De nieuwste migratiecijfers: komen uit Zuid-Europa de nieuwe gastarbeiders?

Veel informatie over de nieuwste cijfers over 2012 van het CBS: migratie uit de EU totaal, Oost-Europese landen, westers en niet-westers. EU inclusief Nederland vergeleken met landen daarbuiten.
De krimp van de aantallen Turken en Marokkanen, Antillianen en Surinamers in ons land die in die landen zijn geboren. Vier moslimlanden waar veel asielzoekers vandaan kwamen, maar waarvan nu de netto-immigratie nog maar 1000 mensen is. De Syriërs. De Polen. Migratie uit Zuid-Europa en een twijfelachtig artikel daarover in de NRC met een Telegraafkop. Natuurlijk vergeet ik ook mijn goede vrienden van de Dagelijkse Standaard niet die dagelijks de autochtone bevolking ophitst tegen allochtonen.
Er is heel veel nieuws in de nieuwste migratiecijfers, maar die je niet leest in krant want het staat niet in een persbericht van het CBS.

Inhoud
Inleiding
1. EU, Polen
2. EU (incl. Nederland) en derdelanden
3. Westers, niet-westers en Nederland.
4. Italië, Portugal, Spanje en Griekenland.
5. Syrië
6. Marokko en Turkije
7. Suriname en de (voormalige) Nederlandse Antillen
8. De vier grote asiellanden
Conclusie


Inleiding
In dit artikel van afgelopen donderdag, Record emigratie uit onvrede? Loopt Nederland leeg? kwam ik met de nieuwste –voorlopige*- cijfers over de migratie in 2012. Ik behandelde daarin –naast de Telegraaf en andere foute artikelen in de Dagelijkse Standaard- ook de totale migratie, de migratie naar continent, die van mensen geboren in Nederland en ook nog wat over herkomstgroepen. Dit artikel is voor een deel daarop een vervolg. Sommige informatie in dit stuk heb ik nog niet eerder zo gepresenteerd.
Zie verder de inhoudsopgave. Zoals al aangegeven zijn de cijfers over 2012 voorlopig* en moeten daarop niet te absoluut worden benaderd. Bij de paragrafen 3 en 4 heb ik wel een correctie gemaakt voor onbekend*
Er zijn veel manieren om de migratie te laten zien. In dit stuk presenteer ik enkele nieuwe manieren. Vorm enkele interessante landen samen (zie inhoudsopgave) en vergelijk. Naast de nieuwe cijfers is het doel ook om nieuwe invalshoeken te geven. Dé migratie bestaat niet: er zijn altijd nuanceringen te geven, altijd nieuwe benaderingen. Helaas wordt er heel veel desinformatie gegeven waarvan een voorbeeld uit de NRC en de Dagelijkse Standaard. Die laatste maakt het -zoals gewoonlijk- wel heel erg bont.

Terug naar inhoudsopgave


1. EU, Polen

f11

Opmerkelijk is dat de immigratie uit de EU hoog blijft ondanks de economische crisis: in 2012 daalde de immigratie nauwelijks. De vraag die ik mij hierbij stel of het echt wel nieuwe mensen zijn of dat het mensen zijn die al in eerdere jaren naar ons land zijn gekomen,maar zich nu pas laten inschrijven. De emigratie blijft maar stijgen, hetgeen logisch is op grond van de grote aantallen immigranten de afgelopen jaren en de gestegen werkloosheid in 2012. Het migratiesaldo is daardoor wel duidelijk gedaald.
Figuur 12 geeft de cijfers uit de ‘oude’ EU-landen.
f12

Duidelijke stijging immigratie én emigratie van de landen van de ‘oude EU’, waardoor het saldo ietsjes is gedaald. Straks behandel ik nog de enkele Zuid-Europese landen apart.
In figuur 13 de Oost-Europese cijfers:
f13

De immigratie is in 2012 ietsjes gedaald t.o.v. 2011, maar de emigratie is wel duidelijk toegenomen. Gedeeltelijk zal die hoge emigratie te maken hebben met de crisis, maar de hoge immigratie van de afgelopen jaren speelt zeker ook een rol.
Nog even apart de Polen:
13p

In december 2003 ging de Tweede Kamer unaniem akkoord met de toetreding van Polen en andere Oost-Europese landen tot de EU. Sindsdien is het hard gegaan. De immigratie steeg snel en vervolgens kwam ook de emigratie op gang. In 2012 daalde de immigratie iets, maar de emigratie steeg behoorlijk en is nu voor het eerst meer dan 50% van de emigratie. Gelet op de economische ontwikkelingen is te verwachten dat de immigratie verder zal dalen en de emigratie zal stijgen.

