En nu hebben we ineens geen 30.000 maar 22.000 asielzoekers

Het was weer bar en boos de afgelopen dagen in de media. Het  FD had een artikel o.a. over de instroom van asielzoekers naar Europa met daarin dat het aantal asielzoekers dat naar Europa kwam in het eerste kwartaal is verviervoudigd naar 60.000. Vervolgens ook nog een artikel bij FD over de opvang bij COA want die zouden 10.000 extra bedden nodig hebben. In dat laatste artikel wordt verwezen naar BNR-radio waarin  een hijgerige journalist: er komen misschien we 60.000 asielzoekers dit jaar naar ons land; ‘Over Teeven werd zo lacherig gedaan met zijn 65.000.’

Vervolgens komt op zaterdag het CBS met een cijfers over asielzoekers in 2014 en die blijken ineens meer dan een kwart lager te zijn dan wat iedereen tot nu toe heeft aangenomen: geen 30.000 maar nog geen 22.000.

En niemand van de pers vraagt zich af hoe dat allemaal kan.

Financieel Dagblad: verviervoudiging aantal asielzoekers
Over die verviervoudiging, volgens het FD,  naar 60.000 asielzoekers die naar Europa kwamen in het eerste kwartaal van dit jaar  –dat is dus een andere 60.000 dan die naar Nederland zouden komen volgens BNR– kunnen we kort zijn: dit zijn de cijfers van Eurostat. In het eerste kwartaal 2014 was het aantal aanvragen van asielzoekers 100.000. Er was dus helemaal geen sprake van een aantal asielzoekers in 2014 van 15.000.  Een ieder die tot 10 kan tellen snapt dat 15.000 asielzoeker naar de EU in drie maanden tijd wel bijzonder weinig is.

Business News Radio met de directeur van COA
Er wordt heel veel onzin geroepen door de journalist en directeur Bakker van het COA in het radioprogramma. maar ik beperk me tot de verdubbeling, volgens Bakker, van de asielzoekersinstroom naar 500-600 per week de afgelopen twee weken. Daarvoor was dit jaar 200-300 per week normaal. Bakker roept verdubbeling en dat is voor de journalist van BNR voldoende om te gaan roepen: vorig jaar waren er 30.000 asielzoekers dus het worden er dit jaar 60.000. Kwijl, kwijl.

Het is allereerst essentieel om te weten wat nu precies verstaan wordt onder instroom. Bij de aanvragen voor een verblijfsvergunning bij de IND wordt daaronder verstaan (tussen haakjes aantallen 2014): eerste aanvragen (grofweg iedereen die zich spontaan in ons land meldt voor een verblijfsvergunning, bijna  22.000), eventuele nakomende familieleden  nadat de eerste aanvrager een verblijfsvergunning heeft gekregen (nareis, ruim 5.000) en eventuele extra aanvragen( kleine 3.000). Voor 2014 kom je dan op bijna 30.000 totaal. Kort samengevat: er zijn in 2014 dus 27.000 mensen gekomen naar ons land en 3.000 formulieren.

Het COA telt precies hetzelfde:  iedere eerste aanvrager stroomt in de opvang en dat geldt ook voor de nareis. Als iemands aanvraag wordt afgewezen dan stroomt hij uit de opvang. Als hij dan een nieuwe aanvraag indient die in behandeling wordt genomen dan stroom hij weer in. Eén persoon kan dus meerdere keren instromen en uitstromen. Ook de nareis stroomt dus in bij de COA. Als zij (meestal) en de kinderen een vader hebben die al een huis heeft dan stromen ze weer snel weer uit. Naast afwijzers is het dus zo dat ook vergunninghouders uitstromen. Zij gaan naar de gemeenten.

