Volkskrant knoeit met cijfers van allochtonen en buitenlanders

Het is niet de eerste keer en ik vrees dat het niet de laatste keer is dat ik me boos maak op de Volkskrant. Het was echter zaterdag wel weer heel erg. Veel tweets verstuurd, waarop ook werd gereageerd, maar het werd me wel duidelijk dat het moeilijk meer te volgen was door de vele tweets.

Dan toch maar een blogje aan wijden.

Dit is het online-artikel en hier (blendle) het papierenartikel. Eerst het hoofdpunt en dan nog onder het kopje Divers nog een paar dingetjes.

Uit het artikel het volgende stukje:

kopietabel_aanhef In de papieren editie staat de tabel, maar die staat niet online.

De VK heeft als conclusie dat slechts 49,5% van de allochtonen (van buiten de EU) werkt en dat het percentage autochtonen met 77,1% maar liefst 27,6 punt  hoger is.

Het lijkt correct, maar er worden geen allochtonen vergelijken met autochtonen, maar zij die een nationaliteit hebben van buiten de EU. Daar kwam ik achter na een tijdje zoeken op de website van Eurostat (het CBS van de EU). Dit is de tabel waar de cijfers vandaan komen. De titel is duidelijk: Employment rates by sex, age and nationality (%). Nationaliteit heeft niets te maken met herkomstgroep. Je bent allochtoon als tenminste één ouder in het buitenland is geboren. Nationaliteit doet er niet toe. Ook niet waar jijzelf geboren bent. Je bent dus autochtoon als je beide ouder in Nederland zijn geboren. Jijzelf kan dus geboren zijn op de Galapagoseilanden en de Ecuadoriaanse nationaliteit hebben, je bent en blijft autochtoon voor Nederland. Herkomstgroep en generatie is bepaald op het moment dat je geboren bent.

Er worden dus twee verschillende begrippen met elkaar vergeleken, nationaliteit en herkomst, die je dus niet zondermeer kunt vergelijken. Onder de groep buitenlandse nationaliteit valt dus ook de tweede generatie (=geboren in Nederland) allochtoon die niet automatisch de Nederlandse nationaliteit krijgt omdat de moeder niet Nederlandse is (en de met haar getrouwde vader ook niet).

Van de groep eerste generatie allochtonen afkomstig van buiten de EU heeft het grootste deel inmiddels  de Nederlandse nationaliteit. Op 1 januari vorig jaar hadden er 310.000 mensen tussen de 20 en 65 jaar geen Nederlandse of EU nationaliteit. Het aantal allochtonen van buiten de EU bedroeg 1,7 miljoen, waarvan 1,1 miljoen eerste generatie. Zelfs als we er vanuit gaan dat die 310.000 allemaal eerste generatie zijn, dan is het aantal met de nationaliteit van buiten de EU slechts 28%. Eén op één vertalen van nationaliteit naar allochtoon kan dus niet zondermeer.

Naturalisatie kan pas –onder voorwaarden- na vijf jaar rechtmatig verblijf in ons land. Het is dus aannemelijk dat er sprake is van een oververtegenwoordiging van pas geïmmigreerden in die 310.000. Om allerlei redenen mogen er veel niet werken. Denk bv aan studenten. Ook zitten in die jonge groep relatief veel asielzoekers en die hebben het extra moeilijk.

We zien dus in de tabel 49,5% werkenden naar nationaliteit en dus 50,5% niet werkend. In een andere tabel zien we om hoeveel mensen het gaat: 18.400 in de derde kwartaal vorig jaar die dus werkloos waren.

We zien dus ook dat er sprake is van een behoorlijke daling want in het eerste kwartaal 2014 was het nog 32.100. 18.400 is zeg maar 6% van de totale groep van 310.000 dus de beroepsbevolking is 55,5% (= de bruto arbeidsparticipatie), 49,5 werkte (=de netto-arbeidsparticipatie) en het werkloosheidspercentage is 11% -(55,5-48,5)/55,5. 44,5% hoort niet tot de beroepsbevolking.

Wat de Volkskrant dus ook niet vermeldt is dat het slechts om 18.400 werklozen gaat en dat is slechts 3% van het totaal aantal werklozen. Daarnaast zijn die 310.000 slechts minder dan 20% van het totaal aantal allochtonen in die leeftijdsgroep.

