De migratie-onzin van Thierry Baudet ontleed

Historicus, jurist Thierry Baudet heeft een boek geschreven: Oikofobie, de angst voor het eigene. In dit artikel geeft hij een toelichting op zijn boek. In Trouw is ondertussen gehakt gemaakt van het werk, laat  Dick Mantel op Republiek Allochtonia zien dat er weinig van deugt, schrijft Jona Lendering een goed stuk op Frontaal Naakt en laat ook van Rijsbergen op Joop.nl zien waar Baudet voor staat.
Ik doe hier een factcheck over wat hij schrijft over de ‘massa-immigratie’ en moet constateren dat het van een bedroevend niveau is. Nog erger dan het werk van Joost Niemöller.


Inhoud
1. Inleiding
2. De gezinsmigratie is de schuld van Den Uyl
3. We krijgen nog veel meer immigratie
4. Immigratie en emigratie
5. De goede gaan weg en de slechte komen
6. De vergrijzingsgolf van allochtonen
7. Conclusies

(Toegevoegd 21-05-2015 Zie ook dit artikel over Baudet in Scicilië)

1. Inleiding
In zijn boek klaagt Baudet erover dat in Nederland een aantal feiten over het debat over de immigratie maar niet helder worden.  Joost Niemöller, aldus Baudet, deed in zijn boek Het Immigratietaboe een poging tot opheldering. Hij noemt het werk van Niemöller een ‘indrukwekkende prestatie. Vooral omdat Niemöller erin slaagt duidelijke conclusies te trekken’.
Ben je dus goed omdat je duidelijke conclusies trekt of gaat het om de inhoud? Laten we eens naar de inhoud kijken:

Terug naar inhoudsopgave


2. De gezinsmigratie is de schuld van Den Uyl
Baudet: ‘Hij –Niemöller FvD–  reconstrueert de ministerraden in de jaren zeventig –toen besloten werd dat gastarbeiders zich permanent mochten vestigen en zelfs hun echtgenotes kinderen mochten laten overkomen (…).

Ik constateer drie fouten in deze ene zin:

1.  Er zijn de afgelopen tijd  twee belangrijke schrijfsters geweest die de immigratie hebben onderzocht in het kader van hun promotie: Tesseltje de Lange met haar indrukwekkende boek Staat, markt en migrant en Saskia Bonjour met haar,  niet minder doorwrocht, Grens en gezin.  Beide schrijfsters hebben o.a. de verslagen van de ministerraad uitgeplozen. Het boek van De Lange, helaas niet online, behandelt voornamelijk de arbeidsmigratie en Bonjour, gelukkig wel online, de gezinsmigratie. Niemöller besteedt ruim aandacht aan het boek van De Lange, maar, vreemd genoeg, geen woord aan dat van Bonjour. Dat verklaart Niemöllers geringe aandacht voor de gezinsmigratie, terwijl die nu juist tot voor enkele jaren geleden de belangrijkste immigratiereden was. Dat maakt, naast duizenden andere tekortkomingen, zijn boek sowieso al onvolledig. Uit niets blijkt echter dat Niemöller zelf de verslagen heeft geraadpleegd: hij citeert De Lange, maar in het boek van De Lange staat echt niet dat het de schuld van Den Uyl is.

2.  Het besluit dat gastarbeiders mochten blijven is de facto al veel eerder genomen omdat zij in aanmerking konden komen voor een permanente verblijfsvergunning, een permanente arbeidsvergunning en zelfs naturalisatie. Dit alles na 5 jaar verblijf. Die wettelijke regelingen bestonden al lang voor de jaren zeventig (De Lange blz. 200).

3. In 1955 besloot het kabinet Drees (PvdA/christenen):  gezinshereniging verboden voor arbeidsmigranten. In 1960 kabinet de Quay (christenen/VVD): gezinshereniging toegestaan voor eeg-burgers en hetzelfde kabinet in 1961: gezinshereniging toegestaan voor niet-eeg-burgers (Bonjour blz. 359).