De instroom van het COA zegt dus weinig  over het aantal nieuwe asielzoekers (eerste aanvragers). Dat cijfer is verreweg het belangrijkste want die laat zien wat de trend is. Als er 2.000 Syriërs in een maand een eerste aanvraag indienen dan is dat heel belangrijk want je weet dat ze vrijwel allemaal een verblijfsvergunning krijgen en dat heel vaak de familie is achtergebleven en dat die dus later als nareis ook instromen. Die 2.000 Syriërs worden dan totaal een 3.600 (eigen berekening) asielzoekers. Dat gaat niet voor iedere groep op want Eritreeërs bijvoorbeeld -die ook vaak een verblijfsvergunning krijgen-  zijn veel vaker alleenstaand.

De instroomcijfers op zich zeggen dus niets. Je moet weten hoeveel eerste aanvragers daaronder zitten want daar kan je trends uit distilleren. Vrijwel iedere week tweet ik de stand van zaken van het aantal asielzoekers dat zich in de opvang bevindt. Het aantal mensen in de opvang is afhankelijk hoeveel er instromen en hoeveel er uitstromen (met of zonder verblijfsvergunning).

Die wekelijkse cijfers hebben tot nu toe een aardige voorspellende waarde gehad voor het stijgen en dalen van het aantal eerste aanvragen, maar het is de vraag of dat nu nog steeds zo is. Het aantal nieuwe asielzoekers was in het eerste kwartaal laag, maar dat gold niet voor het aantal beslissingen. Veel eerste aanvragers van vorig jaar hebben in de eerste maanden van dit jaar een beslissing gekregen. De meeste zullen zijn toegewezen, maar het is niet onaannemelijk dat er meer afgewezenen een tweede aanvraag hebben ingediend. Dat zou dan voor een verhoogde instroom bij zowel de IND als COA zorgen.

Een andere factor die een rol kan spelen is dat door het hoge aantal toekenningen er veel aanvragen nareis zijn ingediend. Dat leidt na toekenning dan weer tot een verhoogde instroom van nareizigers bij COA.
De verhoogde instroom van Bakker zegt dus niet zoveel zolang we niet weten welke groep voor de instroom zorgt. Laten we niettemin vergelijken met vorig jaar. Ik heb (vrijwel) alle wekelijkse cijfers van de bezetting van COA sinds 1 januari 2014 kunnen verzamelen. De volgende grafiek geeft de aantallen:

staaf tm week 18 2015

De weken 14 t/m 18 van 2014 en 2015 heb ik rood gemaakt.

Het hoogste aantal mensen in de opvang  van bijna 25.000 werd rond de jaarwisseling bereikt en dat is een kleine 10.000 meer dan het jaar daarvoor. Sindsdien dalen de aantallen weer.
We zien in 2014 t/m week 13 een vrijwel gelijk aantal mensen in de opvang en dan begint in week 14 de stijging. Aan het eind van week 18 was het aantal in de opvang gestegen met 1.516 naar 16.659. Een zeer fors aantal in vijf weken tijd. In de gelijke periode dit jaar daalde het aantal echter met -715 naar 22.263.
Die wekelijkse verandering van aantallen kan je goed zien in de volgende grafiek:

wekelijkse veranderin coa tm 18 2015

Ook hier de weken 14 t/m 18 rood Het verschil tussen de twee jaren is heel duidelijk te zien. Links de stijging tot medio oktober en de vermindering van de groei van het aantal mensen in de opvang gevolgd door zelfs een daling. De laatste twee weken weer een lichte stijging.
Verder  heb ik twee trendlijnen toegevoegd. De groene lijn gaat over de gemiddelde verandering van de laatste 13 weken en blauwe lijn over de laatste 26 weken.
Goed te zien dat de laatste weken de groene lijn weer iets oploopt, maar dat was een jaar geleden een stijl oplopende lijn. De blauwe lijn loopt echter verder door naar beneden en dat zal vermoedelijk nog wel even voortduren.

