Journalist Joost Niemöller schreef een boekje

Succes heeft Joost Niemöller zeker met zijn boekje Het immigratietaboe. Trouw had een artikel en in de VK stond een opinieartikel van hem zelf. Wat er in de overige rechtse pers stond weet ik niet, maar kan het wel raden. Bovendien mocht hij aanschuiven bij K&B.


Inhoud
Inleiding
De feiten
1. Je moet de immigratie en emigratie als het ware bij elkaar optellen.
2. Hoger opgeleiden gaan weg en lager opgeleiden komen
3. Steeds meer autochtonen verlaten ons land
4. Steeds minder niet-westerse allochtonen emigreren
5.(en dan met name meer gefortuneerde autochtonen)
6. De migratie over een langere periode
Conclusie


Inleiding
Niemöller wil het taboe doorbreken wat rond de immigratie zou hangen, hij wil de feiten laten zien. Voordat ik inhoudelijk in ga op enkele beweringen van hem moet ik toch het volgende kwijt:

Ik heb een kleine twee jaar geleden een artikel geschreven getiteld “Journalist Joost Niemöller schreef een stukje”. Het ging over een artikel van Niemöller geschreven op zijn eigen en andere sites over de immigratie en emigratie. Er klopte maar weinig van zijn stuk. Zoveel fouten stonden er in dat je het moeilijk vergissingen kon noemen.  Niemöller heeft nooit gereageerd op mijn artikel, maar is wel de afgelopen twee jaar op dezelfde toer blijven schrijven.

Gevolg was dat toen  ik het boek van Niemöller begon te lezen ik wat vooroordelen had -ik geef het ruiterlijk toe. Ik heb helaas moeten constateren, als iemand die wat meer dan gemiddeld wat weet van migratie en de sociale zekerheid,  dat het allemaal niet veel beter is dan het eerder genoemde stukje, zoals ik hieronder zal aantonen.

Deel 2 vindt u hier en deel 3 hier.

Terug naar inhoudsopgave


De feiten 
In pak de eerste bladzijde waarin Niemöller met, zoals hij zelf zegt, feiten komt over de migratie. Op blz. 15 levert Niemöller kritiek op Leo en Jan Lucassen die het boekje hebben geschreven Winnaars en Verliezers. Daarin zeggen zij dat er geen massa-immigratie is omdat er nog maar weinig netto immigratie overblijft de afgelopen jaren als je de emigratie eraf trekt, aldus Niemöller. Niemöller schrijft dan:

Maar een discussie over de immigratie naar aanleiding van de meest recente cijfers is zinloos. Het gaat om de structurele teneur. De immigratie zit volgens diezelfde CBS-cijfers vanaf de jaren vijftig in een stijgende lijn.

Dit behandel ik verderop samen met de emigratie bij punt 6. Niemöller vervolgt:

Een ander denkfout van de broers Lucassen is dat je effecten van de immigratie kan meten door de emigratie van de immigratie af te trekken. Zo gaat het niet. Je moet ze als het ware eerder bij elkaar optellen. Immigratie en emigratie  vormen namelijk samen het  migratie-effect. Waar het om gaat is: wie komen er binnen en wie gaan er weg? Het blijken dan vooral hoger opgeleiden te zijn die emigreren, en de lager opgeleiden die immigreren. Een tendens die doorzet: steeds minder niet-westerse allochtonen emigreren, steeds meer
autochtonen (en dan met name meer gefortuneerde autochtonen) en ook steeds hoger opgeleide westerse allochtonen verlaten Nederland. 10

Ik heb zes punten van kritiek:

Terug naar inhoudsopgave


1. Je moet de immigratie en emigratie als het ware bij elkaar optellen.
Heel populair de afgelopen jaren om alleen naar het absolute immigratiecijfer te kijken. Bijvoorbeeld: ‘En weer kwam er vorig jaar volgens het CBS de stad Amersfoort bij aan immigranten,’  aldus Niemöller twee jaar geleden (zie het eerder genoemde stukje onder punt 3). Toen bagataliseerde hij de emigratie en nu komt hij dus met iets nieuws.

Natuurlijk is het van groot belang of nu jaarlijks er 150.000 duizend mensen bij komen of 35.000. 1,2 miljoen in 10 jaar of 90.000 (want dat zijn de cijfer van de afgelopen 10 jaar van de immigratie en het migratiesaldo), maar wat bedoelt Niemöller nu eigenlijk? Dat wordt duidelijk als we kijken naar wat hij begin van dit jaar schreef bij de Dagelijkse Standaard onder de kop: ‘Immigratie opnieuw naar record’. Direct daaronder: ‘En steeds meer Nederlanders houden het hier voor gezien.’ En dan: ‘160.000 mensen erin. 133.000 mensen eruit. In 2011 werd Nederland dus 293.000 mensen minder Nederland.’

Wij zijn dus 293.000 mensen minder Nederland geworden. Henk en Ingrid gaan dus weg en Achmed en Fatima (plus de Polen natuurlijk) komen hier?

Laten we eens naar een paar cijfers kijken: Sietse Fritsma beweerde bijvoorbeeld dat de Somaliërs de rol van de Marokkanen hebben overgenomen in de migratie (artikel). De cijfers laten zien dat van 1996 t/m 2010 er 31.888 mensen geboren in Somalië immigreerden en 23.271 emigreerden. Dat geeft een totaal saldo van 8.617 over die 15 jaar. Nee, zegt Niemöller,  je moet zo niet rekenen. Je moet de immigratie en emigratie bij elkaar optellen: 55.159. Nederland is dus 55.159 minder Nederlands geworden. Wat zijn we dan 55.159 meer geworden? Somalisch?  Ander voorbeeld: deze cijfers geven de migratie van autochtonen van 1996 t/m 2010: 296.111 autochtone immigranten en 497.754 emigranten. Dat geeft een saldo van -201.643. Er vertrokken dus 200 duizend autochtonen meer uit ons land dan dat er immigreerden in die 15 jaar. Nee, zegt Niemöller, Nederland is bijna 800.000 mensen minder Nederland geworden.

Deze grafiek laat de immigratie zie van 1996 t/m 2010 gemiddeld per jaar:

En dat zou dus gemiddeld 222.000 per jaar moeten zijn i.p.v. 18.000? Dat scheelt dan meer dan 3 miljoen over die 15 jaar. De cijfers laten zien dat het onzinnig is om zo te redeneren.

Als je de autochtonen buiten beschouwing laat dan kom je op gemiddeld 100.000 immigranten en 69.000 emigranten. Een saldo dus van 31.000. Het blijft ook dan natuurlijk raar om te roepen dat Nederland 169.000 minder Nederland is geworden.

Ik ben van plan om het in een volgend artikel nader in te gaan over wie nu precies immigreren en emigreren. Opleiding, uitkeringssituatie etc. Niemöller besteed daar in zijn 357 bladzijde dik boekje namelijk geen aandacht aan. Heel belangrijk echter als je de feiten wilt bestuderen.

Zie ook deze lezing  van Leo Lucassen.

Terug naar inhoudsopgave


2. Hoger opgeleiden gaan weg en lager opgeleiden komen.
Daarnaast is natuurlijk belangrijk wie komen er en wie gaan er weg. Allereerst is het opmerkelijk dat Niemöller alleen maar hoogopgeleide autochtonen en westerse allochtonen ziet die ons land verlaten en geen niet-westerse, maar het allerbelangrijkste is dat Niemöller geen enkele bron noemt voor zijn beweringen.

Het is een van de meest hardnekkige rechtse mythes: autochtonen (hoog opgeleid) gaan weg en buitenlanders (laag opgeleid) komen. Sietse Fritsma stelde daar vorig jaar (opnieuw) vragen over en kreeg te horen dat het onzin was (artikel).

