Anders Breivik: de massa-immigratie en babytsunami

“Ik houd mijn hart vast want ik weet – en Boumédiènne, oud-president van Algerije, die heeft het ooit gezegd: wij zullen Europa veroveren via de moederschoot van onze vrouwen! Waarmee hij zei: wij gaan Europa op demografische manier veroveren, door uiteindelijk massa-immigratie, en heel wat kinderen in Europa op de wereld te zetten, en dat is in de grote steden volop aan het gebeuren” – Filip DeWinter in: Ab & Sal, Nederland 2, 1 apr 2007

Voor de terrorist Anders Breivik staat het vast: de immigratie uit moslimlanden loopt alle perken te buiten, de voortplanting van moslims is gigantisch en er moet een daad gesteld worden om de door politieke correctheid in slaap gesuste volksmassa’s wakker te schudden voor de gevaren die dat oplevert.

Breivik is er heilig van overtuigd dat we worden voorgelogen, en dat er valse cijfers over immigratie worden gepubliceerd, zo blijkt uit zijn manifest. Het is namelijk veel erger dan de multiculti-knuffelende elite ons wil doen geloven. De poorten staan wagenwijd open. En iemand moet er wat tegen doen, wil het land niet op termijn ten ondergaan.

Opmerkelijk is dat Nederland door Breivik regelmatig als voorbeeld wordt aangehaald voor deze tsunami aan islamitische massa-immigratie. Onze bevolking bestaat volgens Breivik nu reeds voor 9 à 10% uit moslims en dat zal in 2030 zijn gestegen tot 20%. In 2083 zullen zij hier zelfs de absolute demografische meerderheid hebben, als we de blonde kruisvaarder uit Noorwegen mogen geloven.

Deze argumenten uit Breiviks manifest zijn niet uniek. Integendeel, de angst voor een demografische tijdbom is gemeengoed in islamofoob-rechtse kringen. Geert Wilders en de PVV waarschuwen al jaren tegen de islamisering door immigratie en ‘wat zich hier voortplant’. De voorspellingen worden echter nooit onderbouwd. Op vragen om bewijzen krijg je ook nooit antwoord of alleen maar dooddoeners, is mijn ervaring.

In meerdere artikelen heb ik de ‘massa-immigratie’ al behandeld en tot haar ware proporties teruggebracht.  Voor het eerst ga ik nu dieper in op de bevolkingsaanwas  van mensen afkomstig uit moslimlandendefinitie:  tenminste 50% van de bevolking in die landen is moslim.

Ik behandel de totale bevolkingsgroep en de eerste en tweede generatie en deel ze in tienjarige leeftijdsgroepen en 65-plussers. Vergeleken wordt de situatie van 1 januari 2001 met 1 januari 2011. Daarnaast kijk ik naar de vruchtbaarheid. Alle cijfers zijn gebaseerd op statistieken van het CBS.

1. Totale groei

Op 1 januari 2001 bedroeg het aantal allochtonen afkomstig uit moslimlanden bijna 800.000 en 10 jaar later waren dat er meer een miljoen. De groei bedroeg  227.000 en dat is 28%.

We zien een groei bij alle leeftijdsgroepen. Het minst bij de 0-10 jarigen en het meest bij de groep van 40-50 jaar (zie: verschil tussen 2001 en 2011). Het is dan meteen duidelijk dat de zogenaamde ‘demografische bom’ niets met de baarmoeder van doen heeft. Achmed en Fatima krijgen gemiddeld net iets meer kinderen dan Henk en Ingrid (zie ook §4).

Een belangrijke reden voor de aanwas van deze bevolkingsgroep zit ‘m dan ook in de andere kant van de piramide. Er zijn nu nog maar heel weinig ouderen en dat heeft natuurlijk  een aanzienlijke invloed op de omvang van de bevolkingsgroep als geheel (want: geboorten worden niet gecompenseerd door sterfte). Het aantal 65-plussers steeg wel naar 40.000, maar de sterfte door ouderdom is veel kleiner dan bij de autochtone bevolkingsgroep. In 2009 stierven er 1.500 allochtonen afkomstig uit moslimlanden. Als de leeftijdsverdeling hetzelfde zou zijn als bij autochtonen dan zouden dat er 9.000 zijn geweest in 2010.