Er is nog een andere verklaring mogelijk dat er sprake zou zijn van niet sterk oplopend aantal mensen in de opvang en dat zou zijn dat de uitstroom van vergunninghouders erg hoog is.  Dat zou een beetje raar zijn want in haar jaarverslag schrijft het COA nog dat de uitstroom van vergunninghouders stokt omdat er geen woningen beschikbaar is. Zelfs nog op 21 april verklaart de woordvoerder van COA in Trouw dat de uitstroom stokt.

Als er nu ineens wel woningen beschikbaar zijn dan heb je ook geen extra opvangcapaciteit meer nodig.  Wat daar tegen pleit is dat het aantal vergunninghouders in de opvang met 12.000 weinig is veranderd dit jaar. Je zou dan een sterke daling verwachten.

Dan is er nog een mogelijkheid en dat is dat de afgelopen weken wel een toestroom van is geweest van groepen mensen die weinig kans maken op een verblijfsvergunning. Die krijgen na een paar dagen een afwijzing en staan weer op straat. Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat er bijvoorbeeld veel meer Kosovaren zich aanmelden. Nederland is absoluut niet aantrekkelijk voor deze groep. In maart hebben maar een paar Kosovaren zich in Nederland aangemeld en dat terwijl dat er in Duitsland duizenden waren. Nederland is dus niet aantrekkelijk voor asielzoekers met weinig kans en dat heb ik precies een jaar geleden in dit artikel aangetoond.

Die grote toename en grote uitstroom is er nu juist niet omdat Bakker zegt dat dat de instroom  ‘maar’ 500-600 is.

Een toename van het aantal asielzoekers in Nederland in deze tijd  is iets dat je kan verwachten. Beter weer waardoor de verschillende zeeroutes beter bevaarbaar zijn is de oorzaak. Toch is het percentage dat via dat soort routes binnenkomt een minderheid. Dus ook al zou bijvoorbeeld de Centrale Middellandse Zeeroute naar Italië 50% meer mensen tellen dan betekent dat niet dat het totaal aantal asielzoekers met 50% stijgt. Dat zal veel minder dan 25% zijn.

Helaas zal pas eind deze maand iets meer duidelijkheid zijn als de IND met haar rapportage komt en voor de eerste week in mei moeten we wachten tot eind juni.

Op een paar dagen na een jaar geleden riep Teeven dat er 65.000 asielzoekers naar ons land zouden komen. In het afgelopen jaar werd er steeds geroepen dat er in april duizend asielzoekers per week naar ons land kwamen. Op 21 april van dit jaar zei de woordvoerder van COA nog  in Trouw: ‘Opeens kwamen er, die eerste weken in april, duizend per week bij. Per week! Normaal kregen we per maand ongeveer de helft.’ Als er dus nu 500-600 komen dan is er dus sprake van (bijna) een halvering van het aantal asielzoekers t.o.v. van vorig jaar. Los van het feit dat er vorig jaar nooit duizend aanvragen (incl. nareis) waren had de journalist van BNR dus moeten roepen dat er dus blijkbaar een halvering was van het aantal asielzoekers t.o.v. vorig jaar en geen verdubbeling.

Het verschil tussen dit jaar en vorig jaar van de verandering van het aantal menen in de opvang heb ik in de volgende grafiek nog eens helder gemaakt.

week 14 tm 18

De laatste twee weken, laat dus een forse daling zien t.o.v. vorig jaar. Dat is dus het echte nieuws. Van eind maart tot begin mei laat een daling zie van het aantal opgevangen asielzoekers van 2.231. Dat is het echte nieuws.

Het zijn deze cijfers die mij in een vorig artikel tot de conclusie deden komen dat t/m april het aantal eerste asielverzoeken met 1/3 is gedaald dit jaar en al eerder had ik voorspeld dat het aantal eerste asielverzoeken voor het hele jaar onder dat van vorig jaar zal komen te liggen. April was een eerste test en Bakker heeft bevestigt dat het aantal aanvragen deze maand veel lager ligt.

Dit was het verhaal van vrijdag . Het CBS kwam zaterdag met cijfers van asielzoekers in Europa.

