Wie moet je hebben voor een keihard asielbeleid?

De migratie is weer volop in het nieuws door een toename van het aantal asielzoekers. In dit artikel onderzoek ik de vraag of je in Nederland veel makkelijker asiel kan krijgen dan in andere landen van de EU. Volgens PVV Tweede Kamerlid Sietse Fritsma is dat zeker het geval.


Inhoud
1. Inleiding
2. Toelichting bij de cijfers
3. Totaal aantal asielaanvragen vanaf 1998
4. Asielzoekers: formulieren en mensen vanaf 2009
5. De meest recente cijfers
Conclusie

1. Inleiding.
Vorige week dinsdag  stelde Sietse Fritsma vragen in de Tweede Kamer n.a.v. een alarmistisch artikel in de Volkskrant van 1 november over het aantal asielzoekers dat sterk zou zijn gestegen.
Volgens Fritsma kan je in Nederland veel makkelijker asiel krijgen dan in andere EU-landen en is er sprake van een explosie van asielzoekers.

In dit artikel  van 1 november n.a.v. het VK-artikel  -niet voor niets getiteld Duizenden spookasielzoekers- van mij heb ik al de nodige vraagtekens gezet bij de schatting van 17.000 asielzoekers die dit jaar naar ons land zouden komen. Tevens blijkt uit die cijfers dat het met de explosie van Fritsma ook wel meevalt.

In dit artikel vergelijk ik de totale cijfers van de EU en Nederland met elkaar en dat levert bijzonder interessante cijfers op.
Zoals wel vaker bij mij gebeurt, loopt het verhaal wat uit de hand en het worden daarom ook twee -onafhankelijke- artikelen. In dit artikel de verhouding tussen het totaal en 1ste aanvragen van Nederland en de EU. In het tweede artikel kijk ik specifiek naar de herkomstlanden van de asielzoekers en waar ze naar toegaan binnen de EU. Bovendien geef ik positieve en negatieve beslissingen per herkomstland van de asielzoeker en kom met een Europese ranglijst over de strengheid van het asielbeleid.

Terug naar inhoudsopgave


2. Toelichting bij de cijfers
In het artikel komt het aantal formulieren dat asielzoekers invullen in de EU en Nederland aan bod van 1998 t/m juli 2013. Verder de cijfers over het aantal formulieren en mensen vanaf 2009 en wordt een vergelijking gemaakt van de cijfers van augustus 2012 t/m juli 2013 met dezelfde periode een jaar eerder. Juli 2013 is namelijk de laatste maand waarover cijfers van de gehele EU beschikbaar zijn.

Er worden twee cijfers gebruikt in de EU en in Nederland -zie ook mijn vorige artikel. Het ene cijfer gaat over aanvragen en het tweede over mensen. Eén asielzoeker kan meerdere aanvragen indienen. Helaas wordt in de politiek en de pers in Nederland vaak dat totaal aantal aanvragen verward met het aantal asielzoekers dat naar ons land komt en dat is natuurlijk onzin. Er wordt sinds 2007 in Nederland en sinds 2008 in de EU naast totaal ook een 1ste aanvraag geadministreerd. Dat cijfer kan dus het best vertaald worden in asielzoekers die naar de EU/NL komen. Al enige jaren strijd ik om deze verwarring te corrigeren, helaas met beperkt succes. In de Volkskrant en dinsdag in de Kamer ging het vermoedelijk weer mis.

De EU bestaat uit 28 landen met ieder zijn eigen definities en systemen. Ik vind het al een klein wonder dat er al cijfers zijn. Ik ben er van overtuigd dat de cijfers niet 100% zullen kloppen, maar het geeft hoogstwaarschijnlijk wel een goede indruk.*)

Terug naar inhoudsopgave


3. Totaal aantal asielaanvragen vanaf 1998
Vanaf 1998 zijn er cijfers over het totaal aantal asielaanvragen (=formulieren) van de EU landen. Figuur 1 laat de cijfers zien van de EU exclusief Nederland -blauw op de linkeras- en Nederland op de rechteras.

Ff1a

Bij Nederland zien we rond de eeuwwisseling zo’n 40-45.000 formulieren per jaar. In 2001 daalde dat al snel naar 33.000 en het jaar daarop naar 19.000. Deze zeer scherpe daling heeft te maken met de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet per 1 april 2001 door Job Cohen. De afgelopen 10 jaar blijft het aantal rond de 13.000 hangen -en zal dus naar verwachting in 2013 misschien stijgen naar 17.000.
De rest van EU  ziet ook een daling, maar die is in verhouding veel minder. Terwijl Nederland al daalde in 2001, steeg de rest van Europa nog en het is duidelijk dat Nederland veel meer is gedaald. Dat verschil tussen de EU en Nederland wordt nog duidelijker in figuur 2:

f2a

Dit figuur zet het gemiddeld aantal formulieren 1998 t/m 2001 op 100 **)  van zowel Nederland als de rest van de EU en geeft het verschil daarmee in de jaren daarna. Nederland had dus in 2002 nog maar 46 (procent) van de formuleren van het gemiddeld 1998 t/m 2001. De EU steeg naar 118.

