Waarom immigreren buitenlanders?

In dit artikel wordt aangetoond hoe sterk de immigratie is veranderd na 2001. Hoeveel asielzoekers, studenten enzv. kwamen naar ons land die niet de Nederlandse nationaliteit hebben uit niet-westerse landen. Een van de conclusie luidt dat het de sterke vermindering van de asielmigratie uit molsimlanden is geweest die voor een belangrijke daling van het aantal immigranten uit niet-westerse landen heeft gezorgd.
Er is ook een verkorte versie van dit artikel
Dit is het derde deel over de 1ste generatie niet-westerse allochtonen (1NWA) 1)   Deel 1 gat over de bevolkingssamenstelling en deel 2 over de aantallen migratie. Hierna volgt nog een deel over het rapport van Nyfer (kosten immigratie).

Inleiding

1. Totale immigratie naar nationaliteit
2. Immigratieredenen 1NWA vanaf 1996.
3. Periodes vergeleken: voor en vanaf 2002.
4. Afrika, Latijns-Amerika en Azië.
5. Marokko, Suriname en Turkije
6. niet-westerse moslim- en overige landen
Conclusie

Inleiding
Waarom komen buitenlanders uit niet-westerse landen naar ons land? Uit welk land? Krijgen ze een verblijfsvergunning? Wat brengen ze mee in de zin van opleiding, ervaring? Hoe lang blijven ze hier? En zo kan je nog wel meer belangrijke vragen bedenken. Je zou denken dat over zulke vragen dan ook rapporten te vinden zijn. Goed onderzoekswerk, dat ons antwoord geeft op vragen die een belangrijk deel van het openbare debat uitmaken. Mis: vrijwel alle rapporten gaan over de groepen die al hier zijn. Niet over nieuwkomers.  Ook vind je er nauwelijks iets over in statline van het CBS en die bevat toch maar liefst 2.500 tabellen. De enige tabel die gaat over hoe lang bepaalde allochtone immigranten hier blijven bevat geen administratieve correcties en heb je dus niets aan. Op een meest basale, essentiële vraag als: hoeveel mensen die immigreren met een niet-westers paspoort krijgen er een verblijfsvergunning, is geen antwoord te vinden. We weten het niet. Niet dat die vraag, neem ik aan, niet eenvoudig is te beantwoorden, maar de vraag is nooit gesteld. Waar de politiek (en de pers) zich mee bezighoudt is met cijfers van de IND over het aantal aanvragen, maar een persoon kan meerdere (verschillende) aanvragen indienen. Ook zijn er aanvragen van mensen die al een verblijfsvergunning hebben. Bovendien zegt het niets over de toekenning van de verblijfsvergunning. Daarnaast zitten er ook nog aanvragen bij t.b.v. van hier geboren baby’s (artikel) Helemaal geen immigranten! Kortom de politiek houdt zich bezig informatie waarop je geen beleid kan baseren. De PVV spint er al 6 jaren garen bij. Eerst de grote getallen:
Terug naar inhoudsopgave

1. Alle immigratie naar nationaliteit
De CBS-tabel die nog het meeste in de buurt komt om enkele van de belangrijke vragen te beantwoorden is die over de immigratiereden. Daarvan eerst de aantallen:
De tabel immigratiereden gaat over buitenlanders, maar ik heb de Nederlanders toegevoegd uit een andere tabel. De Nederlanders kunnen overal geboren zijn en bestaat vermoedelijk voor iets meer dan de helft -in 2009- uit autochtonen, voor 1/6 uit tweede generatie allochtonen en voor bijna 1/3 uit 1ste generatie allochtonen, waarvan het grootste deel opnieuw weer is geïmmigreerd. De buitenlanders in de tabel zijn gegroepeerd naar geboorteland.Waarom is deze grafiek nu van belang? Als je immigratiebeleid wilt maken dan is de nationaliteit van groot belang. Je kan de immigranten –bijvoorbeeld 146.000 in 2009- in drie hoofdgroepen onderscheiden: Nederlanders, EU-onderdanen en derdelanders.Met Nederlanders heb je natuurlijk niets te maken als overheid in het kader van immigratie. Met EU-onderdanen weinig: hun rechtspositie is sterk. Wil je dat niet meer dan trekt de PVV als enige de juiste conclusie: uit de EU stappen. Blijft over in 2009: 54.000 mensen die immigreren en die een verblijfsvergunning nodig hebben.Dit is een zeer gevarieerd gezelschap: van het Chinese adoptiekind, tot een Amerikaanse NAVO-militair. Van een Somalische vluchteling tot een Braziliaanse student en een Russische migratiebruid. Het is dus ook zo dat die 54.000 derdelanders uit 2009 zijn gegroepeerd naar geboorteland en niet naar nationaliteit. Van die 54.000 zijn er dan ook 4.000 (vrijwel allemaal geboren in een niet-westers land) geïmmigreerd met een EU-nationaliteit.
Er blijven over 50.000 immigranten geteld door het CBS uit derdelanden (die dus een verblijfsvergunning nodig hebben). Nu krijgt niet iedereen een verblijfsvergunning. Ongeveer 3-4.000 niet. Leers heeft dus aan ongeveer 46-47.000 immigranten uit derdelanden voor de eerste keer een verblijfsvergunningen verstrekt in 2009, waarvan +/- 36-37.000 aan niet-westerse nationaliteiten.Van die 36-37.000 had ik nu heel graag veel meer willen weten. Helaas –en nogmaals vreemd genoeg- is die informatie niet beschikbaar. We moeten ons behelpen en kijken naar de 43.000 (2009) niet-Nederlanders geboren in een niet-westers land en houden in ons achterhoofd dat daarvan 15% geen verblijfsvergunning heeft gekregen (afgewezen 3.000) of niet nodig heeft (EU-paspoort 4.000)