CBS 21.800 asielzoekers in 2014
Gisteren  kwam het CBS met cijfers over het aantal asielaanvragen in de EU. En dit is wat het CBS over Nederland schrijft over 2014: ‘In Nederland vroegen bijna 22 duizend mensen asiel aan.’

Dit is toch opmerkelijk want Nederland was nu juist weer uitstekend gehersenspoeld dat er vorig jaar 30.000 asielzoekers naar ons land waren gekomen. Ruim 30.000 noemde de Volkskrant het. Iedereen nam dat aantal aan, ook in Buitenhof twee weken geleden terwijl er toch mensen aan tafel zaten die beter zouden moeten weten –op Baudet na natuurlijk.

Waar komt nu het verschil tussen 30.000 en bijna 22.00 vandaan?

Al jaren lang protesteer ik tegen het feit dat bij de cijfers de tweede en vervolgaanvragen geteld worden bij de eerste aanvragen. Alsof iemand zichzelf in tweeën deelt als hij een tweede aanvraag indient. Dat waren er in 2014 een kleine 3.000. In dit artikel heb ik dat recent nog op een rijtje gezet en ook eerder in dit artikel heb ik het uitgelegd. Het CBS telt de extra aanvragen niet mee als zij het over het aantal asielzoekers heeft.  Dat scheelt dus al bijna 3.000.

Voorts is eind maart 2014 de procedure veranderd voor de nareis. Voor die tijd moest de nareis een visum (MVV) aanvragen en als die werd ingewilligd dan konden ze naar Nederland komen en daar een (eerste) aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen. Nu vraag je een MVV aan en als die wordt ingewilligd dan kom je naar Nederland en krijg je ambtshalve een verblijfsvergunning.

We hadden dus ineens drie getallen i.p.v. twee –want nareis zat bij de eerste aanvraag- en dat midden in een jaar. De nareis werd nu helemaal niet meer geregistreerd bij Eurostat en ook niet bij het CBS. Inmiddels is kort geleden uit Eurostat ook nog alle nareis 2013 en 2014 verwijderd. De nareis is immers geen ‘applicant’, dus redeneren de bureaucraten dat ze niet in tabel horen. Het CBS ziet bij Nederland staan 21.810 ‘New’ oftewel eerste aanvraag. Als je kijkt naar de tabel van het CBS zelf dan zie je staan 23.935 bij eerste aanvraag 2014. Daar zit dus gedeeltelijk nareis in (en vele honderden tweede en vervolgaanvragen die de IND ook stiekempjes bij de eerste aanvragen had gestopt, maar dat is weer een ander verhaal).

Dus (nogmaals)  hoe is het sommetje voor 2014 in grote getallen: Bijna 22.000 eerste aanvragers (niet zijnde nareis) + ruim 5.000 nareis geeft iets meer dan 27.000 mensen + een kleine 3.000 extra formulieren geeft 30.000 formulieren, ook wel door de IND de asielinstroom genoemd.

Als de administratie van de IND niet was gewijzigd dan had er dus bij Nederland in het artikel van het CBS meer dan 27.000 gestaan. Nu wordt de Nederlandse nareis helemaal niet meer geadministreerd in Europa en bij het CBS.

Vergelijking die het CBS maakt in grafieken met vroeger en andere EU-landen is daarom twijfelachtig.

Nederland staat dus te laag op de lijst in het artikel van het CBS. Aan de andere kant neem ik altijd Noorwegen en Zwitserland mee omdat die zich via verdragen geheel gecommitteerd hebben aan de asielverdragen van de EU en zich ook aangesloten hebben bij het Verdrag van Schengen. Die twee landen hebben meer asielzoekers per 10.000 inwoners dan Nederland.

Het verbijsterende is dus dat met het grootste gemak alle media nu het cijfer van 21.800 vermelden als zijde het getal van het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam in 2014 terwijl ze tot nu toe allemaal in koor riepen dat het er (ruim!) 30.000 waren.