Dan kijken we naar autochtonen aan de rechterkant van de tabel. Dat heeft mij de nodige hoofdbrekers gekost want arbeidsparticipatie van autochtonen tussen de 20 en 65 jaar heb ik niet kunnen vinden bij het CBS. Ik zocht daar want internationaal is er geen gelijk criterium –als men al een criterium heeft- van wat een autochtoon is. Ik heb toch de percentages gevonden en wel in dezelfde tabel als waar de cijfers van de niet-EU nationaliteit vandaan komt. Dat had ik niet verwacht want dit zijn cijfers over iedereen die de Nederlandse nationaliteit bezit. Dus ook allochtonen die tot Nederlander zijn genaturaliseerd of dat bij geboorte van rechtswege waren. We zien bij Nederland een percentage van 77,1 staan en dat is precies de 49,5% + 27,6% die we in de Volkskranttabel zien. Nu zal het percentage van ‘echte’ autochtonen niet lager ligger –het zal zelfs hoger zijn- maar erg fraai is het allemaal niet van de Volkskrant.

Ik had al gezegd dat het afhangt hoeveel mensen er mogen werken. Wat ook belangrijk is hoeveel mensen er genaturaliseerd worden en wat de voorwaarden zijn. In Nederland is er een drempel dat je een inburgeringsexamen moet hebben gedaan. Dat betekent een serieuze drempel en juist de meest kansrijke op de arbeidsmarkt zullen eerder die horde kunnen nemen. Dat betekent dat je juist in die groep van niet-Nederlanders juist meer mensen zullen zitten met minder kans op de arbeidsmarkt.

Internationale vergelijking wordt nog moeilijker omdat het ene land strenger is bij naturalisatie dan een ander land. Duitsland bijvoorbeeld is (was?) strenger dan Nederland en dat betekent dat er meer mensen in Nederland zijn genaturaliseerd. En dat betekent dat er in Duitsland een stuk meer ‘oude’ immigranten zitten bij de niet-Duitse nationaliteit en dus vaker zullen werken.

Wat ook een rol speelt is dat die 77,1% bruto arbeidsparticipatie van ‘autochtonen’ een van de hoogste binnen de EU is, maar aan de andere kant werken Nederlanders eenvan het geringste aantal uren per week binnen de EU. Nederlanders werken graag parttime. Dat vertekent ook het verschil in procentpunten want je kan verwachten dat er sprake is van een meer traditionele arbeidsverdeling bij niet-Nederlanders. Dus in een gezin werkt de man wel en de vrouw niet. Dat zorgt ook voor de kloof.

Het is dus volkomen duidelijk dat een uitspraak als: ‘Van de autochtone beroepsbevolking heeft 77,1 procent betaald werk, terwijl van de allochtonen nog niet de helft (49,5 procent) werk heeft,’ heel erg fout is. Het zijn appelen en peren.

Divers

De Volkskrant schrijft: ‘kloof tussen buitenlanders en autochtonen’

Weer wat anders ‘buitenlanders’.

 Weer wat verder: ‘De hoge werkloosheid onder niet-westerse allochtonen – oftewel: mensen met ten minste één ouder van Marokkaanse, Surinaamse of andere niet-westerse afkomst – ‘

Zoals heel vaak in de pers weet men niet de definitie van een allochtoon is. Alle regels staan in dit artikel.

Die niet-westersen is overigens weer een andere populatie. Ik heb even een tabelletje gemaakt:

herkomst_1

Van de 1,7 miljoen allochtonen van buiten de EU zijn er 439.000 (25%) afkomstig uit een westers land.

We gaan verder: ‘Meer niet-westerse allochtonen dan ooit zitten in de bijstand: 234 duizend, 41 duizend meer dan autochtonen. Één op de zeven niet-westerse allochtonen tussen de 15 en 65 jaar heeft een bijstandsuitkering, onder autochtonen is dat één op de 44.’

Onjuist aantal. Die 234.000 is inclusief mensen in de AOW-gerechtigde leeftijd. Zie ook dit artikel onder het kopje De AOW-uitkering en de bijstand. Overigens klopt die één op de zeven wel.

