Record emigratie uit onvrede? Loopt Nederland leeg?

 De emigratie is flink gestegen naar een all time high van 142.772. De immigratie is gedaald in 2012 naar 155.701. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerde voorlopige* cijfers van de migratie van het CBS over het afgelopen jaar. In dit artikel een nader onderzoek naar de vandaag verschenen CBS-cijfers en de dubieuze berichtgeving in de Telegraaf -en andere media- eerder dit jaar.  De conclusie luidt dat de Telegraaf alles verzonnen heeft wat zij heeft opgeschreven en dat het blog de Dagelijkse Standaard (en anderen) daar nog een schepje bovenop doet.


Inhoud
Inleiding
1. Totaal migratie
2. Migratie uitgesplitst naar continent.
3. Geboorteland Nederland
4. Herkomstgroep
5. % geboorteland Nederland en herkomstgroep
6. Onvrede met politieke klimaat?
7. Waarheen emigreert men?
8. Emigreren hoogopgeleiden?
9. NOS
10. De Dagelijkse Standaard
11. CBS ontkent
Conclusie


Inleiding
‘Nederlanders emigreren massaal’ kopte de Telegraaf op 21 januari jl, die blijkbaar al het totaal cijfer van het CBS al had gekregen (wat dus achteraf niet waaar blijkt te zijn).‘In 2012 verlieten volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek per dag 395 personen ons land uit onvrede met het politieke klimaat, de dramatische gevolgen van de economische crisis en verharding in de samenleving,’ vervolgt de krant van Wakker Nederland. ‘In totaal vertrokken er 144.175 definitief’, schrijft Spitsnieuws. ‘‘CBS: meer ontevreden Nederlanders emigreren,’ meldt Elsevier op grond van het Telegraaf artikel. Uiteraard blijven de gereformeerden dan niet achter.  Sommige blogs gaan nog verder:  Steeds meer hard werkenden, productieve Nederlanders keren hun vaderland de rug toe,’ aldus dit blog.
De kop in de papieren versie op de voorpagina (!) van de Telegraaf is overigens:

Meer emigratie uit onvrede.

Nederland loopt leeg

Vrijwel alle reacties op de sites maken het duidelijk: Henk en Ingrid vertrekken massaal (en natuurlijk komen er alleen maar kanslozen voor terug, maar daar heeft de Telegraaf het niet over), maar wat is er nu werkelijk aan de hand?

Je kan immigratie en emigratie op verschillende manieren bekijken, zoals ik in dit blog heb  uitgelegd. Nederlander kan je dan ook op twee manieren gebruiken: inwoner van Nederland of iemand met de Nederlandse nationaliteit. De volgende uitspraak is dan ook juist: er waren op 1 januari 2012  786.057 Nederlanders geen Nederlander. Rechts bedoelt vaak met Nederlander autochtoon –en zo begrijpt het merendeel van de reageerders het artikel ook, maar in die betekenis zal je van het CBS nooit cijfers zien. Als het goed is dan maak je direct duidelijk of je het nu over Nederlandse nationaliteit hebt of over inwoners van Nederland.  Zijn de nieuwe cijfers dan naar nationaliteit of herkomstgroep? Nee hoor, het zijn cijfers over geboorteland. Geboorteland zegt niets over de nationaliteit van iemand en heeft, als je in het buitenland bent geboren, alleen te maken met herkomstgroepering als de migrant tenminste een ouder heeft die in het buitenland is geboren: de migrant is dan immers (1ste generatie) allochtoon. Als je het dan hebt over dat er Nederlanders emigreren dan moet je dus bedoelen inwoners van Nederland en dat kunnen dus ook buitenlanders (niet in bezit Nederlandse nationaliteit) zijn en allochtonen.

Iedere maand publiceert het CBS voorlopige* cijfers over die migratie naar geboorteland. Dit is die tabel met alle jaarcijfers. Meestal pas rondom mei komen de definitieve cijfers. Waarschijnlijk zullen de totaal cijfers niet meer veranderen, maar wel de details*. Naar herkomstgroep zijn er –op dit moment- alleen cijfers t/m 2010, maar het CBS heeft vandaag in een toelichting wel iets over gezegd, waarover straks meer.

Laten we om te beginnen de nieuwe cijfers eens nader bekijken.

Terug naar inhoudsopgave


1. Totaal migratie
Figuur 1 laat de totale migratie zien vanaf 1995.

f1

De immigratie is behoorlijk gedaald in 2012 van 163.000 in 2011 naar 156.00 in 2012, een daling van 4%. Die 163.000 was in 2011 een record. De emigratie, in negatieve getallen weergegeven,  is flink gestegen van 133.000 in 2011 naar 143.000 in 2012. Dat is stijging van 7%. Nog nooit was de emigratie zo groot.
Het migratiesaldo, rode lijn, was in 2011 30.000 en dat is door die lagere immigratie en hogere emigratie gedaald naar 13.000 in 2012. Een daling van 57 %. De stijging van de emigratie was te verwachten door de toegenomen immigratie de afgelopen jaren en de economische crisis.
In ieder geval blijkt uit de cijfers dat er geen sprake is van een leegloop van Nederland, zoals de Telegraaf beweert: deze eeuw immigreerden er t/m 2012 1.659.000, emigreerde er 1.475.000 en dat geeft een migratiesaldo (netto-immigratie) van 184.000. Dat zijn gemiddeld per jaar 128.000 immigranten, 113.000 emigranten en een saldo van 14.000.