Terug naar inhoudsopgave


2. EU (incl. Nederland) en derdelanden

In figuur 14 eens een keer een andere benadering: de EU inclusief mensen geboren in Nederland (dus autochtonen en 2e generatie allochtonen). Tevens derdelanden. Derdelanden moet niet verward worden met het verouderderde begrip derdewereldlanden. Derdelanden zijn alle landen buiten de EU. Dus ook VS, Noorwegen, Australië, Rusland etc.

f14

In 2001 was de immigratie uit derdelanden 89.000 en de emigratie 29.000 hetgeen dus een netto-immigratie opleverde van maar liefst 60.000. In 2012 was die immigratie 63.000, de emigratie 51.000 hetgeen een saldo opleverde van 12.000 en dat is 48.000, 80%, minder.
In 2007 overtrof voor het eerst de immigratie uit EU-landen die van derdelanden.
De EU inclusief Nederland kende altijd een negatief saldo en dat komt doordat er in een jaar meer mensen geboren in Nederland (autochtonen en 2de generatie allochtonen) vertrekken dan dat er terugkomen en dat wordt niet gecompenseerd door netto-immigratie uit de overige EU-landen. Door het openstellen van de arbeidsmarkt voor Oost-Europeanen veranderde dat in een positief saldo, maar door de crisis zijn dat nog maar 1.000 mensen in 2012.

Het is te verwachten dat in 2013 mede door de aanhouden crisis er weer meer EU-onderdanen geboren buiten Nederland zullen vertrekken en ook de immigratie zal dalen.

In 2012 was er nog een totaal postief saldo van 13.000 en dat was al een daling van 17.000 tov het jaar daarvoor. Het zou mij niet verbazen als 2013 een negatief totaal saldo zal tellen en dat ondanks dat ik denk dat er niet veel meer autochtonen zullen vertrekken dan afgelopen jaar. De 2e generatie zit nu al op een hoog niveau (hun vertrekoverschot was de afgelopen drie jaar al groter dan dat van autochtonen).

Terug naar inhoudsopgave


3. Westers, niet-westers en Nederland.

De klassieke verdeling: westers en niet-westers, maar steeds minder toepasselijk door de enorme vooruitgang die de ‘derdewereld’ de afgelopen jaren heeft bereikt. Nederland er ook bijgezet om het plaatje compleet te maken.

f15

De toename van de westerse immigratie komt natuurlijk door Oost-Europa. In 2003 telden we 36.000 westerse immigranten, afgelopen jaar waren dat er 82.000. Hun emigratie steeg ook fors: van 29.000 naar 59.000. Door die gestegen immigratie was het -record – saldo ‘slechts’  31.000 in 2011. Dit jaar is het saldo gedaald naar 23.000 westerse immigranten (zonder die in Nederland geboren).

Ik heb al vaker betoogd dat niet zozeer de gedaalde immigratie zo kenmerkend is voor de verandering van de migratie van mensen geboren in een niet-westers land –dus wat je wel soms hoort dat die immigratie niets meer voorstelt is iets waar ik het niet mee eens ben, maar met name de sterk gestegen emigratie van die groep (artikel) en de sterk veranderde reden van immigratie (artikel). Het is eigenlijk zeer verbazend die ontwikkeling: de immigratie van NW is de afgelopen 5 jaar met 20% gedaald t.o.v. 10 jaar daarvoor (1998 t/m 2002), de emigratie is met 2/3 gestegen en het migratiesaldo is daardoor meer dan  gehalveerd. Het afgelopen jaar versterkt die trend: tegenover 47.000 (was in 2011 52.000)  immigranten stonden 39.000 (36.000) emigranten en dat leverde een saldo op van 9.000 (17.000) mensen (alles afgerond natuurlijk). Die 39.000 is met 80% van de immigratie bijzonder hoog, maar we hebben de afgelopen 10 jaar zelfs al jaren gehad dat de emigratie hoger was dan de emigratie zoals in de grafiek is te zien. Die hoge emigratie noopt het CBS er toe om elke keer weer de prognose van de retourmigratie van niet-westerse allochtonen te verhogen. Het CBS verwacht in de laatste prognose dat van iedere 3 immigranten er 2 weer zullen vertrekken.