Tevens is er geen bewijs dat westerse hoogopgeleide allochtonen dat wel doen. Niemöller geeft dus geen bewijs voor die bewering.

Hieronder bewijs ik in punt 3 dat er ook in zijn algemeenheid geen sprake kan zijn van een brain-drain omdat er daarvoor te weinig  netto-emigranten zijn van autochtone oorsprong. Wij hebben immers miljoenen hoogopgeleide autochtonen.

Terug naar inhoudsopgave


3. Steeds meer autochtonen verlaten ons land
Onderstaand een tabel over de migratie van autochtonen:

Bron: CBS

De bovenste staven geven de immigratie aan en de onderste de emigratie (zie de linkeras voor de cijfers). De meest linkse kolom geeft het gemiddelde. Gemiddeld emigreerden er in die 15 jaar 33.000 autochtonen en immigreerden er 20.000. Er verlieten dus netto 13.000 autochtonen ons land per jaar. Dat saldo van zie je in de groene lijn (ook linkeras). Hoe hoger de lijn (dus dichter bij de nullijn) hoe minder er netto vertrokken. Het saldo is alle jaren negatief, maar nu juist de laatste twee jaren is het negatieve saldo nog nooit zo laag geweest: -5.799 in 2009 en -5.212 in 2010. De paarse lijn (rechteras) geeft het migratiesaldo als percentage van de autochtone bevolking. Gemiddeld is 0,1% van de autochtone bevolking netto vertrokken en in 2009 en 2010 zelfs slechts 0,04%.

Het is dus volstrekt duidelijk dat er geen sprake is van steeds meer autochtonen verlaten ons land.

Opmerkelijk is ook dat op diezelfde blz 43 van het jaarrapport (zie punt 4) een ander zin staat die interessant is: Daarnaast emigreerden er 28 duizend autochtonen in 2009, bijna 9 duizend minder dan in 2008. Precies wat dus blijkt uit bovenstaande grafiek. Niemöller pakt alleen maar wat hem uitkomt.

Terug naar inhoudsopgave


4. Steeds minder niet-westerse allochtonen emigreren
In bronverwijzing 10 verwijst Niemoller naar blz 42 van het Jaarrapport Integratie van het CBS (.pdf) uit 2010. Op blz. 42 echter zie ik niets wat enige stelling van Niemöller ondersteund. Op blz. 43 wel want daar staat:

In 2006 bereikte de emigratie van niet-westerse allochtonen een piek met bijna 50 duizend personen. Sindsdien is het vertrek uit Nederland van deze groep met een kwart gedaald tot 36 duizend emigranten in 2009.

Daar staat ook deze grafiek. Inmiddels is echter allang data van 2010 beschikbaar. De voorlopige data van 2010 zelfs al begin 2011.

Ik heb het figuur van het CBS zelf gemaakt, maar nu met de data van 2010 erbij:

Bron: CBS

We zien duidelijk een constant veel hoger niveau in de emigratie van niet-westerse allochtonen vanaf begin deze eeuw. De dip na 2006 lijkt tijdelijk want in 2010 was de emigratie weer hoger dan in 2007.  Ook in 2011 lijkt de emigratie weer verder toe te nemen zoals blijkt uit de voorlopige cijfers naar geboorteland over 2011.

Dit is dus duidelijk een geval van cherry-picking van Niemöller. Om een mening te ondersteunen zoeken we net zo lang naar data die ons bevalt en wat ons niet bevalt laten we gewoon weg.

Terug naar inhoudsopgave


5.(en dan met name meer gefortuneerde autochtonen).
In bronverwijzing 10 geeft Niemöller geeft ook een bron over deze opmerking. Dit is het artikel van het CBS waarnaar Niemöller verwijst.

Het stuk gaat over 50-69-jarige geboren in Nederland. Die groep vormt echter maar 1/8 van het totaal aantal emigranten geboren in Nederland (bron) en dan gaat het onderzoek ook nog over één jaar. Hier kan je dus geen vergaande conclusies aan verbinden. Bovendien staat er nog dat in 2008 het totale vermogen van het huishouden van 50-69-jarige emigranten bijna 10 procent hoger was dan dat van even oude blijvers. Bijna 10%. Is dat schokkend? Er staat bovendien niet in dat het gefortuneerden  zijn. Het ging om de grote van het vermogen en niet of ze al dan niet rijk zijn. Daarnaast zijn de cijfers naar emigranten geboren in Nederland. Het kunnen dus ook 2e generatie allochtonen zijn en niet (alleen) autochtonen.

Er klopt dus weinig van Niemöller zijn bewering.

Terug naar inhoudsopgave


6. De migratie over een langere periode
Niemöller vervolgt met:

Daar komt dan nog bij: ook als er gekeken wordt naar immigratie met aftrek van emigratie zit Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog in een gestaag stijgende lijn, zoals een grafiek van het CPB uit 2003 duidelijk maakt. 11.

Dit neem ik samen met de al eerder aangehaalde opmerking die Niemöller als eerste reactie gaf op de Lucassen’s:

Maar een discussie over de immigratie naar aanleiding van de meest recente cijfers is zinloos. Het gaat om de structurele teneur. De immigratie zit volgens diezelfde CBS-cijfers vanaf de jaren vijftig in een stijgende lijn.11

Allereerst: je moet dus niet naar de meest recente cijfers kijken en vervolgens doet hij niet anders zoals blijkt uit de meeste vorige punten.

Niemöller verwijst naar dit stuk van het CPB. Op blz. 23 en 24 staan een drietal grafieken over de immigratie, emigratie en het migratiesaldo v.a.1860. Helaas gaat die slechts over de vorige eeuw. Ik heb een nieuwe gemaakt vanaf 1950 en de drie grafieken samengevoegd. Ik vind hem echter niet echt duidelijk en heb daarom een gemaakt die het gemiddelde geeft per 10 jaar. Dus 1955 is het gemiddelde van 1950 t/m 1959. 1956 is 1951 t/m 1960 enz. De laatste is 2005 en die gaat precies over het eerste decennium van deze eeuw. De tabel geeft het aantal migranten per 1000 inwoners van Nederland:

Allereerst de immigratie. In de jaren vijftig bedroeg de immigratie 4,6 per 1000 inwoners. In het eerste decenium van deze eeuw was dat gestegen naar 7,3.  Je ziet dus inderdaad een behoorlijke stijging.

De emigratie bedroeg 5,8 mensen per duizend inwoners in de jaren 50 en daalde naar tussen de 5 en 6 in de jaren zestig. Dat bleef zo tot 1989. In 1989 begon de emigratie te stijgen en in het eerste decennium van de eeuw was het gestegen naar 6,6. De emigratie was daarmee in de eerste 10 jaar van deze eeuw 90% van de immigratie.

Bevindt het migratiesaldo zich ‘in een gestaag stijgende lijn’? Zelfs al neem je alleen de vorige eeuw, wat Niemöller dus doet, dat is er geen gestaag stijgende lijn, maar was er sprake van een stijging naar de zeventiger jaren en was in negentiger jaren op hetzelfde niveau. Niemöller had, net zoals ik, ook deze eeuw mee kunnen analyseren. Dat kwam natuurlijk niet uit want we zien een duidelijke daling: in de eerste 10 jaar van deze eeuw was het migratiesaldo lager dan in de laatste 3 decennia van de vorige eeuw.

Opmerkelijk is dat Niemöller in het stukje (punt 1) van twee jaar geleden er wel in was geslaagd om recentere cijfer te vinden. Toen deed hij het voorkomen dat de emigratie zelfs daalde deze eeuw. Die cijfers ondergraven zijn verhaal, vandaar de oudere plaatjes. Bekende taktiek. Twee jaar geleden gebruikte hij de migratiekaart 2009. Inmiddels is er een nieuwe versie (.pdf). en daar staat op blz 40 de  cijfers t/m 2009. Had hij toch naar kunnen verwijzen?