Terug naar inhoudsopgave


2. Migratie uitgesplitst naar continent.
Zoals uit figuur 2a blijkt is het grootste contigent immigranten afkomstig uit de geboortelanden van Europa en Nederland zelf (die laatste zijn dus ooit eerder geëmigreerd).  Van de immigranten zijn er in 2012 27.000, 18%, geboren in Nederland. In 2011 was die immigratie nog 28.500.

2a

Uit de rest van Europa kwam in 2012 met 75.000 zielen bijna de helft van alle immigranten en dat is wat minder dan 2011. Uit geheel Europa komt dus tegenwoordig 2/3 van alle immigranten. Uit Azië komen de laatste jaren veel immigranten om te studeren en te werken (kennismigranten).  De immigratie uit Afrika is weer fors aan het dalen na de piek in 2009 door Somalische asielzoekers. Opgemerkt moet dus worden dat er dus blijkbaar geen spoor is te zien van de door onheilsprofeten voorspelde massa-immigratie uit Afrika, mede dankzij de Arabische Lente. De twee landen waar de meeste immigranten uit Amerika vandaan komen zijn de VS en de (voormalige) Nederlandse Antillen, maar ook de immigratie uit Amerika is iets gedaald. Voor de volledigheid ook Oceanië erbij gezet, maar de immigratie van mensen geboren in Nieuw Zeeland, Australië en enkele andere landen uit die regio is met 1.300 niet groot.

De emigratie (figuur 2B) van mensen geboren in Nederland is na de piek in 2006 (59.000) behoorlijk gedaald en is in 2011 weer iets opgelopen naar 46.000. Afgelopen jaar is dat weer gedaald met 1.500.

2b

De emigratie van de rest van Europa is fors gestegen en heeft die van mensen geboren in Nederland in aantal inmiddels overtroffen. De emigratie van Afrikanen is licht gestegen en mensen geboren in het continent Amerika vertrokken ook meer. Het aantal emigranten geboren in Azië was in 2011 17.500 en is ongeveer gelijk gebleven..

Kortom: van alle groepen hierboven is de emigratie gestegen of gelijk gebleven, behalve die dus van zij die in Nederland zijn geboren.

De immigratie – emigratie  geeft het migratiesaldo zoals te zien is in figuur 2C.

2c

Zoals te verwachten is dat van mensen geboren in Nederland negatief: er vertrokken dus meer mensen dan dat er terug kwamen.  Doordat de immigratie meer is verminderd dan de emigratie is in 2012 het saldo iets meer in de min gekomen: -18.300 In 2011 was dat nog -17.500.  In 2006 was die netto-emigratie nog 36.000.

Door de gestegen emigratie van de rest van Europa is hun saldo flink gedaald naar ongeveer 21.000 en dat is een 9.000 minder. Ook het migratiesaldo van Afrika is behoorlijk gedaald en is in 2012 op ongeveer 1.000 uitgekomen.  Dat was meer dan 4.000. Ook het saldo uit Amerika en Azië is iets gedaald.

De conclusie die we uit deze cijfers kunnen trekken is dat de emigratie is gestegen doordat er meer mensen zijn vertrokken die in het buitenland zijn geboren. Dat zijn vrijwel allemaal allochtonen. De volgende twee paragrafen gaat dieper in op de groep geboren in Nederland.

Terug naar inhoudsopgave


3. Geboorteland Nederland
Figuur 3 geeft de migratie van mensen geboren in Nederland.

f3

Als buitenlanders immigreren dan emigreert ook weer een deel: het overgrote deel zelfs. Dat gebeurt ook bij mensen geboren in Nederland die emigreren: iets meer dan de helft keert weer terug. In het begin van deze eeuw liep hun emigratie behoorlijk op naar een hoogtepunt in 2006 van 59.000. Daarna daalde dat weer naar 40.000 in 2009 om daarna weer wat te stijgen naar 46.000 in 2011. Mede door die hogere emigratie liep daarna de immigratie (die zijn dus eerder geëmigreerd) ook op naar 28.000 de laatste jaren, maar economische omstandigheden in het buitenland speelden mogelijk ook een rol. In 2012 is dus volgens de voorlopige cijfers de immigratie iets teruggelopen. Het (negatieve) migratiesaldo was flink opgelopen in 2006 naar -36.000, maar dat is inmiddels weer gehalveerd.

Zijn deze migranten nu allemaal autochtoon? Zeker niet en daarom in de volgende paragraaf de migratie naar herkomstgroep.

