Record immigratie Polen 1ste 7 maanden van dit jaar. Waarom verschil met VK en Zweden?

Het aantal immigranten geboren in Polen is nog nooit zo groot geweest als in de eerste 7 maanden van dit jaar. Hoe komt dat eigenlijk? Een hypothese in dit stuk na een internationale vergelijking die  bijzondere uitkomsten geeft. Verder minister Asscher die eerst gaat roepen dat er verdringing is en daarna gaat onderzoeken of het wel zo is.

Waarom komen Polen naar ons land? Nederland heeft de beperking van de tewerkstelling voor de 10 Oost-Europese landen die in mei 2004 lid werden van EU  in mei 2007 opgeheven. Sindsdien vond er een verdere stijging van het aantal immigranten plaats, voornamelijk uit Polen. Het aantal immigranten was hoger dan gedacht maar hoe komt dat eigenlijk?

Zoals al gezegd stelde Nederland de grenzen open in mei 2007. Zweden en het Verenigd Koninkrijk deden dat echter al meteen in mei 2004. Vergelijking met die twee landen is daarom interessant. Zie tabel 1:

t1

Bron Eurostat 

Op 1 januari 2003 waren er volgens het statistisch bureau van de EU 20.000 mensen geboren in Polen in ons land. Dat was 0,12% van de bevolking. Op 1 januari 2012 waren dat er 78.000 -047% van de bevolking- en dat is een stijging van bijna 300%. In Zweden waren er opmerkelijk meer Polen in 2003: 41.000, maar is de stijging slechts 32.000 naar 73.000 in 2012. Het Verenigd Koninkrijk echter had in 2003 75.000 mensen geboren in Polen en dat waren er in 2012 maar liefst bijna acht keer zoveel: 581.000.

Waarom heeft het VK een 10x en Nederland een 4x hogere stijging gehad dan Zweden? Mijn hypothese is dat het komt door de organisatie van de arbeidsmarkt. In het VK is de markt zeer open en gelden er niet zoveel regels. Er zijn dus veel mogelijkheden voor buitenlanders. Beter gezegd: er zijn dus veel mogelijkheden voor uitbuiting van buitenlanders. Zweden heeft een arbeidsmarkt waar de zaken strakker zijn geregeld en daardoor veel minder kans op uitbuiting. Nederland zit daar tussenin.

In Nederland zijn er regels genoeg, maar het gaat om de handhaving. Als je bedrijven niet controleert dan kan je er op wachten dat er uitbuiting gaat plaatsvinden. Sinds in 1968 de zgn. Spontanenregeling werd afgeschaft kreeg je het verschijnsel van illegale arbeid. Nooit werden er afdoende maatregelen genomen. Zelfs als er al wat werd gedaan dan zorgde de politiek er wel voor dat er onvoldoende werd gecontroleerd. Ook nu zie je dat met Roemenen en Bulgaren. Voor bijvoorbeeld de Polen geldt dat ze (niet meer) illegaal zijn, maar wel te maken hebben met -vermoedelijk- grote mate van ontduiking van allerlei bepalingen omtrent loon en arbeidsomstandigheden. Dat maakt ze aantrekkelijk.

Oplossing simpel: forse vergroting van de opsporingscapaciteit van van de diverse opsporingsdiensten.

Minister Asscher geeft blijk van een merkwaardige redenatie: eerst roepen dat er verdringing is en dan zeggen dat hij het gaat onderzoeken of het zo is.  Uiteraard zijn er wel onderzoeken geweest of er inderdaad sprake is van verdringing. Bijvoorbeeld deze waarin gesteld wordt dat daar maar in beperkte mate sprake van is. Ik ken geen onderzoeken waaruit dat wel zou blijken.

Hoe groot is de stijging van het aantal Polen de laatste tijd? Figuur 1 geeft duidelijkheid:

f1a

Bron: CBS

We zien een vrijwel constante stijging van het aantal immigranten en emigranten. Het migratiesaldo was echter in de eerste 7 maanden van dit jaar nog nooit zo hoog: 6.000 en het is niet onwaarschijnlijk dat dat hoger is al van heel niet-westers bij elkaar.

De vraag is echter of dit wel allemaal echte nieuwkomers zijn of zijn het mensen die al (veel) langer in ons verblijven en zich nu pas laten inschrijven.

 

 

2 thoughts on “Record immigratie Polen 1ste 7 maanden van dit jaar. Waarom verschil met VK en Zweden?

  1. Mihai Martoiu Ticu

    Er kunnen ook andere verklaringen zijn. Bijvoorbeeld de Polen zouden een Engelssprekende land de voorkeur kunnen geven, want ze spreken al Engels. Ze zullen daar ook veel beter Engels leren, dus hun toekomstkans vergroten. Ook als ze daar blijven en kinderen maken, zullen hun kinderen van het Engels profiteren. Alle wetenschappelijke stukken zijn nu in het Engels bijvoorbeeld. Als ze naar Zweden of Nederland gaan, moeten ze een heel nieuwe taal leren en ook hun kinderen leren een taal met minder toekomstperspectieven.

  2. vandyke Post author

    @Mihai Dank voor je reactie. Zoals wel vaker zal er wel meer mee spelen, maar NL en Zweden zijn een stuk dichterbij. Polen leren inderdaad tegenwoordig Engels, maar daar kan je natuurlijk ook mee terecht in Zweden en NL.
    Het zijn vooral alleenstaande jong volwassenen die hierheen komen. De beschikbaarheid van arbeid is het voornaamste motief.

Leave a Reply