Niemöller schrijft dan wel dat het kabinet Den Uyl de gezinsmigratie op gang liet komen (blz. 43), maar geeft helemaal geen bron en dat is opmerkelijk want vaak geeft Niemöller wel een bron … die al te vaak niet klopt.
De feiten in figuur 1 laten wat anders zien:
f1
Bron: CBS
De groei (immigratie – emigratie – sterfte) van het aantal vrouwen van de 1ste generatie geboren in Turkije laat een aardig beeld zien van wat er werkelijk gebeurd is. Op 1 januari 1972 waren er 3.964 vrouwen geboren in Turkije, die vrijwel allemaal in kader van de gezinsmigratie naar ons land zijn gekomen.  Dat jaar kwamen er 3.270  bij en in 1973, het jaar dat in mei het kabinet Den Uyl aantrad,  4.239.  De belangrijkste maatregelen van Den Uyl waren dat homo’s en vrouwen (meer) gelijkgesteld werden met mannen (Bonjour blz 360). Misschien dat Baudet dat wel erg vindt, maar tot veel extra immigratie leidde dat vermoedelijk niet. Wat wel een veel duidelijker rol speelde was het vrijwel zonder voorwaarden maken van de gezinsmigratie in 1978 door het kabinet Van Agt/ Wiegel (CDA/VVD): vluchtelingen en vestigingsvergunninghouders werden vrijgesteld van inkomenseis, tenzij verwijtbaar werkloos (Bonjour blz. 361). In de praktijk overigens was die laatste eis een wassenneus.  Het resultaat was dat in 1980 de toename van het aantal vrouwen een hoogtepunt opleverde met 7.617 mensen. Dan is de toename in 2011 met 72 slechts een schijntje, maar in de afgelopen jaren speelt sterfte door ouderdom een steeds grotere rol bij de 1ste generatie. In 2011 was de netto-immigratie van vrouwen geboren in Turkije 341.

Conclusie bij punt 1: het is 3x onzin wat Baudet beweert en dat allemaal gebaseerd op een losse opmerking zonder enige bron van Niemöller.

Terug naar inhoudsopgave


3. We krijgen nog veel meer immigratie
Baudet schrijft verder over Niemöller: ‘en hij legt uit waardoor de huidige –veelal Europese- wetgeving voor nog veel, veel meer immigratie gaat zorgen.’
In het boek schrijft Niemöller op blz. 15 ‘als er gekeken wordt naar immigratie met aftrek van emigratie zit Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog in een gestaag stijgende lijn, zoals een grafiek van het CPB uit 2003 duidelijk maakt.’
Hier gaat het dus over het migratiesaldo. Met dat punt heb ik  in dit artikel vorig jaar al afgerekend. In het boek legt hij echter niet uit waarom de -door hem verzonnen- komende immigratie stijgende zou zijn.  Op de website Dagelijkse Standaard,  waar Niemöller vaste schrijver is, schreef hij vorig jaar dit artikel en daarin staat: ‘

Gisteren verscheen een nieuwe bijstelling van het CBS, waaruit dit weer afgeleid kon worden. Bekijk daarvoor ook het grafiekje van 2005 tot nu. Daarin zien we: Een gestaag stijgende immigratielijn. Een meer grillig verlopende emigratielijn. Ook grillig verloopt de lijn van de bevolkingsgroei. De constante lijn is die van de stijgende immigratie. Ook bij CBS grafiekjes over een langere periode, bijvoorbeeld vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, zien we deze gestaag stijgende lijn. En de voorspellingen van demografen zijn steevast dat die lijn blijft stijgen.