Terug naar inhoudsopgave


4. Herkomstgroep
Ik had al aangegeven dat Nederlander vaak in de betekenis van autochtoon wordt gebruikt. De definitie van autochtoon is dat beide ouders in Nederland zijn geboren. Een autochtoon kan dus ook in het buitenland zijn geboren. Een aantal van die autochtonen emigreert naar ons land (denk aan een 1.500 per jaar) en daarvan emigreert ook weer een deel (mij niet bekend hoeveel) uit ons land. Daarnaast hebben we ook de 2e generatie allochtonen: tenminste een ouder geboren in het buitenland en zelf geboren in Nederland.
Geboorteland speelt een zeer belangrijke rol bij het bepalen van de herkomst, maar is dus zeker niet hetzelfde. De figuren 4 en 5 geeft de migratie weer naar herkomstgroep autochtoon en 2e generatie allochtoon:
f4_5
Helaas, zoals ik al heb aangegeven, slechts t/m 2010. Het  linkerfiguur is dat van autochtonen. In 2006 bereikte hun emigratie een hoogtepunt: vermoedelijk het hoogste aantal sinds de jaren vijftig, daarna daalde de emigratie snel. Aangezien de immigratie de laatste jaren ook steeg –als effect op de gestegen emigratie daarvoor- is het migratiesaldo dramatisch gedaald: van 23.000 netto vertrekkers in 2006 naar nog maar 5.000 in 2010. Die 5.000 is 0,04% van de autochtone bevolking. Gemiddeld was de netto-emigratie per jaar sinds 1996 0,1% van de autochtonen bevolking (artikel, met dit figuur).

Het rechter figuur geeft de migratie van de tweede generatie: we zien hetzelfde patroon als bij autochtonen. In 2006 een hoogtepunt van 18.000 emigranten tegenover slechts 5.000 retourmigranten hetgeen een saldo van -13.000 geeft.

Het jaar 2010 is zeer opmerkelijk: met -7.000 vertrokken er netto meer 2e generatie allochtonen dan autochtonen.

Alhoewel er bijna 8x zoveel autochtonen zijn dan 2e generatie allochtonen is de emigratie van autochtonen slechts 3x zoveel. Tweede generatie allochtonen emigreren dus, op dit moment, 2,5 keer vaker.

Hoe zien 2011 en 2012 eruit? We hadden bij geboorteland al gezien dat 2011 een hogere emigratie telde van mensen geboren in Nederland. Er zal dus een hoger aantal emigranten te zien zijn of bij de autochtonen of bij de 2e generatie of bij beide. 2012 telt dus een zelfde aantal emigranten, maar de verdeling kan natuurlijk veranderen.

Dit stuk hierboven had ik al geschreven voordat het CBS vandaag met de toelichting kwam. In die toelichting besteeddde het CBS -tot mijn verrassing- ook aandacht aan herkomstgroep:

In 2012 vertrokken per saldo 10 duizend tweedegeneratieallochtonen naar het buitenland, 1,5 duizend meer dan in 2011.
Daarnaast vertrokken per saldo bijna 8 duizend autochtonen, bijna evenveel als in 2011.

Ook in 2011 en 2012 vertrokken er netto dus meer 2e generatie allochtonen dan autochtonen.

 
Terug naar inhoudsopgave


5. % geboorteland Nederland en herkomstgroep.
Het is interessant om nog even een figuur te laten zien welke aandelen geboorteland Nederland, autochtonen en de 2e generatie hebben in de totale emigratie:

f6

Het aandeel geboorteland Nederland was begin deze eeuw bijna de helft, maar is nu gedaald naar een derde. Het aandeel autochtonen was bijna 40% en is nu minder dan een kwart (dat geld dus ook voor 2011 en 2012, zie onderaan vorig punt). Het aandeel 2e generatie begeeft zich tussen de 11% en 14%.

Terug naar inhoudsopgave


6. Onvrede met politieke klimaat?
Heeft het CBS gezegd dat de emigratie in 2012 komt door ‘onvrede met het politieke klimaat, de dramatische gevolgen van de economische crisis en verharding in de samenleving’, zoals de Telegaaf beweert? Er zijn niet zoveel studies naar emigratiereden. Dat komt doordat het zo lastig vragen is aan iemand die ons land heeft verlaten waarom hij is weggegaan. Toch zijn er wel enkele: het CBS heeft in 2008 gevraagd aan mensen in Nederland of ze zouden willen emigreren en waarom dan wel. De voornaamste reden was voor de ruimte, rust, stilte of natuur en op de tweede plaats werk.CBS

In de papieren Telegraaf wordt ene Tom Bey, directeur van een emigratiebeurs die eens per jaar wordt gehouden, geciteerd: ‘Als gevolg van de crisis en de maatregelen die het kabinet hebben genomen, denkt ruim 3% (500.000 Nederlanders) er serieus over na om te vertrekken en het geluk elders te zoeken.

