De onzin van Teeven Deel II Het Kamerdebat

65.000 Asielzoekers zouden er volgens Teeven afgelopen woensdagavond dit jaar naar ons land komen. Ik heb over die uitspraak dit artikel geschreven de volgende dag onder de kop: De onzin van Teeven over 1.000 asielzoekers per week.

Dit stuk gaat over het Kamerdebat wat daar meteen donderdagavond op volgde. Hoe zelfs tijdens het debat Teeven de Kamer misleidde en hoe de Kamer daar intrapte en zelfs aan meedeed. Hoe het NOS-journaal in de leugens trapt en de Volkskrant. Natuurlijk ook Wilders. En over een brief vol onjuiste informatie die Teeven naar de Kamer stuurde.
Update 18/05/07:00 Bij het kopiëren van de tekstverwerker naar de blog is er wat fout gegaan waardoor een gedeelte is weggevallen bij figuur 3 en 4. Mijn excuses.

Ik schreef dat het ging om de gegevens van april volgens Teeven en daarom schreef ik donderdag al dat we dat al twee weken geleden wisten.
Teeven zei in het debat echter het volgende:
In de maand april was dat 40%. In de eerste twee weken van mei is ruim de helft, tussen de 56% en de 62%, van de asielstroom afkomstig uit Eritrea.’

Dat is dus iets anders want twee weken geleden en bij Eén op één had hij het over eind april. Maar hoe komen we dan aan 65.000?
Als er nu in de rest van het jaar iedere week duizend bij zouden komen dan komen uit op een 42.000 over het hele jaar, maar dat doet Teeven niet. Hij ziet een stijgende lijn en die trekt hij door naar de rest van het jaar en dan rolt daar ergens een getal uit van 65.000.
Wat een rekenkunde. Je kan niet op grond van drie weken waarneming maar doortrekken naar de rest van het jaar.
Teeven had helemaal niet hoeven te komen met die 65.000, maar een brief kunnen sturen naar de Kamer waarin hij de nieuwe cijfers naar voren brengt. Als je echter met 65.000 aan komt zetten dan krijg je precies het effect wat je wilt krijgen. Je weet dan dat je zelden een vraag krijgt van de journalist van hoe je dat dan wel berekend hebt, maar die gaat meteen in op hoe erg dit wel niet zou zijn en dat is precies wat er gebeurde.

De eeuwige leugen
De kop van het verslag van het Kamerdebat is Instroom van asielzoekers. Het woord instroom komt dertig keer voor in het stuk. Ook Teeven gebruikt het. Daar wordt toch mee bedoeld asielzoekers die hierheen komen? Voor heel Nederland ja maar niet voor Teeven en zijn IND. Asielinstroom is het aantal aanvraagformulieren dat is ingevuld. Maakt het wat uit? Jazeker wel. In 2013 was de asielinstroom 17.200 en het aantal asielzoekers dat hierheen is gekomen iets boven de 14.000. Teeven en zijn IND laat dat ook zien in bijvoorbeeld in dit stuk Op blz. 18 staat:

asielinstroom

We hebben dus twee typen aanvragen: eerste (dat zijn unieke mensen) en ‘extra’ aanvragen. Iedere asielzoeker die naar ons land komt –en de kinderen geboren in Nederland zolang er nog geen verblijfsvergunning is- dient een ‘eerste aanvraag’ in. In bepaalde omstandigheden kan een asielzoeker een tweede of vervolgaanvraag indienen.

