Marokkanen en criminaliteit

Er doen weer de meest wilde verhalen de ronde over de criminaliteit van onze medebewoners van Marokkaanse herkomst. Ik heb het een en ander op een rijtje gezet. Enkele van de conclusies:

Marokkanen zijn een vijftal keer zo vaak  verdachte dan autochtonen. Als je die cijfers corrigeert voor leeftijd -wat je moet doen- dan kom je een derde lager uit: 3,5 keer.
-Om 65% van de Marokkaanse jongens als crimineel aan te merken is onzin. 25% van de autochtonen is dan ook ‘crimineel’.
-Ja, Marokkanen zijn vaker verdacht, maar het is wel een kleine minderheid van het aantal verdachten (7%).
-Je  kan denk ik niet zeggen dat er sprake van grootschalige discriminatie door justitie, waardoor de cijfers voor Marokkanen zo hoog zijn.
-Opmerkelijk is de zeer scherpe daling van criminele activiteiten van Marokkanen zodra zij de pubertijd voorbij zijn.

De meeste cijfers komen uit deze CBS-tabel  en andere cijfers uit dit SCP-rapport Jaarrapport integratie 2011 vanaf blz. 203.

De cijfers gaan over verdachten en dus niet over veroordeelden. Volgens het CBS wordt meer dan 90% veroordeeld of krijgt een schikking aangeboden. Voorts is belangrijk om te weten dat het gaat om inwoners van Nederland. Het SCP:
Uit het Herkenningsdienstsysteem van de politie blijkt dat 215.000 mensen, ingezetenen en niet-ingezetenen, in 2009 zijn aangehouden als verdachte van een misdrijf. Deze verdachten kunnen per jaar eens of vaker zijn aangehouden voor een of meerdere delicten. Van hen hoorden 188.000 verdachten tot de Nederlandse bevolking: zij stonden in 2009 ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (gba).’

Er zijn dus 25.000 niet-inwoners ook als verdachten aangemerkt. Alle cijfers hierna gaan over de Nederlandse bevolking en kan één verdachte van meerdere strafbare feiten verdacht worden. Hij telt dan echter maar een keer.
Voor het gemak gebruik ik in tekst het woord  Marokkanen, maar ik bedoel daar mee Marokkaanse Nederlanders. Het gaat om allochtonen van zowel de 1ste als 2de generatie, mannen en vrouwen, tenzij anders vermeld. Het aantal 12+ onder de derde generatie is klein, zeker bij Marokkanen, zodat we daar geen rekening mee hoeven te houden.

Figuur 1 geeft de aantallen verdachten per leeftijdscategorie. Gebruikelijk is dat men telt vanaf 12 jaar. De jongeren worden gesplitst in 12 t/m 17 en 18 t/m 25 jaar, 2  periodes van 20 jaar en 65-plus.

De cijfers gaan over 2009. Er zijn –voorlopige- recentere cijfers waarover later meer, maar 2009 sluit mooi aan op het SCP-rapport. Geel geeft het totaal aantal verdachten per leeftijdsgroep. Van het totaal aantal van 188.000 verdachten zijn er 115.000 autochtoon en dat is 61% volgens de grafiek rechts. Marokkanen maken met 14.000 7% uit van het totaal aantal verdachten. Niet bij alle leeftijdsgroepen zijn die percentages gelijk. Van de 65-plus bijvoorbeeld leveren de autochtonen 82% van de verdachten en de Marokkanen 1%.

Deze figuren zijn wel aardig, maar de leeftijden van de bevolkingsgroepen en het aantal jaren van de leeftijdsgroepen hierboven zijn niet gelijk dus vergelijken is moeilijk. Daarom wordt vaak de cijfers gegeven in aantallen per 1000 inwoners van die groep. Figuur 3 geeft die aantallen:

Totaal geeft 13 verdachten per 1000 inwoners. Autochtonen 10 per 1000 autochtonen en, nu komt het, van de 1000 Marokkanen ouder dat 12 jaar zijn er in 2009 maar liefst 53 verdacht geweest van een misdrijf in 2009. Marokkanen staan in alle leeftijdsgroepen bovenaan, alhoewel het bij hogere leeftijden minder wordt. Die 53 is dus 5,3 keer het aantal van de autochtonen. Dat cijfer heb ik in de rechter grafiek gezet. Autochtonen heb ik op 1 gezet en vervolgens uitgerekend hoeveel totaal en Marokkanen daarvan afweken. Bij 12+ zie je bij totaal 1,3 staan. Totaal levert met 1,3  dus 30% meer verdachten op. Anders gezegd: als allochtonen autochtonen zouden zijn geweest -met dezelfde leeftijdsverhoudingen, waarover straks meer- dan zou die 1,3 niet 1,3 zijn maar ook 1.

