Van asielzoekers tot asielmigranten. Prognose 2016, 2017

Vorige maand kwam het CBS met het nieuws dat zij voor 2016 ( verbetering 11/10/16: er stond ‘volgend jaar’)  70.000 asielgerelateerde immigranten verwachten.
De berekening van het CBS is vrijwel gelijk aan die ik een paar maanden geleden maakte.
Het CBS maakt duidelijk dat de berekeningen van de Wildersen en Zijlstra’s van deze wereld complete onzin zijn.
Ik leg ook nog eens precies uit wat er mis is aan de huidige informatievoorziening.

Een asielzoeker is pas een immigrant als hij wordt ingeschreven in het bevolkingsregister. Dat gebeurt pas nadat hij een verblijfsvergunning heeft gekregen óf eventueel nadat de procedure langer dan zes maanden duurt. Een asielzoeker hoeft dus geen immigrant te worden en een asielimmigrant hoeft geen asielzoeker te zijn met een verblijfsvergunning. Nareizigers (nakomende familie van asielzoeker met verblijfsvergunning) dienen geen aanvraag voor asiel in, maar krijgen ambtshalve een verblijfsvergunning voor gezinshereniging.

Toevoeging 11/10/16: in dit excel-file van eind januari van het CBS staat in de toelichting:
‘Ook asielzoekers die langer dan een half jaar in een centrale opvangvoorziening verblijven komen in aanmerking voor inschrijving in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Degenen die buiten de centrale opvang wonen, worden ingeschreven als zij legaal in Nederland verblijven.’
Ik weet echter niet wat een ‘Centrale opvangvoorziening is’. Bij het COA vind ik dat begrip niet. Wordt hiermee AZC bedoelt?
In de toelichting van deze tabel (klik links op i) staat:
‘….of langer dan één jaar in een opvangcentrum verblijven.’
Verwarrend kan je wel zeggen.

Een tweetal maanden geleden heb ik een artikel geschreven waarin ik berekende dat uiteindelijk van iedere 1.000 asielzoekers die naar ons land komen er ongeveer 1.350 een verblijfsvergunning krijgen. Dat is dan inclusief de nareis. De berekening:

Neem 1.000 asielzoekers (eerste aanvragers) daarvan krijgen dan 750 (75%) een verblijfsvergunning.
Er komt dan 600 nareis (80% van 750).
Totaal aantal verblijfsvergunningen: 1.350 (750 + 600).
(…)
Wat je dus ook kan doen is het aantal asielzoekers (eerste aanvragen) vermenigvuldigen met 1,35 dan krijg je het aantal verblijfsvergunningen en de asielimmigratie.

En dit schrijft het CBS vorige maand in haar prognose (vet FvD):

Voor het berekenen van de toekomstige asielmigratie op basis van het aantal asielverzoeken zijn de volgende veronderstellingen gebruikt: een toekenningspercentage van 70 procent en een vertraging van een half jaar tussen het indienen van het asielverzoek en het moment dat de betreffende asielzoeker in het bevolkingsregister wordt bijgeschreven (de asielmigratie). Per toegekend asielverzoek wordt uitgegaan van gemiddeld 0,8 nareizende familieleden, die gemiddeld een jaar na indienen van het asielverzoek immigreren. Deze veronderstellingen zijn gebaseerd op het verloop van het aantal asielverzoeken, de asielmigratie en het aantal nareizigers in de periode januari 2013 tot en met september 2015. Uitgaand van deze veronderstellingen levert een eerste asielverzoek uiteindelijk gemiddeld 1,3 asielmigranten op.

De berekening van het CBS is dus vrijwel gelijk aan die van mij. Het CBS komt ietsjes lager uit dan ik. Die 70% van het CBS is ook een percentage dat de IND gebruikt, maar volgens mij klopt die niet. Het percentage is berekend over het totaal aantal asielaanvragen dus inclusief tweede en vervolgaanvragen en komt uit deze tabel van Eurostat. Het werkelijke toekenningspercentage per unieke asielzoeker (eerste aanvrager) is dus hoger. Je kan ander rare uitslagen krijgen als om de een of ander reden het aandeel tweede en vervolgaanvragen sterk zou stijgen. Dan gaat de formule niet meer op. Nu maakt het weinig uit.