Niemöller houdt dus cijfers achter, verwijt anderen dat ze naar recente cijfers kijken maar doet zelf niet anders en het migratiesaldo zit helemaal niet in een constant stijgende lijn.

Terug naar inhoudsopgave


Conclusies

Ik heb de eerste bladzijde genomen van Niemöllers boek waarin concrete data stond die met de migratie te maken heeft. Ik heb 6 punten gevonden waar een of meer dingen niet klopten.. Het is geen gemuggenzift want het zijn belangrijke punten in zijn boek.

Niemöller trekt een grote broek aan: hij zal wel even de feiten geven. Als je dat zegt dan mag je een grote zorgvuldigheid verwachten. Geen halve waarheden, onwaarheden, verzwegen feiten, cherry-picking, niet onderbouwde beweringen, enz, enz. En dat in slechts één bladzijde!

Na het door mij al geanalyseerde stukje van twee jaar geleden heeft Niemöller zijn leven niet verbeterd. Het boek doet mij ook sterk denken aan het boekje van Sietse Fritsma: De immigratieramp van Nederland -waar Niemöller overigens gretig uit citeert. Ik heb daar een viertal artikelen over geschreven. Deel 1 hier. Fritsma slaagt erin in zijn boek om nog meer feiten te verzinnen dan Niemöller. Dat is knap.

De kwaliteit van wat Niemöller te bieden is bedroevend  laag. Dat geldt niet alleen voor bladzijde 15, maar je vindt onzin door het hele boek.

Het is uitermate triest dat iemand als Niemöller serieus wordt genomen. Ruime aandacht in de pers, maar kritische beschouwingen zie je vrijwel nergens. Hier wreekt zich dat er geen serieuze journalist –Niemöller kan ik niet serieus nemen als journalist- zich verdiept heeft in het onderwerp migratie voorzover ik weet. De journalistiek schrijft alleen maar over wat hun gedicteerd wordt. Onderzoek wordt er nauwelijks verricht. De enige die zich een klein beetje uit de malaise weet te onttrekken is de NRC. Dit artikel gaat over Niemöller, echter  niet over de migratie maar over uitkeringen -ik kom in een apart artikel nog terug op dat artikel want ook de berekening van de NRC is te hoog.

Als er maar twee serieuze journalisten zich eens in de materie echt zouden verdiepen droom ik wel eens. Ik vrees echter dat het een droom zal blijven. Mochten er toch twee zijn, dan kunnen ze contact met mij opnemen. Ik ben gratis.

Het is jammer dat er zo weinig aandacht is voor de echte feiten van de migratie en dat terwijl het voor de PVV-stemmers nu juist het belangrijkste onderwerp is.

Terug naar inhoudsopgave

Update:
Inmiddels is er een soort reactie van Niemöller. Zie Niemöller reageert –niet- op kritiek op zijn boek Het Immigratietaboe.
Jammergenoeg weigert hij verder in te gaan op kritiek en noemt hij mij zelfs een trol.
In een nieuw artikel doet hij het aleemaal nog weer een dunnetjes over waarop ik weer een artikel heb geschreven: Joost Niemöller jokt weer over de migratie

Deel 2 -Niemöller in de pers-  over Het Immigratietaboe vindt u hier en deel 3 – asiel – hier.

 

Quiz

Welke grote blunder maakt Joost Niemöller in dit artikel van een kleine twee maanden geleden?  Hij is trouwens niet de enige die die fout maakt en dat terwijl de cijfers zo’n essentieel onderdeel uitmaken in het debat. Toch maakt iemand die verstand heeft van migratie die fout niet, tenzij je natuurlijk de feiten wilt verdraaien.

Update Quiz 6/7: Het staat al in de kop: ‘De laatste immigratiecijfers’ Het zijn echter geen immigratiecijfers. Niemöller vertaalt een op een aantallen aanvragen verblijfsvergunning met aantallen immigranten. Dit is onjuist:
1. Niet alle aanvragers krijgen een verblijfsvergunning. Vooral bij asielzoekers is het aantal afwijzingen groot. Een groot aantal van hen wordt ook nooit ingeschreven in de basisadministratie.
2. Eén immigrant kan in de loop der tijd voor meerdere verblijfsdoelen een verblijfsvergunning aanvragen. Dit geeft dubbeltelling.
3. In de cijfers van de IND zitten ook baby’s in Nederland geboren die een verblijfsvergunning nodig hebben. Dat zijn geen immigranten. Het zijn er ongeveer 4.000.
 
Naar mijn berekening kregen de afgelopen paar jaar ongeveer 35.000 immigraten uit derdelanden (zeg maar alle landen buiten de EU) per jaar een allereerste verblijfsvergunning regulier plus ongeveer 8.500 asielzoekers en hun familieden.  Ook als je rekening houdt met dat Roemenen en Bulgaren in de cijfers van Leers zitten, is het aantal mensen dat een aanvraag doet 50% hoger dan het aantal immigraten dat voor de allereerste keer een verblijfsvergunning krijgt. Dat Leers het heel druk heeft met al die aanvragen zal direct, maar het allerbelangrijkste is de vraag hoeveel immigranten krijgen nu daadwerkelijk een verblijfsvergunning.
 

Leesvoer

Hoe zit ‘t nu echt met de immigratie   Verschillende manieren om naar migratie te kijken met elkaar vergeleken.

De migratie uit niet-westerse landen ontleed. Een must als je wilt weten hoe de migratie zich van niet-westerse allochtonen zich heeft ontwikkeld, moslimlanden/niet moslimlanden, uit welke landen komt men en de pereiode voor 2001 vergeleken met die erna.

De schuldigen van de ‘massa-immigratie’ eindelijk aan de schandpaal Overzicht van de belangrijkste regeringsmaatregelen sinds WOII ter bevordering of afremmen van de immigratie.

De massa-immigratie uit Arabische landen Voorbeeld in de Volkskrant van hoe iemand propaganda bedrijft.

De migratie-onzin van Thierry Baudet ontleed Baudet gebruikt de migratieonzin van Niemoller en maakt het nog erger.

 

39 thoughts on “Journalist Joost Niemöller schreef een boekje

 1. Donutz

  Mooi stuk! Helaas is Joost zeer selectief, eerst roepen dat men naar de verkeerde data kijkt en vervolgens als die data ook niet in zijn straatje past dan maar gaan winkelen. Heb toch het idee dat Niemoller eerst waarneemt dat (vooral bij bepaalde groepen) er onrust is over de migratie en integratie (vooral mbt moslims danwel gastarbeiders), vast stelt dat Nederland minder Nederlands aanvoelt in zijn optiek en vervolgens de bijpassende data zoekt en presenteerd. Dat wordt natuurlijk verwelkomt door hen die deze onderbuik gevoelens delen.

  En in dat laatste artikeltje maakt Joost meerdere fouten. Zo stelt hij dat we niet weten wat kennismigranten nu in de praktijk bijdragen. Dat zal best zo zijn, maar in plaats van uit te leggen wie er in aanmerking komt voor dit visum redeneert hij dat de creme de la creme hier toch niet heen komt. Wat natuurlijk miet suggeren dat er geen echte kenniswerkers heen naar hier komen. Met de vergrijzing gebruikt hij dezelfde tactiek… Wie zegt dat voor elke gepensioneerde Nederlander er een migrant nodig is?? Het gaat er natuurlijk om dat immigratie het tekort aan werkende tot een bepaalde hoogte kan opvangen. Geheel oplossen kan het uiteraard niet. De grootste blunder is toch wel het gebruik van aanvragen ipv toegewezen verblijfspapieren. En dan nog, is het niet nog belangrijker of deze inmigranten hier hun draai vinden en participeten in de samenleving?