Geboorteland Nederland heb ik al uitvoerig behandeld in deel I oa in deze paragraaf:  de afgelopen drie jaar is de meerderheid van het vertrekoverschot van mensen in Nederland geboren 2e generatie allochtoon.

Terug naar inhoudsopgave


4. Italië, Portugal, Spanje en Griekenland.
Kop in de NRC van 11 december j.l. over bijna 2 pagina’s:

De nieuwe gastarbeiders komen weer uit het zuiden

Daarin onder andere een grafiek met (uitsluitend) de immigratie van Spanjaarden, Italianen, Grieken en Portugezen tot en met 2011. Griekenland zit helaas niet in de tijdelijke cijfers van het CBS van 2012, maar het CBS heeft wel een saldo gegeven van die 4 landen over 2012: ruim 4.000. Figuur 16a laat de migratie zien zoals de NRC die v.a. 2005 presenteerde:

f16_a_b

Dat loopt aardig op. Opmerkelijk is dat Portugal de afgelopen jaren gelijk blijft. Wat ik mij altijd afvraag bij dit soort figuren: hoe zit het nu met de emigratie? Dus in het rechter figuur b ook de emigratie erbij. Die emigratie is aanzienlijk. In 2011 waren er iets meer dan 10.000 immigranten uit die 4 landen en bijna 6.500 emigranten. Tegenover iedere 3 komers staan er dus 2 vertrekkers. De totale netto-immigratie van de vier landen samen is dus gelijk aan de immigratie van alleen Spanje, oftwel de emigratie van de vier landen is gelijk aan de immigratie van Portugal, Italië en Griekenland. Alleen het plaatje laten zien met de immigratie is daarom misleidend en ik  vraag me dan ook af of niet eerst de kop is verzonnen bij de NRC om daar vervolgens passend plaatje bij te maken.

Deze grafiek van het CBS uit dit persbericht spreekt boekdelen:

CBS

Dat rode lijntje dat je dus iets omhoog ziet lopen is dus waar de NRC een megakop voor over heeft. Triest.

Onder de kop De Volgende Vloedgolf schreef ene Hannibal eind augustus vorig jaar een artikel  op de website van de Dagelijkse Standaard waaruit ik het volgende citeer:

Dagelijks melden zij (Spaanse ambassade FvD) ongeveer honderd landgenoten aan bij de verschillende vestigingen van de Nederlandse belastingdienst.
Dagelijks, dus.
Mij is niet bekend of al deze mensen alleen komen, maar laten we uitgaan van gezinnen met één kind. Bij een constante stroom komt dat neer op 25.000 maal 3 = 75.000 Spanjaarden per jaar.

Weer een fraai voorbeeld ophitsen van misschien wel de grootste leugensite van Nederland.

Totaal kwamen er 4.000 mensen geboren in Spanje hierheen, vertrokken er 2.500 en dat geeft een saldo van 1.500 in 2012.

Hier nog een plaatje met het de totale migratie uit de vier landen. De immi- en emigratie van 2012 kan ik dus nog niet geven.
f16_c
Er zijn zeker ontwikkelingen en het is zeker de moeite waard om die nauw te volgen, maar om nu ooooohhhhh te roepen.