Aan de andere kant kan er een belangrijke ontwikkeling gaande zijn die het percentage nareis kan verminderen. Wat opvalt is dat het percentage vrouwen onder de asielzoekers de afgelopen maanden is gestegen. Zo is onder  Syriërs is het aandeel verdubbeld in november t.o.v. september naar 30%.  Mogelijk is het een trend omdat er grote achterstanden zijn ontstaan in de afhandeling van asiel- en nareisverzoeken. Zo gaat het CBS er vanuit dat er een jaar zit tussen de komst van de asielzoeker en de komst van de familieleden. Dat kan een reden zijn dat vaker complete gezinnen deze kant opkomen. Het kan ook dat er anderen daardoor afzien van komst. Het zou een ontwikkeling zijn die, als ze doorzet, een sterke daling van de nareis teweeg zal brengen. Het pleit in ieder geval voor een uitbreiding van het model met een schatting van de nareis met demografische factoren als geslacht, kinderen en burgerlijke staat van de asielzoeker.

Het CBS schrijft verder:

Met name in het derde kwartaal was er een sterke toename, waarbij de stijging in oktober deels het gevolg was van een inhaalslag bij het registreren van asielverzoeken (Tweede kamer, 2015).

In oktober was er nu juist een daling van het aantal asielzoekers dat naar ons land kwam. Het aantal officieel ingediende asielaanvragen was weliswaar hoger in oktober, maar gecorrigeerd voor de achterstand was het aantal enorm veel lager in oktober zoals de volgende grafiek laat zien:

cbs en werkelijk

De telling van de werkelijke binnenkomst van asielzoekers is volgens twee brieven die Dijkhoff naar de Kamer heeft gestuurd.  Op de website van de IND staat dat de achterstand in oktober al ingelopen was. Dat is in tegenspraak met wat Dijkhoff de Kamer heeft wijsgemaakt.  Ik heb hierover in mijn vorige artikel uitvoerig over gehad.

De trend zal in december verder dalen naar in de buurt van de 3.000. Dat betekent dat het totaal aantal eerste aanvragen vorig jaar vermoedelijk uitkomt op een kleine 43.000. Dat is 21.000 meer dan vorig jaar, bijna 2x zoveel. Het CBS schrijft dat zij uitgaat van 46.000. In een artikel begin december ging ik uit van ruim 42.000.

Enkele uitspraken van politici 14 oktober 2015:

Wilders:

13.000 asielzoekers (heeft het over september FvD). Als je dat maal twaalf doet, heb je 150.000 asielzoekers in één jaar. Als daar twee nareizigers bijkomen, heb je bijna een half miljoen. Als je dat een paar jaar doet, heb je een miljoen asielzoekers in Nederland.

Allereerst maakt Wilders -net als Dijkhoff voortdurend doet- van asielinstroom (eerste aanvragen + extra aanvragen asielzoekers + nareis)  asielzoekers. Vervolgens één -zeer drukke- maand vermenigvuldigt hij met 12 -alsof je je loon van mei met 12 mag vermenigvuldigen- en rekent daarbovenop nog voor iedere asielzoeker (wat dus instroom is)  2 nareis terwijl het aantal 0,8 is per toegekende verblijfsvergunning asielzoeker.

a

Zijlstra:

D66 was tegen de rekentoets en nu blijkt wel waarom, want als je 13.000 per maand binnenkrijgt, je dat aantal vervolgens vermenigvuldigt met twaalf en als je dat totale aantal weer met drie of vier vermenigvuldigt vanwege de gezinshereniging, dan kan de heer Pechtold dat niet leuk vinden maar dan is het wel de feitelijke situatie, dan kan de heer Pechtold dat niet leuk vinden maar dan is het wel de feitelijke situatie. Dan wil de heer Pechtold daarvoor weglopen en dan doet de heer Pechtold alsof dat probleem er niet is, maar ik kan hem zeggen dat deze optelsom klopt. Misschien moeten we dan inderdaad die rekentoets maar gaan invoeren, want bij u, mijnheer Pechtold, is die broodnodig .