Het gaat dus om de laatste zin. In een reactie heb ik dit artikel geschreven. Daarin haal ik een grafiek aan uit het artikel waarnaar Niemöller nota bene zelf in zijn stuk naar verwijst:

De prognose is dus helemaal geen constant stijgende immigratie maar een gelijk niveau van een 150.000 en die prognose is nu juist  gemaakt door de demografen die verstand hebben van immigratie. Ook in de meest recente prognose is er sprake van een ongeveer gelijkblijvende immigratie. Het artikel met mijn kritiek heb ik zelfs gezet op de website van de Dagelijkse Standaard in de hoop om een discussie met Niemöller te krijgen. Vergeet het maar. Lees de reacties en huiver. Elders noemt Niemöller mij zelfs een trol, maar met inhoudelijke argumenten komen op mijn kritiek? Niet dus.

Terug naar inhoudsopgave


4. Immigratie en emigratie
Baudet: ‘In totaal kwamen er volgens het CBS de afgelopen vijf jaar 721.000 mensen legaal naar Nederland – gemiddeld zo’n 144.000 per jaar. Daarbij is er een aanzienlijke emigratie geweest –gemiddeld 121.000 per jaar.’  En het al aangehaalde artikel in TPO schrijft hij: ‘Met een gemiddelde van 150.000 immigranten per jaar kunnen we geen sociale cohesie handhaven.

Leuke formulering overigens. Je zou ook kunnen zeggen: 144.000 immigranten gemiddeld per jaar en over 5 jaar 605.000 emigranten – 121.000 per jaar. Wat klinkt meer?
Of mensen nu legaal of niet naar ons land kwamen is niet bekend in de cijfers van het CBS, maar wat we wel weten wanneer iemand in Nederland een immigrant is: zodra iemand langer dan 4 maanden in ons land wil verblijven. Daar zitten dus heel veel mensen bij die hier maar kort verblijven, voor werk, voor studie etc. Echte immigranten zijn dat natuurlijk niet.
Figuur 2 maakt een kleine onderverdeling:
f2
Bron: CBS

Wat we zien is gemiddeld over de periode 2007 t/m 2011 145.000 immigranten, 121.000 emigranten en dat geeft een saldo van 23.000. Van die 145.000 immigranten zijn er 52.000 niet-westers en 71.000 westers. Er zijn dus 123.000 allochtone immigranten en er zijn er 89.000 vertrokken. Dat geeft een positief saldo van 34.000, waarvan 2/3 voor rekening komt van westerse immigranten. Er vertrokken 33.000 autochtonen en er immigreerden er 22.000 hetgeen een saldo geeft van -11.000.
Baudet noemt dit allemaal niet. Hij laat het in het midden. De werkelijkheid is anders dan gesuggereerd: 15% van de immigranten is autochtoon en driekwart van de emigranten is allochtoon. Hoe kan je dan beweren dat je met 150.000 immigranten geen sociale cohesie kan handhaven?

Dat de kennis van de migratie nihil is komt mede door de massamisleiding in de Nederlandse pers. Zie bijvoorbeeld dit artikel over een stukje in de Telegraaf van begin dit jaar.
Zie ook dit artikel waarin ik meer uitleg over de verschillende vormen van migratie. Verder op mijn site veel artikelen over met name de migratie van niet-westerse allochtonen zoals deze. Verder heb ik als extraatje een grafiek gemaakt als figuur 2, maar nu met de periode 1997 t/m 2001 ernaast ter vergelijking en een grafiek met immigratiereden van buitenlanders over dezelfde periodes.

Het alleen geven van de totaal immigratie en emigratie noem ik misleidend omdat je weet dat je daarmee bij de geïndoctrineerde lezer een verkeerd beeld oproept.

Terug naar inhoudsopgave


5. De goede gaan weg en de slechte komen
Baudet (…) de emigranten dikwijls hoger opgeleid en goed geïntegreerd, terwijl de immigranten meestal laagopgeleid zijn en nog niet geïntegreerd.’

