Fact check: De cijfers van Leers.

In de laatste halfjaarlijkse rapportage van de IND –rapportagevreemdelingenketen januari-juni 2012- van minister Leers (begeleidende brief)wordt in de inleiding een stukje gewijd aan de immigratie (blz. 7). De IND probeert ermee aan te tonen dat er veel meer immigranten zijn dan het CBS aan cijfers produceert. Een fraai stukje massamisleiding. Die misleiding blijkt ook uit de Europese asielcijfers.

De CBS-cijfers volgens de IND:
Hoewel de resultaten van de Vreemdelingenketen te maken hebben met immigratie, biedt de rapportage geen overzicht van de totale immigratie naar Nederland.
En vervolgens laat de IND het volgende plaatje zien:

Als je het positief opvat dan kan Sietse Fritsma (PVV) nu eindelijk eens een keer lezen dat er ook Nederlanders immigreren en dat er geen 163.000 nieuwkomers in 2011 naar ons land kwamen, maar voor de rest zegt het niet zoveel. Dat geldt ook voor het plaatje over het verblijfsdoel, want waar heeft de IND mee te maken? Niets met Nederlanders en maar zeer beperkt met EU-onderdanen. Daarom eerst een plaatje met de EU erbij:

Het CBS heeft nog niet de immigratie naar nationaliteit gepubliceerd over 2011. De IND heeft blijkbaar wel het aantal Nederlandse immigranten gekregen. Op grond van de immigratie naar geboorteland, die er al wel is over 2011, zal het door mij geschatte aantal van 67,9 duizend voor de EU niet veel verschillen van de werkelijkheid. Wat dan overblijft is afkomstig uit derdelanden.

Update 18/03/13: Vandaag heeft het CBS de cijfers gepubliceerd en het aantal is 68.000 voor de EU geworden en daarmee is mijn schatting dus vrijwel correct.

Uiteraard is het van groot belang om te weten hoeveel Nederlanders en EU-onderdanen er immigreren, maar voor het immigratiebeleid, het werk van Leers, zijn die 50.000 derdelanders van belang. Wil je wat aan de EU-immigratie doen dan moet je uit de EU stappen en als je wat aan de Nederlandse immigratie wilt doen dan moet je Nederland opheffen.
Van die 50.000 krijgen er ook een aantal geen verblijfsvergunning. Daar worden geen cijfers over gepubliceerd, maar dat zijn er naar mijn eigen berekening minimaal tussen de 3- en 4 duizend.

Verschil IND en CBS
Wat is het grote verschil tussen de administratie van de IND en die van het CBS? Het CBS administreert mensen en de IND formuliertjes. De eerste zin van de IND is dus al dubieus: de IND zegt dat zij met haar cijfers niet de totale immigratie levert. Dus een gedeelte wel is de suggestie. Zij levert echter helemaal geen immigratiecijfers. Het zijn productiecijfers.
Als je de cijfers van de verschillende verblijfsdoelen van de IND optelt dan kom je op 13.300 asiel- en  53.000 reguliere aanvragers (een 3.000 Roemenen en Bulgaren heb ik er vanaf getrokken) in 2010 . Dat zijn er bij elkaar meer dan 66.000 in 2010. Van de asielzoekers hebben er 8.300 een verblijfsvergunning gekregen en van de regulieren 47.000.  Bij elkaar zijn dat er in 2010 55.000. Dat zijn er 9.000 (17%) meer dan dat je volgens de immigratiecijfers van het CBS kan verwachten.