Het is wel triest dat constant één uitkering eruit wordt geplukt en dat niet gekeken wordt naar de overige uitkeringen. Zie voor een zo compleet mogelijk overzicht het gelinkte artikel.

———–
Toegevoegd 11:15
Er staat ook: Van de autochtone beroepsbevolking heeft 77,1 procent betaald werk, terwijl van de allochtonen nog niet de helft (49,5 procent) werk heeft.

Beroepsbevolking 77,1% werk? Dan zou 22,8% werkloos zijn.
Totale bevolking in de leeftijdscategorie (potentiele beroepsbevolking)   –  niet beschikbaar voor arbeid = beroepsbevolking. De beroepsbevolking wordt de bruto arbeidsparticipatie genoemd.
Bruto arbeidsparticipatie – (officiële) werkloosheid = netto arbeidsparticipatie. Dat laatste is die 77,1%.

Conclusie

Geheel ten onrechte maakt de Volkskrant van een beperkte groep mensen (310.000) een veel groter aantal (1,7 miljoen) en maakt van nationaliteit (buiten EU) allochtoon. Daardoor wordt zeer sterk de indruk gewekt dat de kloof tussen allochtoon en autochtoon veel groter is dan ik werkelijkheid. Dat wil niet zeggen dat de opmerkingen van Kremer in het artikel geen hout snijden.

Het is toch wel triest dat in een samenleving die het voortdurend over allochtonen heeft maar zeer weinig mensen –zeker niet de pers- de juiste definitie kan geven.

Dat ook tekens het verkeerde aantal bijstandsuitkeringen aan niet-westerse allochtonen wordt geplakt is al iets wat ik al jaren zie. De PVV is er mee begonnen.

Het is niet de eerste keer dat ik over de Volkskrant moet schrijven. Tot mijn grote ergernis gaat het al jaren fout met de cijfers. Het komt omdat er bij de pers geen fatsoenlijke journalist is die gespecialiseerd is in migratiecijfers etc. Onbegrijpelijk dat zo’n belangrijk onderwerp maar er een beetje bij wordt gedaan. Het resultaat is dan ook te zien. Niet alleen bij de Volkskrant, maar bij alle media. Vrijwel dagelijks.

Zie ook bijvoorbeeld Duizenden Spookasielzoekers

Toevoeging 23 maart 2014

Ik had nog grafiekjes beloofd. De cijfers in de tabel van de Volkskrant over autochtonen en mensen met een nationaliteit van buiten de EU van 20 tot 65 jaar. Ik kan zo snel geen cijfers vinden van het CBS over allochtonen van 20-65 jaar en ook nog van buiten de EU. Bovendien zijn de cijfers van Eurostat volgens de ILO-definitie.

Het beste wat er op lijkt zijn cijfers van de herkomstgroepen van 15 tot 65 jaar -helaas niet van de EU- volgens de ILO-definitie. De leeftijd loopt eigenlijk van 15-75 jaar. Vergelijken 15-65 jaar pakt gunstiger uit voor autochtonen.

Ik laat zien vergelijking autochtonen en allochtonen en autochtonen met niet-westerse allochtonen. Eerst met allochtonen.

f1

Van de autochtonen hoort  81,3 % tot de beroepsbevolking (werkend en officieel werkloos) en werkt 76,6% tenminste 1 uur per week. Bij allochtonen is dat  resp. 71,2% en 62,9% . De onderste twee lijnen geeft het verschil weer: netto werken autochtonen 13,7 procentpunt vaker dan allochtonen.

De volgende grafiek geeft het verschil met niet-westerse allochtonen weer:

f2

Het verschil is duidelijk groter dan met de vorige tabel. De beroepsbevolking van niet-westerse allochtonen is 14,9 procentpunt lager dan die van autochtonen en netto-arbeidsparticipatie is met 56,1 procent zelfs 20,5 punt lager.

Verwacht mag worden dat de groep niet-EU landen iets boven dat van niet-westers zal liggen en dus een s tuk hoger dan de 49,5% volgens de tabel  van de Volkskrant.

Hier de bron van de cijfers (wat meer dan hier weergegeven) en voor de liefhebbers ook nog een tabel met westerse allochtonen.