  Ik ben benieuwd of je ditmaal wel een reactie kan loskrijgen bij Niemoller of de diverse media. Trouwens als je de reageerders van oa de Elsevier site mag geloven is het NRC “al lang geen kwaliteitskrant meer, maar een propaganda blaadje van de SP”. Tja… Nog wel een opmerking over de intro, zoals het nu geschreven staat (“Trouw had een artikel en in de VK stond een opinieartikel van hem zelf. Wat er in de overige rechtse pers stond weet ik niet, ” ) lijkt het alsof je Trouw en VK ook als rechts beschouwt. :p

 2. vandyke Post author

  @Donutz. Dank voor je reactie

  Ik beschouw inderdaad de VK en de NRC niet meer als links.
  Het is niet voor niets dat de PVV (Wilders laatst nog in een Kamerdebat) zo uithaald naar de NRC. De NRC is de enig die niet aan de leiband van de PVV loopt. De PVV-ers in de Telegraaf roepen -net als overal- altijd precies wat Wilders zegt.

  Over het laatste artikel: je hebt gelijk met je opmerkingen, maar het is nog erger. Je hebt dus (nog niet) de eerste prijs.

  Ik verwacht geen enkele reactie van Niemöller. Die kijkt wel link uit. Ik verwacht ook geen enkel reactie van de media. Ik ga nog wel de NRC een mailtje sturen.

 3. joost tibosch sr

  ‘PVV’stemmers? De vraag is of Henk en Ingrid, en zelfs Martin en Fleur, goede informatie ( met dank!) niet te vervelend vinden voor hun lekkere onderbuikgevoelens. Ook Geert gaf in zijn, jaja lange interview met warempel vraag en antwoord, duidelijk aan dat hij als Zwitserland wil worden, niet alleeen om dan zonder EU-vingertje de bouw van moskeeën te kunnen verhinderen maar ook om zonder EU alle immigratie te kunnen stoppen. Laat hem maar meer interviews geven, dan hoor je nog eens wat! In deze verwoede strijd tegen Eurabië past jouw informatie echter niet! Geerts’ tsunamidenken overspoelt jouw zo zorgvuldige statistieken

 4. Donutz

  Wat betreft de media, ik heb de papieren versie van de VK voor het laatst zo’n 5 jaar geleden in handen gehad. Vast lezer was en ben ik niet dus ik durf niet te zeggen hoe het er met de VK voorstaat. Toch kan het lonen om naast NRC ook overige media aan te schrijven (VK, Trouw, K&B, Nieuwsuur, …). Er zullen toch wel een paar media zijn die, als het juiste moment zich voordoet, met deze cijfers iets kunnen? Zo citeert de PVV weer gerust over de 7+ miljard die de migratie ons volgens hen zou kosten, wat natuurlijk onjuist is. Of als er weer eens een groot migratie debat is. En enkeling zou toch notitie moeten nemen van de in hap klaren brokken aangeleverde feiten, want die zouden ze handig kunnen gebruiken bij ofwel een eigen rapportage danwel om gast(sprekers/schrijvers) te kunnen controleren op het verdraaien van feiten.

  Niemöller zal haast zeker geen reactie geven. Hij is al te beroerd om een rectificatie de deur uit te doen richting Trouw of K&B waar hij verkeerde uitspreken deed mbt allochtonen en criminaliteit statistieken. Een korte vermelding verborgen als een reactie op één van zijn eigen artikelen op de site van de Dagelijkse Standaard is voldoende… Tja.

  Om terug te komen op het Quiz artikel (kom ik nog in aanmerking voor de koelkast?):
  1) Niemoller schrijft “En dat terwijl er in het afgelopen jaar nog sprake was van een lichte daling:” terwijl in het rapport juist wordt geschreven dat het afgelopen deccenium het aantal asielaanvragen een dalend patroon laat zien en blijft dalen… Niemoller had dus beter “En dat terwijl” weg kunnen laten. Hij lijkt hier uit te gaan van een nieuwe toenamen van asielaanvragen (en inwilligingen?), terwijl Nederland juist ook zijn asiel en migratie beleid al jaren strenger maakt. Dus waarom de angst dat wij (opnieuw) het afvoerputje van Europa zouden worden?
  2) Het zou hem sieren als hij ook geciteerd had dat “Het aantal eerste asielaanvragen in 2011 is met 13% gedaald” en het aantal “volgende aanvragen met 68% is gestegen”. Maar wellicht werdt dit te complex of teveel data voor het artikel…
  3) Een toelichting dat kennismigranten ook onder reguliere migranten valleb bij het citeren van het rapport zou netjes zijn.
  4) Joost redeneert dat alle gezinsmigranten per definitie een kostenpost zijn. Hier ontbreek iedere vorm van onderbouwing. Waarschijnlijk doelt hij hier op dat rapport van Nyfer, waar dus het nodige aan op te merken is en de conclusie van oa de PVV dat de migranten ons ruim 7 miljard kosten nergens op slaat.

  Daarbij wil ik opmerken dat je de kosten en baten van migranten best mag onderzoeken. Dat schept duidelijkheid, een kan bijdragen aan het opzette van een verantwoord en eerlijk migratiebeleid. Dan moet het rapport uiteraard niet alle migranten die hier heen komen en kwamen op één hoop gooien. Kijk bijvoorbeeld per (1-5) jaar vanaf 1950 tot heden hoeveel migranten hier heen kwamen, waarom (werk, bij gezin voegen, wat voor een gezin in oa sociaal/economisch opzicht) , wat hun achtergrond was (geboorteland, nationaliteit, geloof, opleiding, geslacht, …) enzovoort. Als ik een gok mag wagen dan denk ik dat je zult zien dat bijvoorbeeld een vrouw van een gastarbeider hier minder geintegreerd is en dus minder heeft bijgedragen in sociaal en ecomisch opzicht dan laten we zeggen een vrouw die zich in de afgelopen 10 jaar hier gevestigd heeft (wat je weer kunt opsplitsen naar achtergrond van de Nederlandse partner). Als men dan toch bezig is, wat te denken van een emmigratie rapport die opzelfde wijze is opgesteld? Dan weten we meteen in hoeverre de migratie ons danwel verrijkt danwel verarmt…
  5) Joost vermeld ook niet dat “Uit het voorgaande blijkt dat een substantieel deel van alle aanvragen voor een regulier verblijfsdoel, worden ingediend door vreemdelingen die bijdragen aan de Nederlandse economie” .
  6) Tot slot zou een link naar het rapport wel zo netjes zijn voor de enkele lezers die niet zomaar klakkeloos alle conclusies van Joost over wilen nemen. Van een journalist zou je een bepaalde minimum standaard mogen verwachten.

 5. vandyke Post author

  @ joost tibosch sr Dank voor de reactie. Uiteraard is men niet in de waarheid geïnteresseerd.

  @Donutz Geheel met je eens dat er een onderzoek moet komen naar de immigratie, maar dan niet alles op een hoop gooien.

  Over de quiz: geen koelkast, maar wel een foto met handtekening van Gert Leers! Je bent wel aardig aan het fact-checken.
  De opmerking over gezinsmigranten slaat inderdaad nergens op (nog afgezien van zijn rekenkunde).

  Toch heb je nog niet die fel begeerde prijs te pakken. Tip: het zit hem niet in de details en het antwoord vind je op mijn site.

 6. joost tibosch sr

  Wat vervelend nou toch al die Joosten. Mijn vrouw wilde indertijd ook dat mijn jongste Joost moest heten. Bij iedere “Joost!” kwamen we, zolang ze leefde, samen opdraven!