Op IND-cijfers kan je niet bouwen.
Je hebt weinig aan de cijfers van de IND. Alleen maar wat als je wilt meten hoe druk ze het hebben, maar immigratiebeleid kan je er niet mee voeren. Toch gebeurt dat wel.
Waar komen die hoge cijfers van de IND vandaan? Iedereen die een verblijfsvergunning (verlengingen worden tegenwoordig apart geteld) aanvraagd wordt geteld. Iemand die eerst een asielvergunning heeft gekregen en vervolgens een vergunning voor verblijf in gezinsverband aanvraagt, wordt 2x geteld. Een student die een vergunning heeft om in Groningen te studeren, maar tussendoor besluit om naar Maastricht te gaan, moet opnieuw een vergunning aanvragen. Er vinden zo vele dubbeltellingen plaats. Voorts moet voor baby’s van derdelanders, hier in Nederland geboren, ook een verblijfsvergunning worden aangevraagd. Dat zijn er een 4.000 ieder jaar, maar dat zijn natuurlijk helemaal geen immigranten.

Het is niet voor niets dat Leers begint in zijn hoofdstukje immigratie met: ‘Hoewel de resultaten van de Vreemdelingenketen te maken hebben met immigratie’.  Die 4.000 baby’s hebben dus te maken met immigratie,  zou Leers kunnen zeggen, want hun ouders zijn geïmmigreerd. Met Leers kan je alle kanten op. Ik zie het hem zo vertellen in de Tweede Kamer.

Gezinsmigratie.
Van de reguliere aanvragen is  nu juist van de politiek zeer gevoelige gezinsmigratie een veel te hoog aantal weergeven. Sietse Fritsma (PVV) gebruikt de laatste tijd graag in debatten het getal van 35.000 gezinsmigranten volgens het CBS. Dat cijfer klopt, maar is wel inclusief de EU-onderdanen. Ook zit de nareis (familieleden asielzoekers) en de Europaroute bij het CBS in de groep gezinsmigratie, terwijl die resp. in asiel en overig * zitten van de IND-cijfers. Als je alleen naar de derdelanders zou kijken en deze zou schonen voor nareis, Europaroute en afwijzingen dan kom je bij het CBS op een 16.000 duizend gezinsmigranten die in 2010 een verblijfsvergunning hebben gekregen. Daarvan zijn er 12- tot 13.000 niet-westers.

*Update 5-11-2012: Nadere bestudering van nieuwe cijfers van het CBS hebben mij ervan overtuigd dat de Europaroute wel degelijk in de gezinsmigratie zit van de cijfers van de IND. Dit zijn er ongeveer 2.500.

Nederland noemt iemand al een immigrant al hij vier maanden in ons land verblijft of wil verblijven want dan moet je je inschrijven bij het bevolkingsregister en word je door het CBS als immigrant geteld.  Dat is wel heel kort. Andere landen gaan uit van 12 maanden en dat lijkt mij veel reëler. Ook de EU houdt de termijn van 12 maanden aan (zie verderop). Het aantal kort verblijvende ‘immigranten’ neemt sterk toe. Denk maar aan de toename van het aantal studenten.
De termijn van 4 maanden lijkt mij meer ingegeven uit het oogpunt van controle van vreemdelingen dan een echt immigratiestandpunt want bij de emigratie is de termijn 8 maanden. Ik kan geen principieel verschil bedenken.

De EU
Volgens afspraak moeten alle EU-landen aan de EU cijfers leveren over hoeveel mensen uit derdelanden een verblijfsvergunning hebben gekregen voor de eerste keer. Dus niks geen dubbeltellingen, baby’s of wat dan ook, nee strikt de nieuwkomers. De cijfers die Nederland verstrekt kunnen we vergelijken met de immigratiecijfers van het CBS:

De CBS cijfers in tabel 1 hebben we al gezien in figuur 3. Naar mijn schatting krijgen er minimaal tussen de 3 en 4 duizend mensen daarvan geen vergunning. Er moeten dan maximaal 47.000 nieuwkomers een vergunning hebben gekregen. De cijfers die de IND aan Eurostat (Europese CBS) heeft geleverd geven echter een veel hoger aantal: +17% in 2010 en 2011. Dat hogere aantal zit voornamelijk in gezinsmigratie want ze hebben ook de +/- 4.000 in Nederland geboren baby’s doorgegeven als immigranten. Het erge is dat Leers dat ook weet (artikel). Deze misleiding kwam Leers natuurlijk wel goed uit in zijn gesprekken met de Europese Commissie over dat het zo erg is met de gezinsmigratie. Eigenlijk is het nog erger want volgens de Europeese richtlijn is de definitie: “‘immigration’ means the action by which a person establishes his or her usual residence in the territory of a Member State for a period that is, or is expected to be, of at least12 months, having previously been usually resident in another Member State or a third country”. Nederland voldoet volledig aan de richtlijn, naar eigen zeggen. De meeste verblijfsvergunningen worden verstrekt voor een periode van minder dan een jaar en van veel (?) is de verwachting dat ze ook niet langer zullen duren. Hoeveel precies is niet uit de statistieken te halen.

Het CBS geeft weinig cijfers over de immigratie naar nationaliteit. Wel van Turken en Marokkanen. Van de 50.000 immigranten met een nationaliteit uit derde landen is 11% Marokkaans of Turks (5.300 in 2010). Leers heeft aan de EU  echter 1.100 meer opgegeven en dan zitten er in de CBS-cijfers ook nog mensen die geen vergunning hebben gekregen.

Of je nu echter rekent met de 66.000 van Leers of de 50.000 van het CBS of de 46-47 duizend maximaal die een verblijfsvergunning krijgen, feit is dat er slechts 17-18 duizend daarvan permanent in Nederland zullen blijven wonen volgens de prognose van het CBS. De rest vertrekt weer vroeg of laat. Je kan het ook anders zeggen: 17-18 duizend van het totaal aantal mensen die zich in 2010 voor de eerste keer bij de IND hebben gemeld van buiten de EU zullen tot hun dood in Nederland blijven. Nog anders gezegd: het migratiesaldo is 17-18 duizend. Van de rest is het grootste deel zeer snel (soms binnen een paar dagen, denk aan asielzoekers) tot binnen een paar jaar weer uit ons land verdwenen.

Conclusie
We worden al jaren verkeerd voorgelicht door de IND: de cijfers van de IND zijn veel te hoog en weerspiegelen niet de werkelijke immigratie. Dat de IND het er allemaal maar druk mee heeft gelooft iedereen, maar we moeten dat niet laten meetellen in een verantwoord immigratiebeleid. Daarvoor hebben we  goede cijfers nodig en die zijn er maar beperkt. Het meest belangrijke is hoeveel nieuwkomers uit derdelanden er een verblijfsvergunning krijgen (en wat is de langere termijn verwachting). Het totaal aantal mensen dat een aanvraag indient is misschien van belang, maar kan je niet gebruiken voor het maken van beleid. Als er bijvoorbeeld cijfers worden gepresenteerd over het aantal bijstandsuitkeringen, of welke uitkering dan ook,  dan wordt toch ook niet meegeteld het aantal mensen waarvan de uitkering is geweigerd?

De geweigerde ‘immigranten’zijn wel naar Nederland gekomen wordt dan misschien tegengeworpen. Dat kan wel zijn maar er komen vele miljoenen vreemdelingen ieder jaar naar ons land. Bang voor illegaliteit? Illegaliteit heb je altijd en hoe strenger de migratieregels hoe meer illegalen. Bovendien hebben we nu minder illegalen dan pakweg tien jaar geleden.
Het oordeel van de fact check moet dan zijn dat er helaas weinig deugt van de cijfers van Leers en dat daar alleen maar uit blijkt dat de IND het druk heeft. Voor immigratiebeleid zijn ze ongeschikt.

Meer artikelen over Leers:
Factsheet: Angolezen in Nederland
Leers mag nog maar 10.000 verblijfsvergunningen geven.
Immigratiebeleid gebaseerd op te hoge cijfers.
Het cijfergegoochel van Leers
Het rookgordijn van Gerd Leers
Sietse Fritsma stelt goede vragen

 

12 thoughts on “Fact check: De cijfers van Leers.