Terug naar inhoudsopgave


5. Syrië
Van de landen van de Arabische Lente geeft het CBS alleen voorlopige cijfers van Syrië.
f17
De immigratie van mensen uit Syrië is met ruim 200 mensen in 2012 duidelijk gestegen t.o.v. 2011. Het percentage asielzoekers zal vermoedelijk hoog zijn. Nu is het zo met asielzoekers dat zijn pas worden ingeschreven in het bevolkingsregister als zij een verblijfsvergunning krijgen of na 6 maanden. Er kunnen er dus nog in de pijplijn zitten. Het wachten is op cijfers van de IND.
Wat opvalt in het figuur is het geringe aantal emigranten. Vanaf 1995 waren er totaal bijna 7.000 immigranten geboren in Syrië, maar daar staan net 1.900 tegenover. Slechts iets meer dan een kwart dus.

Terug naar inhoudsopgave


6. Marokko en Turkije
f`18
Sterk gedaalde immigratie en sterk gestegen emigratie heeft tot gevolg gehad dat het plaatje van de migratie heel anders is geworden de afgelopen tien jaar. In het afgelopen jaar zijn we weer bijna op 0 uitgekomen. Als je je ook nog bedenkt dat er ook nog migratie is van de 2e generatie, betekenen deze cijfers dat er weer een negatief migratiesaldo –meer vertrekkers dan komers- zal zijn voor Turkse en Marokaanse allochtonen als geheel.

Terug naar inhoudsopgave


 7. Suriname en de (voormalige) Nederlandse Antillen.
In figuur 19 geboorteland Suriname:
f19
Bij Surinamers is het saldo in 2012 weer negatief geworden net als in 2005 en 2006. Mogelijk komt het hoge aantal emigranten ook doordat de groep die geboren is in Suriname in ons land flink op leeftijd is en misschien dat zij in oude dag in de warmte willen slijten. Zal ik eens een keer moet uitzoeken. Dat zou ook kunnen gelden voor Antilianen.

f20

Als je kijkt naar nog verder terug dan zie je een duidelijke relatie tussen het werkloosheidsniveau in Nederland en de migratie van Antillianen: bij weinig werkloosheid toenemende immigratie en bij stijgende werkloosheid meer emigratie. Het saldo is daardoor in 2012 bijna nul geworden.

Terug naar inhoudsopgave


8. De vier grote asiellanden

Afghanistan, Iran, Irak en Somalië hebben de afgelopen 20 jaar voor veel immigratie gezorgd.

f21

Totaal kwamen er 155.000 mensen uit die landen, vertrokken er 66.000 en dat geeft een saldo van 89.000. Het is duidelijk uit het figuur dat de immigratie voornamelijk in de vorige eeuw en begin van deze eeuw heeft plaatsgevonden. De belangrijkste oorzaak van de daling is de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet in 2001 (artikel, artikel). De stijging naar 2009 kwam door de instelling van de categorale bescherming door Verdonk in 2005 voor Irakezen en Somaliërs. De daling komt weer doordat Albayrak die eind 2008 en mei 2009 weer ophief.

De afgelopen 10 jaar was de immigratie totaal 62.000, de emigratie 46.000 en dat resulteert in een saldo van 16.000.

Het is ook nog even aardig om te kijken hoeveel asielaanvragen voor die hele groep staat geboekt: Van 1994 t/m 2011 zijn er door mensen uit die landen totaal 172.000 asielverzoeken ingediend.

Figuur 22 laat de bevolkingsontwikkeling laten zien:

f22

Op 1 januari 1996 waren er totaal 46.500 mensen van de groep en dat waren er op 1 januari 2003 110.000. Op 1 januari 1012 waren het er 125.000.  Daarnaast heb je natuurlijk ook de 2e generatie. Binnenkort verwacht ik een update van de migratietabellen van allochtonen en dan zal ik uitvoerig ingaan op de migratie van heel veel verschillende herkomstgroepen en landen met tientallen tabellen. Ook van de 2e generatie.

Terug naar inhoudsopgave


Conclusie en samenvatting
De immigratie is gedaald, de emigratie is gestegen en dat is slecht nieuws voor ons land. De migratiestromen (los van asielzoekers) vormen een thermometer voor de stand van de Nederlandse economie. Alleen uit Zuid-Europa zien we een toename van het migratiesaldo naar ruim 4.000, maar dat blijft nog ver weg van een sensationele á la Telegraaf kop in de NRC dat de nieuwe gastarbeider uit Zuid-Europa komt. De immigratie uit de EU (zonder NL) als geheel is iets gedaald, maar de emigratie is duidelijk gestegen hetgeen een lager migratiesaldo van 19.000 opleverd. Er vertrokken 18.000 mensen meer mensen geboren uit ons land dan dat er weer terugkwamen. Overigens is het merendeel van die 18.000 2e generatie allochtoon.