 7. Donutz

  Ja Flip dat ben ik met je eens. AL ben ik bang dat een partij als de PVV een degelijk onderzoek af zal doen als een werkje van de grachtengordel elite (aannemend dat het er grofweg op neer komt dat door falen van de overheid de gastarbeiders ons inderdaad een X bedrag gekost hebben maar dat de huidige migranten van een heel ander soort zijn waarbij vele op de lange termijn geen of geen noemenswaardige kostenpost zijn voor de staat) ofmen gaat natuurlijk vrolijk verder op de “islam help ons land naar de klote” weg. Maar wellicht dat het de VVD en CDA wat gematigder zou kunnen stemmen zodat zij meer maatwerk nastreven in plaats bijna alle migratie als een potentieel risco/last te zien.

  Het zit hem niet in de details? Ik dacht al eventjes dat er een bepaalde groep ten onrechte juist wel of niet was meegerekend. Ik zoek verder, als het zo’n grote blunder is dan zal ik mijzelf denk voor mijn kop slaan zodra ik het antwoord te pakken heb.

  Gerd Leers heb ik helaas nog nooit in het echt mogen ontmoeten, al was het maar om met hem kort te praten over hoe diverse opmerkingen van hem mij -en vele met mij- pijn doen. Alsmaar dat verhaaltje over de kansloze migrant zonder te benadrukken dat hij de echté kansloze bedoeld: mensen die na aankomst niet mee willen of kunnen doen in deze maatschappij. Ja, die heb ik als het even kan liever ook niet (uitzonderingen daargelaten bijvoorbeeld als de migrant een ernstige beperking heeft! We moeten wel menselijk blijven!), maar hij noemt dit altijd in één zin met gezinsmigratie. Daar doet hij vele mensen met een buitenlandse partner veel pijn mee. Zijn definitie van kansloos moest ik in kamerstukken terugvinden, in de media heeft hij dit naar mijn weten nooit toegelicht.

 8. vandyke Post author

  Wat mij bijvoorbeeld irriteerd is het uit de duim zuigen van het aantal kansarmen. 35.000 volgens Leers. Waar haalt hij dat vandaan?
  Daar zit trouwens het antwoord op de quiz. Bij je eerste reactie zat je er trouwens het dichtste bij.

 9. Donutz

  Ja, dat is ook mijn grootste irritatie, dat niet westerse (gezins)migranten worden weggezet als kansloos. Dit doet niet alleen Niemoller maar zelfs de minister preekt keer op keer over het stoppen van deze vorm van migratie waarbij vele “drie hoog achter” verdwijnen. Terwijl maar een een deel, 1/4de slecht opgeleid is. Dus van die 15-20 duizend toegelate niet westerse gezinsmigranten lijkt een groot deel bij voorbaat al een goede basis/achtergrond te hebben. Daarnaast betekent het afwezig zijn van dit soort papieren nog niet dat deze mensen ook kansloos danwel kansarm zijn. Met motivatie, begeleiding etc. oa door de partner los je al een hoop op. Daarnaast is er ook de WIB (examen buitenland) en de inkomenseis waardoor de mensen bij wij je op kilometers afstand kan vaststellen dat zij kansarm zijn en hier dus “drie hoog achter” verdwijnen al bijna niet meer binnen kunnen komen.
  Zoals je elders al schreef, er komen dus veel meer studenten en kenniswerkers binnen dan deze potentieel kansarmen.

  En tenslotte is een aardig deel, zo rond de 20% schrijf jij, van de afgegeven reguliere verblijfsvergunningen afgegeven aan kinderen die in Nederland geboren zijn. Het aantal (niet westerse) migranten dat dus daadwerkelijk een aanvraag doet danwel een papiertje krijgt en daadwerkelijk migreert naar hier kun je dus niet zomaar uit de IND cijfers halen. Ook Fritsma ging hier de mist mee in. In werkelijkheid komen er zo’m 15-16 duizen niet westerse migranten daadwerkelijk ons land binnen.

 10. Donutz

  Maar de cijfers beginnen nu toch wel te draaien. Het komt er op neer dat er tussen 2000 en 2005 een forse daling van de daadwerkelijke immigratie was, daarna weer een toename en vanaf 2009 zette weer een daling in. Hierbij moet gekeken worden naar daadwerkelijke immigratie aantallen (of migratie saldo maar volgens lui als Niemöller zijn al die emmigranten natuurlijk hard werkende mensen die ons land ontvluchten, vandaar dat hij emmigratie en immigratie cijfers liever bij elkaar optelt dan van elkaar aftrekt!!) en niet naar het aantal MVV/VVR aanvragen of toegewezen MVV/VVR-s. Dan is slechts een deel hiervan laagopgeleid en/of moslim danwel zich voegt bij een moslim hier in Nederland. Het wordt een heel gepuzzel om precies te zeggen hoeveel mensen in deze “grote risco groep” (kansarme moslim migranten) vallen maar wat zullen het er zijn, zo’n duizend? Geen duizenden in iedergeval. Maarja, het is natuurlijk veel fijner om te doen of hier tienduizenden migranten heen komen die ons landje naar de klote komen helpen. Ik heb nu wel genoeg geschreven voor vandaag. :p

 11. vandyke Post author

  @ Donutz 17:43
  Je bent er al aardig uit. De cijfers van de IND gaat niet over immigratie. Het is produktie van de IND. Ingevulde formuliertjes. Alle Kamerleden en daarbuiten hebben het over immigranten. Leers ook heeft het over mensen die hierheen komen met de cijfers van de IND in de hand.

  De IND telt geen mensen die hier voor het eerst binnenkomen. De cijfers over de reguliere immigratie die de IND geeft zijn zo’n 50% hoger dan het aantal mensen dat hierheen komt en een verblijfsvergunning krijgt.

  Niet alleen, zoals je aangaf, worden er mensen afgewezen, maar ook vinden er dubbeltellingen plaats. Voorbeeld:

  Iemand komt hier heen om te studeren. Hij krijgt een verblijfsvergunning voor studie. Een vinkje.
  Vervolgens wil een bedrijf hem hebben omdat hij bepaalde kwaliteiten heeft. Dat is akkoord. Tweede vinkje. Kennis’migrant’.
  Dan ontmoet hij zijn love off his live en zij krijgen een verblijfsvergunning voor gezins’migratie’. Derde vinkje.

  Hij komt dus drie keer voor in de statistieken van de IND.

  Na een jaar krijgen ze een kind in Nederland. Dat kind heeft een verblijfsvergunning nodig omdat zijn partner niet Nederlands is of EU-onderdaan (zij zijn allebei zogenaamde derdelanders). Het kind krijgt een verblijfsvergunning als gezinsmigrant.
  Vierde turfje.

  Eén immigrant, maar volgens iedereen, inclusief Niemöller, zijn het er vier.

 12. vandyke Post author

  @Donutz 19:30. Ik laat asielmigranten buiten beschouwing. Het aantal volwassen gezinsmigranten buiten de EU (derdelanders) met weinig bagage schat ik op 2 duizend. Maximaal 3.000 duizend.

  Let wel op want we hebben het hier over de reguliere migratie. Daarin zit niet 2.500 nareis (gezinsmigranten van asielzoekers) en 2.500 gezinsmigranten in het kader van de EU-route, want die vallen respectievelijk onder de asielcijfers en over.

 13. Donutz

  Immgratie cijfers:
  Dat was ook mijn punt, om de daadwerkelijke aantal immigranten te tellen (of het migratie saldo) kun je niet naar de IND cijfertjes kijken want die gaan over aangevraagde en afgegeven papiertjes. Maar inderdaad is het niet zo dat 1 afgegeven papiertje ook 1 extra immigrant is. Maar voor Niemoller, Fritsma etc. zijn de cijfers van het CBS natuurlijk minder gunstig.