Die uitspraak zien we gedeeltelijk al eerder terug in 2011 van de emigratiebeurs:

Emibeurs_twitter

Wat heeft ‘het kabinet’ –daarmee impliceer je toch het huidige kabinet?- er dan mee te maken als je 2011 al hetzelfde riep? Toen regeerde de PVV overigens.

We hebben ook al gezien dat er nu al veel meer dan 100.000 inwoners van ons land emigreren. Overigens kan ik geen onderzoek vinden waar dat aantal van 500.000 wordt genoemd. Wel 700.000 door het CBS in het onderzoek en dan begrijpen we waar die 500.000 vandaan komt: 700.000 – 2x 100.000 of zo. Consequent zou zijn om de onzin voort te zetten naar 300.000 nu. Uiteraard werkt de migratie niet zo en als je nu een onderzoek zou doen dan zou je best op meer dan 700.000 kunnen uitkomen. Er is altijd een meer avontuurlijk deel van de bevolking dat graag eens over de grenzen kijkt. Er schijnt zelfs een emigratie mutatie op een gen te zijn, las ik in National Geografic. Bovendien denkt men er nu vaker aan omdat de economische omstandigheden minder zijn.

In dat stuk van het CBS staat ook:

‘Allochtonen hebben vaker plannen om te emigreren dan autochtonen. Van de allochtone mannen die in Nederland zijn geboren, wil 18 procent tijdelijk of voorgoed in het buitenland gaan wonen. Bij de autochtone mannen is dat 7 procent. Het aandeel vrouwen met emigratieplannen is beduidend lager, maar ligt onder allochtonen twee keer zo hoog als onder autochtonen.

Er is een groot verschil bestaat tussen willen en kunnen en daadwerkelijk doen (blijkbaar is dat voor sommigen moeilijk te vatten). Als je de cijfers van de werkelijke emigratie beziet dan is het percentage allochtonen dat vertrekt duidelijk hoger van allochtonen dan van autochtonen zoals punt 6 laat zien.

Dat weer terugkomen van geëmigreerden blijkt ook uit dit citaat van het CBS-stuk:

‘Van de mensen met emigratieplannen denkt ruim één op de drie zeker terug te keren naar Nederland. Eén op de vijf keert misschien terug. Vooral jongeren vertrekken tijdelijk naar het buitenland. Van de 18-29-jarigen denkt drie kwart zeker of misschien terug te gaan naar Nederland. Jongeren emigreren vaak om te studeren of te werken, vooral naar Australië of de Verenigde Staten.

Prima! Doen! Dat een aantal jongeren en tijdje ervaring opdoen in het buitenland is uitstekend voor ons land.

Conclusie: het lijkt mij duidelijk dat door  Bey flink wat onzin wordt verteld. De Telegraaf had natuurlijk zijn beweringen moeten verifiëren.

Terug naar inhoudsopgave


7. Waarheen emigreert men?
Vooral Duitsland, België en Engeland zijn volgens het CBS nog steeds de populairste emigratielanden,’ staat in de Telegraaf. Dat klopt: een belangrijk deel, resp. 12%, 10% en 8%, van de vertrekkers vestigen zich, al jaren, in de ons omringende landen, vaak net over de grens, maar er is wel een maar aan die cijfers: we weten alleen van mensen die zich officieel hebben laten uitschrijven naar welk land men vertrekt. Van 25% van de emigranten weten we dat niet (administratieve afvoeringen).Van de autochtonen weten we van minder dan 10% niet waar ze naar toe gaan, maar van de allochtonen is dat een derde. Juist autochtonen gaan vaak naar onze buurlanden terwijl we van allochtonen kunnen verwachten dat zij meestal naar hun herkomstland gaan.  Dit vertekent de cijfers wat. Ik zal nog een keer een blog wijden aan die vertrekcijfers.De Scandinavische landen zijn duidelijk in opmars, weet de Telegraaf ons nog te melden. Figuur 8 laat zien de officiële emigratie naar de Scandinavische landen van mensen geboren in Nederland.

f8

De rode lijn geeft de totale emigratie ‘exclusief administratieve correcties’. We zien inderdaad een stijging over de langere termijn, maar de cijfers zijn wel hoger geweest rond 2007. Noorwegen en vooral Zweden zijn het populairst. Niet ten onrechtte misschien want het percentage immigranten van mensen geboren in Nederland die vanuit die landen weer hierheen verhuizen zijn voor Denemarken en Finland hoger. Zweden, Finland en Denemarken behoren tot de EU, maar EU-onderdanen mogen op grond van een verdrag zich wel vestigen in Noorwegen (hetzelfde geldt overigens ook voor IJsland, Zwitserland en Lichtenstijn). Uiteraard mogen de onderdanen van die landen zich ook hier vestigen.

Op het totaal aantal officiële emigranten bedraagt de emigratie van mensen geboren in Nederland naar Scandinavië 1,5%, als het allemaal autochtonen zijn die daarheen verhuizen dan kom je op een kleine 4%.