Ik maak net als in deel I en deel II een onderscheid tussen de werelddelen Azië, Afrika en Latijns-Amerika, de drie grote niet-westerse herkomstlanden: Suriname, Turkije en Marokko. Niet de Antillen want daarvandaan komen alleen maar Nederlanders, maar wel de moslimlanden 2) en overig nationaliteiten.

Eerst een grafiek  met de ontwikkeling vanaf 1996:
Terug naar inhoudsopgave

2. Immigratieredenen 1NWA vanaf 1996

De cijfers van het CBS wijken op nog meer punten af dan die van de IND. Het CBS heeft de gezinshereniging van asielzoekers (nareis genoemd) gestopt onder gezinmigratie en de zgn. europaroute ook. Bij de IND zijn die ondergebracht bij resp. asiel en overig. 

Een zeer sterke daling van het aantal asielzoekers (artikel), een wat lichtere daling van de gezinsmigratie. We zien ook een sterke stijging van het aantal arbeidsmigranten na 2004 (kennismigrantenregeling) met weer een daling in 2009. Spectaculair is ook het aantal studenten gestegen. Ook overig is gestegen en dat komt voornamelijk doordat er meer au pairs zijn gekomen.

Die veranderingen zijn nog duidelijker te zien in het volgende figuur:Het belangrijkste aandeel in de immigratie blijft de gezinsmigratie, alhoewel het wel wat gedaald is. Meer dan een halvering bij asiel. Het aandeel overig is flink gestegen. We zien dat het aandeel van studenten is verdrievoudiging en dat geldt ook voor de factor arbeid.
Terug naar inhoudsopgave

3. Periodes vergeleken: voor en vanaf 2002
Net als in deel I en II heb ik de periode verdeeld in twee groepen: voor 2002 en vanaf 2002:


We zien dat de immigratie van 1NWA met 20% is afgenomen. Asielzoekers zijn in aantal met 2/3 gedaald en een stijging van arbeidsmigranten, waaronder kennismigranten, studenten en overig. Asielzoekers maakten de afgelopen 9 jaar nog maar 16% van het totaal uit. Bedenk wel dat juist bij asiel veel uiteindelijk afgewezenen zitten en dat in gezinsmigratie ook de nareis (familieleden van asielzoekers) zit. Bij de IND-cijfers zitten die onder asiel.  Het aantal asielzoekers dat een verblijfsvergunning krijgt inclusief nareis zou dan kunnen liggen op de aantallen die u ziet en het aantal gezinsmigratie zonder nareis op 14-15.000.
Terug naar inhoudsopgave

4. Afrika, Latijns-Amerika en Azië
Figuur 4 laat de immigratie uit de 3 continenten zien:

Uit Azië (inclusief Turkije) komen meer immigranten dan uit Afrika en Latijns-Amerika samen. In verhouding is het aantal immigranten uit Afrika het meest gedaald, maar het aantal asielzoekers uit Azië is het meest verminderd. Kwamen er voor 2002 nog 8x meer asielzoekers dan studenten uit Azië, in de afgelopen jaren kwamen er nu juist meer studenten dan asielzoekers. Hetzelfde geldt voor mensen die hierheen komen voor arbeid.
Terug naar inhoudsopgave

5. Marokko, Suriname en Turkije
De volgende tabel laat zien de migratie uit Marokko, Suriname en Turkije:

Het is paars wat de klok slaat: gezinsmigratie is verreweg het belangrijkste immigratiemotief zoals ook in deze 100%tabel is te zien. Er is vrijwel geen arbeidsmigratie uit Marokko en Suriname. De arbeidsmigratie uit Turkije is wel belangrijk. Dat komt door de ontwikkeling in Turkije: hoger opgeleidde mensen en een economie die groeit als kool. Asielmigratie stelt nog maar heel weinig voor vanuit de drie landen, maar dat was ook al niet veel. Uit Turkije zie je ook in de stijging van het aantal studenten. Uit Marokko komen er maar heel weinig studenten. Die gaan naar Frankrijk. In dit figuur met trendlijnen heb ik de drie bij elkaar geteld.
Terug naar inhoudsopgave


6. niet-westerse moslim- en overige landen
Interessant is ook te zien het verschil tussen de moslim- en de overige landen:
De daling van de immigratie, zoals we gezien hebben in figuur 4, komt voor meer dan 100% voor rekening van immigranten uit moslimlanden want de immigratie uit de overige landen is gestegen. Het is de asielmigratie heeft gezorgd voor de daling: 10.000 gemiddeld per jaar minder sinds 2002 en is nog maar 30% van wat het voor die tijd was.
Door de verminderde asielaanvragen is ook de gezinsmigratie gedaald. Bij moslimlanden maakt asiel nog 25% uit van de immigratie en bij de overige landen nog maar 8%. Bij de overige landen is een kwart van de immigranten student.
Ik heb ook nog een aantal andere trendgrafieken gemaakt vanaf 1996 niet-westerse oslimlanden,  overige niet-westerse landen en verschil niet-westerse moslimlanden en overige landen.