 1. Donutz

  Ja, het blijft jammer dat er zo veel ruis in de cijfers zit. Nu denk ik niet dat dit bewuste misleiding is maar eerder simpel falen van zowel de minister als de IND. Die IND cijfers zijn natuurlijk hartstikke aardig om te kijken hoeveel dossiers men heeft weggekauwt maar daar kun je dus geen conclusies mee trekken over de (im)migratie cijfers.

  De 4+ maanden = immigrant stelling zal ook wel liggen aan het feit dat iedereen die langer dan 90 dagen in Nederland wil verblijven een verblijfs/inreis visum moet aanvragen (MUV asiel uiteraard). Opvallend dat volgens EuroStat zo’n enorm deel voor korter dan 1 jaar komt. Wat voor visum zullen die mensen aangevraagd/gekregen hebben? Hier zal oa asiel onder vallen of niet -iemand komt hier, krijgt 1-2 keer negatief antwoord en gaat na een paar maandjes weer huiswaards-?

  Ik heb ook al eens geprobeerd uit de IND cijfers te filter wie er nu precies naar Nederland komt en met welk doel. Helaas valt uit de IND cijfers niet af te leiden uit welk land de aanvrager komt, wat -per land- de verhouding inwilliging en afwijzing is e uiteraard hieraan gekoppeld het toegekende visum type. Dan zou je al een iets beter beeld krijgen, helemaal als je hier ook leeftijd (en opleiding) aa zou koppelen. Het aantal dubbeltellingen zou men ook kunnen terugbrengen door aan te geven of een nieuwe aanvraag/toekenning van een visum al reeds in het bezit was van een bepaald type visum… Maarja, dan moet de kamer dus vragen of de IND specifiekere cijfers presenteerd inplaats het aantal verwerkte dossiers (wat dus weinig zegt).

  Leg dit dan naast de CBS cijfers (waar het helaas ook niet alle details beschikbaar zijn die je zou wensen omtrent migratie… ) en dan zou de kamer toch vrij nauwkeurig moeten kunnen zien wie hier heen komt, waarom en hoelang.

  Tot slot: heb je een link naar de CBS tabel met EU gezinsmigratie? Wederom bedankt voor een informatief stukje, ook ik vond het rapport de nodige diepgang/details missen, die juist ontzettend belangrijk zijn als je naar de beleidsresultaten wilt kijken! Eén ding heeft Leers gelijk in, de kamer loopt te slapen.

 2. Donutz

  NB: Opvallend zelfs dat de IND geen mooie taartpuntjes presenteerd mbt de afgegeven visa: bijvoorbeeld een taartpunt “toegewezen regulier gezin” (20.000) met daarin die 4.000 baby’s, en meeste herkomst landen. En een ander taartje met de referenten erin weergegeven zodat iedereen snel kan zien dat gezinsmigratie helemaal niet met name migranten zijn die vervolgens hun gezin willen laten overkomen… Dat zou toch niet zo moeilijk moeten zijn voor de IND??

  Berichtgeving van de NOS hierover helpt ook al niet, want die stelt dat “Vandaag is een maatregel in werking getreden waardoor migranten die hun gezin of partner over willen laten komen aan strengere eisen moeten voldoen. ” Zeer frusterend natuurlijk dat soort knoepers van fouten, die 1 dag later nog steeds niet hersteld zijn (ik heb nu al 3 keer gemailed).

 3. vandyke Post author

  Dit zijn de Totale en EU-immigranten naar migratiereden en dit van een aantal landen 2010:

  De cijfers komen uit de immigratieredentabel en betreffen de immigratie van niet Nederlanders.