Fijn dan dat de Telegraaf dit grote nieuws ons op voorpagina laat weten.

Terug naar inhoudsopgave


8. Hoogopgeleiden emigreren. Ook beweert Bey dat ‘veel ZZP’ers, zoals medisch specialisten, consultants, vaklieden zoeken hun heil in het buitenland.’ Het sprookje van de braindrain wordt weer opgevoerd. Bekend thema van rechts. Zie bijvoorbeeld hier om te zien hoe PVV-Kamerlid Sietse Fritsma miskleunt. Dat er hoogopgeleiden vertrekken en dat dat bij autochtonen wat meer is dan het gemiddelde, klopt, maar zoals ik in dit artikel aantoon stelt het maar bitter weinig voor en dat kan je natuurlijk ook al afleiden aan punt 4.

Terug naar inhoudsopgave


9. NOS
Precies hetzelfde geknoei met ‘Nederlanders’ deed afgelopen augustus de NOS (artikel). In de tekst heeft de NOS de inmiddels een aantal wijzigingen aangebracht (zie de commentaren bij mijn artikel).Net als de Telegraaf, nam de NOS interpretaties van de cijfers door een commerciële bedrijf voor waar aan. Figuren als Bey en Dalhuisen hebben er een financieel belang bij om de emigratie van autochtonen zo groot mogelijk voor te stellen. Ik vind dan ook nogal merkwaardig dat de Telegraaf partner is van de Emigratiebeurs. Vindt de Telegraaf het dan zo fantastisch dat mensen ons land verlaten? Of wordt de Telegraaf betaald door de Emigratiebeurs? Zie ook punt 11.

Update 17/02 De NOS besteedde aandacht aan de emigratiebeurs op op 9 februari. Opnieuw hetzelfde: Nederlanders en geen enkele melding dat meer dan 3/4 allochtoon is. 500.000 willen emigreren en 150.000 doen dat werkelijk.

Terug naar inhoudsopgave


10. De Dagelijkse Standaard
Ik linkte in het begin al naar dit blog door Michiel van der Galien bij de Dagelijkse Standaard. ‘Vanwege Rutte II,’ staat er ook in de kop. Rutte II is aangetreden op 5 november 2012 en dit zijn de emigratiecijfers per maand.

f9

Als er al sprake is van kabinetsbeleid die de emigratie bevorderd dan moet je kijken naar het kabinet met de PVV Rutte I want die had gemiddeld nog meer emigranten dan Balkenende IV met de PvdA. Alleen allochtonen met weinig binding met ons land en ook nog een thuisbasis in een ander land, vertrekken van de ene op de andere dag. Dat geldt natuurlijk niet voor bijvoorbeeld autochtonen. Leuk is de verwijzing in het DS-artikel naar deze column van de baas van DS Joshua Livestro in Buitenhof uit 2007. Ook die trekt conclusies zonder onderzoek. Hij haalt Albayrak aan: ‘“Emigratie? Geen probleem”, verklaarde het kabinet deze week bij monde van staatssecretaris Albayrak. “In een democratische rechtsstaat is het niet aan de overheid onderdanen te beperken in hun bewegingsvrijheid.”’ Gelijk heeft ze natuurlijk. Van Galien maakt daarvan:  ‘Staatssecretaris Albayrak zei toendertijd dat ze het geen enkel probleem vond dat productieve Nederlanders hun land massaal ontvluchtten.’
Kenmerkend voor DS. Of het nu hun sterblogger en beroepscharlatan Joost Niemöller is, die rustig beweert dat de emigratie niets voorstelt (punt 1) en hier een jaar geleden ook al eenzelfde leugenachtig verhaal afsteekt.  Of bijvoorbeeld ook deze twee artikelen waar de schrijver geboorteland en herkomstgroep maar door elkaar haalt omdat het blijkbaar leukere cijfers oplevert en uiterst dubieuze grafiekjes produceert zoals ik hier en hier heb aangetoond. Recentelijk zijn de grafiekjes verwijderd uit de artikelen en dat is natuurlijk ook merkwaardig. De schrijver van beide artikelen is echter niet de minste maar niemand minder dan Hans Roodenburg, de belangrijkste schrijver van  het vaak geciteerde CPB-rapport uit 2003 over de kosten van de immigratie van niet-westerse allochtonen.

De muur die de PVV om Nederland wil bouwen is mogelijk niet alleen bedoelt om buitenlanders buiten te houden, maar ook om autochtonen binnen te houden, als ik de DS’ers goed begrijp.

 

Opmerkelijk is ook dat nog geen half jaar geleden n.a.v. het NOS-artikel  een andere DS-kanjer een artikel plaatste met de kop ‘Steeds meer Nederlanders emigreren’ waarin precies dezelfde ‘fouten’ worden gemaakt als in het artikel van Van Galien. Grappig is dat daarin wel staat autochtoon/allochtoon en dat er ook niet-Nederlanders emigreren, maar die stukjes zijn er echter later bijgezet zoals ook uit de reacties  valt op te maken. Niettemin: Van Galien had dat dus mee kunnen nemen. Hij zou echter eens bij Niemöller in de leer moeten gaan hoe je een goed leugenachtig verhaal opzet want vergeleken deze meester is Van Galien slechts een prutser, maar dat maakt voor het gros van de DS-reageerder niet uit moet ik toegeven.