Zijlstra denkt natuurlijk als Wilders zoveel succes heeft met onzin dan kan ik dat ook maar eens proberen. Het is natuurlijk een gotspe dat hij tegen een collega zegt dat hij maar een rekentest moet gaan doen. In ieder geval spreekt het CBS hem en Wilders nu tegen.

Die 13.000 was de asielinstroom. Het aantal asielzoekers dat naar ons land kwam was ongeveer 10.620 zoals  te zien is in figuur 1. Die zullen dan zorgen dan voor totaal 14.300 (x 1,35) verblijfsvergunningen.

Het grappige is dat op het moment dat de Kamerleden aan het gillen waren het aantal asielzoekers dat naar ons land kwam al weken weer sterk aan het dalen was volgens de asielinstroom weekcijfers van het ministerie. Nu ja, grappig? Het is eerder om te huilen. Dat leek op Teeven in mei 2014 want die was op het moment dat Teeven begon over 65.000 asielzoekers alweer aan het dalen.

Deze gezinsleden, de zogenoemde nareizigers, gelden ook als asielzoekers, schrijft het CBS ook in het al aangehaalde stuk op blz. 8. Ik hoop dat het een vergissing is. Nareis telt niet als asielzoeker want ze dient geen aanvraag voor asiel in.  De eigen definities van het CBS rekenen zelfs de nareis niet mee als asielmigrant. Het CBS heeft zelfs geen definitie van een nareiziger staan bij de begrippen. Misschien ook wel verklaarbaar want  internationaal telt de nareis ook niet mee bij asielmigratie, maar bij gezinsmigratie.
In ieder geval is het duidelijk dat asielzoeker en asielmigratie twee totaal verschillende zaken zijn die niet doorelkaar gehaald mogen worden.

Voor dit jaar worden door het CBS meer asielzoekers (60.000 tegen 46.000) verwacht dan vorig jaar. Verder verwacht het CBS dit jaar 70.000 asielgerelateerde  immigranten. Afgelopen jaar waren dat er -naar schatting van het CBS- ‘slechts’ 31.000. In 2014 waren het er 19.000. Als de IND zich dit jaar flink gaat inzetten voor het inhalen van achterstanden -wat ik niet verwacht- dan zal het aantal van 70.000 hoger zijn. Traineren van asiel- en nareisaanvragen door Dijkhoff zorgt voor minder immigratie dit jaar en een hoger aantal vorig jaar.

Dit is de prognose voor langere termijn van het CBS over asielzoekers en de asielmigratie:

asielmigratie en eerste aanvragen prognose CBS

We zien goed dat de asielmigratie (volgens CBS asielzoekers plus nareis) flink achterloopt bij de bij de eerste aanvragen asielzoekers.  De huidige hoge asielmigratie begint te dalen in 2017. Van alle bevolkingsontwikkelingen is asielmigratie verreweg het moeilijkste te voorspellen. Ervaringen uit het verleden geven toch aan dat het meestal nooit lang duurt. Ik acht de kans groot dat we over een paar jaar terugkijkend kunnen zeggen: waar hebben wij ons toen toch druk over gemaakt.

Verwarring zaaien met de asielcijfers.

Het ministerie gooit graag alles op een hoop (de asielinstroom) en noemt het asielzoeker. Ik heb me de afgelopen tijd te pletter geblogd en getwitterd over deze onzin.

