Marokkanen – de cijfers

Criminele Marokkanen moeten het land uit, de massa-immigratie uit Marokko moet worden gestopt en de vrijwillige emigratie van Marokkanen in Nederland moet worden aangemoedigd, zei Tweede Kamerlid Fleur Agema van de PVV donderdagavond in het programma Eén op Eén. Tijd voor een fact-check!

Massa-immigratie

Het aantal immigranten uit Marokko bedraagt de laatste jaren netto vrijwel nul. Dat is natuurlijk wel anders geweest, maar sinds al meer dan tien jaar stelt de massa-immigratie van Fleur Agema nog maar weinig voor. De volgende figuur laat de immigratie, emigratie en het migratiesaldo vanaf 1996 zien.

f1_a

De blauwe staven in de bovenstaande figuur geven de immigratie weer van zowel de eerste als de tweede generatie. De eerste generatie is geboren in Marokko en de tweede in Nederland. De emigratie wordt weergegeven met oranje staven. Immigratie min emigratie geeft het migratiesaldo – ook wel netto-immigratie genoemd – en die wordt weergegeven met een rode lijn.

Zoals we in de figuur zien, is de immigratie duidelijk gedaald en dat komt voornamelijk door de sterke vermindering van het aantal eerste generatie  immigranten. Tegelijkertijd is de emigratie toegenomen en dat resulteert dat er netto nog maar weinig Marokkanen bijkomen. In 2012 waren er 3.100 immigranten en 3.500 emigranten. Netto vertrokken er dus vierhonderd meer dan dat er kwamen. Het volgende tabelletje laat de aantallen gegroepeerd zien.

t1_a

In de periode 1996 tot en met 2001 was de immigratie gemiddeld 5.200 en de emigratie 2.000. Het saldo bedroeg 3.200. Kijken we echter naar 2002 tot en met 2012, dan zien we 3.400 immigranten per jaar en 3.100 emigranten. Dat geeft een saldo van 300 mensen per jaar.

De eerste generatie nader bekeken:

f1_1

We zien duidelijk dat het de eerste generatie is die er door de sterk gedaalde immigratie – en de ongeveer gelijkblijvende emigratie – voor heeft gezorgd dat het migratiesaldo enorm is afgenomen. Uit de tabel van de eerste generatie blijkt dat van 2002 tot en met 2012 de netto immigratie 1.100 bedroeg en dat is nog maar een derde van de periode daarvoor: 3.400.

Rectificatie 9-04 15:15 Hier stond de zin ‘Het afgelopen jaar geeft trouwens eenzelfde beeld als 2012: meer vertrekkers dan komers.’ Deze regel hoort echter onder het eerste figuur 1_A

Het aantal mensen dat immigreert met de Marokkaanse nationaliteit bedraagt de laatste jaren ongeveer 1.500. Van de rest heeft het grootste deel de Nederlandse nationaliteit en er is ook een plukje dat een nationaliteit van een ander EU-land heeft.

Volgens de lange termijnprognose van het CBS bedraagt de immigratie van eerste generatie Marokkanen 1.500  en de emigratie vijfhonderd. Dat geeft een saldo van duizend.

Toegevoegd 13-04-2014 het tabelletje van de eerste generatie zonder commentaar

t1_1

Tweede generatie

Ik bespreek hier verder niet de tweede generatie maar laat alleen de plaatjes zien:

f1_2

t1_2

Derde generatie

Vaak wordt er gesuggereerd dat het CBS de derde- en vierde generatie Marokkanen, die in aanraking komen met justitie, zou verdoezelen. Onzin. Allereerst is er geen officiële definitie van wat een derde generatie Marokkaan precies is. Wat wel vaststaat, is dat beide ouders in Nederland zijn geboren en een X aantal grootouders geboren is in het land van herkomst. Hoeveel grootouders moeten dat zijn? Is één grootouder genoeg?

Neem bijvoorbeeld het kind van een Marokkaanse man en een autochtone vrouw, dat weer kind krijgt met een autochtoon. Moet je dan zo’n kind, dat drie autochtone grootouders heeft, Marokkaans noemen? Het aantal derde generatie kinderen is gering en dat komt omdat verreweg het grootste aantal ‘Marokkaanse’ kinderen, geboren in Nederland, tenminste één ouder heeft die in het buitenland is geboren.