Een jaar geleden publiceerde Niemöller al dit stuk vol dezelfde onzin.

Conclusie: de Dagelijkse Standaard is een brok leugens en bedrog en denk maar niet dat dat zich beperkt tot de migratie.

Terug naar inhoudsopgave


11. CBS ontkent
Desgevraagd ontkent het CBS dat er cijfers zijn over de reden van emigratie over 2012. Het CBS, laat de woordvoerder mij weten, kan geen cijfers verstrekken die er niet zijn. De cijfers van Bey van de migratiebeurs zijn misschien wel juist, maar hebben dan alleen betrekking op de bezoekers van de migratiebeurs van 2012 en dat waren er 10.000 en die zullen echt niet allemaal remigreren. Die bezoekers zijn natuurlijk ook niet een dwarsdoorsnee van de emigrant. Zij zijn autochtoon en hoogopgeleid. Een remigrerende Pool of Marokkaan komt niet op die beurs.Dat wordt allemaal niet duidelijk gemaakt in het artikel.

Zelfs het totaal cijfer waar de Telegraaf mee komt blijkt dus niet afkomstig van het CBS.

Terug naar inhoudsopgave

Conclusie
Een schoolvoorbeeld van slechte journalistiek van de Telegraaf. Er is niets aan het verhaal dat klopt. Het CBS ontkent dat zij gezegd hebben dat de recordemigratie ‘uit onvrede met het politieke klimaat, de dramatische gevolgen van de economische crisis en verharding in de samenleving’ is ontstaan. Simpelweg omdat daar geen onderzoek naar is gedaan afgelopen jaar.
Ik dacht eerst dat er maar één ding klopte aan het Telegraafartikel en dat is het totaal emigratiecijfer van144.175, maar vandaag blijkt dat ze gewoon de cijfers t/m november gedeeld hebben door 11 en vermenigvulgigd met 12. In werkelijkheid was de emigratie 142.772, die natuurlijk niet allemaal definitief vertrekken, zoals Spitsnieuws schrijft. Ook verzonnen. Dat geldt zeker niet voor autochtonen want daarvan komt meer dan de helft weer terug. Tweederde van de emiganten is 1ste generatie allochtoon en nog geen kwart is tegenwoordig autochtoon. Gemiddeld sinds 1995 vertrokken er per jaar maar 13.000 autochtonen definitief. Dat is slechts 0,1% van de autochtone bevolking. In 2010 was hun netto-emigratie 5,5 duizend en dat was in 2011 ongeveer 8.000 net als in 2012.  Een andere groep in Nederland geboren, de 2 generatie allochtonen, had netto in 2010 zelfs meer emigranten dan de autochtonen en dat was ook zo in 2011 en 2011. De stijging van de emigratie in 2012 komt waarschijnlijk geheel door allochtonen en dat komt vrijwel zeker door de daling van de werkgelegenheid in Nederland. Toch vreemd want ze kwamen toch allemaal hier voor de uitkeringen, horen we altijd? Waarom gaan ze dan weg?
Het is dan vrijwel altijd dat de migratie in de media veel somberder wordt voorgesteld, zoals in het Telegraafartikel, dan dat het in werkelijkheid is. Als een Pool of Marokkaan immigreert schreeuwt men moord en brand, maar als een Pool of Marokkaan vertrekt dan schreeuwen ze net zo hard. Met dit soort berichtgeving wordt een toch al manisch-depressief volk nog verder de put ingepraat en denk maar niet dat dat alleen gebeurt door de rechtse pers. De kwaliteit van het artikel in de Telegraaf is allerbelabberdst. Waarom worden zulk soort artikelen geschreven? Je controleert een verhaal toch? Dat is toch les 1 van de journalistieke school? Je verzint toch geen uitspraken van een instatie als het CBS, tenzij je er natuurlijk -terecht- op speculeert dat een club als het CBS toch niet zal protesteren en de rest van de pers,  die toch ook niets van de migratie snapt, zal zeker ook niet reageren. De Telegraaf echter blijkt echter partner te zijn van een emigratiebeurs die geld verdient om Henk & Ingrid het land uit te helpen. Wat vindt rechts daar wel niet van dat hun landelijke sufferdje dat doet? Ik ben regelmatig voor heel wat minder een landverrader genoemd.

Bronnen en vervolg:
Over enkele dagen kom ik met een aantal details over bv Westers, Niet-westers, Oost-Europa, Zuid-Europa. Turken, Marokkanen etc. Ik zal dan tevens linken naar het excel-file met alle bronnen en berekeningen.
Update: het vervolgartikel:
De nieuwste migratiecijfers: komen uit Zuid-Europa de nieuwe gastarbeiders?