De cijfers maakt dus heel duidelijk dat het aantal asielformulieren sterk is teruggelopen in Nederland en in veel mindere mate in de rest van Europa. In 2012 was het in nog maar een derde in Nederland van de periode 1998 t/m 2001 maar bij de rest van de EU met 95 (procent) bijna weer op het niveau rond 2000.

Dat verschil tussen de EU en Nederland is ook in een percentage uit te drukken. Zo is die 46 van Nederland uit 2002 39% van de 118 van de EU. Figuur 5 geeft die percentages over de gehele periode (gele lijn).

f3a

We zien een daling naar 31% in 2004, maar vervolgens weer een stijging naar 67%. Dat gebeurde dus onder leiding van staatssecretaris Rita Verdonk. Nadat Verdonk was afgelost in 2007 door Nebahat Albayrak –niet te verwarren met Nurten Albayrak van het COA- daalde het percentage weer. De stijging in 2008, 2009 had te maken met de sterke stijging van het aantal asielzoekers uit Somalië en Irak en dat kwam weer door de categorale bescherming die Verdonk in 2005 had ingesteld. Nadat Albayrak die (grotendeels) in 2008, 2009 had ingetrokken, daalde het aandeel weer. In 2012 kwam het percentage op 34 uit.

We kunnen dus constateren dat het aandeel van Nederland op z’n minst gehalveerd is t.o.v. van de rest van de EU. Dat kan je ook goed zien in de oranje lijn onderaan het figuur die het aandeel van Nederland geeft in t.o.v. de gehele EU. Dat was 11% over 1998 t/m 2001 en ligt de afgelopen 11 jaar op een structureel veel lager niveau. Zelfs al zou de rest van EU geen stijging kennen in 2013 -wat niet zo is- dan zou het aandeel van Nederland met die 17.000 aanvragen 5% zijn, minder dan de helft van het gemiddelde rond de eeuwwisseling.

Terug naar inhoudsopgave


4. Asielzoekers: formulieren en mensen vanaf 2009

De cijfers vanaf 2009 geven dus de mogelijk om het aantal formulieren te scheiden van het aantal mensen. De figuren 4 en 5 geven de migratiecijfers van de EU en Nederland gesplitst in totaal en 1ste aanvragen.

f4_5b
Het linker figuur geeft de EU inclusief Nederland. We zien een stijging van het aantal formulieren van 266.000 in 2008 naar 335.000 in 2012. Het aantal mensen steeg van 241.000 naar 293.000.

Figuur 2 aan de rechterkant laat de aantallen voor Nederland zien. In tegenstelling tot de EU zien we een daling in Nederland de afgelopen jaren, zoals we ook al in de vorige paragraaf hebben gezien. In 2012 is het aantal formulieren gedaald van 16.100 in 2008 naar 13.100. Het aantal mensen is gedaald van 14.900 naar 9.700. Het verschil tussen formulieren en mensen is 3.400 en dat is meer dan een derde van het aantal mensen.

Het verschil tussen 1ste aanvragen en totaal ook nog in percentages:

f6c

We zien nog duidelijker het verschil tussen formulieren en mensen. Wat direct opvalt is het verschil tussen de EU en Nederland. Bij de EU blijft het op een 90%. In Nederland daar in tegen daalde het percentage van 92% in 2009 naar 74% in 2012. Oftewel: tegenover 3 mensen staan 4 formulieren.

Het vaak noemen van het totaal aantal formuliertjes, met de mededeling dat dat het aantal asielzoekers is die naar ons land zijn gekomen, is dan ook massamisleiding.

Terug naar inhoudsopgave


5. De meest recente cijfers

De meest recente cijfer van de EU gaan t/m juli van dit jaar. Ik heb daarom vergeleken de periode augustus 2012 t/m juli 2013 met dezelfde maanden een jaar eerder. Figuur 7 laat de EU zien, zowel totaal (streepjes), als 1ste aanvragen. Blauw is augustus 2012 t/m juli 2013.

f7_8e

Of het nu totaal is of 1ste aanvragen bij de EU, de stijging is evident. Alle maanden geven hogere cijfers. In de laatste maand zien we een stijging van totaal van 27 naar 38 duizend; dat zijn er 11.000 meer, bij 1ste aanvragen is de stijging in de maand juli van 24 naar 33.ooo, 9.000 meer.
Nederland in het rechter figuur geeft een wat grilliger beeld. Niet van alle maanden van de afgelopen periode (oranje) zijn de aantallen hoger dan een jaar eerder. Het is wel duidelijk dit jaar de aantallen duidelijk hoger zijn dan een jaar eerder. Was in juli 2012 het totaal aantal aanvragen 970, in juli 2012 was dat gestegen naar 1.430. Het aantal mensen steeg van 710 naar 1.180.