Er zijn meerdere redenen waarom je in de discussie over de cijfers de zaken uit elkaar moet trekken. Ik zet ze -voor de allerlaatste keer- op een rijtje:

Als je alles op een hoop gooit dan kan je krijgen -zoals in de Tweede Kamer- dat over het instroomcijfer ook nog eens nareis wordt berekend (Wilders, Zijlstra).
Nareis vraagt geen asiel aan. Iemand die dat weet interpreteert een cijfer, waarvan het ministerie zegt dat het asielzoekers zijn maar in werkelijkheid de asielinstroom is, geheel verkeerd.
Waarom extra ingevulde formulieren -tweede en vervolgaanvragen- meetellen? Goed, zal je misschien zeggen, het zijn er nu niet zoveel. Inderdaad afgelopen jaar niet, maar bijvoorbeeld in 2013 waren er op 9.500 asielzoekers 3.000 extra aanvragen. Dan maakt het wel heel veel uit. Het is een principiële fout en kan tot verkeerde conclusies lijden.
Je krijgt rare golven. De IND heeft in oktober, november personeel van de afdeling nareis gehaald en gezet op asiel. Gevolg was dat in november ineens een stuk minder nareis in de asielinstroom zat. Hoeveel ‘asielzoekers’ er dus naar Nederland komen op een bepaald moment wordt dus voor een deel bepaald door het ministerie zelf. En de rest van ons land gaat dan vervolgens in dat instroomcijfer allerlei trends ontdekken.
Asielaanvragen optellen bij verleende verblijfsvergunningen nareis is een rare optellingen. Het kan alleen maar gebruikt worden voor de instroom in de asielzoekerscentra. En dan alleen maar in tijden dat de doorstroming naar woningen van vergunninghouders stokt. In dat geval krijg je dat nareizigers met een vergunning langdurig opgevangen moeten worden door COA i.p.v. direct -samen met de vergunninghouder asiel- door te  stromen naar een woning.
Hoeveel mensen (of huishoudens) uiteindelijk een verblijfsvergunning zullen krijgen is veel belangrijker dan de instroom. Die vraag is dus nu voor een stukje beantwoord door het CBS, maar moet m.i. veel grondiger.
Het profiel van de asielzoeker kan veranderen: hoger of lager percentage kansrijke aanvragers, maar ook meer of minder gezinnen die asiel aanvragen kan veel uitmaken. In een model, waar ik een eerdere primitieve versie van heb gemaakt en het CBS nu ook, kan je dat meenemen.
Je kan o.g.v. het instroomcijfer moeilijk berekenen hoeveel mensen uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgen. Dat is verreweg het belangrijkste cijfer. Veel belangrijker dan hoeveel mensen er in de opvang zitten.
Internationaal wordt de nareis niet meegeteld. Als je dus Nederland wilt vergelijken met andere landen dan moet je dus niet het instroomcijfer gebruiken, maar het aantal asielzoekers (eerste aanvragers). Ik zag echter al vergelijkingen tussen het Nederlandse instroom cijfer en eerste aanvraag cijfers van andere landen. Appels en peren.
-Als je alles bij elkaar optelt, waarom trek je er niet vanaf de mensen die geen verblijfsvergunning krijgen? Op z’n minst het aantal dat wordt uitgezet.
-Je kan dus niet een instroomcijfer gebruiken om trends in te ontdekken of om te bepalen hoeveel immigranten dat oplevert. Daar gebruik je het aantal eerste aanvragen voor.
Het is daarom een grote schande dat de volgende motie van Sjoerdsma in de Tweede Kamer door VVD en PvdA is weggestemd.

motie sjoerdsma Kamer

Dan wil je alleen maar de boel belazeren. Uiteraard heeft het afwijzen van deze motie geen enkele aandacht gehad. En dat terwijl de aantallen asielzoekers nu juist volgens enquêtes nu juist het allerbelangrijkste is. Dijkhoff zou alleen al om zijn gerommel met de asielcijfers door Kamer en pers gevierendeeld moeten worden. In plaats daarvan wordt hij tot Politicus van het Jaar benoemt door parlementaire pers. De gotspe . Ik kom daar nog op terug.