Het Nederlandse volk is zo geïndoctrineerd door een bombardement van propaganda de afgelopen jaren vanuit de politiek, en vrijwel de gehele Nederlandse pers, dat iedereen denkt dat er alleen maar steeds meer kansarme buitenlanders binnenkomen en goedopgeleide autochtonen verdwijnen. Niemöller –en in zijn spoor Baudet- profiteert van die onwetendheid.
Ik ga daarop in in mijn kritiek op de beweringen van Niemöller en constateer dat hij geen enkele bron noemt. Integendeel: ik geef een link naar een artikel waaruit nu juist het tegendeel blijkt. Vervolgens herhaalt Niemöller het verhaal en roept dan dat in zijn boek de bewijzen staan, waarop ik  dan graag wil weten welke bladzijde. Dit is wat hij hier schrijft:

Maar wie komen en wie gaan? Hierover bestaan de nodige onderzoeken, waaruit we kunnen concluderen dat het eerder de lager opgeleiden zijn die de Nederlandse verzorgingsstaat binnen komen en dat het de hoger opgeleiden zijn die de Nederlandse verzorgingsstaat uitgaan. Ik ga daar in mijn boek meer uitvoerig op in. Toegegeven: dit onderzoek is nog schaars en de cijfers van het CBS geven nauwelijks uitkomst, omdat men zich daarbij in het geval van immigratie slechts beperkt tot ‘land van herkomst’, en bij emigratie slechts de nationaliteit wordt meegeteld.

Waarop ik in dit stuk antwoord:

Oh ja? Welke onderzoeken zijn dat dan? En geen onderzoeken graag uit de vorige eeuw, maar over de huidige migratie. In het boek ben ik ze niet tegengekomen, maar ik kan wat over het hoofd hebben gezien.  Niemöller geeft toe dat de onderzoeken nog wat schaars zijn (en hier lijkt hij zich toch een beetje van mijn kritiek aan te trekken), maar in zijn boek is hij zeer expliciet:  ‘Het blijken dan vooral hoger opgeleiden te zijn die emigreren, en de lager opgeleiden die immigreren’  (blz. 15, zie ook mijn artikel punt 2 en 3 ).  Daar staat geen enkele nuancering bij en ik kan mij niet herinneren dat ik een nuancering van dit standpunt ben tegengekomen in het boek. Dus gaarne bladzijde(n).

Zoals al gemeld reageert Niemöller niet.
Uit de feiten blijkt opnieuw dat het enkel noemen van de totale migratiecijfers zeer misleidend is. Het is een misleiding die heel veel wordt gebruikt en helaas maar heel weinig wordt weersproken.

Terug naar inhoudsopgave


6. De vergrijzingsgolf van allochtonen
Baudet over de stelling dat immigratie noodzakelijk zou zijn om de vergrijzing hanteerbaar te houden: ‘Die berust op een denkfout, legt Niemöller uit. Zulke immigratie lost het probleem niet op- maar houdt het juist in stand: de immigranten worden immers ook oud, waardoor een nieuwe vergrijzinggolf ontstaat’.

De denkfout van Niemöller berust op een denkfout. Die denkfout –die natuurlijk ook niet van Niemöller zelf is- ontstaat als je kijkt naar de prognoses van het CBS. Daar zie je inderdaad een sterke vergrijzing bij allochtonen. Dat heeft echter sterk te maken met het doorgeslagen allochtoontje/autochtoontje tellen: een in Nederland geboren kind van een 1ste generatie –geboren in het buitenland– allochtoon –tenminste één ouder geboren in het buitenland– is een 2e generatie kind. Als dat kind een kind krijgt met iemand die ook in Nederland is geboren dan is dat kleinkind van de immigrant autochtoon. Die kleinkinderen–ook wel de derde generatie genoemd– worden dus geteld bij de autochtonen. Door dat effect –en dat wordt sterker omdat de 2e generatie nog maar heel weinig partners van buiten de EU haalt– zie je een sterke vergrijzing bij allochtonen en geeft het plaatje van de grijze druk bij autochtonen een gunstiger beeld. Het ligt echter gecompliceerd, want het kindertal van allochtonen is sterk gedaald de afgelopen jaren. Ik kom binnenkort met cijfers in een apart artikel.

Anders dan de andere punten is dit een punt dat Baudet niet echt valt aan te rekenen. Het stond in hetzelfde hoofdstuk als de andere punten en ik kon het toch niet laten liggen.