Dat komt enerzijds door de vele migratiehuwelijken die we vroeger hadden en anderzijds doordat er rond de jaren tachtig veel kinderen met hun moeder mee immigreerden naar ons land. Soms worden die kinderen ten onrechte tweede generatie genoemd, maar ze zijn wel degelijk eerste generatie.  Die kinderen krijgen nu zelf kinderen en die zijn natuurlijk wel tweede generatie.

Onderstaande tabel laat de aantallen derde generatie Marokkanen zien:

t2

In totaal tellen we 8.500 ‘derde generatie’ kinderen in 2012. Dat is tweeënhalf procent van het totaal aantal Marokkanen. Daarvan hebben slechts 3.300 vier grootouders die geboren zijn in Marokko. Maar liefst 22 procent heeft maar één in Marokko geboren grootouder.

Uit de cijfers blijkt ook dat de derde generatie nauwelijks een rol kan spelen in de criminaliteit. In het jaar 2000 waren er slechts 685 derde generatie kinderen. Dus op 1 januari 2013 waren er maar maximaal 685 kinderen 12 jaar of ouder van de derde generatie. Bovendien hebben die kinderen twee ouders die in Nederland zijn geboren en dat scheelt een boel. Toch zou het interessant zijn om die groep eens nader te onderzoeken. Iemand nog zin in een promotieonderzoek?

Het aantal ‘importbruiden’ en ‘-bruidegommen’ bedroeg in 2012 slechts zevenhonderd.
Update 23-4-2013: vandaag heeft het CBS een correctie op de tabel gemaakt. Het aantal is niet 700 maar 870.

Aantallen Marokkanen

t3

Op 1 januari 1972 waren er 21.000 Marokkanen van de eerste generatie. De grootste groei was in de jaren tachtig met 55.000 zielen en aan het eind van de tachtiger jaren waren er 113.000 in ons land, tweederde van de 168.000 die er op 1 januari 2013 waren.

Nadat de toename in de negentiger jaren al was gedaald naar veertigduizend, was de stijging in het eerste decennium van deze eeuw  verder gezakt naar vijftienduizend.

In de lange termijnprognose van het CBS uit 2003 werd nog berekend dat er in 2030 209.000 eerste generatie Marokkanen in Nederland zouden wonen en in 2049 218.000. Tien jaar later is de prognose: 164.000 in 2030 en 145.000 in 2049.

De tweede generatie ziet nu juist een toename. Hoe komt dat? Gastarbeiders hadden vaak een partner in Marokko. In die tijd kregen die echt veel kinderen. Toen in 1979 immigranten in de praktijk niet meer aan een inkomenseis hoefden te voldoen om hun gezin te laten overkomen, kwamen die partners met hun kinderen naar ons land.

Die eerste generatie kinderen zijn nu volwassen en krijgen zelf kinderen – tweede generatie Marokkanen. Vaak krijgen zij kinderen met tweede generatie partners en van de tweede generatie moeders verschilt het kindertal nog maar heel weinig van die van autochtonen:

f_vrucht Figuur uit dit CBS-stuk

Het aantal eerste generatie moeders dat een kind krijgt, daalt nu al en zal zeer snel verder dalen zoals blijkt uit de volgende grafiek:

f3

Het aantal eerste generatie vrouwen is tussen 1996 en 2013 toegenomen van 61.000 naar 80.000. Het is duidelijk dat er maar weinig jonge vrouwen bij komen. Er is sprake van een sterke vergrijzing. In 1996 was de gemiddelde leeftijd 31 jaar, 17 jaar later is dat gestegen naar 43 jaar.

Het aantal kinderen dat Marokkaanse eerste generatie vrouwen kregen in 2005 bedroeg 7.000. In 2012 waren dat er 5.000. Het CBS verwacht er volgend jaar 4.000 en op de langere termijn daalt het aantal kinderen naar 700.

De bevolkingsgroep Marokkanen als geheel groeit dan alleen nog omdat zij nog jong is en er (nu nog) weinig sterfte is door ouderdom.

Voor de integratie van de kinderen is het natuurlijk prima om een moeder te hebben die in Nederland is geboren die bovendien steeds vaker goed is opgeleid.