Er is iets merkwaardigs aan de cijfers van de rechtergrafiek 4: alhoewel bij 12+ het totaal van Marokkanen op 5,3 staat zijn de getallen per leeftijdsgroep allemaal lager. Het hoogst is nog 12 t/m 17 jaar met 5x zoveel, maar bij iedere leeftijdsgroep daarna  is dat minder. Bij 65-plus zien we ‘nog maar’ 2x staan. Dat is niet logisch, maar daar is een belangrijke verklaring voor en die ga ik in de volgende twee figuren laten zien.

De figuren 5 en 6 laten de leeftijdsopbouw zien van de bevolking. De linkergrafiek toont totaal ruim 14 miljoen inwoners van 12 jaar of ouder. Daarvan zijn er 11,4 miljoen autochtoon en 251.000 Marokkaans. In het rechter figuur zien we dat de 12+ autochtonen 81% van de bevolking uitmaken en de Marokkanen 1,8%. Indien nu bij alle leeftijdsgroepen de percentages 81% en 1,8% zouden zijn dan was er niets aan de hand en dan kunnen we het cijfer van 5,3 x zo vaak verdacht zijn van Marokkanen t.o.v. autochtonen gerust gebruiken, maar dat is niet het geval.

De autochtone bevolking is bij de twee jongste leeftijdsgroepen onder- en de Marokkaanse oververtegenwoordigd. Bij 65-plus zie nu juist veel meer autochtonen en veel minder Marokkanen. Dat heeft belangrijke invloed op het vergelijken van cijfers: het grote aantal -in verhouding- autochtone bejaarden  drukt het totale verdachten cijfer van de autochtonen per 1000 inwoners. Immers jonge autochtonen zijn 14x vaker verdacht dan bejaarden zoals we bij figuur 3 hebben gezien. Anderzijds krikt de oververtegenwoordiging in de bevolking in de jeugdige categorieën bij Marokkanen –en natuurlijk hun geringere aantal 65-plussers-nu juist het cijfer flink op. Van de totale bevolking 12+ maken de Marokkanen 1,8% uit zoals we zien in figuur 6, maar bij 12-18 3,1% en bij 18-25 2,9%.

Om nu te bepalen of Marokkanen vaker verdacht zijn dan autochtonen heb ik een correctie gemaakt op de cijfers en tevens laat ik de ontwikkeling zien vanaf 2002.

2010 en 2011 zijn voorlopige cijfers.

In 2009 was het aantal Marokkaanse verdachten in verhouding tot autochtonen dus (ongecorrigeerd) 5,3 x zo hoog, maar gecorrigeerd is dat 3,7x. Het hoger aantal verdachten van Marokkanen wordt dus niet geheel verklaard door een andere leeftijdsopbouw, maar wel voor een derde. De meest interessante groep om naar te kijken is die van 12 t/m 24 jaar. Figuur 8 laat het percentage verdachten van die groep zien de afgelopen 11 jaar.

Het percentage liep op vanaf 2002 tot 2007 en daarna begon het weet te dalen en is nu weer terug op het niveau van 2002-2003. Het niveau blijft echter hoog. Het volgende fraaie figuur van het SCP over 2009 het de ‘age-crime curve’. Het laat verschillende groepen zien met hun percentage verdachten per afzonderlijke leeftijd.

We zien de grote 4 niet-westerse herkomstgroepen, overig niet-westers en autochtonen. Marokkanen leveren het meeste aantal verdachten rond de pubertijd, maar hun cijfer daalt opmerkelijk snel zodra ze daar een beetje overheen komen. Antilianen komen op de tweede plaats, maar hun aantallen blijven hoog en rond hun 28ste is hun percentage het hoogst.
Overig westers beweegt zich duidelijk onder de grote 4. Wat dat betreft is het interessant om te weten dat de grote 4  een aandeel hadden in 2002 van 2/3 van de bevolking, maar hun aandeel –in het veel kleinere- migratiesaldo is nog maar een kwart (artikel).