  Kijk je naar de immigratie van niet westerlingen op nationaliteit dan zie je dat in 2001 er een piek van 49.288 niet westerse migranten is, dit daalt vervolgens naar 28.341 in 2004, en 26.323 in 2005 en 25.454 in 2006. Daarna stijgt het weer naar 26.126 in 2007, 36.022 in 2008 en 39.308 in 2009. (Bron: Immigratiekaart WODC). Elders op de site merk je op dat bij deze aantallen niet eens iedereen daadwerkelijk zijn papiertje krijgt dus valt er nog een deel af. Hoeve el er immigranten er zich dus werkelijk vestigenden de afgelopen jaren is mij niet geheel duidelijk.

  Dan nog vallen onder deze noemer allerlei type “niet westerse” (kijkend naar natonaliteit) migranten: gezin, werk, studie etc. Om een beeld te krijgen van de permanente reguliere immigratie valt studie en (tijdelijk) werk in Nederland dus af, dan kom je al gauw bij voornamelijk gezinsmigratie terecht. Dat waren er in 2010 zo’n 16.000 en een nog kleiner deel dus moslim (alsof dat wat zegt over integratie…).

  En dan weer zijn er ook veel migranten die toch besluiten terug te verhuizen, dus dan blijven er nog minder permanente niet westerlingen over die hier komen wonen.
  In je stukje over “Hoe zit het nu echt met de immigratie?” en “De migratie uit niet-westerse landen ontleed” schaf je al de nodige duidelijkheid. Al lopen die maar t/m 2009. Wellicht dat volgend jaar een update kan volgen voor de cijfers t/m 2011? 🙂 Hoewel er gerapporteerd wordt over een toename van aangevraagde gezinsmigratie papieren kan ik hier dus niet uit afleiden hoe de daadwerkelijke trend zich heeft voortgezet in 2010 en 2011.

  Al met al zou je om een idee te krijgen wie hier nu echt permanent heen migreert moeten kijken wie er, laten we zeggen, minstens 10 jaar in Nederland verblijft. Wat je dan weer kunt opdelen naar (geboorte)nationaliteit, moslimland, opleiding etc. En zelfs dan weet je nog niet of men dus integreert of niet…

  Kansarme:
  Het totaal aantal kansarme (of daadwerkelijk kansloze die hier dus inderdaad door eigen schuld aan de zijlijn blijven staan) onder reguliere migranten, asielzoekers, EU route, vrijgestelde (zoals EU onderdanen) etc. zal wel moelijk vast te stellen zijn. Dan kom je weer terug op dat een uitgebreid onderzoeksrapport over migratie en integratie op diverse vlakken hier een hoop duidelijkheid over zou kunnen geven. Al was het maar om vast te stellen wat de gevolgen zijn van de Vreemdelingenwet 2000 (incl WIB, WI etc.).

 14. vandyke Post author

  Ik heb daar vorig jaar nog eens flink aan gerekend en kwam voor 2009 op maximaal 36.000 verblijfsvergunning voor niet-westers en dat is inclusief asiel. Tel daar nog bij op een 10.000 verblijfsvergunningen voor westerse derdelanders en je komt op 46.000 verleende verblijfsvergunningen.
  vergelijk dat met de gepresenteerde aanvraagcijfers van leers: 58.000 regulier + 15.000 asiel en je komt op 73.000. waarbij ik moet opmerken dat in regulier van Leers ook enkele duizenden Roemenen en Bulgaren zitten.
  Dit is mijn berekening op grond waarvan ik zeg dat de cijfers van leers 50% hoger zijn dan het daadwerkelijk aantal derdelanders dat een verblijfsvergunning krijgt.
  Een veel gehanteerd cijfer is het CBS-cijfer naar geboorteland: 52.000 in 2009, maar daar zitten dus ook Nederlanders en EU-onderdanen bij.

  Het is niet eenvoudig om te berekenen hoeveel gezinsmigratiemigratie er is die een verblijfsvergunning krijgen. CBS en IND groeperen namelijk niet hetzelfde, maar daar heb ik het geloog ik al over gehad.
  Als je aan mij zou vragen hoeveel van die 22.000 aanvragen gezinsmigratie van Leers nu niet-westers immigrant is die een eerste verblijfsvergunning krijgt dan zou ik zeggen 10-11 duizend en dat is inclusief kinderen.

  Waneer ben je geïmmigreerd in Nederland? Als je 4 maanden of langer in Nederland wilt wonen. Veel landen hanteren een grens van een jaar.
  Die 4 maanden grens zorgt voor een toenemend aantal tijdelijke inschrijvingen omdat, zoals je al opmerkte, een toenemend aantal mensen die hier tijdelijk komen.

 15. Donutz

  Inderdaad is het lastig uit te vogelen wie er nu een “echte” migrant is. Ik ben bang dat ik geen andere grove fouten kan vinden in Niemöllers quiz stukje. Die fouten die ik genoemd heb maken het al ernstig genoeg! 😉

  Offtopic: De VVD is vandaag met zijn programma gekomen. Dat papier zou ik haast willen verbranden (een bepaald lichaamsdeel er mee afvegen waag ik me niet aan, bang voor infecties!). Wat een hypocriet geleuter… minder overheid, meer migratie regels. Je toekomst telt, niet je afkomst en dus meer migratie regels. Erkennen dat kennismigranten graag samen met hun familie zijn en dus ipv de gezinsmigratie eisen voor hardwerkende mensen die niemand tot last zijn te verlagen, slechts een uitzondering voor deze kennismigranten maken. Nog meer dubbele standaards. Dat het buitenland Nederland niet langer ziet als een plek waar mensen van allerlei achtergrond gerespecteerd worden (zolang men zich netjes gedraagt), lijkt ze te ontgaan. Want menig kiezer ziet nog steeds een massa immigratie probleem en als VVD moet je natuurlijk wel zieltjes winnen, Dat dit oa tegen liberale princopes ingaat… ach geen probleem toch? Alles voor de zetels! Brrr. Hetzelfde verhaal gaat op voor “gezinspartijen” als het CDA, SGP enzo. En de media? Die zwijgt, je zou haast een “rechts complot” verwachten, maarja dat kan natuurlijk niet als rechts Nederland al roept dat de media zo’n links bolwerk is… Dom van mij! *zucht*

 16. Donutz

  CDA = SGP gaat ook op (SGP had het al nooit zo op mosl… buitenlanders, CDA nu een tijdje ook niet).

  Zat ik toch in de buurt met het dat je de IND cijfers niet kunt gebruiken maar naar de CBS cijfers (minus ruis) moet kijken. Legde alleen niet direct de link met de kop, die zijn in de meeste media wel eens vaker niet helemaal of helemaal niet dekken om zo lezers te trekken. Ze schrijven gerust “Asielbeleid ruimhartiger” om vervolgens te schrijven over een heel klein extra kansje die een bepaald type asielzoeker (zoals kinderen) nu krijgen. Maarja, het trekt wel de aandacht. Jammer dat we het andersom niet zien: “Migratiebeleid gooit grenzen dicht” met daaronder het verhaal hoe streng de eisen nu geworden zijn.
  Zo te zien zijn er op RepAllochtonië ook mensen die jouw stukje al afkeuren om de term “boekje” zo zie je maar wat een kop al niet kan doen om lezer te trekken danwel af te schrikken… Dat gaat ook op voor de politiek, vrolijk vertellen dat je als PVVD tegen betutteling bent van de hardwerkende burger, of CDGP vóór het gezin opkomt en een alineau daaronder een compleet ander verhaal afsteekt…

  Het liefst wens ik (naast gewoon met mijn BP samen te zijn) dat de politiek een eerlijk, humaan en verantwoord migratiebeleid gaat voeren. Daar zouden, extremisten daar gelaten, de meeste mensen zich in moeten kunnen vinden. Gasten of mensen die hun huis verloren zijn neem je toch ook op en behandel je respectvol? Als blijkt dat een gast in je huiskamer aan het pissen is en je meubilair achteroverdrukt, ja dan daar maatregelen tegen nemen. Maar bij de PVVD zal het wel gewoonlijk zijn alle bezoekers te visiteren, te ondervragen, een verklaring te laten afleggen, een toets af te leggen, borg laat storten en hen ongevraagd een paar duizend euro uit de portomonnee neemt. Nee, daar wil je als respectvol burger echt op de koffie!