Je kan moeilijk volhouden dat er sprake is van ‘massa-immigratie’ en al helemaal niet als je ook de emigratie meetelt. Agema doet aan massa-misleiding.  Dat is trouwens niet de eerste keer. Een dag voor de verkiezingen in 2012 kreeg Agema een podium in de Volkskrant om leugenverhaaltjes te vertellen over ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden. Dat heb ik hier weerlegd. Over massa-immigratie uit Marokko en andere moslimlanden kunnen PVV’ers en andere politici, zolang  te maken hebben met journalisten die niets van migratie weten, roepen wat ze willen.

Agema zou toch eens meer kennis moeten nemen van wat haar baas allemaal roept want die relativeert juist – uiteraard onbedoeld – die ‘massa-immigratie’.

Criminaliteit
In dit artikel leg ik al uit dat de misdaadcijfers van Marokkanen ongunstig voor hen uitpakt omdat zij meer jongeren en minder bejaarden hebben dan autochtonen. Jongeren komen nu eenmaal velen malen vaker in contact met justitie dan ouderen. Het verklaart voor een derde de hogere criminaliteitscijfers

In het Jaarrapport Integratie schrijft het CBS:

Een belangrijke verklaring voor de oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de criminaliteit is hun gemiddeld slechtere sociaaleconomische positie ten opzichte van autochtonen. Na correctie voor verschillen in sociaaleconomische achtergrondkenmerken neemt de oververtegenwoordiging onder alle herkomstgroepen weliswaar af, maar verdwijnt niet helemaal. Zo worden Marokkanen en Antillianen ook na correctie nog steeds twee keer vaker verdacht van een misdrijf dan autochtonen.

Twee keer vaker is een keer te veel, maar is wat anders dan de vijf, zes keer die we horen van bijvoorbeeld Wilders.

RTL-nieuws noemt dit ook in een artikel, maar dit belangrijke feit sneeuwt een beetje onder allerlei andere feiten. Als je mijn eerdere artikel hebt gelezen over de criminaliteit dan begrijp je dat ik niet zo gelukkig ben met de leeftijdsgroepen in het artikel. Belangrijker is echter wat is criminaliteit? Dit is de lijst van criminele activiteiten die het CBS hanteert. Criminaliteit is ook het pikken van een rolletje drop uit de supermarkt, rijden onder invloed, een gestolen fiets kopen enzovoort. Wilders roept dat 65 procent van de Marokkaanse jongens crimineel is en ‘vergeet’ daarbij te vermelden dat volgens diezelfde cijfers dat ook voor 25 procent autochtone jongens  geldt.

Al vind ik enige relativering op zijn plaats, de criminaliteit onder Marokkaanse jongeren ís groot. Vooral het aantal geweldsmisdrijven is hoog, ook als je corrigeert voor demografische en sociaal-economische omstandigheden. Maar dat de criminaliteit onder Marokkaanse jongeren snel afneemt als ze volwassen beginnen te worden, is iets dat ook weinig wordt vermeld.

Vrijwillige remigratie

Agema wil minder, minder, minder Marokkanen bewerkstelligen door onder andere vrijwillige remigratie. Nu bestaat er al sinds 2000 de remigratiewet die het mogelijk maakt vanaf het vijfenveertigste (vanaf 1 juli aanstaande het vijfenvijftigste) levensjaar te remigreren met een uitkering die op bijstandsniveau ligt. Diegene die er gebruik van maakt  levert onder andere de Nederlandse nationaliteit in.

De remigratieregeling is gunstig voor de schatkist, maar niet erg populair: ‘Door de strakke voorwaarden van de Remigratiewet kan en wil slechts een bescheiden aantal migranten met ondersteuning van deze wet terug naar het herkomstland’. (bron: Nederlands Migratie Instituut) Ook wordt de overheid niet vertrouwd. Aan de bestaande regeling voegen Agema en de PVV verder niets toe.

Conclusie

Er is geen sprake – meer – van ‘massa-immigratie’ uit Marokko en overigens ook niet uit de overige moslimlanden. Bij de criminaliteit is vaak sprake van een grote overdrijving, terwijl er anderzijds soms de neiging bestaat om teveel te relativeren. In tegenstelling tot wat je vaak hoort, speelt de derde generatie Marokkanen geen rol in welke cijfers dan ook. De remigratieregeling bestaat al en de PVV voegt daar niets aan toe.

Bij WNL op Zondag mocht Agema haar verhaaltje nog een keer afdraaien. Toch is de uitzending waard om te bekijken, al was het alleen al om het optreden van Karin Bloemen.