De cijfers hierboven gaan allemaal over één jaar. Criminoloog Bovenkerk kwam in 2009 met cijfers van Rotterdam over het aantal jongeren dat gedurende hun hele jeugd van 12 t/m 22 jaar met de politie in aanraking zijn gekomen. Dat is nu voor het hele land gedaan (figuur 9.2).
Van de landelijke jeugd is 20% ooit wel eens met de politie in aanraking gekomen. Dat zijn dus jongens en meisjes.

Van de landelijke jeugd is 20% ooit wel eens met de politie in aanraking gekomen. Dat zijn dus jongens en meisjes. Vooral het aantal verdachte jongens is erg hoog bij Marokkanen: 65% en dat is het getal dat sterk de aandacht trekt.
Nu wordt er natuurlijk direct geroepen dat het dus 65% criminelen zijn, maar als dat zo is dan moet je ook 25% van de autochtone jongens crimineel noemen. Totaal spreken we dan over ruim 325.000 ‘criminelen’ jongens over die leeftijdsperiode. Dat zijn 29.500  ‘criminelen’ die ieder jaar afgeleverd worden op hun 23ste.  Het overgrote deel is natuurlijk autochtoon (19.700), maar daar hoor je niemand over, en er zitten 2.000 Marokkaanse jongens tussen en daar hoor je heel veel over.

Natuurlijk is het onzin om van criminelen te spreken. Een misdrijf is het bijvoorbeeld wat pikt uit een supermarkt, een fiets steelt of een gejatte lippenstift koopt, dronken achter het stuur zit, enz. enz. dan kom je in deze statistiek terecht. Dat geldt voor alle cijfers hierboven. Dan ben je dus een crimineel, een misdadiger. Niet iedereen wordt natuurlijk gepakt en van niet iedere gepakte wordt een proces-verbaal gemaakt en komt tot een veroordeling of schikking. Dan is het percentage dus nog veel hoger en is iedereen wel een crimineel, op mij na natuurlijk. Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.
Een crimineel is voor mij iemand die van criminaliteit een beroep heeft gemaakt. Daar zou ik wat meer cijfers over willen zien.

Hier een lange lijst met misdaden, oplossingspercentage en verdachten.

Is er nu sprake van discriminatie van allochtonen en in het bijzonder Marokkanen?  Ik twijfel er echter  geen moment aan dat dat zo is, maar hoe groot is dat dan? Ik geloof niet dat het al te groot is als je kijkt naar figuur 9.2.  Ik zie niet in waarom Marokkanen (belangrijk) meer gediscrimineerd worden dan bijvoorbeeld Turken en toch is het percentage Turkse verdachten aanmerkelijk lager.

In figuur 9.1 zagen we dat het aantal marokkaanse verdachten halveert tussen het 19e en 27e levensjaar. Dat zou niet het geval zijn geweest als er sprake zou zijn van massale discriminatie.
Niettemin zou het heel goed zijn als daar wat meer onderzoek naar gedaan zou worden want er lijkt nu wel een taboe op liggen.

Ook het volgende figuur ondersteund de stelling dat de oorzaak van het grote aantal Marokkaanse verdachten niet zozeer bij justitie gezocht moet worden.

Hier heeft het SCP onderzocht welke verklaringen er gevonden kunnen  worden voor meer verdacht zijn van bepaalde groepen. Je ziet bij Marokkanen 7,5. Dat cijfer is het verschil in procentpunten tussen het percentage verdachte autochtonen en allochtonen over 2008. Het cijfer over Marokkanen vind je ook terug in figuur 8. Het aandeel wat je kan verklaren op grond van inkomen, opleiding etc. is niet groot, maar is voor iedereen ongeveer even groot. Dan blijft er van het deel onverklaarbaar (blauw) bij Turken en overig niet-westers, niet veel meer over. Marokkanen komen echter 5x hoger uit dan Turken.

Conclusies:

-Marokkanen zijn een vijftal keer zo vaak  verdachte dan autochtonen. Als je die cijfers corrigeert voor leeftijd -wat je moet doen- dan kom je een derde lager uit: 3,5 keer.
-Om 65% van de Marokkaanse jongens als crimineel aan te merken is onzin.25% van de autochtonen is dan ook ‘crimineel’.
-Ja, Marokkanen zijn vaker verdacht, maar het is wel een kleine minderheid van het aantal verdachten (7%).
-Je  kan denk ik niet zeggen dat er sprake van grootschalige discriminatie door justitie, waardoor de cijfers voor Marokkanen zo hoog zijn.
-Bovenstaande conclusies zijn relativerend t.o.v. de hetze die de afgelopen jaren gevoerd is tegen Marokkanen. Alsof Marokkanen alle misdaden op hun geweten hebben. Dat er problemen zijn die om een oplossing vragen is duidelijk, maar niemand is gebaat bij overdreven geschreeuw, tenzij je een politieke of racistische agenda hebt. Problemen zijn er ook met autochtonen en die blijven op die manier buiten schot. Het is dwaas om een 26x grotere groep van autochtonen buiten beschouwing te laten -ondanks dat 25% van die groep ook verdacht is geweest van een misdrijf, alsof dat niets is- en je alleen maar concentreert op Marokkaanse verdachten waarvan het percentage 65 is, maar in aantal slechts 1/10 is van dat van autochtonen.

