Asielzoekers 2015 per continent en land. Hoeveel uit moslimlanden, Afrika

Hoeveel asielzoekers in Nederland komen er uit Europa? Hoeveel uit Afrika? Hoeveel uit moslimlanden*? Uit welke landen? Hoe zit het met de Noord-Afrikaanse asielzoekers?

Het zijn vragen die voortdurend worden gesteld. In dit stuk de resultaten van een onderzoek naar het aantal asielzoekers 2014 en 2015 en het verschil tussen die twee jaren.

Ik bespreek eerst 2015, daarna het verschil met 2014 en tot slotte de top 20 herkomstlanden.

2015
In onderstaande tabel over 2015 van het aantal eerste aanvragen asielzoekers heb ik in het bovenste stukje een uitsplitsing gemaakt naar continent.
Van de 43.000** asielzoekers kwam het grootste deel –bijna twee op de drie- uit Azië. Niet raar is dat uit Amerika en Oceanië vrijwel niemand hier asiel aanvroeg.
De groep staatlozen bedroeg 2.500. Staatlozen zijn mensen waarvan officieel vaststaat (VN) dat zij geen nationaliteit hebben. Het overgrote deel van de staatlozen uit 2015 waren Palestijnen uit Syrië. Van een paar honderd mensen werd de nationaliteit niet vastgesteld.  Eén op de vijf aanvragers, 9.100, kwamen uit Afrika.

2015

(Hier vind je dezelfde tabel over 2014).

Ik heb de Syriërs (inclusief staatlozen) en Eritreeërs apart gezet in het tweede blokje omdat uit die twee landen de meeste asielzoekers kwamen en zij ook bijna zeker zijn van een verblijfsvergunning. Syriërs vormen de helft van alle aanvragen. Syrië en Eritrea zijn goed voor twee op iedere drie aanvragen.
In het derde blokje heb ik uit Azië en Afrika resp. Syrië (incl. staatloos) en Eritrea gehaald. Dan blijkt dat uit overig Azië, twintig procent komt. Het meest interessante is misschien dat zonder Eritrea slechts 1.700 Afrikanen in ons land asiel aanvroegen.

Dan de moslimlanden*,  Ik heb daarbij gerekend de staatlozen en het plukje onbekend. Drie op vier asielaanvragers is afkomstig uit een moslimland. De grootste groep zijn natuurlijk de Syriërs en dan zijn er nog 11.000 uit andere landen. Uit de Arabische landen kwam 58% van de asielzoekers. Uit Noord-Afrika kwamen 300 aanvragers.  In 2014 kregen 45 Noord-Afrikanen een verblijfsvergunning. Geen enkele voor Marokkanen, Tunesiërs en een paar voor Algerijnen.

Verschil 2014 en 2015
Totaal is het aantal bijna verdubbeld, zoals uit onderstaande tabel blijkt, maar dat is niet gelijk verdeeld. Uit Europa bijvoorbeeld is het aantal meer dan verdubbeld. We kregen ook een staartje mee van een grote groep Kosovaren die al eerder richting Duitsland trokken. Nederland had maanden de tijd om zich daar op voor te bereiden en heeft uitstekende wettelijke mogelijkheden om snel een afwijzende beslissing af te geven. Dat deed Dijkhoff niet. Het leek wel of ze Kosovaren verzamelden om Een Vandaag uitzendingen te laten maken met als achterliggende boodschap wat is toch erg met al die asielzoekers. Later kregen we ook nog Albanezen die in het rondtrekkende circus van de crisisopvang werden meegenomen. Het was pas toen Alexander Pechtholt in het najaar in een crisisopvang een groep Albanezen tegenkwam en zich hardop afvroeg wat doen die hier, dat het beleid werd veranderd.

verschil 2014-2015

Azië was voor 75% verantwoordelijk voor de stijging en ruim de helft daarvan kwam uit Syrië.

Afrika laat iets merkwaardigs zien. De stijging was minder, tweederde, dan het totaal, maar de stijging kwam geheel voor rekening van Eritrea. Afrika zonder Eritrea bleef gelijk met 1.700 asielzoekers. De algemene perceptie is –geholpen door veel roeptoeters- dat wij worden overspoeld door Afrikanen. Daarbij geholpen door televisiebeelden die wel laten zien Afrikanen die bv in Duinkerken hekken over klimmen, maar nooit duidelijk maken dat het maar geringe aantallen zijn.

Het aantal Syriërs is gestegen met 84% naar 21.100, maar hun aandeel daalde ietsjes. Syriërs maken de helft uit van alle asielzoekers.  In 2014 vormden Syriërs en Eritreeërs 71% van de asielaanvragen en in 2015 was dat iets gedaald naar twee op de drie.

En dan de asielzoekers uit moslimlanden*. Hun komst was vorig jaar 32.000 en dat is meer dan een verdubbeling. Van de asielzoekers was driekwart afkomstig uit een moslimland, waarvan het overgrote deel uit de Arabische landen. Het aandeel uit Noord-Afrikaanse landen was met 300 zeer laag. Volgens Wikipedia hoort Soedan ook tot de Noord-Afrikaanse landen, maar in het algemeen heeft men het over landen die aan de Middellandse Zee grenzen, vandaar dat ik die niet heb meegenomen Uit Soedan kwamen er een 250, maar die maken wél een behoorlijke kans om een verblijfsvergunning te krijgen.