 

Enkele artikelen:
De derde generatie niet-westerse autochtonen
Massa-immigratie uit moslimlanden. Update 2013
Geert Wilders heeft zeer goed nieuws voor alle  islam…

Bronnen CBS:
Bevolkingsontwikkeling; herkomstgroepering en generatie
Immigratie van niet-Nederlanders; migratiemotief, geboorteland, leeftijd
Prognose allochtonen; buitenlandse migratie naar geboorteland, 2000 – 2050
Prognose buitenlandse migratie; herkomstgroepering, 2012-2059
Allochtonen; geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, 1 januari
Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899
Huwenden; partnerkeuze van allochtonen naar herkomst
Geboorte; herkomstgroepering en leeftijd moeder (op 31 december)
Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, 1 januari
Prognose allochtonen; geslacht, herkomstgroepering, 1 januari 2003 – 2050
Prognose bevolking; geslacht, leeftijd, herkomst en generatie, 2013-2060
Geboorte; herkomstgroepering en leeftijd moeder (op 31 december)
Prognose levendgeborenen en gemiddeld kindertal; herkomst moeder 2012-2059

32 thoughts on “Marokkanen – de cijfers

 1. joost tibosch sr

  Het vervelende van Fleur en de haren is dat haar meninkjes zo door haar lieve Geert worden bepaald, dat werkelijke cijfertjes niet eens tot haar doordringen, laat staan dat ze die in jouw uitstekende weergave nog zal lezen! Zij blijft liever in afgodische verering voor haar blonde gouden Kalf Geert zwijmelend “minder, minder, minder Marokkanen” scanderen, Een nuchtere Mozes Vandyke zal zijn waardevolle stenen tafelen voorlopig inderdaad nog niet kwijt kunnen. Hopelijk smijt hij ze in woede nu niet weer kapot!

 2. Wil

  “Zo worden Marokkanen en Antillianen ook na correctie nog steeds twee keer vaker verdacht van een misdrijf dan autochtonen.

  Twee keer vaker is een keer te veel, maar is wat anders dan de vijf, zes keer die we horen van bijvoorbeeld Wilders.”

  Er staat NA correctie, twee keer vaker, niet in het totaal. Appels met peren vergelijken.

  “Wilders roept dat 65 procent van de Marokkaanse jongens crimineel is en ‘vergeet’ daarbij te vermelden dat volgens diezelfde cijfers dat ook voor 25 procent autochtone jongens geldt.”

  Feit blijft dus dat 65% crimineel is, zoals Wilders beweert?

  “8.500 ‘derde generatie’ kinderen in 2012. Dat is tweeënhalf procent van het totaal aantal Marokkanen.”

  Als ik het goed lees zijn dus 340.000 Marokkanen in Nederland?

  “Uit de tabel van de eerste generatie blijkt dat van 2002 tot en met 2012 de netto immigratie 1.100 bedroeg en dat is nog maar een derde van de periode daarvoor: 3.400. Het afgelopen jaar geeft trouwens eenzelfde beeld als 2012: meer vertrekkers dan komers.”

  Ik zie de tabel van de 1ste generatie niet? maar uit de grafiek is te zien dathet omgekeerd is, meer komers (500) dan vertrekkers.

 3. vandyke Post author

  @Wil Dank voor je reactie. Dubbel bedankt want je hebt een fout ontdekt. De zin Het afgelopen jaar geeft trouwens eenzelfde beeld als 2012: meer vertrekkers dan komers. hoort niet onder het gedeelte ‘De eerste generatie nader bekeken:’, maar onder het eerste stuk daarboven over de 1ste + 2de generatie.

  Op je andere punten kom ik nog terug.

 4. Johan

  “Een belangrijke verklaring voor de oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de criminaliteit is hun gemiddeld slechtere sociaaleconomische positie ten opzichte van autochtonen. Na correctie voor verschillen in sociaaleconomische achtergrondkenmerken neemt de oververtegenwoordiging onder alle herkomstgroepen weliswaar af, maar verdwijnt niet helemaal. Zo worden Marokkanen en Antillianen ook na correctie nog steeds twee keer vaker verdacht van een misdrijf dan autochtonen.”