Ook Eurostat (‘new’ en ‘total’) en het CBS (totaal en eerste aanvraag) geven cijfers over de twee verschillende begrippen. Van de cijfers van het CBS heb ik onderstaand figuur gemaakt.

f2_k

Links de aantallen en rechts de percentages. In 2013 waren er 14.400 asielzoekers (inclusief in Nederland geboren kinderen van asielzoekers) die een aanvraag voor asiel hebben ingediend. Daarbovenop 2.800 tweede en volgende aanvragen. Wat zie je echter in de Nederlandse pers verschijnen? Er zijn 17.200 asielzoekers naar ons land gekomen of de instroom is 17.200 hetgeen natuurlijk ieder mens vertaald naar mensen. Het is de IND die deze desinformatie verspreidt en dat wordt klakkeloos overgenomen ook al schrijft het CBS: ‘In 2013 kwamen er 14,4 duizend asielzoekers naar Nederland…’

Donderdag nog in het Journaal:
journaal

Wat zei Teeven in de Kamer? Zodra het om aantallen asielzoekers gaat gebruikt hij het woord instroom. Die 65.000 is de asielinstroom en als we uitgaan van dezelfde percentages van 2013 dan is het aantal asielzoekers dat naar ons land komt 54.500.
Ook in internationale vergelijking gebruikt de IND het totaal cijfer:

‘Er wordt niet apart over eerste en tweede en volgende aanvragen gerapporteerd omdat een aantal EU-lidstaten daartoe nog niet in staat is.’

Dat de cijfers niet helemaal compleet zijn dat beaam ik, maar dat kan je ondervangen door of te schatten of het desbetreffende land weg te laten. Al onze buurlanden rapporteren inmiddels ook eerste aanvragen en het is vooral de vergelijking van de landen in Noordwest Europa die zinvol is.
Waarom doet de IND dan zo moeilijk? Dat wordt duidelijk als we een EU vergelijking maken tussen totaal aantal aanvragen (formulieren) en eerste aanvragen (mensen/asielzoekers).

f3

Absoluut Europees kampioen in 2013 is België. Van het totaal van 21.230 aanvragen waren er slechts 12.080 (57%) eerste aanvragen.  Na enkele Oost-Europese landen –met maar heel weinig asielzoekers- volgt op eerbiedige afstand Nederland met 84%. De EU heeft gemiddeld in 2013 87%. Zoals we in figuur 2 hebben kunnen zien verschilt het percentage van Nederland nogal jaar op jaar. Ook andere landen kennen verschillen. Niettemin lees ik in Kamerstukken dat er serieus gepraat over welke positie Nederland nu inneemt in de ranglijst.  Knap veel onzin dus want je ziet alleen al aan dit figuur hoezeer er een verschil is in administratie.

In figuur 4 de ranglijst 2013 van totaal aantal aanvragen en eerste aanvragen per 1 miljoen inwoners:

f4

Totaal waren er in 2013 in de EU totaal 435.000 aanvragen waarvan 396.000 1ste aanvragen (asielzoekers).1) Aangezien Oostenrijk geen cijfers aanlevert voor 1ste aanvragen heb ik verondersteld dat die gelijk zijn aan het totaal aantal aanvragen.

Voor België verschilt het nogal fors of je nu het aantal formulieren neemt (links) of het aantal asielzoekers: 1.902 tegen 1.082 per 1 miljoen inwoners. Voor Nederland zijn die cijfers 1.023 en 857. Ook Nederland komt op een lagere plek binnen de EU uit:  tiende bij het aantal aanvragen en twaalfde bij het aantal asielzoekers.

De Volkskrant van vandaag geeft op pagina 4 ook een figuur met cijfers. Asielaanvragen staat erbij en dat klopt volgens de cijfers hierboven met het linker figuur. Ook de Volkskrant vindt formulieren blijkbaar belangrijker dan mensen.

Teeven jokt tegen de Kamer
De IND maakt dus Europese vergelijkingen niet over het aantal mensen, maar over het aantal formulieren zoals blijkt uit de rapportages van de IND (en de Kamer vindt dat prachtig). Wie schetst dan ook mijn verbazing  dat staatssecretaris Teeven in een brief van afgelopen december aan de Tweede Kamer ineens wel in staat blijkt te zijn om die cijfers te leveren.  En hoe! Ik citeer:

Zo werden in 2012 EU-breed 276.630 eerste asielaanvragen geregistreerd, hetgeen een stijging betrof van 80 procent ten opzichte van het jaar 2008.