Uit welke landen
Tot slot uit welke landen komen de asielzoekers.

landen

Drie van de vier asielzoekers uit 2014 komt uit de top vijf. In 2015 was dat zelfs vier op de vijf. Slechts een heel klein deel van de asielzoekers komt uit landen waarvan je kan zeggen: wat doen die hier. Hetgeen niet wegneemt dat er altijd individuele omstandigheden zijn die een aanvraag rechtvaardigen van mensen met een verblijfsvergunning.

Nationaliteit
In Nederland zijn geen achterstanden (meer) in de registratie van asielzoekers. Dat betekent dat de nationaliteit van alle asielzoekers is gecontroleerd. Ook zal inmiddels een eerste gehoor hebben plaatsgevonden. We kunnen dan ook aannemen dat de nationaliteit wel klopt. Is het niet bij de identiteitscontrole dan is het wel bij het gehoor dat iemand door de mand valt. Iemand kan dan wel een fantastisch vals Syrisch paspoort hebben, het is onmogelijk om accentloos het Syrische dialect van het Arabisch te spreken. Een Vlaming haal je er toch ook altijd uit? En het verschil tussen bv een Marokkaan en een Syriër is veel groter.

Bron van alle cijfers tabellen:  Eurostat

*Moslimlanden: Indien in een land tenminste 50% van de bevolking moslim is dan wordt het land als moslimland beschouwd. Dit zijn ze.
Afkomstig uit een moslimland wil niet zeggen dat je ook moslim bent. Het is ook aannemelijk dat een groter aandeel van de asielzoekers uit de moslimlanden juist niet moslims zijn. Anderzijds heb je ook moslims uit niet-moslimlanden. Zoals al aangegeven was 75% van de asielzoekers afkomstig uit moslimlanden. Uit mijn berekeningen blijkt dat naar schatting een twee op drie asielzoekers moslim is.

** 43.000 asielzoekers?? Het waren er toch 59.000 vorig jaar? De 43.000 zijn de eerste aanvragers asiel. Dat zijn de mensen die zich hier spontaan melden. Die steken de Middellandse Zee over (het overgrote deel althans). Daarnaast telt Dijkhoff echter extra ingevulde aanvragen mee en gezinsherenigers. Helaas wordt dat totale aantal als huidige trend gezien. De asielinstroom wordt verkocht als het aantal mensen die zich in ons land melden voor asiel. Het is ook niet de ‘migratie’. Het CBS, IND (intern) en ook ikzelf maken een andere berekening:  van aantal asielzoekers (eerste aanvragers) krijgt 75% (CBS  een verblijfsvergunning en die zorgen dan voor 0,8 nareis. De nareis nu heeft niets te maken met de asielzoekers van nu, maar zijn gezinsherenigers -vragen ook geen asiel aan-  van asielzoekers die een jaar geleden hierheen kwam.

Zie  dit artikel.

Nederland heeft een afspraak met Albanië gemaakt om 1,000 asielzoekers -die vorig jaar een verblijfsvergunning aanvroegen in Nederland, terug te vliegen naar Albanië. Die 1.000 worden bijvoorbeeld niet afgetrokken van de cijfers nu. Toch hebben ze geen woning, uitkering, werk etc. Van de 43.000 asielzoekers zullen er 11.000 geen verblijfsvergunning krijgen. Die blijven toch illegaal in ons land? Je hoort het vaak. Volgens de beste schattingen is het aantal illegalen in ons land sterk teruggelopen. Logisch: voor afgewezen asielzoekers is er maar heel weinig perspectief in ons land. Zo waren er vroeger veel meer mogelijkheden voor illegaal werk.

6 thoughts on “Asielzoekers 2015 per continent en land. Hoeveel uit moslimlanden, Afrika

 1. Pingback: Asielzoekers 2015 per continent en land. Hoeveel uit moslimlanden, Afrika | Krapuul

 2. Emigrant

  Weer een heel mooi artikel, maar met een klein foutje. In de lijst met landen waarin meer dan 50% moslim is (‘Dit zijn ze’) staat ten onrechte ook Timor (Leste). Dat land telt nog geen 4000 moslims.

 3. Lieuwe

  Deze artikelen met cijfers maken duidelijk dat er al te gemakkelijk met ‘feiten’ geslingerd wordt.
  Helaas wordt daarmee de angst niet weggenomen.
  Relativeren helpt echter wel. Zo ook het artikel in het ND van vandaag op blz 17 van Ralf Bodelier met als titel: “We worden alsmaar banger. Hoog tijd om te achterhalen wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Want het is veiliger dan 25 jaar geleden.”
  Ook zal echter blijven zeggen “elke oorlog is er één te veel, elke vluchteling voor geweld dus ook”

 4. Pingback: Er vertrekken steeds meer mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst – Ewoud Butter

Leave a Reply