  En dat is het dan? Accepteren dan maar? Waarom moet de sociaal-economische status gecorrigeerd worden? Deze is immers ook altijd nog een gedeelte eigen verantwoordelijkheid, zeker voor de 2e en 3e generatie. Daar wordt te gemakkelijk overheen gestapt door de anti-PVV’ers.

 5. vandyke Post author

  @Wil
  In het artikel link ik naar dit artikel: http://www.flipvandyke.nl/2012/12/marokkanen-en-criminaliteit/ laat ik de leeftijden zien. Autochtonen hebben in verhouding meer bejaarden dan Marokkanen en Marokkanen meer jongeren.
  Jongeren, of het nu autochtonen of Marokkanen zijn, zijn nu eenmaal veel crimineler dan bejaarden. Als je nu het percentage verdachten van de totale bevolkingsgroep van 12 t/m 79 jaar neemt dan pakt dat gunstig uit voor autochtonen. Niet corrigeren voor leeftijdsverschil is nu juist appelen en peren vergelijken.

  Die 65% klopt en is belachelijk hoog, maar dat vind ik van 25% ook. Door het alleen maar over Marokkanen te hebben denken hele volksstammen dat het meerderheid van de criminaliteit door Marokkanen wordt gepleegd.

  In tabel 3 staat 369.000 1ste en 2de generatie.

 6. vandyke Post author

  @Johan Dank voor je reactie. In mijn vorige commentaar heb ik uitgelegd het belang van leeftijd.
  Bij sociaal-economisch speelt bijvoorbeeld een rol het inkomen van de ouders, het opleidingsniveau of je in een stad woont. Allemaal factoren die van belang zijn of het kind al dan niet criminele activiteiten pleegt. Bij de 25% criminaliteit bij autochtonen zitten in verhouding meer kinderen van een fabrieksarbeider dan van een notaris. De laatste wordt opgeleid tot bijvoorbeeld bankier en die komt niet in de statistieken van de criminaliteit terecht.

  3e generatie Johan? Lees het stukje nog eens.

 7. m fuller

  leve de feiten! het verbaast mij steeds dat journalisten en politici de feiten-ammunitie niet goed gebruiken in hun kritiek op wilders

 8. Bas

  Gaaf artikel!
  Waar ik alleen mijn hoofd niet omheen kan vouwen, is hoe je als tweede generatie kunt immigreren… Tweede generatie wil immers zeggen dat je hier al geboren bent. Wordt hier niet gewoon het aantal mensen bedoeld wat hier weliswaar is geboren, al woont en blijft wonen, maar wat op dat moment pas Nederlander wordt? Dat zou ik geen immigratie noemen, maar misschien is het dat officieel wel.
  Als het dat niet is, ben ik benieuwd wat dan wel, want dan lijken de cijfers mij eigenlijk bollocks.

 9. vandyke Post author

  Dank voor je reactie Bas
  Als je figuur 1_2 bekijkt dan zie je immigratie en emigratie van de tweede generatie. Van de emigranten komt een deel weer terug en immigreren dan.
  Ik denk te weten waar misschien je denkfout zit. Je denkt aan de groep immigranten. Dat zijn mensen die in ons land wonen, maar in het buitenland zijn geboren.
  Ook al emigreert een tweede generatie (of autochtoon) en immigreert na een tijdje weer, hij zal nooit tot de groep immigranten horen.

 10. Edwin van Tilburg

  Bedankt, een goed stuk. Ik vrees wel dat degenen die dit eigenlijk zouden moeten begrijpen dan niet echt doen he 🙁
  Ik heb het gedeeld op mijn FB en Twitter

 11. wadi elyassem

  Mooi stuk maar waar ik echt benieuwd naar ben en wat echt een direct antwoord kan zijn, is het achtergrond van criminelen in nederland. zou het waar zijn dat etniciteit een oorzaak kan zijn voor criminaliteit, wat ook criminologen nooit tot nu toe kunde beweren! .

 12. Daan

  Dit is natuurlijk wel gewoon alles recht lullen. Het probleem zit niet in immigratie of sociale achtergrond maar in het feit dat ze niet integreren in onze samenleving. Zie nu bij Deurne er is een 3de dader, maar niemand geeft hem aan… Juist waar zijn we mee bezig mensen.

  Ik denk ook dat mensen pvv stemmen puur uit protest naar andere partijen omdat ze niet onderogen zien net als dit artikel dat er wel degelijk wat aan de hand is. Alles recht praten helpt niemand.