Uiteraard is niet iedereen afkomstig uit een moslimland moslim en komen er ook buiten de moslimlanden moslims naar Nederland. Ook hebben we een klein aantal mensen die zich tot de islam bekeerd hebben en zijn er (nu nog een gering aantal) autochtonen van de derde generatie die moslim zijn. Het totaal aantal moslims in ons land komt dan ongeveer neer op maximaal 90% van het aantal mensen afkomstig uit moslimlanden en dat zou dan nu betekenen 900.000 moslims. Dat is 5,5% van de bevolking.

Om te begrijpen waar de groei vandaan komt splits ik in de eerste generatie en tweede generatie.

2. Eerste generatie

De 1ste generatie –definitie: is geboren in een moslimland en heeft tenminste één ouder geboren in het buitenland–  bevat ook de kinderen van een immigrant die mee immigreerden of later overkwamen. Soms worden die laatste ten onrechte tot de 2e generatie gerekend.

Op 1 januari 2001 was deze groep 495.000 man groot. Tien jaar later waren het er 558.000, een stijging van 64.000 oftewel 13%. Dat is een gemiddelde groei van de immigranten van 6.400 per jaar.

We zien hier, in tegenstelling tot de totale bevolkingsgroep moslims, wel een daling van de leeftijdsgroepen t/m 40 jaar. Zo daalde de groep eerste generatie moslims van 0-10 jaar met 55%, die van 10-20 met 44% en van 20-30 met 24%. Dat heeft grote gevolgen, zoals we straks zullen zien. Bij de groepen ouder dan 40 jaar steeg het aantal wel. Zoals we zien is er bij die 40+ groepen allemaal sprake van opschuivingen van de leeftijdsgroep naar 10 jaar later.  Marokkanen en Turken, die 2/3 van het totaal aantal eerste generatie moslimimmigranten uitmaken, zijn oververtegenwoordigd in de leeftijdsgroep 30-40 jaar en ouder.  Let wel: dit zijn de kinderen van de gastarbeiders uit de jaren ’60 en ’70. Van de oorspronkelijke gastarbeiders en hun partners – waarvan vrijwel iedereen ouder dan 60 is – is nog maar weinig over.

PVV’ers doen het graag voorkomen alsof het overgrote deel van de huidige immigranten uit moslims bestaat, en het overgrote deel van die moslims uit Marokkanen. Onzin. Van de totale immigratie bestaat ongeveer 15% uit mensen afkomstig uit moslimlanden. Marokkanen maken maar 2% van de totale immigratie uit.

Ook zou huwelijksmigratie de voornaamste reden zijn om naar Nederland te komen. Zo beweert Sietse Fritsma in zijn werkje ‘de Immigratieramp van Nederland‘ dat in 2006 van de 120.000 immigranten het grootste deel gezinsmigranten was en daarvan meer dan de helft Marokkaans. Ook dat klopt van geen kanten: het totaal  aantal ‘importbruiden‘ (m/v) bedroeg in 2009 minder dan 3000, voor de gehele groep niet-westerse allochtonen. Niettemin doet men alsof het (nog) een gigantisch probleem is.

Terug naar de groei van de moslimpopulatie als geheel. We zagen in paragraaf 1 een totale stijging van 227.000. Bij de 1ste generatie zien we een stijging van 64.000, oftewel  28%. Dan moet 72%, oftewel 163.000 zielen, aan de tweede generatie worden toegerekend.

3. De tweede generatie

Zonder eerste generatie geen tweede generatie –definitie: is zelf altijd in Nederland geboren en een moeder in een moslimland of een vader geboren in een moslimland en de moeder in Nederland.

Dit valt toch wel een bijzonder plaatje te noemen. We zien in 2011 180.000 kinderen van de 2de generatie tussen de 0 en 10 jaar. Dat is in principe dus de toename van de 2e generatie, maar het verschil, zoals berekend onderaan paragraaf 2, was toch 163.000? Dat klopt. Dat komt omdat er een negatief migratiesaldo is van de 2e generatie van 17.000 (ik laat even een zeer geringe sterfte buiten beschouwing). Men kan dat ook zien in het plaatje:  in 2001 was de groep 0-10 jaar net iets groter dan 160.000 en tien jaar later was die (10-20 jaar) 150.000. Bij latere leeftijden worden die verschillen kleiner, zoals je duidelijk kan zien.

Wat betekent de grafiek? Kan je de lijn doorzetten? Hebben we in 2020 200.000 kinderen tussen de 0 en 10 jaar? Nee, en daarvoor pakken we de grafiek erbij van de 1ste generatie.