Het CBS levert de Eurostat-cijfers ook en wat overzichtelijker. In 2008 leverden minder landen cijfers aan Eurostat over hun aantal  eerste asielaanvragen dan in 2012, zoals duidelijk in de tabel te zien is. Zo kunnen we ook een 80% stijging krijgen. In 2012 inderdaad 277.000 (zonder Oostenrijk en Hongarije). In 2008 was dat 128.000, maar geen cijfers over dat jaar van o.a. de belangrijke landen Griekenland en Frankrijk die in 2008 samen bijna 25% van het totaal aantal aanvragen uitmaakten. De cijfers van die totaal aantallen waren 259.000 in 2008 en 335.000 in 2012. Dat is een stijging van 30%, niet van 80%. Als je bij de eerste aanvragen in 2012 alleen die landen telt die in 2008 ook cijfers leverden dan kom je op 196.000 tegenover 149.000 in 2008. Dat is een stijging van 25%. Nederland daalde in die periode van 15.000 naar 13.000 bij de totale aanvragen en van 13.000 naar 10.000 (-28%) bij de nieuwe aanvragen (asielzoekers), maar dat vertelt de IND er niet bij (in België overigens steeg het aantal aanvragen van 11.100 naar 18.340, +65%).

Die durft, zou je misschien zeggen. Daar is echt geen moed voor nodig als toch niemand die cijfers controleert.

Geert Wilders: neem voorbeeld aan Zwitserland
RTL interviewde Wilders afgelopen donderdag:

“Zwitserland is hét voorbeeld”, vindt de PVV-leider. Ook wat betreft immigratiebeleid heeft het land geen ‘last’ van andere landen, zo stelde hij. “Het is echt niet zo dat dat je daar rijen voor de grens hebt staan.”

Dan is het toch grappig om te weten dat Zwitserland -8 miljoen inwoners, de helft dus van Nederland- in 2013 meer asielzoekers trok dan Nederland: 19.440 tegen 14.375. Dat betekent bijna 3x zoveel per hoofd van de bevolking! Zie ook figuur 4. Zwitserland heeft zich met ziel en zaligheid verbonden aan de EU op asielgebied. Zo heeft Zwitserland het EU Verdrag van Dublin ondertekend. Als zij dat niet zouden hebben gedaan dan zou een asielzoeker die in Nederland is afgewezen naar Zwitserland kunnen gaan om daar asiel aan te vragen. Dat kan hij nu ook doen maar hij wordt dan direct teruggestuurd naar Nederland. Zonder Dublin kan Zwitserland dat niet doen.

Wilders is vermoedelijk in de war met Moldavië. Dat land kan beter als voorbeeld dienen als Wilders zijn plannen worden uitgevoerd.

Teeven geeft mij gelijk
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. In de TK maakte Fritsma de volgende opmerking:

In Nederland wordt ongeveer 60%, namelijk 57%, van de asielaanvragen ingewilligd, terwijl dat in de omliggende landen ongeveer 27% tot 30% is. Dat is toch een gruwelijk groot verschil? Met andere woorden: wees niet meer gekke Henkie van Europa en ga het toelatingsbeleid meteen aanscherpen.

Afgelopen zondag publiceerde ik een artikel waarin ik felle kritiek uitte op de IND die die cijfers aan de pers verstrekte. Alle media publiceerde die cijfers en de Telegraaf maakte er een groot nummer van. Hun columnist Paul Jansen mocht zelfs bij P&W optreden om de onzin –onweersproken- verder te verkondigen. Hoofdpunt van mijn kritiek is dat de asielstromen naar de verschillende landen onvergelijkbaar zijn.

Wie schetst mijn verbazing dat Teeven Fritsma antwoordde met:

 ‘De heer Fritsma weet net zo goed als ik dat er vertekeningen zitten in de internationale vergelijkingen van Eurostat, als het gaat om de cijfers en zeker als het gaat om het onderwerp “nareis”. Andere landen administreren het op een andere manier. Daarom geven de inwilligingspercentages een vertekend beeld ten opzichte van de feitelijke situatie. De heer Fritsma weet ook dat de inwilligingspercentages voor Syrië en Eritrea hoog zijn in alle Europese landen, niet alleen in Nederland. Je moet dus niet doen alsof wij gekke Henkie zijn of alsof ik gekke Henkie ben. We moeten realistisch zijn. Als je de vertekeningen eruit haalt, zie je geen grote verschillen tussen de inwilligingspercentages. Dat moeten we hier vandaag wel met elkaar vaststellen, denk ik.’