Terug naar inhoudsopgave


Conclusies
Baudet haalt Niemöller aan omdat het allemaal zo prachtig  in zijn straatje past. Kritiekloos neemt hij het over terwijl even googelen -dan kom je natuurlijk ook mijn stukken tegen- of op zijn minst de bronnen van Niemöller nalopen en je ontmaskert zo de charlatan die Niemöller nu eenmaal is. Bijzonder kwalijk is het te nemen dat hij zelfs propaganda van Niemöller overneemt waar de bronvermelding van ontbreekt.

Het kan allemaal in dit land omdat de kennis over de migratie allerbelabberdst is. Er is geen fatsoenlijke journalist in dit land die verstand heeft van migratie met als gevolg dat er grootst mogelijke onzin in de media verschijnt.

De ‘massa-immigratie’ van Baudet is sowieso massa-onzin omdat het grootste deel van de immigranten ook weer vertrekt uit ons land. Bovendien, als je nadenkt over de definitie van autochtoon, stammen alle Nederlanders af van immigranten. Naar schatting 98% van de Nederlanders heeft tenminste één voorouder die de afgelopen 500 jaar uit het buitenland is gekomen. De namen Baudet en Niemöller lijken daar bijvoorbeeld ook op de wijzen. Een groot deel van de Nederlandse familienamen was al in 1947 van buitenlandse oorsprong. Het Nederlandse volk is een verre van een homogeen volk. We zijn met 17 miljoen en dat is ontstaan uit eeuwenlange migratie. Ik zal absoluut niet ontkennen dat de -noem het ‘massa-‘ voor mij part- immigratie uit de vorige een duidelijke -en niet altijd gunstige- impact heeft gehad. Die migratie is echter sterk veranderd deze eeuw, hetgeen ik zal aantonen in een binnenkort te verschijnen zeer uitvoerig artikel over de geheel foute aannames bij de berekening van de kosten van de niet-westerse immigratie door Nyfer.

Wat bezielt Baudet c.s. in hemelsnaam om zulke leugens te verspreiden? Wat willen ze bereiken? In de afgelopen jaren ben ik kweet niet hoeveel onzin tegengekomen over de migratiecijfers -en heb over vele ook blogs geschreven. Sterker nog: ik heb nog nooit een waarachtig verhaal gelezen. Allemaal overdrijven ze veel tot zeer veel en/of verkopen ze meest aperte leugens. Dit maakt mensen angstig en ontevreden. Bange en ontevreden mensen is natuurlijk voor zowel de mensen die hier al zijn als voor de migranten niet leuk, maar ik denk ook dat het tot een aanzienlijke economische schade lijdt doordat mensen minder vertrouwen in de toekomst hebben.

Baudet hoorde ik een paar weken geleden op de tv zeggen dat er nooit over de immigratie wordt gepraat, of woorden van gelijke strekking. Wat Baudet bedoelt natuurlijk is dat we allemaal als zombies moeten roepen massa-immigratie want in werkelijk is er in Nederland geen ruimte voor een discussie over de feiten. Daarvoor heb je immers kennis nodig en die ontbreekt. Dat is het echte immigratietaboe. Het is daarom zeker dat we nog heel veel van Baudet en zijn massa-onzin zullen horen.

Terug naar inhoudsopgave
 

Update 29-09-2013:
Zie de volgende tweets:

tweet1

Jammer dat Niemoller niet inhoudelijk reageert. Ik ben bereid te discussiëren.

tweet2

Feiten zijn belangrijker dan taalfouten.

tweet3

Ik wacht af rustig af. Kom maar op met de tegenstrijdigheden.

Maart 2015: tot een discussie is het nooit gekomen. Baudet heeft nooit gereageerd. Nog heeft iemand anders ooit een stuk geschreven waarin mijn conclusies worden weerlegd.