Terug naar inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen:
Sietse Fritsma stelt goede vragen
Opmerkelijk Positieve Emigratiecijfers
Sterke stijging emigratie van mensen geboren buiten Nederland.
Revolutie in migratieland. Records worden gebroken. Niet-westers verliest zwaar terrein.

*De cijfers zijn nog voorlopig. De totaal telling klopt vermoedelijk wel –edit 10-2-14 dat blijkt niet juist: de immigratie was in 2012 158.000 en de emigratie 144.000. Het saldo komt dan uit op 14.000– maar van de immigranten is op dit ogenblik van 2.732 nog niet officieel bekend in welk land zij geboren zijn. Van de emigranten zijn dat er 1.681 Die onbekenden zijn wel in de totaal tellingen opgenomen, maar –uiteraard- niet in de verdere splitsing naar bijvoorbeeld continenten en (groepen van) landen. In mijn tekst zie je daarom wat vaker een beetje vagere termen als bijna en ongeveer.
Hanteer daarom de cijfers niet te absoluut. Ondanks die voorbehouden geven de cijfers toch een zeer goede indicatie welke kant het in 2012 is opgegaan.

 

7 thoughts on “Record emigratie uit onvrede? Loopt Nederland leeg?

 1. Katoen

  Een hoop woorden maar je zegt het zelf al:

  “Nog nooit was de emigratie zo groot.”

  Verder doe je zelf precies hetzelfde wat de Telegraaf doet; naar een van te voren bepaalde conclusie toewerken.

  Als er in 10 jaar tijd ruim anderhalf miljoen mensen vertrekken en dat enkel door immigratie wordt gecompenseerd, al dan niet uit europa, dan wordt de culturele homogeniteit minder.

  Laat ons anders eens weten hoeveel Nederlanders tot de 3e generatie er in het buitenland zijn, dat zijn er inmiddels vele, vele miljoenen, maar daar horen we dan gek genoeg nooit wat over; mensen worden wel degelijk stelselmatig het land uit gejaagd of gepest.

 2. vandyke Post author

  @Katoen Dank voor je reactie.

  Wat bedoel je met Nederlanders? Nederlandse nationaliteit? Ik geloof dat er iets van 600.000 in buitenland wonen. Je hoort er overigens genoeg van hoor. Kijk maar op de diverse websites als het over migratie gaat dan worden die overspoeld door Nederlanders die allemaal moeten vertellen hoe slecht het in NL is.

  Ik probeer met mijn cijfers duidelijk te maken dat er geen sprake van is dat er 140.000 Nederlanders (=autochtonen) ons land hebben verlaten. Het grootste deel is 1ste generatie allochtoon dat ons land weer verlaat.

  Als je vindt dat ik naar een conclusie toewerk dan moet je maar eens precies aanduiden wat er niet goed is. Nu is het een losse kreet.

 3. Donutz

  1,4 miljoen autochtonen die vertrokken over 10 jaar? Als ik naar de staafdiagram kijk met migratiesaldo van autochtonen tussen 2000 en 2010 kom ik uit op (10+12+16+17+18+22+23+20+15+6+5=) 164 duizend autochtonen die per saldo vertrokken zijn uit Nederland… Kijk ik naar het saldo op basis van geboorteland dan kom ik uit op (14+16+22+26+28+34+36+31+24+12+13+17+18=) 291 duizend mensen die emigreerde in de periode 2000 t/m 2012. Kijk ik naar het gehele migratiesaldo van 2000 t/m 2012 dan kom ik uit om een (54+51+24+26+34+33+30+13-16-27-31=)191 duizend iwnoners per saldo erbij. Dus hoe kom je er bij dat er 1,4 miljoen Nederlanders/autochtonen vertrokken? Geen zin om terugkeerende inwoners/Nederlanders/autochtonen mee te tellen? Weg is weg?

  @Flip: Dat de journalisten/media nog steeds blunderen zal jouw ook wel niets meer verbazen. Ik heb vorig jaar nod diverse media aangeschreven, nooit enig reactie gehad MUV Elsevier en de fout (de term Nederlanders gebruiken ipv de term inwoners van Nederland) corrigeerde maar nu dus wéér fout doen. Bij de Telegraaf zijn de misschien met zichzelf in de war… Als je het zo leest dan zijn in 2012 en 2011 meer en meer (hoog opgeleide, autochtonen) Nederlanders ons land ontvlucht, grotendeels ten tijde van het kabinet Rutte 1… oftewel mensen ontvluchte het VV&CDA + PVV coalitie? Dat zal dan wel een rampzalig kabinet zijn geweest die mensen wegjoeg?? En ik maar denken dat de Telegraaf in zijn nopjes was met Rutte I.

  Wellicht moeten de heren en dames ‘journalisten’ zich maar beperken tot knippen en plakken van CBS persberichten als men toch de lui/laks/dom is om cijfers en begrippen te checken.