Het verschil tussen EU, EU zonder Nederland en Nederland  in de twee periodes in een tabel:

t1f

Dit zijn toch opmerkelijke cijfers. Eerst het totaal aantal aanvragen: In de totale EU een stijging met 88.000 formulieren naar 395.000, oftewel 28% plus tussen augustus 2011 t/m juli 2012 en een jaar later. In Nederland steeg het aantal met slechts 1.300, 9%.
Kijken we naar het aantal 1ste aanvragen, mensen die hierheen komen dus, dan is de stijging 27% bij de EU, doch maar 16% bij Nederland. De stijging in Nederland was dus veel minder!

Dat rare verschil tussen formulieren en mensen zien we in de laatste 2 blokken. In de 1ste periode was dat verschil bij de EU 36.000 (13%), maar bij Nederland was dat 3,5 duizend,  35%! In de afgelopen periode was het verschil bij de EU 51.000, maar het percentage bleef met 13% gelijk. Bij Nederland was het cijfer fors gedaald naar 27%. Een flink verschil dus met periode 1.

Welk cijfer neem je dus als je het hebt over asielzoekers die ‘naar ons land komen’? Het totaal of alleen 1ste aanvragen? Als je totaal neemt voor Nederland dan is het aantal asielzoekers gestegen met 9%. Als je 1ste aanvragen neemt dan is het 16%, maar welk getal je ook neemt de stijging is groter in de EU dan in Nederland.

Ik heb nog een figuur gemaakt die de stijging van de eerste zeven maanden van dit jaar t.o.v. een jaar eerder weergeeft in percentages.

f9e

Slechts in twee van de eerste zeven maanden van dit jaar is de stijging in Nederland hoger dan die in de totale EU, maar de stijging in juli is voornamelijk formulieren.

Terug naar inhoudsopgave


Conclusie:
Er is sprake van een duidelijke toename van het aantal asielzoekers het afgelopen jaar. Maar, en dat lees je nergens, dat komt voor Nederland na een gigantische daling nadat de PvdA de nieuwe vreemdelingenwet in 2001  had ingevoerd. Daardoor kan Job Cohen -voorlopig- tot koning van de beperking van de asielmigratie kan worden gekroond. Die sterke daling, ook ten opzichte van de rest van de EU, is iets dat je vrijwel nergens hoort. Wat je ook nergens leest is dat de stijging in de EU in de afgelopen tijd zelfs groter was dan in Nederland en dat brengt mij tot het punt van Fritsma dat het veel makkelijker is om in Nederland een asielvergunning te krijgen dan in andere landen. Als dat zo is waarom komen ze dan niet naar ons land i.p.v. naar de ons omringende landen als ze hier zoveel meer kans maken? In plaats daarvan zien wij sinds 2002 minstens een halvering van het aantal dat naar ons land komt t.o.v. de rest van de EU. Dat lijkt meer op een implosie dan een explosie. Zelfs in de eerste zeven maanden van dit jaar was de stijging in de EU groter dan die in Nederland. Die asielzoekers meneer Fritsma, die zijn toch niet gek?

Een aantal asielzoekers van 300.000 klinkt veel, maar de EU telt een half miljard inwoners. 300.000 is dan 0,06% en die krijgen echt niet allemaal een verblijfsvergunning, zoals we in het volgende deel zullen zien.

Wat mij ook stoort in het ‘debat’ in de 2e Kamer en daarbuiten is dat partijen zich drukker lijken te maken om het geld dan om het leed van bijvoorbeeld de Syrische asielzoekers. Die verharding vind ik nog het meest kwalijk.

In de tweede deel ga ik uitvoerig in uit welke landen de asielzoekers komen naar de verschillende EU-landen. Ga verder in op het aantal verblijfsvergunningen dat wordt verstrekt en kom met een ranglijst van EU-landen naar strengheid van het asielbeleid.

Bronnen Eurostat: x, x, xUpdate 13-11 lijst van landen met een uitzondering aangevuld.
*) Oostenrijk levert geen 1ste aanvragen. Ik heb het aantal geschat door 85% van het totaal te nemen. Hetzelfde geldt voor Hongarije. Ook bij andere landen heb ik correctie toegepast, maar daar was een gedeelte van de 1ste aanvraag wel aanwezig zodat het schatten wat makkelijker was. Het gaat om Spanje (2009), Griekenland (2009,2010), Finland 2009 t/m 2011) en Luxemburg (2009)  Het jaar 2008 heb ik helemaal geschrapt omdat er in dat startjaar meer ontbreekt.
**) Ik heb hier als index gebruikt 1998 t/m 2001. De vreemdelingenwet is ingevoerd in april 2001, maar iedereen die voor die datum had aangevraagd viel onder de oude wet. Dat gold ook voor de familieleden die -na toekenning- mochten overkomen (de zgn. nareis). Het blijft daarom altijd de vraag of je nu t/m 2000 of 2001 moet nemen. Vrijwel altijd neem ik t/m 2001. In dit artikel   met deze grafiek gebruik ik een index t/m 2000. Veel verschil geeft het echter niet.

 

Leave a Reply