Migratie 2014, een tussenstand

Migratie 2014 vergeleken met 2013. Dit artikel wordt regelmatig vernieuwd. Cijfers t/m februari 2014.

Deze cijfers zijn gebaseerd op de nieuwste  voorlopige cijfers van het CBS, zowel van 2013 als van 2014 en moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. Niettemin zijn er trends waar wat over te zeggen valt. De cijfers zijn naar geboorteland. Omdat er ook autochtonen in het buitenland worden geboren, -+/- 2.000, kan je de cijfers niet zomaar vertalen naar allochtonen (van de 1ste generatie). Je kan ook helemaal niet geboorteland Nederland vertalen naar autochtonen: een op de drie netto-emigranten is namelijk 2e generatie allochtoon.

De cijfers vergelijken de maanden januari, februari 2014 met dezelfde periode vorig jaar.

 Hoofdpunten:
-Immigratie toegenomen met 10% naar 29.000
-Emigratie maar met 500 gestegen naar 22.500.
-Migratiesaldo meer dan verdubbeld naar bijna 6.500
-Geen tsunami van Roemenen en Bulgaren, maar wel stijging immigratie
-Verdere toename Polen.

1. Alle landen

f1

Er is  sprake van een toename van de immigratie met een 15-tal procent. Opmerkelijk is dat de emigratie nauwelijks is gestegen en dat geeft een meer dan verdubbeling van de netto-immigratie.

2. Totale EU

f2

De  EU (zonder Kroatië). Een duidelijke stijging t.o.v. vorig jaar van de immigratie, maar opmerkelijk genoeg niet van de emigratie. Misschien is er sprake van een toename van de gezinsmigratie (EU-onderdanen die al eerder zijn geïmmigreerd en nu hun partner/kinderen hierheen halen. Ook zou er sprake kunnen zijn van een aantrekkende werkgelegenheid in de sectoren waar m.n. de Oost-Europeanen werkzaam zijn. Het goede weer kan daarbij ook een rol hebben gespeeld.

3. EU-14 (oude EU)

f3

Een stijging van het aantal immigrantanten uit de ‘oude EU’ en een lichte stijging van de emigratie  zorgt voor een hoger migratiesaldo.

4. EU-10 Oost-Europa

f4

De nieuwe EU-landen in Oost-Europa (zonder Kroatië, Roemenië en Bulgarije) geven een behoorlijke stijging van de immigratie, maar nauwelijks van de emigratie en dat maakt een behoorlijk hoger saldo.

5. Bulgaren en Roemenen

f5

Stijging van de immigratie en lichte daling van de emigratie geeft een 600 man hoger migratiesaldo over de 1ste 2 maanden van dit jaar.
Februari gaf een iets lagere immigratie dan januari.
In ieder geval is het allemaal heel veel minder dan velen hadden voorspeld vorig jaar.

6. Turken en Marokkanen

f6

Het blijft me verbazen de cijfers van Turken en Marokkanen. Het hoge aantal emigranten tov de immigranten is iets dat al vele jaren zo is. Klassiek is de immigratie van Turken en Marokkanen gezinsmigratie en daar zie je veel minder retourmigratie dan bij bijvoorbeeld studenten. Het grootste deel van zowel de immi- als emigranten is Turks. Bij die groep zie je veel meer studenten en kenniswerkers dan bij Marokkanen. Het saldo bij Turken is vrijwel 0.
Ook zitten er bij deze immigranten vrij veel mensen met de Nederlandse nationaliteit die weer terugkeren naar ons land. Die zijn ooit geïmmigreerd met de Turkse of Marokkaanse nationaliteit, zijn vervolgens geëmigreerd met de Nederlandse nationaliteit en immigreren nu weer opnieuw met de Nederlandse nationaliteit.

7. Polen

f7

De stijging van de migratie van de EU-10 uit figuur 4 komt vrijwel geheel voor rekening van de Polen. Nu weten we dat er een aanzienlijk aantal Polen -en andere EU-onderdanen- wel in ons land zijn, maar niet staan ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie (bevolkingsregister). Meestal zijn het mensen die hier maar een paar maanden zijn, maar er zullen er ook zijn die zich helemaal niet inschrijven.  Er kan sprake zijn van een inhaalslag. Anderzijds kan de aantrekkende economie een rol spelen en het goede weer. Ook kan er sprake zijn van meer gezinshereniging en -vorming.

8. Nederland

f8

Zoals al geschreven bestaan mensen geboren in Nederland uit autochtonen en 2e generatie allochtonen. Het is logisch dat er meer vertrekken uit ons land dan dat er weer terugkeren en is het saldo negatief.  Er emigreren er de laatste jaren niet zoveel. Vermoedelijk speelt de huizenmarkt een rol. Als je je huis niet kan verkopen dan wordt emigreren lastig.
Het aantal terugkeerders  is echter hoog tov van de vertrekkers. Vaak zal men door het bedrijf waar men werkt worden uitgezonden en komt men volgens planning weer terug -eventueel met in het buitenland geboren kroost.
Er zullen er echter ook tussen zitten  die erachter komen dat het gras in het buitenland toch wel wat minder groen is als gedacht.

9. Van buiten de EU.
f9

Van buiten de EU steeg het aantal ‘immigranten’. Voor2/3 komt dat op het conto van Syriërs. Logisch. Daarom schrijf ik ook ‘immigranten’, want wanneer ben je een immigrant? Officieel in Nederland als je langer  dan vier maanden in ons land wilt verblijven. Dan ben je al snel een immigrant. De meeste landen in de wereld hanteren een periode van 12 maanden. Een asielzoeker komt hier in principe tijdelijk. Zodra de situatie in zijn land verbeterd moet hij weer terug. Zij krijgen dan ook vrijwel altijd een verblijfsvergunning voor maximaal een jaar, die eventueel verlengd kan worden.

Conclusie:

Op grond van slechts twee en dan ook nog voorlopige cijfers moet je voorzichtig zijn met de conclusies. Het lijkt wel zo te zijn dat de immigratie is toegenomen en doordat de emigratie daarmee geen gelijke tred hield is het migratiesaldo flink gestegen.
Er is geen sprake van dat Nederland wordt overspoeld door Bulgaren en Roemenen.

Bron CBS:
Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

Leave a Reply