Zonder eerste generatie, geen tweede generatie. De sterke daling van de eerste generatie zal ervoor zorgen dat in de komende 10 jaar het aantal tweede generatie baby’s met een kwart zal dalen tot onder de 140.000. Die daling zal zich verder voortzetten. Uiteraard is er de onzekere factor: de immigratie. Kunnen we nog de grote hoeveelheden immigranten verwachte zoals in de vorige eeuw? Niet waarschijnlijk, daarvoor is de regelgeving te streng.

4. Vruchtbaarheid.

Zijn mensen uit moslimlanden echt babyfabrieken zoals altijd wordt beweert en Breivik heeft overgenomen? Exact is het niet bekend, maar ik heb het gemiddelde genomen van de Turken en Marokkanen en dan kom ik nu op vruchtbaarheidscijfer van 2,1 per vrouw (tegenover 1,8 kinderen gemiddeld voor de autochtone Ingrid). Dat is precies het vervangingsniveau. Geen toename dus. Sterker nog, het geboortecijfer in allochtone moslimgezinnen is zelfs dalende. Je kan het ook zien aan de grafieken van de 1ste en 2de generatie. Als moslimvrouwen nu echt 4-5 kinderen gemiddeld zouden krijgen dan zou de tweede generatie 2x keer groter moeten zijn.

5. Conclusie

Het is absurd om te veronderstellen dat wij over 19 jaar 20% moslims hebben. Dan moet de groep groeien met 3 miljoen tot 2030. Dat zijn er 160.000 per jaar. Dat is bijna 20% per jaar van wat we nu totaal aan moslims hebben. Dat betekent dat de moslimdames ongeveer 3 kinderen zouden moeten krijgen per jaar. Als je nu twintig bent dan moet je als halalmeid dus tot je 39ste bijna 60 baby’s krijgen. Als het niet van de baby’s komt dan moet het via de immigratie komen. Per jaar moet dan de 1ste generatie net zoveel groeien als ze het de afgelopen 15 jaar totaal heeft gedaan. Te absurd voor woorden, maar Breivik gelooft het. Hij is helaas niet alleen.

Alle indicatoren wijzen erop dat we de grootste groei van de moslimbevolking in Nederland achter de rug hebben. Er is geen massa-immigratie en moslima’s zijn geen babyfabrieken. De stijging die we de afgelopen tien jaar hebben gehad is te verklaren door de jonge leeftijd van de groep en dat komt door het grote aantal kinderen dat einde jaren zeventig en in de tachtiger jaren immigreerden.

Men zou erom kunnen lachen dat iemand als Ander Behring Breivik in dergelijke demografische fabeltjes gelooft, ware het niet dat juist deze opvattingen hem tot het begaan van zulke afschuwelijke terreurdaden hebben gebracht.

Men vergist zich echter als men denkt dat Breivik alleen staat in zijn voorstellingen over de demografische islamisering van Nederland en Europa.

Integendeel:  dergelijke onzin wordt breeduit door islamofoob-rechts verbreid en gretig door de media, altijd op zoek naar een sensatieverhaal, versterkt. Zo zegt Wilders in een interview met de Volkskrant:

  “De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin… Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken. We moeten de tsunami van de islamisering stoppen. Die raakt ons in ons hart, in onze identiteit, in onze cultuur.  Als we ons niet verweren, zullen alle andere punten uit mijn programma voor niks blijken te zijn.”

Uiteraard zijn mensen als Wilders niet mede schuldig aan die afschuwelijke terreurdaad en ik geloof hem ook als hij die scherp afwijst, maar aan de andere kant: ben je 100% onschuldig  aan het zaaien van haat en etnische spanningen als je dit soort angstsprookjes verspreidt?

Ben je als Volkskrant zonder blaam als je klakkeloos een hysterische sensatievoorspelling overneemt van de Daily Telegraph (Rupert Murdoch-alarm!), die zich op haar beurt nogal opzichtig baseert op een foutief geïnterpreteerd model? Val je geheel vrij te pleiten als je, zoals PVV’er Sietse Fritsma,  een propagandaboek schrijft dat geheel gevuld is met leugens over de zogenaamde massaimmigratie van moslims en ander vermeend zwart gespuis? Of ben je dan willens en wetens bezig met het zaaien van haat en angst jegens etnische minderheden en politieke tegenstanders? Zegt u het maar!

Bronnen:

Veel meer grafieken in dit artikel .