Toevoeging 23-07-2015
De ombudsvrouw van de Volkskrant heeft gereageerd ,
Op de website reddit.com een factcheck

 

11 thoughts on “Volkskrant knoeit met cijfers van allochtonen en buitenlanders

 1. Donutz

  “Dat vertekent ook het verschil in procentpunten want je kan verwachten dat er sprake is van een meer traditionele arbeidsverdeling bij niet-Nederlanders. ”

  Dat is natuurlijk wel een vuistregel die wat meer op gaat bij klassiek ingestelde gezinnen. Het beeld zal anders zijn bij jongeren (jong volwassenen) en ook bij hen die een emancipatiegolf hebben meegemaakt (o.a. dus autochtonen). Oudere allochtoon-allochtoon (1NWA) zal meer in dat klassieke beeld passen dan zeg jong allochtoon (1nwa) plus (jong) autochtoon partner.

  Maar weer een uitstekend blog Flip, dat alle media broddelwerk klakkeloos overnemen van elkaar en de politiek daar serieus op in gaat én beleid op maakt is en blijft te triest voor woorden. Je zou eens als stagair bij VK of NRC aan de slag moeten, kun je ook kijken of ze aan leeftijdsdiscriminatie doen. 😉

 2. maarten

  Goed artikel! Ik stoor mij ook altijd mateloos aan verkeerd geïnterpreteerde cijfers. Het CBS beidt helaas ook niet altijd soelaas, gelukkig zijn er mensen zoals jij. Een paar grafieken kan ik de volgende keer zeer waarderen!

 3. vandyke Post author

  Dank voor het commentaar.

  Je hebt natuurlijk gelijk Donutz, maar zelfs binnen de EU is er nog veel traditioneel. ADe noordelijke landen wijken duidelijk af.

  @ Maarten: Grafieken komen nog in de loop van de dag.

 4. Pingback: Volkskrant knoeit met cijfers van allochtonen en buitenlanders | Krapuul

 5. Donutz

  @Flip: ja inderdaad, daar raak je meteen een andere blunder die veel media maken: Nederland zou luier zijn dan de Grieken want wij werken minder… Dat dit komt doordat hier gewoon meer parttimers werken (lees: vrouwen doen vaker mee op de arbeidsmarkt) tegenover meer klassieke taakverdeling in het zuiden van Europa komt eigenlijk nooit uit de verf.

  Toch ook hier gaat men vaak de fout in, neem bijvoorbeeld meest recentelijk -maar het keert jaarlijks terug- dit blog (naar aanleiding van een stuk in de Engelse media?): http://sargasso.nl/de-hard-werkende-nederlander-griek/

 6. jos van veen

  mmhh..
  verstorende factoren:
  -definitiekwesties..je zou mogen aannemen dat bijv. een NL paspoort ene criterium is maar ook dat gat niet
  op met dubbele paspoorten.Zelfs een criterium als integratie is te fragiel..integratie is sterk gekoppeld aan
  tijd en ervaring, vraagt doorgaans 3 generaties,het oudercriterium is ook niet echt safe.Joden hanteren een
  heel juist criterium: je bent Jood als je uit ene Joodse moeder bent geboren..(de vaders kunnen toevallig
  even langs geweest zijn..Vrouwen bepalen de teeltkeuze)

  -de vertaling van definities richting statistiek en politiek.Hier sluipt altijd de vooringenomenheid van de
  vertaling naar binnen en het belang dat aan een vertaling van de s definitie wordt egehcht.Het benadrukken van een deel kan politiek relevanter zijn dan dan de gehele definitie.
  En des te meer “gaten”in de definitie des te meer invullingen.Een definitie die al uit zichzelf al complex is en interne inconsistenties vertoont is natuurlijk een eindeloos onderwerp van discussies.
  Mensen zijn maar heel beperkt in staat om meer dan 4-5 elementen tegelijk te verwerken..dus wordt de foutenkans en meervoudige interpretatie vergroot.(kijk maar naar de “hervormingen” van Klijnsma en Van Reijn…) Duidelijk geen architectengeest . Alleen maar feedforward en gene enkele feedback of
  toetsing.