Over de soorten misdrijven waarvan mensen worden verdacht en de slachtoffers een volgende keer.

Voor een artikel met verschillende opvattingen over de oorzaken van de hogere criminaliteit van Marokkaanse Nederlanders dit artikel.

Voor meer cijfers over o.a. criminaliteit Marokkanen dit artikel

Geschiedenis van de groei van Turken en Marokkanen in Nederland in dit artikel

In dit artikel van 8/4/2014 een vervolgstukje.

21 thoughts on “Marokkanen en criminaliteit

 1. helena

  goed uitgezocht!

  er is ook onderzoek geweest onder jongens met een Marokkaanse en Nederlandse achtergrond die in preventieve hechtenis zitten. Marokkaanse jongeren plegen lichtere vergrijpen. Marokkaanse jongens in preventieve hechtenis en hun ouders waren aanzienlijk sterker georiënteerd op Nederlanders dan Marokkaanse jongens en hun ouders uit de algemene bevolking. De onderzoekers concluderen dan ook dat de resultaten erop kunnen wijzen dat :

  juist die Marokkanen die mee willen doen in onze samenleving, regelmatig het gevoel krijgen minder kansen te hebben dan een ander, hetgeen bij sommigen – maar niet bij iedereen – leidt tot criminaliteit.

  De onderzoekers wijzen er op dat er op basis van de resultaten alleen uitspraken gedaan kunnen worden over de preventief gehechte groep.

  Het rapport wordt afgesloten met enkele vragen die discussie en nader onderzoek waard zijn. Heeft een en ander te maken met de beperkte kansen die de Marokkaanse jongens zichzelf toedichten in onze samenleving? Zegt het afwijkende risicoprofiel van Marokkaanse preventief gehechte jongens iets over het justitiële systeem? In hoeverre hebben Marokkaanse jongens een grotere kans aangehouden te worden door justitie en/of zwaarder te worden gestraft dan jongens met een Nederlandse achtergrond? Werkt het justitiële systeem wel even goed voor de Marokkaanse als voor de Nederlandse jongens?

  Ook vragen de onderzoekers zich af hoe te verklaren is dat de oriëntatie op Nederlanders een risicofactor lijkt te zijn. Is er een verband met het integratiedebat in Nederland? Wat zegt deze bevinding over de context waarin kinderen met een Marokkaanse achtergrond opgroeien in Nederland? Wat betekenen deze resultaten voor de toekomst? Is deze Marokkaanse probleemgroep van vandaag, morgen succesvol omdat hun duidelijke oriëntatie op Nederland mogelijkheden biedt voor de toekomst? Of treedt er een verdere marginalisering op van deze groep jongeren in de Nederlandse maatschappij?

 2. vandyke Post author

  Dank voor jullie reactie.

  @Mihai Opgestuurd naar de kranten? Weet je wel dat dit cijfers zijn? Als ze er aandacht aan willen besteden dan moet je daar wel verstand van hebben en daar worden journalisten niet voor opgeleid.
  Bovendien is het relativerend en dat verkoopt niet.

  @Helena. Ik ken het rapport. Ik ga daar ook aandacht aan besteden samen met de cijfers van het CBS. Over het punt van discriminatie heb ik het in dit artikel al gehad. Volgens mij is het effect niet groot omdat ik niet zo zie dat een Turk minder zou worden gediscrimineerd dan een Marokkaan. Je ziet in figuur 9.1 ook een verschil tussen Surinamers en Antillianen.

  Ik heb meer dan 35 jaar ervaring met marokkanen en ik moet zeggebn dat het vaak niet meevalt. Kan ook aan mij liggen, maar ik vind dat van degene die ik ken er toch wel veel zijn die zich maar al te makkelijk en te vaak een slachtofferrol laten aanmeten. Ik heb cursussen gegeven aan werklozen en vaak was de houding van ik kom toch niet aan het werk want ik ben een allochtoon. Ik wierp dan altijd tegen dat het inderdaad moeilijk is, maar dat 85% wel een baan heeft. Vaak bleek dan dat ze het zo nooit gezien hadden.