  Of zal de media eindelijk wakker worden en deze ***praat ontmaskeren en laten zien hoe het nu echt met de migratie staat en de consequenties van het migratiebeleid? Zou wel zo fijn zijn. Maar tot nu toe prikken ze zelfs bij “de linkse staatsomroep” (lol) hier niet doorheen en volgen er nooit kritische vragen als men weer eens het standaard verhaaltje over duizenden kansloze migranten (asiel en gezin) heeft…

 17. Donutz

  Joost let de laatste jaren trouwens niet echt op, zodra er positieve migratie of integratie ontwikkelingen zijn, lijkt het alsof meneer aan het slapen is. Een kijken wat hij schriijft over het programma van de VVD:
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/07/vvd-verkiezingsprogramma-hoe-zit-het-met-de-immigratie

  “Een einde aan de integratie-industrie: Inburgering wordt verplicht gesteld, en de immigrant betaalt daar zelf voor. Nou ja, er is dan wel sprake van een ‘sociaal leenstelsel.’”
  Joost, waar de toelichting wat dat inhoud? Een sociaal leenstelsel betekent dat mensen met een laag inkomen rentevrij geld kunnen lenen en dit binnen 10 jaar dienen terug te betalen. Mocht dat echt niet lukken dan wordt de rest schuld kwijtgescholden. Voor vele wordt het dus keihard een paar duizend eurootjes neerleggen voor de verplichte inburgerings scholing.

  “Wat gaat er gebeuren met de spreekwoordelijke, maar weldegelijk bestaande Turkse huisvrouw die na dertig jaar nog steeds geen woord Nederlands spreekt?” Die wedt al jaren geleden de inburgeringsklassen ingetrokken om daar Nederlands op A2 niveau te behalen. Helaas hangen er nog steeds een paar oud inburgeraars rond (hoeveel weet ik niet uit mijn hoofd) maar veel van die Turkse dames die geen woord Nederlands spreken zul je niet aantreffen. Wel is er kans dat als deze vrouw verder niet met Nederlanders in contact komt al weer snel de opgedane kennis verliest.

  “Het punt is alleen dat dit uitzettingsbeleid niet werkt.” De eerste vraag is of je altijd wel wilt uitzetten. Men faalt niet altijd bewust voor het examen. Mensen zakken door oa spraakbeperkingen (de computer herkend niet alles) terwijl de migrant toch op A2 niveau Nederlands spreekt en ambitie is. Dan blijft er nog een groepje over wat inderdaad geen ambitie heeft, hoeveel zijn dat er? Geen idee, Joost mag het weten… En ja, uitzetten wordt zelfs voor hen lastig. Die vergunning onbepaalde tijd gaan ze niet krijgen en een paspoort ook al niet. Of de tijdelijke vergunning inderdaad niet langer verlengt hoeft te worden durf ik niet te zeggen, ik ben geen jurist. Heeft Joost juristen geraadpleegt?

  “Het probleem is wel dat Sociale Zaken van oudsher een ministerie is dat zich richt op de werkgevers. (…) En dan, was ook de gedachte, kun je ze maar beter vanuit het buitenland naar binnen slepen in plaats van onwillige uitkeringstrekkers omturnen. ”
  Een complot van de werkgevers dus, gezinsmigranten binnenhalen zodat de autochtonen in hun uitkering kunnen blijven zitten. Of bedoel Joost dit als een aanval op autochtone uitkeringsafhankelijken?

  “vDe Polen, Hongaren, Bulgaren, Roemenen blijven hier dus binnenstromen als het aan de VVD ligt, en blijven ook in aanmerkingen komen voor de riante Nederlandse uitkeringen.” Mits, als het aan de VVD ligt, zij ook Nederlands spreken. Daarnaast gelden de standaard uitkeringseisen zoals actief solliciteren etc. En ja zo zijn er ook tokkies onder de Polen, Nederlanders etc. die alles op alles zetten om het systeem te belazeren en proberen een uitkering te trekken en zwart bijklussen. Is dit de schuld van migratie regels? Lijkt mij dat je naar het uitkeringsbeleid dient te kijken, tenzij autochtoon misbruik als minder erg gezien wordt??

  “De VVD komt dan met iets dat alleen maar tot een bureaucratische waterhoofd-constructie kan leiden: Het invoeren van een taaltoets voor driejarige kinderen van immigranten. ” Nee, ze pleit voor een taaltoets voor kinderen. Alle kinderen lijkt mij, dus ook een autochtoon kindje wat een achterstand heeft. Ook logisch daar de VVD afscheid heeft genomen van doelgroep beleid.

  “moeten de ouders voor eigen rekening dat taalvermogen bijspijkeren. Doen ze dat niet dan… Moet de school dat gaan doen. Juist. Waar hebben we het over hier.” Wat valt er anders te doen? Het kind heeft sowieso begeleiding nodig. Danmaar de achterstand behouden, ik weet niet wat voor risico’s dat financieel en sociaal gezien heeft. Trouwens, de school moet dan bijspringen maar de ouders moeten het dus betalen. Lijkt mij dat de VVD doelt op na-schoolse bijspijker lessen zoals je ook niet op gebied van oa wiskunde. De concrete uitwerking ontbreek echter dus noch Joost nog ik kan hier al conclusies trekken.

  “Op het gebied van de huwelijksmigratie is de VVD duidelijk wakker geworden. Hier is de EU-wetgeving er nog niet door, en hier zegt de VVD: als het niet op onze manier kan, dan maar een opt out. ” Gaat niet lukken, die opt-out verkrijg je vóór het verdrag ondertekend wordt…

  “PvdA. Die laatste partij bijvoorbeeld, wil de regels bij huwelijksmigratie juist versoepelen: De succesvolle inkomenseis moet wat hen betreft namelijk vervallen.”
  Bijna raak: de eis is nu 100% inkomen, de PvdA wil die eis behouden daar waar deze eerst 120% was. Het CDA, VVD , D66, SGP en PVV zijn inderdaad voorstander vand e 120% duurzaaminkomenseis. Waarbij duurzaam betekent dat je 1 heel jaar gegarandeerd inkomen hebt of al 3 jaar onafgebroken aan de eis voldeed. Fijn dat je dat even vermeld. De PvdA houd nog wel vast aan die duurzaamheids eis, ook dat is toch wel het vermelden waard lijkt mij? Dus ZZP-ers, flex werkers, uitzendkrachten etc. vallen buiten de boot. Ook mensen met contracten van 6-11 maanden voldoen niet aan de eis en of je met minder loon ook rondkomt zonder uitkering is voor al deze partijen inclusief PvdA niet relevant. Al verdien je al jaren lang 98% minimumloon en trek je geen centje steun, dan geen verblijfspapiertje voor jouw buitenlandse partner. Waarom meld je dit niet Joost? Te complex? Onnodige details?

  “. Daar wil de VVD van alles doen, maar eigenlijk niks. De problemen met de asielzoekers komen voort uit het systeem zelf. Dat systeem is: Iedereen die erin slaagt op Schiphol aan te komen en zijn paspoort weg te gooien, kan opteren voor een verblijfsvergunning. ” Als dat zo was hoe komt het dan dat we toch asielzoekers uitzetten? Want je hoeft slechts je paspoort weg te gooien in ruil voor een verblijfsverginning niet?