 4. vandyke Post author

  “De 4+ maanden = immigrant stelling zal ook wel liggen aan het feit dat iedereen die langer dan 90 dagen in Nederland wil verblijven een verblijfs/inreis visum moet aanvragen (MUV asiel uiteraard).”

  Als dat zo zou zijn dan was de termijn wel 3 maanden geweest. Overigens hoeven inwoners van de VS, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Japan, Zuid Korea en IJsland, Lichtenstijn, Zwitserland en Noorwegen geen visum/verblijfsvergunning aan te vragen als zij hier langer dan 3 maanden hier willen blijven.

 5. vandyke Post author

  Standaard krijgt iemand een verblijfsvergunning voor beperkte duur. Ik geloof dat alleen uitgenodigde vluchtelingen er een krijgen van lange duur. Zoals blijkt uit
  de link zijn alle redenen van verstrekking 11 maanden of korter, behalve overig. In overig zitten de asielvergunningen. Ik geloof dat die standaard 12 maanden krijgen plus dan de +/- 500 uitgenodigde vreemdelingen.

  Inderdaad niet goed van de NOS: een derde van de referenten bij gezinsvorming is autochtoon.

 6. Donutz

  Bedankt voor de link over EU gezinsmigratie. Hoe heb je 1/3 autochtoon referenten (en 400 baby’s) onder gezinsmigratie visa precies berekend?

  Mensen uit de VS, en de rest van de landen die je noemt, die moeten ook een visum aanvragen als zij hier voor langere tijd willen blijven, maar zij kunnen rechtstreeks een VVR verblijfsvergunning aanvragen (ja, ook voor hen gelden de striktere gezinsmigratie regels) omdat zij vrijgesteld zijn van een MVV inreisvisum. Zo’n VVR is 1 jaar geldig, en kan daarna verlengt worden (dat kan al 6 maanden voor afloop van het papiertje), waarna je een 5 jaren pasje krijgt. De verlenging daarop kun je eentje voor onbepaalde tijd aanvragen mits je aan de verdere voorwaardes voor ” verblijf onbepaalde tijd” voldoet (voltooide inburgering enzo).

  Zwaar irritant dat in de IND rapportages de goedkeuring MVV+VVR en alleen VVR niet apart worden genoemd. Men noemt wel het aantal MVV aanvragen en VVRers maar gooit ze daarna op 1 hoop als men het aantal goedkeuringen noemt. Plus de eerder genoemde ruis, zo kun je natuurlijk nooit precies achterhalen hoeveel laag of onopgeleide niet westerlingen (bij een niet westerse referent) intrekken en potentieel kansarm zijn. Op papier dan, want in de praktijk hoeft het hebben of ontbreken van een opleidingsdiploma natuurlijk nog niets te zeggen over je participatie/integratie kansen in Nederland.

 7. Donutz

  De aanvragen “VVR zonder MVV” zijn dus de Amerikanen e.d. die een verblijfsvergunning aanvragen. Het enige voordeel wat die hebben is dat ze zijn vrijgesteld van het MVV inreisvisum. Ze betalen ook nagenoeg hetzelfde (VVR zonder MVV kost 1250 euro, een VVR met MVV 300 euro maar in datgeval ben je ook 1250 euro kwijt voor de MVV en 350 euro per WIB-examen-buitenland). De definitie van het VVR zegt het al: ” Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd: Hiermee mag een vreemdeling langer dan 3 maanden in Nederland blijven. Er zijn 2 soorten vergunningen voor bepaalde tijd: Regulier en Asiel.”

  Dit valt na te lezen in de IND Klantendienstwijzer. Als je vervolgens het formulier leest of denkbeeld de situatie invoert van zeg een Nederlander met partner uit de VS, of iemand uit Canada die hier wil komen werken dan zie je dat ook zij VVR plichtig zijn en inburgeringsplichtig (mijn docenten van de hogeschool waren uit de VS en die moesten ook op taalcursus al hadden ze er weinig behoefte aan vertelde ze.)