6 thoughts on “De migratie-onzin van Thierry Baudet ontleed

 1. Donutz

  Allereerst fijn dat je weer flink aan het schrijven bent geslagen Flip. 🙂
  Het werk van Saskia Bonjour kende ik niet, al lees ik wel alles wat los en vast zit omtrent migratie -in het bijzonder gezinsmigratie- en integratie (stukken van het CBS, CPB, kamerstukken -waar veel onzin valt te vinden- etc.), ik zal het op mijn lees lijst zetten. Dank.

  Eigenlijk wel vreemd dat we zo weinig over gezinsmigratie lezen (het is bijna altijd “de immigratie/immigrant” en “de emigratie/emigrant” met weinig details, misschien dat het woorden Turken/Marokkanen/Polen/Bulgaren valt…), terwijl onderscheid maken tussen migratie types belangrijk is voor het debat evenals onderscheid uit herkomst regio en opleidingsniveau (zodat de lezer een beeld kan vormen of we praten over het stereotype immigrant “alafbeet vroutje uit de woestijn / banen pikkende Polen” over stereotype kennis migranten of alles daar tussen in om in te schatten wat voor mensen met wat voor rugzakje nu hier heen komen en gaan.
  Net als Baudet die over “de immigratie” en “de emigratie” praat. Zolang het niet algemeen bekend is waaruit deze groepen grofweg zijn opgebouwd ben je toch wel verplicht die duidelijk te verschaffen tot zover dat kan. Anders geeft een beeld als “hoge immigratie en emigratie” bij de doorsnee Nederlander toch snel het idee dat er hordes simpele zielen binnen komen en veel rijke, hoog opgleide Nederlanders het land ontvluchten… Net als er lezers zullen zijn die denken “zo er komen dus veel (144.000) buitenlanders maar er gaan er ook weer heel veel weg (121.000) dus blijven er niet zoveel (23.000) hier… “.Wat zonder in te zoomen ook te kort door de bocht is.

  Opvallend dat staafdiagram (figuur 3). Tussen 1972 en 1977 een immigratie van rond de 3.500-4.000 Turkse vrouwen. Daarna komt er ‘plots’ een sterke stijging (op het oog expotentieel) tot en met 1981.Dat zal dan wel aan de regelgeving van Van Agt liggen: al kan er altijd spraken zijn van een korte vertraging: regelgeving dat door een voorgaand kabinet al is voorbereid en onder net nieuw aangetreden kabinet in werking treed of wordt aangenomen. 1 op 1 zeggen “in jaar X hadden we het kabinet van PuntjePuntje, en in de cijfers zie je dan dat…” is dan ook te kort door te bocht. Dan moet je echt inzoomen op de voorgeschiedis van wetten die in werking traden: hoe lang stonden die wetten in de steigers, wanneer waren de resultaten te zien in de praktijk, hoe dachten de partijen in de Kamers over de wet?”. Ik neem aan dat dat ook in de werken van Bonjour en de Lange het geval is met een napluis werk.
  Dan plots een daling tot rond en onder het nul punt (iedereen kon zijn partner laten komen dus na 2 jaar is dat grotendeels geluks, er is dus weinig “import” vraag en er keren zelfs mensen terug om diverse redenen)?). Daarna zien we de immigratie van deze dames schommelen tussen de duizend, en twee duizend (tijdje drie duizend) per jaar. Zijn die schommelingen nog de veklaren door wetgeving (en economsiche omstandigheden: economie op zijn gat dan duikt de immigratie ook omlaag en leeft de emigratie op)?Om vervolgens sinds begin deze eeuw af te flakken tot vrijwel niets.. Maar Henk & Ingrid het ook ervaren betwijfel ik, die kijken nog steeds wat ze op straat zien helaas: ik zie veel hoofddoeken dus er is veel immigratie”. Daar kan weinig tegen op tenzij de media eens op grote schaal uitgebreide aandacht geeft aan de werkelijk migratie cijfers.
  (( In figuur 3 staat een spelfoutje: leftijden ipv leeftijden))

  Toch wel knap dat Baudet en Niemöller een gestaag stijgende lijn zien: laat dan een grafiek zien van immigratie (plus details zoals herkomstland/herkomstgroep/…), emigratie (plus details) en het saldo (saldo’s) tot in hoeverre dat mogelijk is met de CBS cijfers. Of cijfers tot grofweg 2003 gebruiken, terwijl de boeken van 8+ jaar later zijn en er dus veel actuelere gegevens en prognoses zijn die bijvoorbeeld goed laten zien wat de effecten zijn geweest door de Wet Vreemdelingenwet 2000, Inburgeringswet, demografie etc.