 13. Salah

  @Daan Wellicht bedoel jij assimileren en niet integreren. Uit onderzoek is vaak genoeg gebleken dat Marokkaanse Nederlanders van alle andere allochtonen het best zijn geïntegreerd. Ze zijn bijvoorbeeld zeer goed vertegenwoordigd op hogescholen en universiteiten.

  Vaak hebben mensen zoals jij (pvv stemmers) een selectieve waarnemingsvermogen en erkenen/herkennen alleen de meest negatieve aspecten van Marokkaanse Nederlanders.

 14. vandyke Post author

  @Daan Dank voor je reactie. Ik ben blij dat jij ook inziet dat het probleem niet bij de immigratie zit. Waarom zou Agema het dan genoemd hebben? Twee keer zelfs.

  Ik denk niet dat ik alles recht wil praten. Ik heb geprobeerd een gebalanceerd stuk te schrijven zonder het krommer of rechter te maken dan het is.

 15. Bas

  Ik vind het toch een raar verhaal, Flip. Want dat zou betekenen dat van de 2e generatie emigranten bijna de helft later weer terug immigreert. Dat is veel meer dan ik zou verwachten. En sowieso gebruik je daar normaliter niet de term immigrant, maar remigrant voor.

 16. martin

  Je besteedt heel veel aandacht aan immigratiecijfers en ik ben het met je eens als je zegt dat over dit specifiek onderwerp maar weinig nuance in de publieke discussies bestaat.
  Echter, de nadruk in de discussies ligt momenteel volgens mij (dat is mijn indruk) niet op massa immigratie, maar op criminelen van buitenlandse afkomst (en als onzinnige oplossing wordt deportatie voorgesteld). Het hoofdstukje “criminaliteit” neemt wel erg weinig ruimte in in je stuk, en dat is begrijpelijk want de feiten liegen er niet om, ook al probeer jij het behoorlijk te relativeren.

  “Als je schrijft dat “…65 procent van de Marokkaanse jongens crimineel is en ‘vergeet’ daarbij te vermelden dat volgens diezelfde cijfers dat ook voor 25 procent autochtone jongens geldt…” Sorry, maar 25% en 65% is een gigantisch verschil, van meer dan 200%.
  Het is lovenswaardig dat je zegt dat er een probleem is met het aantal geweldsmisdrijven, maar ik vind het jammer dat je dat dan gelijk weer probeert te relativeren “door demografische en sociaal-economische omstandigheden” te vermelden. Niemand wordt gedwongen geweldsmisdrijven te plegen. Zoals Harry Mulisch ooit schreef: die het gedaan heeft het gedaan, en niemand anders. En er zijn tal van andere etnische gemeenschappen in Nederland (Chinezen, Hindoestanen) waar de cijfers beduidend lager liggen en die eveneens te kampen hebben met allerlei negatieve sociaal-economische omstandigheden. Voor de slachtoffers van dergelijke misdrijven zal het ook weinig uitmaken dat je geweldsmisdrijven door jeugdigen of door volwassenen gepleegd zijn.

  Begrijp me goed, het is interessant en ook belangrijk om naar immigratiecijfers te kijken, maar ik krijg de indruk dat je te veel aandacht besteed aan het onderwerp “massa immigratie” (dat ging toch bij de PVV voornamelijk over Polen en “Zwartafrikanen”?), maar dat je over de hoge misdaadcijfers van jonge Marokkanen maar weinig hebt te zeggen…simpelweg omdat aan die cijfers niet zo heel veel valt af te dingen.
  Ik denk dat we over de hoge misdaadcijfers bij jonge Marokkanen eerlijk moeten zijn; die zijn buitenproportioneel hoog.. Door daar niet over eerlijk te zijn of door te ontkennen dat er een probleem is, speel je volgens mij juist Wilders & Co in de hand (“linkse doofpot”, “theedrinkers”). Ik weet niet wat de oplossing voor dit probleem is (Wilder is het zeker niet). Ik heb zelf het vermoeden dat dit probleem over 20-30 jaar afgenomen zal zijn. Je ziet in de laatste jaren al steeds vaker Marokkanen op universiteiten, en je ziet een generatie die gewoon vooruit wil. Dat neemt echter niet weg dat we voorlopig wel hebben te kampen met overlast en geweldsdelicten.
  Ik vind de commotie rond “Marokaanse criminelen” vooral vervelend voor al de Marokkanen die een normaal bestaan leiden in Nederland, en dat zijn er een hele boel. En deze “gewone” Marokkanen (of Nederlanders van Marokkaanse afkomst) zijn nu juist de remedie: als je iemand ( werk, school, buren) persoonlijk kent, dan zul je niet zo gauw geneigd zijn om hem of haar te discrimineren.