Niet-westerse immigratie is gedaald en de emigratie gestegen waardoor het saldo is gehalveerd naar 9.000. Het aantal asielzoekers dat ingeschreven wordt bij het bevolkingsregister en het aantal dat weer vertrekt uit vier belangrijke asiellanden, Afghanistan, Somalië, Iran en Iran, houdt zich bijna in evenwicht en zou dit nieuwe jaar best wel eens negatief kunnen worden.
De immigratie en emigratie van mensen geboren in Turkije en Marokko houdt elkaar in evenwicht. Dat betekent dat de bevolkingsgroep in aantal vorig jaar is gekrompen.

De verwachting is voor dit jaar ongunstig: weer minder immigratie en meer emigratie.

Bronnen
Excel-file met alle bronnen en berekeningen van deel 1 en deel 2

Leesvoer
Verdubbelt het aantal moslims in Nederland iedere 12 jaar?
De Massamisleiding van de PVV

 

* De cijfers zijn nog voorlopig. De totaal telling klopt vermoedelijk wel maar van de immigranten is op dit ogenblik van 2.732 nog niet officieel bekend in welk land zij geboren zijn. Van de emigranten zijn dat er 1.681 Die onbekenden zijn wel in de totaal tellingen opgenomen, maar –uiteraard- niet in de verdere splitsing naar bijvoorbeeld continenten en (groepen van) landen. In mijn tekst zie je daarom wat vaker een beetje vagere termen als bijna en ongeveer.
Hanteer daarom de cijfers niet te absoluut. Ondanks die voorbehouden geven de cijfers toch een zeer goede indicatie welke kant het in 2012 is opgegaan.

Ik heb toch een correctie toegepast en voor onbekend in 2012 zowel voor de immigratie als emigratie.  50% gaat naar niet westers, 50% naar westers, 75% naar derdelanden en 25% naar de EU-landen. Dit voorkomt dat de cijfers iets te laag zijn voor 2012. De totaal cijfers in het eerste deel hebben daar geen last van. Voor de landen en landengroepen heb ik niet gecorrigeerd. De correctie zit daarom alleen in de paragrafen 2 en 3.

In de tabel van het CBS zit niet Canada alhoewel die wel nodig is voor het berekenen van westers/niet-westers. Ik heb voor Canada daarom voor 2012 de cijfers van 2011 genomen.

 

1 thought on “De nieuwste migratiecijfers: komen uit Zuid-Europa de nieuwe gastarbeiders?

  1. Donutz

    Als puntje bij paaltje komt zal menig inwoner naar migratie kijken op de manier “wat kost het, wat leverd het ons op? ” in sociaal en economisch opzicht. Maar dat wordt wel wat lastig uit te zoeken, economische impact valt nog wel redelijk goed vast te stellen en doe je het uitgebreid dan zou je met een dik rapport van de diverse directe en indirecte economische aspecten eindigen (jammer dat de kamer hier niet aan wil..). Sociale gevolgen zijn natuurlijk nog lastiger en dan kom je ook in het subjectieve terecht (bijvoorbeeld: is het erg als een kerkgebouw heropend wordt in naam van een ander geloof?). Ik las de CPB rapporten van de afgelopen paar jaar met plezier (oa over Chinezen en daarvoor een over voornamelijk klassieke migranten groepen). Nu nog eentje die dieper in gaat op alle migranten groepen die hier in noemenswaardige aantallen heen komen de laatste jaren. De verandering in herkomstland en sociaal-econimische achtergrond blijft nog vaak onderbelicht… als migratie al op tafelkomt dan gaat het al snel weer over “kansloze importbruiden” en “banen stelende Polen en wat Spanjaarden die jagen op uitkeringen”

Leave a Reply