 3. Pingback: Wat heb ik van wie? « It's a small world after all

 4. Wim Bosschaart

  Ik wou dat er geen criminelen meer waren dan was het ook veel beter maar ja ze zijn er ze zelen ook wel blijf een . wat heb aan oom criminel te zijn toch ookheel maal niks je maakt het allen maar moeijk voor je zelf en ook voor andere mensen . Dit wilde ik even zegen want ik zelf hand ook criminel kennen woorden . Maar dat ben ik dus niet ge woorden . Ik het vroegrer ook een kut leven tot mijn 45 jaar . En nu geef ik mijn zelf veel liefde al drie jaar en ik blijf daar mee door gaan want ik wel geen terg weg hebben naar mijn kut leven . Nu ben ik voor de vierde jaar bezif ook meet liefde te geven voor mijn zelf en andere mensen en ook moet ik leren oom mensen te vertrouwen want daar ben ik ook niet goed is oom dat te doen . Dus 1-1-2013 gebruik ik ook voor meer lefde en daar stop ik niet mee ook .

  De criminelen hebben geen ge voel voor hen zelf een ook niet voor de mede mens . Ze sluiten hen zelf op in het lichaam en ook geestelijk af sluiten . Criminelen weten niet eens wat noor maal leven is wat dat hebben ze noord ge leert te doen . Ik went ook wat op sluiten in van je zelf naar andere mensen toe . Ja kut toch zo leven als criminel . En noch echer is de mensen die er veel last hebben van criminelen . Ik ben blij wat ik nu heb ge zegt hier ik hoop dat het ook niet erg vind dat ik die cijfers ook geen antwoord op geef oom dat dat niet wil ik wel dat de criminelen een eens gaan stopen met criminel te zijn .

  O ja ik wil ook geen gezeur over mijn schijf een hebben . Dan weten jullie dat ook dat ik het niet beter ken dan dit . Want er zijn al zo veel mensen die mijn schijf niet goed vinden in niet kennen lezen . Ja het heeft niks met het onderwerp te maak een maar ik zeg het toch maar even er bij .

 5. hmemet

  mensen, jullie mogen kletsen wat jullie willen vanuit jullie vinex-wijk, feit is dat marokkanen een anti-westerse houding hebbenm voortvloeiende uit de islam. als jullie nou eens een paar avonden NIET geil gaan facbooken (tijdverspilling!!!) en de koran en hadith gaan bestuderen (tm mohammed’s opdracht niet-moslims op elke manier te bestrijden en tegen te werken in het kader vd de jihad) dan zullen jullie begrijpen waarom ze zo zijn. En geen kutsmoes aub over achterstandssituatie, want de straatarme geimporteerde chinezen b.v. DOEN DAT SOORT SHIT NIET! Wij zijn kafirs voro de marokkanen. Google maar op de term, ontwetenden! Van ons mag gestolen worden, onze vrouwen zijin hoeren die je mag roven (hadith). En wat je ook doet, als moslim ben je altijd beter dan een niet-moslim! want je bent de ware gelovige! Google op soera 9:5 en van daar verder……wake up! stop met politiek correct wishful thinking!!!! Get real!

 6. Pingback: Welkom in Eurabia II - De Protocollen van de Wijzen van Mekka — C L O S E R

 7. Pingback: Anti-Islam; het nieuwe antisemitisme |

 8. Mark

  Flip wakker worden! Onder welke steen kom jij vandaan? De wereld is veranderd. Je bent in de jaren ’60 blijven hangen met jouw gedachtes.

 9. FreierFriese

  Ik heb me net even door de Duitse statistiek geworstelt… Ben namelijk Duitser. Maar geinteresseerd in het Marokanen problem en Wilders en zo. Dus hier goede nieuws voor de Duitsers. *IronieON* Minder Nederlanders = minder criminaliteit (!?). *IronieOFF* Want: In 2012 kwamen in Duitsland op 100 Duitsers 2,17 verdachten. Op 100 Nederlanders in Duitsland maar rond 4,2 verdachten met nederlandse nationaliteit (nederlandse verdachten al naar beneden gecorrigeerd: zonder cannabis-delicten!!!). En ik denk, dat die in Duitsland levenden nederlanders meer op de duitse autochtone bevolking lijken (aantal kinderen, inkomen,…).
  Dus Nederlanders zijn in Duitsland twee keer vaker verdachte van een delict als de duitse autochtone bevolking.
  Cijfers uit 2012 : Bundesamt für Statistik en Polizeiliche Kriminalitätsstatistik PKS beim Bundeskriminalamt.