Precies dus wat ik in mijn artikel betoogde!! Dan rest er een belangrijke vraag waarom de IND dan met de kale cijfers naar buiten komt. In de TK werd die vraag niet gesteld. Ook in de pers zie je de opmerkingen van Teeven niet terug. Ik verbaas me er niet meer over. Overigens was mijn eindconclusie in het artikel, na een uitgebreide analyse, dat nu juist het strenge asielbeleid in Nederland zorgt voor een hoog toekenningspercentage.

Update 19/05 15:30  Al op 8 mei, zo blijkt mij nu, heeft Teeven geantwoord op vragen van de Azmani (VVD) over het hoge percentage toekenningen van Nederland in asielzaken. Hij zat wat verstopt onderaan in vraag 7, dat is de reden dat ik het niet gezien had. Het voegt echter niet veel toe aan wat Teeven afgelopen donderdag zei.

 

Conclusies:

 • Het is natuurlijk van de zotte dat Teeven op grond van een paar weken monitoren een conclusie voor een heel jaar trekt. In de geschiedenis van het asiel zijn er wel vaker pieken geweest van mensen afkomstig uit bepaalde landen. Bij Eén op een  had hij het over cijfers van eind april, maar in de Kamer betrok hij ook begin mei erbij.  Bij elkaar zijn het drie weken. Daar kan je niets mee voorspellen. Alsof je de hoeveelheid regen voor de rest van het jaar wilt voorspellen o.g.v. wat de afgelopen drie weken is gevallen.
 • Teeven heeft het een ombuiging van de asielstromen, maar geeft toe dat hij nog geen cijfers heeft van andere landen. Dan is ook dit dus borrelpraat.
 • Het is echter een uiterst handige zet van Teeven. Als de instroom van asielzoekers zo hoog blijft dan kan hij roepen dat hij dat dus gezegd heeft en als die weer daalt –wat ik verwacht- dan kan hij zeggen dat het komt omdat hij persoonlijk voor de grens is gaan liggen.
 • Het is lachwekkend dat Wilders Zwitserland als voorbeeld van asielbeleid voor Nederland moet dienen. Zwitserland had in 2013 per hoofd van de bevolking bijna 3x zoveel asielzoekers als Nederland. Bovendien heeft Zwitserland zich gecommitteerd aan allerlei afspraken binnen de EU over de behandeling van asielzoekers. Daarnaast is Zwitserland ook nog een Schengenland. Wilders is vermoedelijk in de war met Moldavië. Dat land kan beter als voorbeeld dienen als Wilders zijn plannen kan doorvoeren. Honderdduizenden asielzoekers zouden er volgens Wilders naar ons land komen. Nog geen half jaar geleden werd door hem een tsunami van Bulgaren en Roemenen voorspeld. Daar hoor je niemand meer over en zo hebben we om de zoveel tijd weer wat nieuws.
 • Voor mij was echter het belangrijkste punt de opmerking van Teeven dat je de toekenningspercentages van asielzoekers binnen de EU moeilijk kan vergelijken omdat de asielstromen zo verschillend zijn. Bovendien administreert ieder land anders. Ik schreef daar een week geleden over. Dat er in de Kamer niet werd gereageerd met waarom de IND dan die cijfers dan kort geleden heeft verstrekt zonder toelichting en dat de pers niets heeft gedaan met de opmerkingen van Teeven is iets dat mij niet verbaasd.
 • Teeven kan rustig telkens beweren dat het aantal asielzoekers binnen de EU moeilijk te tellen is, maar tegelijkertijd ook gruwelijk foute cijfers naar de Kamer sturen die nu juist die telling wel maakt.
 • Feiten spelen een zeer geringe rol in de Nederlandse discussie en dat is een uitermate trieste constatering.  Fact free politics is in Nederland de norm. Ook bij de pers is er niemand die verstand heeft van migratie- en asielcijfers. Klakkeloos schrijft men over wat door bijvoorbeeld de IND wordt gedicteerd. Alleen al het verhaal van de toekenningspercentages bewijst hoe fout dat is.
 • Radiocommentator Kees Boonman kwam afgelopen vrijdag met een commentaar (zie hier). Volgens hem is het framing van de VVD om de aandacht van het kinderpardon weg te halen. Interessante gedachte.
  Boonen zegt ook nog dat Teeven en zijn IND niet expres aan foute berichtgeving zouden doen. Hoe aandoenlijk.
 • Heeft iemand wel eens uitgerekend hoeveel schade dit soort doemverhalen de Nederlandse economie toebrengen? Nederlanders zijn al uiterst pessimistisch en dit is een prima onderwerp om nog somberder te worden.
 • Teeven kan dan wel stoer doen en roepen dat hij er wat aan gaat doen, maar hij kan maar weinig doen. Die grenspatrouilles houden geen asielzoeker tegen. Het enige is dat Noordwest Europa Italië op z’n donder geeft, maar dan heb je het wel gehad.