 17. vandyke Post author

  @Bas Je kan het wel een raar verhaal vinden maar dat zijn de cijfers. Het feit dat er nu een hoog percentage terugkeert hoeft niet te betekenen dat dat op de langere termijn ook zo is.

  Iedereen die zich vanuit het buitenland in ons land vestigt is een immigrant. Iedereen die vertrekt is een emigrant.
  Nu kan je ook nog specificeren en wat remigratie is zou ik maar eens opzoeken. Neem dan meteen retourmigratie mee.

 18. vandyke Post author

  @Martin Dank voor je reactie. Zie ook mijn reactie van 17:43 Agema gebruikt meerdere keren de term massa-immigratie van Marokkanen in twee uitzendingen op TV en dan klaag jij dat ik, als zo’n beetje enige in dit land, dat aan de kaak stel? Dit is het aantal keren dat de massa-immigratie wordt genoemd op de PVV-ste https://www.google.nl/#q=site:pvv.nl+massa-immigratie 642 keer.
  Iedere keer is het weer iets anders nu zijn het weer de Marokkanen, dan weer de moslims, dan weer niet-westers en dan weer Polen. Dan blijven de asielzoekers buiten schot, dan weer is er een quotum en de laatste trend lijkt te zijn dat er helemaal geen worden toegelaten.

  Soms heb ik ook wel gedacht dat het spook van de massa-immigratie weg zou zijn, maar hij komt elke keer weer terug. De vorige keer dat ik een artikel over Agema heb geschreven had ik niet voor ‘het spook van de massa-immigratie’ genoemd.

 19. vandyke Post author

  Nogmaals @Martin Je hebt volkomen gelijk dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. Wat we echter al lang weten is dat is dat er bepaalde risicofactoren zijn die crimineel gedrag waarschijnlijker maken. Laagopgeleiden gebruiken vaker fysiek geweld dan hoogopgeleiden. De laatsten zullen misschien eerder iemand beledigen. Daarom hebben ze verzonnen dat dat vrijheid van meningsuiting is. Laagopgeleiden slaan er op los en krijgen met justitie te maken.

 20. martin

  @vandyke Ik heb die uitzending met Agema niet gezien, maar mijn indruk is toch echt dat de discussie van de laatste twee weken toch vooral draait om het onderwerp “criminele marokaanse jongeren” (in het bijzondere met betrekking op de overval in Deurne). De “minder, minder” toespraak zie ik overigens ook eerder in het kader van het onderwerp “criminele jongeren”.
  Zo een google search van de pvv site zou ik niet echt betrouwbaar willen noemen. In de columns bijvoorbeeld van de VK en NRC gaat in de laatste weken het toch vooral om het criminelen probleem en Wilders. (De begrippen “marokkanen”, “marokkaanse” “criminelen” etc komen er veel vaker op de PVV site voor dan het lemma “massa immigratie”. )Dus volgens mij ligt de aandacht momenteel vooral op het onderwerp “criminele marokaanse jongeren” en niet op “massa immigratie”. Er waren ook tijden dat dat onderwerp de volle aandacht kreeg (bij voorbeeld ten tijde van het “Polen meldpunt”). Maar omdat het thema “criminele jongeren” momenteel de meeste aandacht heeft, vind ik het verwarrend en afleidend om het nu uitgebreid over de nuances van massa immigratie te hebben en in je stuk zo weinig aandacht te geven aan het onderwerp “criminele marokkanen”. Om mijn kritiek kort samen te vatten: je besteed heel ruimte aan cijfers over massa immigratie (de conclusies die je trek yijn overigens geheel juist), maar betrekkelijk weinig aan het onderwerp “Marokkanse criminelen”. En in die ruimte die je daar aan besteed, probeer je probleem nog te relativeren (“maar” 65% in die leeftijdsgroep, soc-eco omstandigheden etc).