Conclusie
Het is weer schokkend wat de Nederlandse pers weer presteert. Opnieuw laten ze blijken niet tot tien te kunnen tellen. Je ergens in verdiepen is een vloek. Niets weet men van de aantallen asielzoekers en weigert zich de materie eigen te maken. Het is toch veel makkelijker om over te schrijven wat je door de ambtenaren wordt gedicteerd? Gisteren schrijven ze op dat er 30.000 asielzoekers naar ons land komen en vandaag zijn het er 22.000 en niemand die vragen stelt.

De pers ziet zich graag als waakhond van de democratie, althans volgens de journalisten in de journalistenforums. In werkelijkheid wordt het bepaald door de ambtenaren van Den Haag wat u te leen en te horen krijgt.

Bakker van COA vertelt onzin. Het aantal asielzoekers in de opvang is in de vijf weken tussen eind maart en begin mei dit jaar is met meer dat 2.300 gedaald t.o.v. vorig jaar.
Verder bevestigt Bakker met zijn cijfers dat mijn eerdere berekening dat het aantal eerste aanvragen van asielzoekers in de eerste vier maanden van dit jaar met een derde is gedaald.

Ook de Kamer interesseert zich niet in de constante stroom van leugens. Ze keert haar rug er naar toe. De acceptatie van asielzoekers wordt zo steeds minder tot grote tevredenheid van ambtenaren met een politieke agenda en (extreem-) rechts. Met grote dank aan de journalistiek en de zogenaamde linkse politici.

Update 14 mei: Het aantal asielzoekers is gedaald met 36%, zo blijkt uit de nieuwste Eurostatcijfers. Zie het volgende artikel.

 

 

 

11 thoughts on “En nu hebben we ineens geen 30.000 maar 22.000 asielzoekers

 1. Donutz

  Ze zijn in de media de tel kwijt, maar het interreseert ze totaal niet. Knip, plak en weer verder. En slinger je raar werk de ether in.

  Zo stond bij mij Radio 2 op. Daar zegt presentator Haandrikman op vrijdag 8 mei om 18:32 in zijn nieuwsupdate het volgende (en speelt een citaatje van de COA directeur Bakker, die bij BNR te gast was af):

  ‘Het aantal mensen dat dit jaar asiel aanvraagt in ons land is hoger dan ooit. Zeker 40 duizend mensen zullen hier in de komende tijd hun toevlucht zoeken. Het Centraal Orgaan Asielzoekers moet dus uitbreiden. – “Ik kan u aangeven, en daar blijf ik op dit moment ook bij, dat ik minimaal 10 duizend extra plaatsen wil toevoegen aan de opvangmogelijkheden bij het COA. Dan praten we over tussen de 35 en 40 duizend plaatsen waarin ik in iedergeval mensen opvang kan bieden” – ‘.

  Bron: Radio 2, 32 minuten en 8 seconden in de uitzending van 18u: http://www.radio2.nl/uitzending/id-286289/date-20150508/helemaal-haandrikman.html

 2. Donutz

  Het FD maakt het extra verwarrend, die schrijft: ‘in het eerste kwartaal hebben 60.000 illegale immigranten hun toevlucht gezocht tot Europa. Dat is bijna 4 meer zoveel als vorig jaar.’ Illegaal vs legale asielmigratie? Zouden ze bij het FD denken dat mensen met of zonder kaartje naar de EU komen?

  De IND schrijft in haar jaarrapport dat van de 21.810 1ste + 2.720 vervolgaanvraag asiel zo’n 65% toegekend werd. Incl nareis 5.850 (dan wordt de totale toekenning 75%). De getallen die rond gaan in de media gaan over aanvragen. Hoeveel asielzoekers en nareis er nu daadwerkelijk een VVR kregen lees je nergens.

  Reken je met de de IND cijfers dan is 65% van 24.530 = 16.000. Plus nareis 6 duizend = 22.000 mensen met VVR asiel (inclusief hier geboren baby’s) in 2014.