Toevoeging 19/05 Zo goed is Teeven in het rekenen:
In dit artikel van 30 januari van dit jaar schreef ik over het aantal asielzoekers dat naar ons land is gekomen. De IND kwam in oktober 2013 met rampspoedverhalen over het aantal asielzoekers (zie dit artikel). 17.000 en zelfs 18.000 (mailde COA mij op 18 november) zouden er in 2013 naar ons land komen. Dat berekende ze dus bijna op het eind van  2013. Het werden er 14.400 (en zelfs nog minder als je in NL geboren kinderen niet meetelt). Op 18 november zaten ze dus 3.600, 25%, te hoog in hun voorspelling. Dat is knap.

Deel III hier

 

1) De cijfers van de asielzoekers verschillen in geringe mate met de cijfers in mijn vorige artikel. Dat komt omdat ik nu ook Kroatië heb meegenomen en de nieuwste Eurostat dataset heb genomen van de bevolking.

 

11 thoughts on “De onzin van Teeven Deel II Het Kamerdebat

 1. Donutz

  Flip wederom bedankt, voor komende week (dinsdag?) stond al wat langer een debat over asiel geplanned. Hopelijk pikken nog wat kamerleden dit en de vorige 2 stukjes op om Teeven mee om de oren te slaan… Je blogs hebben een best aardig bereik, helaas nog niet ver genoeg on daadwerkelijk wat te veranderen (correct cijfer rapportages) maar toch.

  “Er wordt niet apart over eerste en tweede en volgende aanvragen gerapporteerd omdat een aantal EU-lidstaten daartoe nog niet in staat is.”
  Zien we dan over een paar jaar, wanneer alle EU landen wél eerste en vervolg aanvragen aan EuroStat aanleveren dat de IND dit ook gaat doen? Zie de krantenkoppen al voor me ” asielinstromm met enkele duizenden gedaald!”… Slap excuus natuurlijk om het aantal formuliertjes te raporteren omdat anderen (en niet eens iedereen) dit ook doet…

  Jammer van de VK, die hadden eind vorig jaar best een aardig stukje in hun krant staan over immigratie, gaf mij hoop…

  Wilders en Fritsma… onkunde kun je het niet noemen, die zullen toch wel beter weten (oud IND-er Fritsma zal als “PVV migratie expert” toch wel iets meer van de cijfertjes weten?), gezien de eerdere uitlatingen van Wilders en Fritsma (Sietse en zijn boekje…) moet dan wel cherry picking, misleiding en gegoochel in het kwadraad zijn. Zwiterserland (en Noorwegen) is hét voorbeeld in de PVV propaganda, wel de voordelen, niet de nadelen, super rijk, vrij blablabla. En als toch niemand je uitlatingen checkt kom je met onzin cijfers over migratie natuurlijk makkelijk weg… Als ministers en IND al jaren met misleiding weg komen komt een partij dat zeker weten.