Conclusie:

Het CBS gebruikt vrijwel dezelfde methode voor het berekenen van het uiteindelijk aantal asielgerelateerde immigranten als dat ik eerder deed en komt ook uit op een vrijwel zelfde aantal. De asielinstroom op een bepaald moment is alleen bruikbaar om de instroom in de AZC’s te laten zien, maar ook alleen als de doorstroming van vergunninghouders richting gemeenten stokt. Weten hoeveel mensen/huishouden uiteindelijk naar schatting een verblijfsvergunning zullen krijgen, bijvoorbeeld van de asielzoekers die afgelopen maand naar ons land kwamen -dus eerste aanvragers- is veel belangrijker. Die mensen/huishouders moeten een woning, werk, school, uitkering etc.

De Wildersen en Zijlstra’s van deze wereld maken groteske berekeningen op een moment dat de asielinstroom al weer weken aan het dalen was. Waarbij Zijlstra ook het lef heeft om een collega te verwijten dat hij niet kan rekenen. In ieder geval worden dit soort berekeningen door het CBS finaal onderuit geschoffeld.

Het CBS verwacht dit jaar nog een toename van het aantal asielzoekers naar 60.000 en de asielmigratie naar 70.000 en vervolgens vanaf 2017 een daling.

Ik heb uitvoerig beargumenteerd waarom de informatievoorziening van het ministerie door het geven van de asielinstroom cijfers een rare en volstrekt onbruikbare manier is om inzicht te geven  in het aantal asielzoekers en hun eventuele directe familieleden. Het is en blijft een schande dat de motie van Sjoerdsma die een eerste aanzet is tot betere informatievoorziening door VVD en PvdA is getorpedeerd.

6 thoughts on “Van asielzoekers tot asielmigranten. Prognose 2016, 2017

 1. richard kamp

  Leuk, al die rekensommen.
  Ik vrees dat de realiteit een heel andere is.
  Wij schijnen al 1.3 miljoen allochtonen te hebben, sommigen daarvan schrijven doodleuk dat Nederland geen blank land meer is, helaas is dat zo.
  Waar het toe leidt zien we, een hetze tegen een Piet Zwart van roet, een Marokkaanse die kamervoorzitter wil worden.
  Diederik wil er nu nog 200.000 bij, met gezinshereniging een miljoen, lijkt me.
  Over de afwijzingen, die blijven gewoon, net de bed bad brood regeling.
  Kijk eens naar Opsporing Verzocht, het gaat vrijwel altijd over ‘lichtgetinte’ mensen die opgespoord moeten worden.
  Wetenschappers legden net uit wat velen al wisten, dat een nieuwe onderklasse van arme migranten crimineel is geworden.
  Duitsland voert nu een dikke discussie over massale georganiseerde aanrandingen, voor mij oet het er niets toe of de daders nu recent of langer geleden naar hier kwamen, wat er uit blijkt is wat iemand bij Telegraaf reacties schreef, ‘hier in Afrika is een vrouw minder dan een stuk vee’.
  En zo verrijken we onze cultuur.
  Voor het geval, vrijwel zeker, dat geroepen gaat worden dat ik een racist ben, dat klopt.
  Ik ben iemand die van mening is dat mijn voorgeslacht dit land heeft opgebouwd, twee overgrootvaders waren vanaf 1880 politiek aktief, en dat het aan anderen is hun eigen landen op te bouwen, in plaats van van ons te komen profiteren, en ook nog kritiek op ons hebben.

 2. Pingback: Wie kijkt er weg? | Martijn Tonies

 3. tibi

  richard, jij vindt dus dat de mensen die hier toevallig eerder waren meer rechten hebben dan mensen die nu een paar generaties later naar toe komen om het zelfde te doen?

 4. Anette

  “Leuk, al die rekensommen.
  Ik vrees dat de realiteit een heel andere is.”

  Negeer die zorgvuldig geanalyseerde cijfers en feiten, luister vooral naar uw onderbuik.

Leave a Reply