  Al met al een teleurstelling dat Baudet niet wat kritscher is geweest bij het zoeken naar bronnen, oogkleppen wellicht? De verleiding is natuurlijk groot om bronnen die bevestigen wat je zelf vermoed als correct als “waar” te bestempelen. Een gemiste kans door gemakkelijk knip en plak werk zonder research, of zal het opzettelijk zijn? Bij Niemöller kan het haast niet anders dan dat laatste zijn of een gevalletje super grote oogkleppen en grauwe bril met slecht afgestelde focus… Onze Joost is sinds kort geen huisschrijver meer voor De Dagelijkse Standaard maar heeft nu zijn eigen site. Het merendeel komt daar, en zo nu en dan een stukje op DDS zo las ik op DDS.

  Alvast veel succes met het stuk over Nijfer, ik kijk er al een tijdje naar uit. Het zou fantastisch zijn als een auteur als Niemöller, Baudet, Roodenburg of een andere “immigratie kriticus” eens het debat zou aan gaan en bijvoorbeeld foutjes of tekort komingen in jouw werk zou weten te vinden. Een soort van second opinion van iemand die er heel anders naar kijkt én daarbij wel objectief is, dat zou hartstikke welkom moeten zijn en met open arme ontvangen. Iemand als Joost valt dan al meteen af… Zou toch mooi zijn als een Baudet of Rodenburg de handschoen wel op zou pakken om de feiten boven tafel te krijgen. Of staan factfinding of feiten bekend maken bij het brede publiek ook bij hen niet voorop?

  Ga zo door Flip!

 2. vandyke Post author

  Dank je voor je reactie Donutz. Ik heb Bonjours werk al eerder genoemd in http://www.flipvandyke.nl/2010/05/de-schuldigen-van-de-massa-immigratie-eindelijk-aan-de-schandpaal/
  Het besluit uit 1978 van Van Agt/Wiegel is hoogstwaarschijnlijk toch echt van hen omdat er geen wetwijziging aan te pas kwam omdat het enkel een wijziging van het Vreemdelingenbesluit was.
  In dat artikel zie je ook een reden van de daling 1983: inkomenseis voor de 2e generatie, maar ook omdat de generatie oorspronkelijke gastarbeider hun gezin inmiddels had over laten komen. De derde immigratiegolf -halverwege jaren tachtig tot begin deze eeuw- komt door de inmiddels groot geworden kinderen van immigranten (ook 1ste generatie) die hun partner uit hun herkomstland haalden. Dat was toen zo’n 70% van de huwelijken. Later deed dat de 2e generatie ook, maar in veel minder mate.

  ‘zo er komen dus veel (144.000) buitenlanders maar er gaan er ook weer heel veel weg (121.000) dus blijven er niet zoveel (23.000) hier… “.Wat zonder in te zoomen ook te kort door de bocht is.
  Waar, maar het is in ieder geval een begin.

 3. Pingback: Het bruine huilebalkje Thierry Baudet | Krapuul

 4. Pingback: Nederland niet racistisch vanwege het grote aantal gemengde relaties? Martin Sommers laat zien dat hij niet kan rekenen - Sargasso

 5. Thomas

  Erg goed artikel weer! Dit soort werk is belangrijk in de strijd tegen mensen als Baudet en Niemoller.

  Alleen één foutje: het is Dick Mantel die het stuk op Republiek Allochtonië schreef, niet Dick Pels.

Leave a Reply