  Kees Boonman mag ook weleens je blog lezen, zou één vandaag toch een mooie uitzending kunnen maken om met schokkende ontdekkingen aan te komen zetten dat ministers en IND al jaren lang de mensen op het verkeerde spoor zetten. Spoeddebatje, drama, paniek, chocolade letters.

  “Boonen zegt ook nog dat Teeven en zijn IND niet expres aan foute berichtgeving zouden doen. Hoe aandoenlijk.”
  Zou kunnen, ze zijn niet allemaal even competent daar weet ik uit ervaring. Sommige beslisambtenaren hebben de grootste moeite om de actuale regelgeving op te volgen (lopen zo 1 of enkele jaren acher op huidige procedures…), geven verkeerde informatie op vragen, zetten verkeerde vinkjes in INDiGO etc. Werken vast ook competente mensen met hart en passie voor een goed werkend vreemdelingenbeleid maar helaas ook de nodige *vul zelf maar in*. Fritsma is/was daar eentje van.

  Nogmaals bedankt voor je harde werk de afgelopen jaren en stiekem hoop ik nog op een klein wondertje (dat jij je bedenkt of dat de media en kamer hun werk gaan doen… 😉 ).

 2. vandyke Post author

  Update 18/05/2014 Er is wat misgegaan met het kopiëren naar het blog van de tekstverwerker rond figuur 3 en 4. De conclusies blijven hetzelfde.

 3. Pingback: De onzin van Teeven – het Kamerdebat | Krapuul

 4. Miep

  Ik vraag me al jaren af waarom de andere partijen zo terughoudend zijn als PVV en VVD staan te strooien met verkeerde informatie en cijfers over immigratie en asiel.

  Als Flip en anderen en ook ik de juiste cijfers van het internet weten te halen, dan moet dat voor kamerleden of hun personeel toch ook mogelijk zijn. Ik zou ze de cijfers onder de neus wrijven.

  Waarom noemt u dit getal als de cijfers van CBS en IND een lager getal aangeven?

  Misschien ga ik er maar weer eens een mailrondje naar alle partijen er tegenaan gooien met de vraag waarom zij als makke schapen Teeven en PVV weg laten komen met desinformatie.

 5. vandyke Post author

  @Ruud Dank voor je reactie. Ik snap niet zo goed wat je bedoelt. Welke afbreking? Op mij PC zie ik niets, maar misschien op een mobiel ding?

 6. vandyke Post author

  Dank je Miep voor je reactie.
  Het blijft inderdaad merkwaardig.
  Ik noem twee oorzaken: bij de pers is er niemand gespecialiseerd in migratie en asielcijfers. Het wordt er bij gedaan door de algemene nieuwsredacties. Dan krijg je alleen maar foute berichtgeving en dat blijft doorgaan want als men al iets terugkijkt komt men weer de foute artikel tegen. Daar komt nog bij dat journalisten over het algemeen nu niet echt fantastisch zijn met cijfers, om het maar zachtjes uit te drukken.
  Voor de politiek geldt dat ook. Daarbij is het niet sexy om je daar mee bezig te houden. Links houdt zich vrijwel uitsluitend bezig met individuele gevallen of met kleine groepen. Met de menselijke aspecten.
  Linkse politici mogen dan de cijfers niet belangrijk vinden, de mensen in het land vinden het heel erg belangrijk.
  Dat breekt ze op want het is constant rechts dat punten scoort.
  Het is natuurlijk in principe een goede zaak om je er mee bezig te houden en de politici te bestoken maar ik heb het opgegeven.

 7. Donutz

  @Flip: Op een mobieltje breekt hij inderdaad het woord “cijfers” vreemd af met “ci-” en dan op de volgende regel “jfers”. Ook zo met “verbli-” “jsvergunning”.

  Een kleinigheidje maar toch.

  Het prettigst is het blog te lezen op een normale computer anders is het wel een grote lap tekst met heel kleine afbeeldingen.

Leave a Reply