Dit artikel is ook gepubliceerd op de website van Sargasso.nl

7 thoughts on “Anders Breivik: de massa-immigratie en babytsunami

 1. A Davis

  Heel interessant om te lezen dat het vruchtbaarheidscijfer van ‘Fatima’ nu 2,1 is – dat is behoorlijk gedaald t.o.v. eerste generatie! Over integratie gesproken.

 2. rikus

  Met aandacht gelezen.
  Maar als Anders Breivik de massa-immigratie en babytsunami van Moslims gebruikt dan snap ik niet zo goed waarom hij geen moslims heeft neer geknald. Volgens mij was er zelfs geen enkele moslim bij.
  Maar ik kijk ook met verwondering naar de cijfers die je publiceert, je zult ongetwijfeld bij de juiste bronnen hebben geput. Maar ik zie visueel iets heel anders. Nu is het algemeen bekend dat mijn gezichtsvermogen beperkt is. Maar op de marktdag in Emmeloord of Lelystad zie in een heel ander beeld. Vrouwen met hoofddoekjes die een buggy duwen waar naast het kindje dat daarin zit aan beide zijden een kind van verschillende leeftijd laten mee liften. In de meeste gevallen zijn al deze kinderen jonger dan 7/8 jaar. Meestal zie ik dan groepjes van 3 of 4 van deze vrouwen in colonne voorbij schuifelen. Dit geeft natuurlijk visueel een heel ander beeld dan jouw cijfers die ongetwijfeld zullen kloppen. Ik verwonderde mij daar gisteren nog over.

 3. vandyke Post author

  Dank voor jullie commentaren.
  Toen ik twee jaar geleden begon met het verzamelen van cijfers, en mijn eerste blog postte in december 2009, verbaasde ik mij zeer over twee zaken: was dat nu die tsunami uit moslimlanden en zo weinig baby’s??

  Toch kloppen beide cijfers. Ze komen van het CBS en bijvoorbeeld de immigratie kan je ook verifieren met behulp van de cijfers van de IND. Ik heb zelf het vruchtbaarheidscijfer van van Turken en Marokkanen uitgerekend en dat komt overeen met de cijfers van het CBS.

  Breivik wilde de sociaal-democraten treffen die hij verantwoordelijk hield voor de ‘massa-immigratie’.

  Voor wat betreft het ‘beeld’. Mensen uit moslimlanden zijn voornamelijk geconcenteerd in de grote steden. Lelystad is een overloopgebied.
  Dit zijn de cijfer van Amsterdam en Lelystad.

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70072NED&D1=0,33-42,44-50&D2=128,433&D3=15&HDR=G2,G1&STB=T&VW=T

  Lelystad heeft een stuk minder allochtonen dan Amsterdam (de helft), maar ze zijn er natuurlijk wel. Turkse en Marokkaanse vrouwen lopen vaak over straat met hun kinderen. Zitten vaak in parkjes samen te kletsen. Voor de vrouwen is het een manier om cantact met elkaar te hebben. Om er even uit te zijn.
  Autochtonen doen dat denk ik minder gauw. Hebben er nu minder behoefte aan dan vroeger misschien.
  Ik denk dat allochtone vrouwen ook vaker op de markt zijn omdat zij gemiddeld een stuk lager inkomen hebben.

  Kortom ik verzin maar wat.

 4. Mark Konings

  Ik denk dat het fenomeen dat rikus beschrijft ten dele veroorzaakt wordt door uitloop: de vruchtbaarheidscijfers zijn de afgelopen jaren rap gedaald maar dat betekent ook dat de oudere kinderen nog uit jaren komen waarin er nog relatief veel geboren werden; en ten dele door het gegeven dat eerste-generatie Marokkaanse moeders, die het meest als Marokkaans in het oog zullen springen, een nog iets hoger vruchtbaarheidscijfer hebben. Zie: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80763NED&D1=0-1,5,8-12&D2=0,5,10,15,20,25,30,40,45&HDR=T&STB=G1&VW=T

 5. vandyke Post author

  Dank voor je reactie Mark. Er worden er nu nog steeds relatief veel geboren, zie figuur 66_3. Het totaal aantal baby’s van moslima’s ligt -naar mijn berekening- tussen de 16 en 17 duizend per jaar en dat is 9% van het totaal aantal baby’s dat wordt geboren.
  Het moet echt de concentratie zijn in grote steden die Rikus veel moslima’s met kinderen doet zien. Het kan natuurlijk ook -gedeeltelijk- perceptie zijn. De cijfers zijn duidelijk: er zullen meer kinderen te zien zijn de komende jaren. Ruimte genoeg voor het idee dat er (nog) sprake is van massa-immigratie. De cijfers van figuur _2 zijn echter duidelijk: het zullen maar weinig immigratiekinderen zijn, maar kinderen van immigrantenkinderen uit -voornamelijk- de jaren tachtig of kinderen van tweede generatie kinderen.