  -zeer gebrekkige kennis van statistiek bij journalisten
  Zo wordt 1 op de 3 stelselmatig vertaald als 1/3e terwijl dit 25% is, bijv.
  Er wordt wat op los gezwamd

  -neoliberale overtrokken aandacht voor statistiek.Wat er feitelijk gezegd wordt is dat de niet-werkende allochtonen ons geld kosten. Eurofiel neoliberale lieden zijn zeer geinteresseerd in cijfers die indicatie geven voor winst en verlies.
  In het eerste moet je investeren(ook al gaat het dan volledig fout..zie de grote investering in bezuinigingen en “hervormingen”die ons financieel de nek afdraaien) en het tweede moet je zien af te schrijven
  Absoluut geen interesse voor de gevolgen voor niet-selecte mensen..feedforward, geen toetsing of feedback..laat staan inspraak (TTIP la geweldige bult onzin om bedrijven te spekken en de gewone bevolking hiervoor te laten bepalen.Belazerinstrument bij uitstek!!) geheel gebaseerd op verzonnen statistiek..zo lek als een zeef!
  Daar wordt alleen GrootGeld gelukkiger van en de rest is bedrog.En NL laat het gewoon gebeuren, net zoals ze D66 een boost hebben gegeven…Kennis bij de bevolking 0,00002. De minderheid bepaalt wel..de meerderheid blijft liggen
  Statistiek is te complex naar het schijnt.

  de valiiteit van een onderzoek/meting..de gevolgde methoden..
  (er worden voor TTIP 2 verschillende methoden gebruikt..degene die het meest opbrengt/belooft krijgt de voorrang.
  De metingen zelf zijn aannames…en dat is dan de basis voor politieke besluitvorming..= dubbele fout!)
  meet je dan wat je moet meten? Nee (hooguit wenselijkheid en fantasie, maar wel ten koste van mensen)
  Bij verschillende interpretaties van een definitie kan je je niet eens beroepen op een systematisch (gelijkblijvende) fout.
  Een weegschaal die 3 kg teveel weegt is fout in meting maar de verhoudingen blijven onder bijv.100 mensen gelijk.Standaardfout kan heel acceptabel zijn.
  Het ene is dus op inhoudsniveau en het andere op instrumentniveau

  Van heel andere orden zijn natuurlijk de simpele inhoudelijke argumenten
  Er komen massa’s mensen van buiten naar Nederland Wat ze willen weten ze vaak zelf niet..ze enmen huneiegen gewoontes en denken mee om hiet =r de zaklen politiek te verrijken..en worden daravoor zelfs gesubsidieerd.
  Of weken daarbij hoort is nog maar de vraag..maar streven naar ene uitkering zonder enige verplichting staat wel bovenaan..Dat is de hearsay belofte

  De overheid speelt ene merkwaardig spel..deels verplicht (EU) segguh se, maar komt dan met een beleidstraject dat bij voorbaat tot mislukken leidt.
  Integratie faalt omdat mensen gesubsidieerd worden hun eigen denk en leefgewoonten als onderdeel van verrijking in de meerderheid te exploiteren..(die daar niet van gediend is
  Aparte bescherming, aparte voorzieningen, aparte Raden en etc.(uiteraard gesubsidieerd) en daarmee is dus elke verplichting te integreren van de baan geholpen

  de verhouding minderheden en meerderheid zijn zeer slecht geregeld.Ook hier gaat de minderheid de meerderheid bepalen.(net als bij de laatste verkiezingen)
  Normaal gesproken bepaalt in een democratie de meerderheid van het volk..maar dat stadium zijn we allang voorbij(zwarte piet-werelderfgoed- discussie,onzin gedoe van relifanaten en sociopaten,de uitermate opdringerige zaak van een megamoskee die ommuurt moest worden voor onNederlandse geile moslimmannen. die verstoord raken als ze vrouwen zien..allemaal symbolen en uitingen van compleet mislukte integratie, door de overheid gesteund!!)

  We mogen dan cijfers hebben maar die cijfers dekken lang niet alle onzin.

 7. Ron

  Ook ik heb geen hoge pet op van de feitenverificatie van kranten. NRC presteerde het om in een artikel dat ik nota bene vooraf heb gecorrigeerd in zes zinnen 15 feiten fout te schrijven. Mijn correcties waren niet meegenomen. Ook Volkskrant kan er wat van: 16 fouten in 12 zinnen. Simpele dingen als wie, wat, waar. Sommige Amerikaanse kranten hebben nog wel fact checkers, zoals NY Times.