  “Het positieve is dat het denkproces bij de VVD op het gebied van immigratie en integratie op gang is gekomen, en duidelijk ook niet tot stilstand komt. ” Ja ze hebben de klok inderdaad horen luiden maar weten niet waar de klepel hangt. Ik heb ook de nodige kritiek op de VVD en kom tot een heel andere conclusie: dat zij alle liberale waardes overboord heeft gezet. Een verantwoord en humaan migratie (asiel/gezins) beleid zul je bij de VVD niet terugvinden. Maar zolang rechts Nederland nog schrijft over de massamigratie en menig Nederland denkt dat er dagelijks vliegtuigen vol kansloos tuig binnen komt en mag blijven hoef je van veel partijen dan ook geen genuanceerd, realistisch en objectief politiek beleid te verwachten.

 18. joost tibosch sr

  In een reactie op Johanna Nouri, met haar gedegen informatie over moslimlanden, heb ik ook al eens verzucht, dat je goed informeren, en dan bedoel ik niet selectief ff door Wikipedia neuzen, “uit” schijnt te zijn, ook vaak in de pers. Alleen nog in wetenschappelijke bolwerken te merken is, die echter door de buitenwereld als irrelevant elitair (en tegenwoordig zelfs als onbetrouwbaar) worden beschouwd. Denk wel dat iets te pessimistisch gedacht is..je weet wel, zo’n bui!

 19. Donutz

  Nouja niet kloppen.. ze zijn op zijn minst “ongelukkig” gekleurd, ook al was het maar omdat een groei van 9,5% naar 10,5% een kleur verschil opleverd. Zo’n kaartje zou heel wat minder suggestief samengesteld kunnen worden al blijf je door het gebruik van klasses natuurlijk altijd wel enige versimpeling houden.
  En daarnaast natuurlijk de kromme definities van “allochtoon” en “autochtoon” en als allerlaatste het simpele feit dat dit stempel of zelfs maar je (geboorte) nationaliteit iets zegt over hoe je je als persoon in deze maatschappij gedraagt…

 20. vandyke Post author

  Ik heb het nog even nagerekend met de cijfers van het CBS, maar er zijn maar een handvol gemeenten waar het aantal NWA gelijk blijft of krimpt.

  Ik ben het wel eens met joost tibosch sr- dat er wel wat op te merken valt over de kleurstelling.

  Voor wat betreft Wikipedia moet ik opmerken dat die, als je hebt over de immigratie, al gekaapt is door rechts.

 21. Donutz

  Het NRC artikel neemt eerlijk gezegt de stellingen wel erg letterlijk. Nu klopt er natuurlijk nog weinig tot niets van de diverse beweringen of suggestieve teksten in het PVV programma. De strekking van Geert zijn kaart met NWA is natuurlijk dat door bijna het hele land het percentage NWA toeneemt en bijna nergens afneemt. Nogmaals, dat zegt helemaal niets over wie die NWA nu zijn (hoeveel halve autochtonen of WA vallen er bijvoorbeeld onder? Welk geloven of uit welke landen zullen deze NWA vooral zijn?) en al helemaal niets over wel of niet integreren. Het doel van Geert is natuurlijk om te mensen te laten schrikken: “heel Nederland wordt overspoeld met NWA (moslims…), ze wippen ons (op meerdere manieren) uit!”

  De stelling van de pardon regeling geldt het zelfde: Er is in het recente verleden 1 grote padon regeling geweest en een paar kleintjes (jij meld er nog een paar in de reacties). Dan zijn er nog diverse pogingen geweest op een pardon op de agenda te krijgen zoals nu het “kinderpardon”. Dat schept bij rechts Nederland het beeld dat ze in Den Haag keer op keer (proberen) asielzoekers (noemen zij liever “gelukszoekers”) hier te laten blijven. Dat er niet elke vier jaar een regeling is zal menig persoon wel weten of aanvoelen maar Geerts stelling is natuurlijk bedoeld om dat onderbuikgevoel van dat iedereen die hier komt en maar lang genoeg wacht zijn verblijfspapieren krijgt.

  Maar de opzet van NRC is prima, als ze in de komende maanden de diverse partijen aan de tand voelen mbt stellingen dan is dat prima. Alleen moeten ze wellicht wel kijken hoe letterlijk sommige stellingen dienen te worden genomen en het antwoord wel wat genuanceerder is dan (volledig/bijna) waar of niet waar. Die nuances zullen in de diverse aankomende debatten helaas wel sneuvelen.

 22. Donutz

  Ik zal morgen eens kijken, al ben jij natuurlijk een stuk beter met de cijfertjes, je hebt ze immers (makkelijker) bij de hand.

 23. Donutz

  Niemöller laat indirect een reactie los over dit artikel. Helaas gaat hij niet in op de kritiek maar laat hij het erbij dat het boek veel meer bewijs bevat:

  ” Als je dat ‘vernietigend’ noemt heb je duidelijk mijn boek niet gelezen.
  In dat stukje wordt namelijk zoveel bewjsmateriaal in mijn boek over het hoofd gezien als het gaat om de vraag of de immigratie structureel toeneemt, dat er alleen maar sprake kan zijn van kwader trouw.
  Dat mag hoor. ” Bron: http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/07/ik-ben-gewoon-extreem-rechts

 24. Donutz

  In een tweede reactie noemt hij wel een paar punten maar gaat nog niet in op de cijfers fie jij hier noemt. Als Niemöller niet hier post kun je wellicht op DS het debat met hem proberen aan te gaan? Over de onderzoeken in zijn boek kan ik niet veel zeggen, ik ben ten eerstr te gierig om boeken te kopen die ik 1 keer lees en ten tweede ben ik te dom om bepaalde materie echt te kunnen begrijpen/doorgronden. Ook al zouden de onderzoeken kloppen (geen idee), dan nog hoop ik dat er een dialoog kan ontstaan over de statistieken. Als het brede publiek de cijfertjes een beetje kan doorgronden is er tenminste een basis om het migratie en integratie debat te voeren. Het zou al heel wat zijn als de media dit basis niveau bereikt, vooral nu met de verkiezingen voor de deur.

 25. Lauwebal

  Wat een waanzinnig dom betoog! Immigratie en emigratie bij elkaar opstellen en daarmee concluderen dat er niets aan de hand is, is gestoord.
  De reden is simpel: Wat er uit gaat zijn over het algemeen hoog opgeleide autochtonen met een baan of eigen bedrijf, wat er in komt zijn laag opgeleiden uit een achterlijke cultuur die de rest van hun leven uit de staatsruif komen vreten, samen met hun enorme familie. Daardoor vluchten nog meer succesvolle mensen naar het buitenland, en zo komen we in de neerwaartse spiraal terecht waar we nu middenin zitten.

 26. Pingback: Het Taboe van Joost Niemoller — C L O S E R

 27. Pingback: Hoax van de week van de NOS: meer Nederlanders weg vanwege de crisis | Sargasso

 28. Henk Veldman

  @Lauwebal
  [“Wat er uit gaat zijn over het algemeen hoog opgeleide autochtonen met een baan of eigen bedrijf, “]
  Nee, dat is een misvatting die alleen leeft onder Wildersaanhangers, al is dat vanuit hun standpunt bezien begrijpelijk en juist.
  Immers ze behoren zelf voor het overgrote deel tot de laagopgeleiden (je mag ze ook “dom” noemen) en dan is het logisch dat bijna iedere emigrant automatisch “hoogopgeleid” is.
  Het gemiddelde hoogopgeleiden in Nederland ligt rond 20%. Bij de Wilders-aanhang is dat 12%. Bij de 2e generatie allochtonen is dat 25%

  (Excuses Lauwebal, dat ik geen rekening hou met jou lage opleiding.)

Leave a Reply