  Overigens: die cijfers zijn ten erste correct. Maar u kunt het verschil tussen nederlanders en duitsers wel verklaren: want de PKS-statistiek telt ook niet in Duitsland wonende Nederlanders mee. Dus is het niet goed, om alle delicten met nederlandse verdachten alleen in Duitsland levende nederlanders toe te rekenen. En criminelen zijn vaak mobiel (Nederland en Duitsland delen een gemeenzame grens…)! Dat betekent: er komen warschijnlijk Duitsers naar Nederland om “illegal business” te doen en ook Nederlanders naar Duitsland. Dus, maakt de nederlandse statistiek een verschil tussen ingezetene marokanen en marokanse “toeristen”?

 10. Julia

  Interessant Flip.

  Zou je deze berekeningen eens kunnen doen voor een stad als Amsterdam of Utrecht? Het is goed dat je hebt gecorrigeerd voor leeftijdsverdeling, anders vertekent die inderdaad de cijfers. Ik verwacht echter dat de cijfers ook anders uitvallen als je alleen kijkt naar de populatie in een grote stad (met al haar verlokkingen en problemen).

  In dit geval minder ‘voordelig’ om het zo maar uit te drukken.

 11. vandyke Post author

  @FreierFriese Sorry voor de late reactie want ik zie je commentaar nu pas. Interessante cijfers, maar misschien zijn het wel Nederlandse allochtonen met een Nederlands paspoort.
  Je hebt natuurlijk overal dat je inwoners in een land hebt van een bepaalde nationaliteit en bezoekers van die bepaalde nationaliteit.
  De cijfers hierboven, zoals je zelf al gemerkt hebt, gaan over inwoners.

 12. vandyke Post author

  Dank voor je commentaar Julia.
  Het is inderdaad waar dat er een factor stad is. Stedelingen plegen gemiddeld meer strafbare feiten dan plattelanders. Althans ze krijgen meer processen verbaal.
  Ook laagopgeleiden worden vaker gepakt. Hoger opgeleiden worden bv bankier en roven ongestraft het land leeg. Ook het inkomen van de ouders speelt een belangrijke rol.

  Om met die factoren te kunnen rekenen zouden in de cijfers van het CBS bijvoorbeeld woonplaats ten tijde van het delict en opleidingsniveau. Die cijfers levert het CBS niet, maar er worden wel berekeningen gemaakt zowel door het CBS als door het SCP.
  Als je corrigeert voor al die factoren dan kom je op een 2-3x hogere criminaliteit van Marokkanen en Antilianen.
  Zie http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/A1B765EE-5130-481A-A826-2DCCD89F81C9/0/2012b61pub.pdf
  Punt 7.2.1

 13. sgr

  Zelfs al is de conclusie ‘maar’ 2-3x vaker… dan hebben we het nog steeds over meer dan een factor verschil! Niet gaan doen alsof dat niet significant is. Je hebt op elke mogeljike manier je best gedaan om het cijfer om laag te krijgen (ik kan namelijk ook best tegenargumenten verzinnen) en nog steeds is kom je op meer dan het dubbele aantal uit. Hoezo is dat positief?

 14. sgr

  Oh.. en @FreierFriese; dat hogere aantal Nederlandse verdachten… heb je het dan over mensen met een Nederlands paspoort? Waarschijnlijk. Dat zegt dan namelijk niet echt wat over allochtone of autochtone Nederlanders, en da’s nou juist het punt in de discussie 😉

 15. Bassie

  Ja het dingetje is met verdachten dat ze het niet gedaan zouden hebben, maar ook dat ze het juist wel gedaan kunnen hebben, speculatie op boeven dan wel vriendjes, het maakt mij niet uit, liever bij een kunstmatige aanvoer van de bevolkings groei door migratie, zou ik me me niet crimineel gedragen. Jezelf te rade gaan waar het mis gaat. Je crimineel opstellen en anti gezag is een keus, bij verdachtmaking is het bewijs doorslaggevend. Over goed gedrag, wat zijn de procenten daarvan? Of de Nederlanders op ramptocht in Marokko.

Leave a Reply