  Vandaar ook dat je uit de rapportages niet kan herleiden hoeveel nietwesterlingen er nu een papiertje krijgen voor onbepaalde tijd en hoeveel niet. Ze melden wel het aantal MVV aanvragen, MVV beslissingen, MVV inwilligingnen en vervolgens het aantal VVR aanvragen, beslissingen en inwilligingen. Hoeveel VVRs zijn er een verlenging, welke VVRs hadden een MVV vooraf etc? Ik haal het er niet uit. Tenzij je aanneemt dat iedere toegekende MVV ook daadwerkelijk gebruikt is om in te reizen en hier een VVR mee aan te vragen, dan blijf je over met westerlingen met VVR en VVR verlengingen… (of vallen die verlengingen er weer niet onder?) .
  Een meut specifieke circkeldiagrammen in de rapportages zou helderheid bieden, ik vind de IND rapportages lang niet diep genoeg gaan…

 8. Mar

  @Donutz

  Amerikaanse burgers hebben inderdaad geen MVV nodig. Wel moeten ze zich binnen 3 dagen melden bij de vreemdelingendienst en binnen 3 maanden een aanvraag doen voor een verblijfsvergunning als ze willen blijven.

  De eerste VVR is geldig voor 1 jaar. De tweede is voor 5 jaar.

  Expats (kenniswerkers/arbeidsmigranten) en hun familieleden zijn uitgezonderd van de inburgeringsplicht. VVD blijft zeer coulant naar werkgevers. Na 5 jaar aansluitend verblijf wordt men wel inburgeringsplichtig. Tot ongenoegen van de multinationals die hun buitenlands personeel vaak na 5 jaar zien vertrekken vanwege die inburgeringsplicht.

 9. Donutz

  Brief van minister Leers over de instroomcijfers van reguliere verblijfsvergunningen in relatie tot de legesverhoging van 1 juli 2011.

  En ook: De bijlage met IND aanvraagcijfers.

  Uiteraard betekent een aanvraag nog geen toekenning van een MVV/VVR! Een aardig deel wordt afgewezen. Ongeveer de helft van de MVV gezins aanvragen wordt ingewilligt en zo’n 95% van de VVRs (waar ook weer de toegekende MVV’s onder vallen die vervolgens een eerste VVR aanvragen?). De IND schrijft hierover:

  Gezinsvorming/-hereniging:
  Het aantal mvv-aanvragen voor gezinsvorming/-hereniging is in 2011 ten opzichte van 2010 gedaald. Het aantal vvr-aanvragen is daarentegen toegenomen. De daling van het aantal mvv aanvragen in 2011 komt voor een groot deel door de daling van het aantal Somalische nareizigers. Dit is het gevolg van diverse handhavingsmaatregelen. Aanvullende verklaringen kunnen gelegen zijn in de aanscherping van de Wet inburgering buitenland (april 2011) en de legesverhoging (medio 2011). Voor de toename van het aantal vvr-aanvragen is geen beleidsmatige oorzaak aan te wijzen. ” Bron:
  IND jaarresultaten.

  In deze jaar rapportage meld de IND een 28.9000 tal MVV aanvragen in 2011 en 33.150 in 2010. Maar dit is dus inclusief nareizigers enzovoort. In de cijfers bij de brief van Leers worden Turken en nareizigers er uitgehaald en kom je op 16.500+ MVV aanvragen in 2011 en 17.000 in 2010. Jammer dat bij Leers zijn bijlage ook geen grafiek met aantal toegekende MVV en VVRzonderMVV zit. Dan pas kun je zien hoeveel mensen grofweg inreizen (vetroebeling daargelaten door veranderen van verblijfsdoel, na toekenning toch niet immigreren etc.). Ik denk dat ik maar eens met de CBS cijfers over gezinsmigratie aan de slag moet…

Leave a Reply