 4. Dudley

  Wat ik heel sterk in jouw conclusie naar voren vind komen is dat de cijfers dus niet kloppen want het gaat om emigratie van voornamelijk eerste generatie allochtonen en niet de ‘echte’ nederlanders oftewel de autochtonen. Daartussenin plaats je de tweede generatie allochtonen waartoe ik mijzelf beschouw. Wat ik heel opmerkelijk vind is het gemak waarmee je de verontrustende berichtgeving weerlegt met een rationele onderbouwing omdat het dus toch maar om allochtonen gaat. Flipke je lijkt mij een intelligente vent. Ieder succesvol kennisland creëert een gunstig klimaat voor kenniswerkers en hoogopgeleiden net als Nederland. Mijn ouders bijvoorbeeld zijn naar nederland gekomen en hebben na hun studie bijgedragen aan de nederlandse economie. Hun 5 kinderen inclusief ikzelf hebben dit ook gedaan. Wij hebben gestudeerd gewerkt geconsumeerd en belasting betaald net als iedere autochtoon. De nuancering die jij aanbrengt op het artikel van de Telegraaf is puur cijfermatig en geeft daardoor goed weer wat er werkelijk gaande is. De eerste generatie allochtonen blijft niet meer in Nederland. Dat is zeker 2/3 deel van het totaal. Maar onderschat niet de impact op de ontwikkeling in het land van herkomst. Die neemt toe. Als mijn ouders destijds waren geremigreerd dan hadden ze hun kennis en ervaring in Suriname gedeeld en zouden wij als kinderen ook sneller remigreren om hetzelfde te doen vanwege een gunstiger klimaat. De autochtone nederlanders vinden sneller toegang tot Suriname via onze generatie en nut de extra mogelijkheden uit. Vooral jonge hoogopgeleide studenten (5000 per jaar enin toenemend aantal). Het mes snijdt dus aan twee kanten. Enerzijds neemt de groep remigrerende tweede derde generatie allochtonen dus toe en anderzijds schept dat dus een gunstiger klimaat voor emigrerende autochtonen in het land van herkomst van allochtonen. Nederland vergrijst. Zorgkosten nemen toeen pensioenen zijn straks onbetaalbaar. Ik denk dat je de demografische statistieken niet kunt loskoppelen van sociologische – en sociaal economische ontwikkelingen. Doe ons allen een plezier en voorzie ons met jouw statistiek inzicht en talent van statistieken met causale verbanden.

 5. vandyke Post author

  Dank voor je reactie Dudley

  Je legt mij heel wat in de mond ook wat betreft mijn intenties.

  Er wordt heel wat verzonnen omtrent de migratiecijfers. Alle media nemen dat over, de een erger dan de ander. De tegengeluiden die je hoort gaan over de toonzetting van de extremisten, maar de ‘feiten’ worden nauwelijks betwist.
  Ik ben een van de weinige in dit land die poogt om de echte cijfers boven water te krijgen.
  Voortdurend toon ik aan dat de cijfers waar men mee komt over de ‘massa-immigratie’ van kansarmen/moslims (en de massale emigratie van het beste van Nederland -waarmee men bedoelt autochtonen) echt wel meevalt.

  (Extreem-)rechts is ronduit racistisch. Om hun racisme te rechtvaardigen wordt er van alles verzonnen over de immigratie en emigratie. Ik stel dat aan de kaak. Niets meer niets minder.

 6. Pingback: mensen NL spuugzat , meer dan 100.000 mensen per jaar zoeken hun heil ergens anders

 7. vanhetgoor

  Er zijn kleine leugens, er zijn grote leugens en er zijn statistieken. Met een beetje fantasie kun je uit statistische gegevens van alles destilleren. Het komt wel eens voor dat De Telegraaf ergens een beetje naast zit, maar die krant is dan ook amusement voor de mensen die niet naar het rijksmuseum en het concertgebouw gaan. Persoonlijk zou ik daar nog niet dood gevonden willen worden, maar dat terzijde.

  Statistieken zijn er om een reeds ingenomen standpunt kracht bij te zetten, dat doe ik en velen met mij. De cijfers zijn dus daarom niet interessant maar wel de reden waarom die cijfers gepresenteerd worden, dus wat iemand er mee wil zeggen!

  Ik merkte zo hier een daar een sneer en dat mag. (overigens, noem eens één PVV-minister of -staatssecretaris) Maar cijfers worden steeds weer geïnterpreteerd, iedereen heeft zijn eigen reden, dat is persoonlijk en individueel. Ik sta ook in statistieken, maar ik voel mij daar niet thuis omdat het op een hoop gooien van mensen voorbij gaat aan alles wat iemand uniek maakt. Heel misschien, en nu druk ik mij voorzichtig uit, zouden cijfers en statistieken iets meer gezien worden voor wat het is, namelijk de grootste gemene deler, globale gegevens waar iedereen mee kan uitspoken wat hij op dat moment wil verkondigen.

Leave a Reply