  Reken je met de CBS cijfers van 21.810 1ste aanvraag (mensen), 80% goedgekeurd (dat getal had ik in mijn hoofd, ik zag ook een tweet van jou met 79%)= 17.448 toegelaten. Plus nareis 5.360 = 22.808 asielzoekers vonden in 2014 daadwerkelijk verblijf in NL.

  Even snel op een kladje geschetst zou ik dus uitgaan van 22-23 duizend VVR toekenningen verleden jaar. Uiteraard ontbreek dan de nareis toekenning die doorloopt in 2025 van mensen/aanvragen gedaan in 2014. Je zou verwachten dat de pers 2 dingen wil weten: hoeveel mensen kwamen er? Hoeveel mensen kregen hier verblijf toekend? Nog beter zou zijn als ze zouden vragen hoeveel van die mensen die blijven uiteindelijk of zeg binnen 5-10 jaar weer weggegaan maar dat is natuurlijk teveel gevraagd voor de copy/paste journalisten…

  Bron: https://ind.nl/Documents/web_Jaarresultaat14.pdf

 3. Pingback: En nu hebben we ineens geen 30.000 maar 22.000 asielzoekers | Krapuul

 4. Mark

  Herinnert u zich nog de eeuwwisseling, of de invoering van de euro? Lijkt nog niet zo lang geleden, hè? Bereken nu eens snel hoeveel instroom van asielgelukszoekers zich hier dan gemeld hebben in 15 jaar vanaf nu. Wedden dat het er dan zeker meer dan 300000 geweest zijn? Leuk idee hè?

 5. vandyke Post author

  Dank voor je reactie Donutz

  Haandrikman maakt in 10 seconden 2 fouten:
  -Hij verwart het aantal opvangplaatsen dat COA nodig meent het hebben met aantal asielzoekers. Aantal opvangplaatsen dat je nodig hebt is het saldo van in- en uitstroom. Als je uitstroom (veel) lager is dan je dan heb je meer plaatsen nodig, maar als het gelijk is dan kan je 100.000 asielzoekers krijgen maar dan heb je geen extra opvang nodig.
  -Het is maar de vraag of met dat fictieve aantal van 40.000 asielzoekers een record wordt bereikt.

  Toch weer knap.

  Over je tweede reactie:
  Probleem met het uitrekenen is dat de beslissing vaak niet in hetzelfde jaar valt als de aanvraag. Je kan ook een positieve beslissing hebben en dat de nareis in het jaar daarna komt.
  Op grond van het aantal aanvragen in 2014 heb ik berekend dat die voor een totaal aantal verblijfsvergunningen gaat zorgen van 31.000. Maximaal.
  http://www.flipvandyke.nl/2015/04/ind-geeft-toe-dat-zij-formulieren-tellen-geen-mensen-coa-doet-niet-anders/

 6. vandyke Post author

  @Mark,
  Dank voor uw reactie.
  U heeft blijkbaar niet mijn artikel gelezen want het CBS zegt nu juist dat er 22.000 asielzoekers zijn gekomen, geen 30.000. Ik hou er trouwens op 27.000.

  Zoals wel meer dingen in het leven is voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren een hachelijke onderneming. Toch is het onwaarschijnlijk dat er 30.000 asielzoekers per jaar gaan komen de komende tijd. Leest u eens dit artikel:
  http://www.flipvandyke.nl/2015/04/prognose-cbs-aantal-asielzoekers-daalt/

 7. Donutz

  Die max 31 duizend is als je de nareis 2015 meeneemt mbt aanvragers van 2014 niet? Dat zijn dus mensen die bij CBS en IND in de 2015 cijfers te vinden zullen zijn ook als ze gelinkt kunnen worden met 2014. De overlap tussen kalenderjaren is mij natuurlijk bekend. Er kan een behoorlijk verschil zitten tussen aankomst, de procedure (eventueel na vervolg aanvraag) succesvol doorlopen hebben en dan nog gezinshereniging. Maar ook bij vlotte besluiten (zeer grote meerderheid is binnen 8 dagen beslist) kan er verschil optreden, bijvoorbeeld rond de jaarovergang. Het zelfde zie je met visumcijfers: een aanvraag vind plaats in december, besluit volgt in januari waarmee totaal aantal afwijzingen en toekenningen niet gelijk is aan totaal aantal aanvragen.