  Afgezien dat ik het nog al betuttelend vind om te zeggen dat laagopgeleiden er eerder op los staan (als of het kinderen zijn), zal het inderdaad wel zo zijn dat er bepaalde omstandigheden zijn die crimineel gedraag waarschijnlijker maken. Echter, de chinezen en hindoestanen die hier komen zijn ook meestal laag opgeleid, maar ik hood vrijwel nooit iets over grootschalige misdaadproblemen in die gemeenschappen. Waarom een immigranten groep wel slaagt en de andere met dergelijke problemen te kampen heeft durf ik niet te beoordelen, maar wat ik wel weet is dat “alles begrijpen is alles verontschuldigen” niet de juiste manier is om het feit dat Marokkaanse jongeren vaker crimineel zijn dan autochtone jongeren aan te pakken. Soc-eco verklaringen neigen er namelijk vaak naar om de verantwoording voor criminele daden door te schuiven, en de daders niet op hun keuzes en hun gedrag aan te spreken…feitelijk doet men dan net of die criminele jongeren kleine kinderen zonder eigen verantwoording zijn, en dat lijkt mij betuttelend.

 21. Marieke

  Communicatie tussen mensen al dan wel of niet beledigend (niet leuk) ten opzichte van geweld onderscheidt ons van beesten!

 22. sgr

  Wat een kolder. Oké, de groei van het aantal Marokkaanse immigranten stagneert, so what? Ik zal je nog eens wat vertellen; de groei van het aantal autochtonen ook. Sterker nog; de bevolkingsgroei van heel Nederland krimpt! Wie had dat gedacht. Zou het misschien zo zijn dat er een plafond zit aan het aantal inwoners in ons landje? Wat een flutartikel. Begrijp me niet verkeerd, ik heb niks tegen allochtonen, maar wél tegen onzininformatie, zeker als er wordt gepoogd om een eigen mening onterecht kracht bij te zetten.

 23. vandyke Post author

  @sgr
  Wat een volstrekt onzinnig commentaar. Het gedeelte over de migratie is nu juist geschreven omdat Fleur Agema roept massa-immigratie.

  ‘nutteloze grafiek zonder enige suggestie.’ Wat betekent dat?

 24. sgr

  Onzinnig commentaar? Wat staat er qua feitelijke informatie in dat niet waar is dan? Ik bevestig zelfs in de tweede zin al dat het stagneert. En “zonder suggestie” betekent dat je geen enkele uitspraak doet over het waarom. That so hard? Bovendien, waarom gebruik je de periode 1996-2001 en 2002-2012? Omdat dat goed uitkomt? Mijn punt is dat de groei van het aantal allochtonen (even over het geheel genomen) zeker niet harder afneemt dan het aantal autochtonen, en da’s logisch.

  Als je ENIGE doel is om de opmerking van Agema te ontkrachten had je ook alleen het saldo over 2012 kunnen opvoeren. Er zal dus nog een agenda achter zitten. Het aantal Marokkanen in Nederland groeit procentueel gezien harder dan het aantal autochtonen, dat is ook een feit. Dat maakt het mijns inziens prima verklaarbaar waarom een partij als de PVV (overigens niet mijn partij) zo’n opmerking maakt. Maar waarom zou je het grotere geheel bekijken als je kunt mierenneuken over details om zo je volledige standpunt kracht bij te zetten hè?

 25. vandyke Post author

  Ah, ik begrijp nu dat u met suggestie duiding bedoelt.

  Als ik alleen het saldo had genoemd dat had ik daar commentaar op gehad.

  In 2001 is de nieuwe vreemdelingenwet ingevoerd. In al mijn stukken maak ik daarom een onderscheid tussen de periode voor 2002 en vanaf 2002.

  ‘Er zal dus nog een agenda achter zitten’
  Wat een niveau.

 26. sgr

  “Ah, ik begrijp nu dat u met suggestie duiding bedoelt.” Over niveau gesproken… hang niet zo de wijsneus uit joh, dat dient geen enkel doel. Zo kan ik er ook wel één “dat had ik daar commentaar op gehad” wat is dat joh? Oh wacht je bedoelde “dan”.

  Maar ga doe vooral je ding, hopelijk neemt iemand je nog serieus ook. Succes.

 27. Pingback: Geert Wilders’ stem, Maurice de Honds handen | Jan Dirk Snel

Leave a Reply