Terug naar inhoudsopgave

Conclusie
De PVV had het voortduren over niet-westerse immigranten bij de verkiezingen in 2010 en daarna. Het moest met 50% verminderd worden. Voortdurend had men het over het totaal aantal immigranten. Als we kijken naar de cijfers van de mensen met een niet-westerse nationaliteit die een verblijfsvergunning krijgen dan was hun aantal in 2009 bijvoorbeeld slechts 36-37.000, oftewel ongeveer 25% van het totaal aantal immigranten. Het was dan ook niet voor niets dat mensen die er verstand van hadden riepen dat een bezuiniging van 50% -van totaal 56.000 niet-westerse allochtone immigranten- helemaal niet kon. Dat heeft te maken met internationale verdragen, maar ook doordat men de cijfers niet op een rijtje had en heeft. Het totaal aantal immigranten dat een verblijfsvergunning nodig heeft is gedaald met 20% -door de vermindering van het aantal asielzoekers uit moslimlanden- vanaf 2002, maar nog belangrijker is dat er ook een significante verschuiving heeft plaatsgevonden van asielzoekers naar arbeidsmigranten en studenten. Zoals ik al eerder heb aangetoond is de emigratie ook flink gestegen juist van lager opgeleiden. Die veranderingen maken dat de bevolkingssamenstelling van de niet-westerse bevolkingsgroep iedere dag veranderd: meer hoger opgeleiden en minder mensen die minder kans maken op de arbeidsmarkt.
Het ‘grote gevaar’ is de immigratie uit moslimlanden, volgens sommigen dan. Mogelijk dat van de 16.000 er gemiddeld 2.000 een EU- nationaliteit hebben en ook nog 2.000 geen verblijfsvergunning krijgen. Uiteraard vertrekt er van de rest ook weer een aantal binnen afzienbare tijd. Er blijven er dan niet veel meer over. Het is maar goed dat de PVV zich heeft uitgerangeerd en het land zich met de echte problemen kan bezighouden.

 

Alle gebruikte tabellen met links en berekeningen van alle drie de artikelen vind u in dit exel-bestand.

Er volgt nog een artikel over het rapport van Nyfer.

Lees ook:

 

1) Bulgarije en Roemenië even buiten beschouwing gelaten.
2) Als tenminste 50% van de bevolking in een land moslim is dan is het een moslimland. De tabel geeft niet alle moslimlanden, maar wel de grootste. Tenminste 80% is wel aanwezig. Ik heb de aantallen verhoogd naar 100% en het verschil afgetrokken van de overige landen. Ik ga ervan uit dat het allemaal eerste generatie niet-westerse allochtonen zijn , alhoewel het mogelijk is -en er zullen er wel een paar tussen zitten- dat er autochtone buitenlanders immigreren geboren in een niet-westers land. Denk aan bijvoorbeeld een Zuid-Afrikaan met ouders geboren in Nederland.

2 thoughts on “Waarom immigreren buitenlanders?

 1. Donutz

  Een heel mooi stukje, het is inderdaad jammer dat er niet meer details bekend zijn van wie er komen (en gaan). Dat zou de “we gaan kapot aan die massa/kansarme/gelukszoeker/moslim/…” migratie nog verder te wint uit de zeilen te nemen met harde feiten.

  Jammer dat per 1 oktober aanstaande de wet aangescherpt gaat worden: beperkt tot het kerngezien (gehuwde partners of geregisteerd partnerschap -nagenoeg hetzelfde- en hun minderjarige kinderen. Ik kon mij altijd dood ergeren aan de cliché dat gezinsmigratie = importbruidje (en dan vaak het cliché beeld van Achmed die een onopgeleid bruidje laat invliegen…) , jammer dat het nu inderdaad bij de volwassenen (21+) verplicht gehuwde worden en dus allemaal “import bruidjes en bruidgommetjes”. Gij mag niet hokken van meneer pastoor…
  Anywaym ga zo door Flip, wie weet dat de nieuwe kamerleden hier nog wat aan hebben als migratie & integratie weer eens op de agenda staan!

 2. vandyke Post author

  Dank Donutz.

  Ik heb de hoop opgegeven dat er ook maar één parlementslid is die zich serieus in de migratie gaat verdiepen. Net zo goed als dat er geen één serieuze journalist zich erin verdiept heeft.
  Zolang dat niet gebeurt zullen we totale onzin blijven horen en zullen er nog veel meer idiote maatregelen worden genomen.

Leave a Reply