  Ik ken die cijfers van het CBS, maar je die gaan over 1ste generatie Turkse en Marokkaanse moeders. Zoals uit de figuren _2 en _3 blijkt neemt het aandeel 1ste generatie in de vruchtbare leeftijd sterk af en 2e generatie moeders krijgen net zoveel, of zelfs minder (Turkse moeders) kinderen dan autochtonen.

  Die cijfers van het CBS zijn natuurlijk belangrijk voor het bepalen van de bevolkingsgroei (van allochtonen), maar je ziet ook dat het CBS autochtonen en 2e generatie in één cijfer neemt. Dat doen ze niet voor niets.
  Zie ook mijn link de baby-tsunami onderaan het artikel.

 6. JW

  Goed artikel; een kleine opmerking: bij uw conclusie dat het vrijwel onmogelijk is dat we over 19 jaar rond de 20% aan moslims hebben in Nederland gaat u voorbij aan de mogelijkheid dat de autochtone bevolking van Nederland wellicht in dezelfde periode een sterke krimp laat zien (laag geboortecijfer icm verhoogde emigratie). Dit zou kunnen resulteren in een situatie waarbij een groei van “slechts” 2 miljoen moslims of minder (ipv de 3 miljoen waar uw artikel vanuit gaat) genoeg is om de grens van 20% van de bevolking te bereiken. Dit is al een stuk minder onwaarschijnlijk: een groei onder de moslimbevolking (immigratie + geboorteovershot) van zo’n 7% per jaar is dan voldoende (uitgaande van 800.000 moslims in 2011) .

 7. vandyke Post author

  Dank voor de reactie JW.
  Er zijn altijd scenario’s te verzinnen waarbij je toch aan die 20% kan komen. Hoe waarschijnlijk is dat?
  Als we uitgaan van migratie dan moet je immigratie wel bijzonder hoog zijn omdat je ook emigratie hebt. Aan de andere kant krijgen migranten natuurlijk ook kinderen.
  Bij de bronnen staan 2 artikelen die o.a. gaan over het migratiesaldo: de massa-immigratie uit moslimlanden en de migratie uit niet-westerse landen ontleed. Voor de geschiedenis na WOII zie bijvoorbeeld dit artikel:
  http://www.flipvandyke.nl/2010/05/de-schuldigen-van-de-massa-immigratie-eindelijk-aan-de-schandpaal/.

  Om een resultaat te bereiken van 20% in 2030 moet je een migratiesaldo hebben van 75.000. Gemiddeld iedereen een kind en je komt aan een groei van 150.000 per jaar en dat is dan 3 miljoen in 2030.
  Die 75.000 is 12x zoveel als het gemiddelde migratiesaldo van de afgelopen 15 jaar en is 3x groter dan 1980, toen we vermoedelijk het hoogste migratiesaldo hadden uit moslimlanden van Turken en Marokkanen van 24.000.
  Kan het? Ja. Is het waarschijnlijk? Nee, hoogst onwaarschijnlijk.

  De autochtonen bevolking gaat krimpen. Dat staat zo vast als een huis, tenzij er de komende jaren het vruchtbaarheidscijfer (VC) weer flink boven 2,1 komt, hetgeen niet erg waarschijnlijk is.
  Het zal lijden tot een krimp van de bevolking van een miljoen autochtonen, ofwel een 7-8 procent. Inderdaad een krimp, maar niet zo groot dat het wezenlijk van invloed is op het percentage moslims. Bovendien zet de krimp zich pas in na 2030-2035.
  Het VC van autochtonen wordt door het CBS geschat op 1,8, het huidige niveau, voor de komende 50 jaar.
  Ik kom overigens nog met artikelen over de toekomstprognoses.

  Een van de meest overschatte problemen is die van de emigratie van autochtonen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de netto emigratie van de afgelopen 15 jaar 0,1% van de autochtonen bevolking is. Dan heb je geen probleem.
  Zie o.a. dit artikel:
  http://www.flipvandyke.nl/2011/05/sietse-fritsma-stelt-goede-vragen/

  Kan de emigratie van autochtonen stijgen? Ja. Is het waarschijnlijk? Ik denk wel groter dan dat het VC zal stijgen.

Leave a Reply