  Het zou mooi zijn als de cijfers een persoon en familie zou volgen, als je op basis van V nummer (Vreemdeling nummer) zou doen, uiteraard geanomiseert dan zou je zelfs kunnen volgen wat iemand na een paar doet: (r)emigratie, naturalisatie etc. Dan zou duidelijk maken hoe vreemdelingen zich ontwikkelen en broodje aap verhalen over “ze blijven allemaal en op een uitkering” doorprikken.

 8. Mark

  We kunnen er rustig van uit gaan dat er 25000 asielzoekers per jaar komen. Zeer waarschijnlijk veel meer. Maar goed, 15 maal 25000 is wel 375000 over 15 jaar die Nederland binnen gestroomd zijn! En het houdt niet op. Of denkt meneer Vandyke: “après nous le deluge?”

 9. Donutz

  Hoe kom je er bij dat de huidige trend 15 jaar aan zal houden Mark? Als je de historie bekijkt ie je dat de cijfers per periode enorm verschillend. Zo was er na invoering van de Vreemdelingwet (door Job Cohen om de asiel procedures etc. eens flink op te schonen met efficien ere regelgeving) , dus vanaf rond de eeuwwisseing een enorm duik met asielcijfers vangrofweg 7-10 duizend per jaar. Hoe de asielcijfers over de komende 15 jaar zullen zijn valt gewoon niet met zekerheid te zeggen, als de komende jaren vol oorlog blijft in onze regio dan zullen de cijfers hoger zijn dan dat de komende jaren geen rommel is in onze regio want dan slaan minder mensen op de vlucht. Het CBS rekent overigens op een stabilisatie richting de 8 duizend per jaar:
  http://www.flipvandyke.nl/2015/04/prognose-cbs-aantal-asielzoekers-daalt/

  Vergeet daarnaast niet dat een groot deel van de mensen uiteindelijk weer (r)emigreert, alleen naar de immigratie kijken is jezelf voor de gek houden. Je moet emigratie niet vergeten, net als je niet alleen naar geboort maar ook sterfte moet kijken en niet alleen water neerslag maar ook afvoer, anders krijg je wel heel vreemde cijfers. Of reken je ook zo met je jaarinkomen? ” Ik verdien 30.000 salaris per jaar dus over ruim 3 jaar heb ik een ton” .
  http://www.flipvandyke.nl/2015/05/buitenhof-over-asielzoekers-weer-veel-onzin/

  Je hoeft slechts de laatste 2 blogjes te lezen om een reëler beeld te krijgen in plaats van absurd hoge spook cijfers die hel en verdoemenis aangeven. We moeten wel realistisch blijven, niet?

 10. vandyke Post author

  @Donutz
  Die 31.000 is inderdaad als je kijkt naar hoeveel van de eerste aanvragers uit 2014 een verblijfsvergunning krijgen en het aantal nareis dat daarvan het gevolg is. Het maakt niet uit in welk jaar ze een verblijfsvergunning krijgen.
  Het is een oude wens om ook een zogenaamde cohortbenadering te krijgen. Bijvoorbeeld wat is met de asielaanvragers uit 2010 gebeurd t/m 2014.

 11. tibi

  @mark en zo zie je dat we in nederland prima in staat zijn om 25k per jaar op te kunnen vangen. gelukkig kunnen we al deze mensen redden van de dood of op zijn minst een miserabel leven.

  vergeet niet dat een hoop mensen als het land het weer toe laat terug gaan.

Leave a Reply