 8. vandyke Post author

  @Ron Dank voor je reactie.
  Ik heb slechte ervaring met de media. Er is gewoon te weinig geld om een fatsoenlijk product meer te zetten.

 9. Bassie

  De overheid kijkt wat ie kwijt is aan werklozen, de Volkskrant haalt wat doorelkaar? De naam Bas is een Nederlandse naam, een autochtoon met een Chileense nationaliteit, die ene uit Casablanca heeft een Nederlandse nationaliteit met de Nederlandse naam Ad maar dan de arabische versie en heeft Robbin, een naam die vrij universeel is, een buitenlandse nationaliteit komt in Nederland krijgt een bijstandsuitkering?” Semantics” zeggen ze dan, en dan voegen ze alles bijelkaar, uiteindelijk ben je de blauwdruk van je ouders. Waar breng je het vervolgens onder? Aangezien er voor één allochtoon, twee werknemers nodig zijn om het administratieve plaatje rond te krijgen, werkend in een instantie waar ook een koffiejuffrouw rondloopt, een freelance accountant en een interne wizz kid voor het vastlopen van de computer, is dan weer betaald uit de portemonnee van de belastingbetaler, die op zijn beurt weer werkt op een bedrijf dat allochtonen aanneemt, in dit geval mensen van buiten de EU met een “vreemde” nationaliteit, vanwege het kostenplaatje, de autochtone werknemer ontslaat die het vuile werk ook doet maar te duur is, de allochtoon die een Nederlandse nationaliteit heeft er geen zin in heeft en wil groeien op de arbeidsmarkt als entrepreneur door het openen van een uitzendbureau. Een verschuiving van belangen als het krijgen van kinderen met verschillende interesses, als de tegenhanger van de overlevingsdrang te vertalen naar hoeveel kinderwagens er naast elkaar te plaatsen zijn. Kun je een vrouw niet vertellen dat de wereld ten ondergaat aan het eigen succes als je de taal niet spreekt, de universele taal dan wel de taal vervangen door een formulier met de benodigde definities. Of we vriendjes en vriendinnetjes zijn, of de kat uit de boom kijken, we zullen uiteindelijk altijd de uitkomst zien die we eigenlijk wel verwachten als de overheid de balans opmaakt.

 10. cooswerkloos

  Man ze zijnallemaal creatief met cijfers van lokale ambtenaren, regionale ambtenaren tot politiek, zij hebben allemaal er een handje van om creatief met cijfers te zijn.
  Zelf onze nieuws zenders kunnen wij niet meer geloven en het CBS is een verlengstuk voor de leugens, allemaal hebben ze last van een positievo virus, en maken dit land nog meer kapot dan als ze de waarheid zouden vertelen, want als 60% werkt met behoud van uitering wil niet zeggen dat zij werken voor hun geld om dat zij onderbetaald worden in nederland, (welkom participatiewet, dictatuur in de maak).
  JA de werkenden onder ons zullen wakker moeten worden en ze meoeten niet denken dat zij er ongeschonden door heen komen tot hun 67 jaar, en dat teld voor zowel ambtenaren als werkende burgers, jullie komen allemaal in het zelfde schuitje terrecht en dan klagen jullie steen en been.
  Maar dan ben je te laat, het wordt tijd dat nedelandse burgers wakker gaan worden en over gaan tot actie, maar helaas ook daar is geen animo voor omdat de angst over heerst, ja dames en heren werkenden jullie leven in angst, bang om je baan te verliezen, je huis, geen eten meer kunnen koepen of kleding, ja angst jullie leven in angst, en daardoor volgen jullie als lamme schaapjes alles blindelings op, tot op een dag je in contact komt met regels van je jezelf in aanraking komt, allemaal door dat blindelings gedrag van je zelf ja schaapjes ga zo door jullie maken samen met die managers dit land kapot, door je schaapjes gedrag en angst en ik sluit maar af met een spreek woord mischien dringt het door ; wie een kuil graaft voor een ander …. of dat er een tijd komt dat stilzwijgen als verraad wordt gezien!!

Leave a Reply