar de EU. Sinds 2007 overtreft de stijging in aantal van de EU die van de 8 moslimlanden.
Terug naar inhoudsopgave

7. Zwart/Wit generaties
We hebben in de vorige eeuw veel, massa als u wilt, immigratie uit moslimlanden gehad. Die immigranten -1ste generatie- vormen gezinnen en krijgen kinderen –de tweede generatie. Het is daarom interessant om het verschil in groei tussen 1ste en 2de generatie te laten zien.

Ik heb dit stuk gedeeltelijk ook al behandeld in paragraaf 5, maar het is een redelijk ingewikkeld verhaal dus het kan geen kwaad om wat te herhalen.

Vergeet dus de spike EU in 2004, boeiend is het verschil tussen EU en de 8 moslimlanden. In de vorige eeuw zag je de 1ste generatie 8 moslimlanden toenemen tussen de 1500 en 2000 per jaar. Dat aantal daalde snel vanaf 2001, tot zelfs onder nul (de eerste generatie kromp dus), steeg daarna weer naar 500 om in 2010 weer te dalen. De groei was in de vorige eeuw 5 keer groter dan nu. Het aantal 2e generatie kinderen uit moslimlanden groeit stabiel nu tussen de 1500 en 2000 per jaar. Even wat aan de hogere kant in 2008 en 2009, maar dat komt door de tijdelijke groei van de 1ste generatie. Deze cijfers maken volstrekt duidelijk dat de groei van de bevolkinsgroep moslimlanden maar in zeer beperkte mate komt door de 1ste generatie: in 2010 kwam de totale groei van de 8 moslimlanden voor een zesde door de 1ste generatie. Bij de EU zie je dus iets heel anders: veel 1ste en weinig 2de generatie. Logisch.
Terug naar inhoudsopgave

8. Poelgeest en De Graaf
Wat heeft Maarten Poelgeest precies gezegd? De bron is het ParoolHet blijkt dat we er de laatste tien jaar in zijn geslaagd het talent naar ons toe te trekken. Dat is goed voor de stad. Het is nu een kwestie van vasthouden en doorgaan”, zei Poelgeest. Het leek mij ook al wat vreemd dat een GL’er om te zeggen dat de stad witter wordt. Het staat wel in het artikel -witter worden- maar is geen uitspraak van Poelgeest. Het oorspronkelijke artikel in het Parool was voor de Telegraaf, nog AD, voor zover mij bekend geen reden om er toen een artikel aan te wijden.Uiteraard niet.

Wie had het nog meer over deze cijfers van Amsterdam? Machiel de Graaf, de fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer. Luister naar dit ‘interview’ van Powned-radio (van 15:10 tot 19:00 min.) op Radio 1 van 30 mei jl.

Je waant je in een andere wereld. Bevolkingsgroei is dus massa-immigratie. Als er vier Polen immigreren dan hebben ze ook een moslim in de kofferbak. Brain-drain. Massa-emigratie van autochtonen. Allochtonen zijn direct probleem gevallen en we zijn zo bij de Marokkanen. De ‘journalisten’ van Powned hebben er ook echt verstand van.
Terug naar inhoudsopgave

9. Conclusie
U mag kiezen: onkunde of bewuste misleiding van de pers en De Graaf. Of allebei. Westers/niet-westers is een uitvinding van Amsterdam, zegt het AD. Zijn ze nu echt zo dom? De Telegraaf en AD citeert Poelgeest foutief, plempen wel CBS-cijfers neer en zeggen vervolgens dat Poelgeest ongelijk heeft. De Volkskrant schrijft het AD en weet niet het verschil tussen autochtoon en allochtoon. De Graaf, brabbelt maar het standaard PVV-tekstje af. Onwetendheid of misleiding? De Gemeente Amsterdam lijkt als enige de juiste uitspraken te doen.

De bevolkingsgroei van allochtonen komt door immigratie vanuit de EU en voor wat betreft NWA vermoedelijk ook door hoogopgeleiden en studenten. De immigratie uit moslimlanden stelt nog maar weinig voor. Het aantal NWA stijgt nog behoorlijk doordat de bevolkingsgroep jong is en dus in verhouding meer kinderen krijgt. Het is daarom nogal absurd om alleen op grond van de stijging van de bevolkingsgroepen te roepen dat de immigratie moet worden gestopt. Bij de groep moslimlanden immers komt slechts 10% van de toename van de bevolkingsgroep de afgelopen 9 jaar door migratie.

De dag dat één journalist -ik geloof dat we er 15.000 hebben in ons land- zich eens serieus in de demografie van allochtonen gaat verdiepen gaat bij mij de vlag uit. Tot nu toe fungeren ze alleen maar als propagandablaadjes van de PVV.

Voor meer feiten over de ‘massa-immigratie’, ‘baby-tsunami’ , reden immigratie niet-westersen, brain-drain, massa-emigratie autochtonen, verwijs ik naar Bronnen en artikelen.
Terug naar inhoudsopgave

10. Bronnen en artikelen
CBS: Bevolking; leeftijd, herkomstgroepering, geslacht en regio, 1 januari de bron van de cijfers.

Vandyke: De baby-tsunami: hoeveel kinderen krijgen allochtonen? Update 2009 hoeveel kinderen krijgen allochtonen

Vandyke: De schuldigen van de ‘massa-immigratie’ eindelijk aan de schandpaal Geschiedenis van de immigratie.

Vandyke: Massamigratie uit moslimlanden? De cijfers Migratie uit de moslimlanden van 1996 t/m 2008.

Vandyke: Sietse Fritsma stelt goede vragen Over de vermeende brain drain en massa-emigratie van autochtonen.

Vandyke: De migratie uit niet-westerse landen ontleed. Gedetailleerd artikel over de migratie van NWA met een onderverdeling in moslimlanden en overig.

Vandyke: De aardverschuiving in migratieland en het ongelijk van Nyfer. Waarom immigreren NWA naar Nederland en zie hoe dat veranderd is de afgelopen 10 jaar.

Terug naar inhoudsopgave

 

2 thoughts on “De groei van de Amsterdamse allochtone bevolking en de onzin daarover o.a. in de pers.

  1. Alfred Kastanje

    Waarde Flip,

    Hulde voor jouw artikel en hulde voor jouw zoekdrift om de waarheid te achterhalen. Het is triest dat de media hun feiten zo slecht checken, maar nog triester dat van alle artikelen over dit onderwerp de wellust afdruipt. Ik vrees dat zo’n serie artikelen echt veel leed veroorzaakt. Ik kan in ieder geval mijn moeder heropvoeden met jouw artikel en de cijfers van het cbs over de bevolkingssamenstelling. Dank je zeer. Warme groet, Alfred Kastanje

Leave a Reply