Prognose Immigratie t/m 2019: Christenen blijven in de Meerderheid.

Uit een prognose van de immigratie naar geloof over de periode 2015 t/m 2019 blijkt dat christenen, ondanks de grote asielmigratie, de absolute meerderheid onder de eerste generatie immigranten zullen behouden. Hun aandeel slinkt echter wel, maar in 2019 zal de extra hoge asielmigratie, volgens het CBS, weer voorbij zijn en maken christenen zeker 60% van de immigranten uit.

In mijn vorig blog heb ik een berekening naar geloof gemaakt over de periode 1996 t/m 2014. Ik berekende m.b.v. data van het CBS en de database van PEW hoe groot de migratie van het aantal christenen, moslims, overige geloven en zonder geloof in die periode is geweest. Ik verwijs naar dat blog voor de methode.
Het laatste jaar waarover er gegevens waren van de eerste generatie was 2014.

In mijn vorige stuk heb ik de immigratie, emigratie en migratiesaldo berekend. Nu bereken ik alleen de immigratie, waarbij ik aanteken dat het migratiesaldo een flink stuk hoger zal zijn dan in 2014.

Onderaan staat hoe ik de prognose heb berekend. Ik belangrijke mate heb ik aangehouden de berekening van de geloofspercentage van 2014 exclusief de veel hogere asielmigratie die het CBS verwacht. Voor die extra asielmigratie heb ik een hoog percentage moslims aangehouden: 85% en 5% voor de overige groepen.

—–Asielmigranten is wat anders dan asielzoekers. Asielzoekers zijn aanvragers van asiel. Asielmigranten zijn asielzoekers (en nareis) die een verblijfsvergunning hebben gekregen en worden ingeschreven in het bevolkingsregister. Helaas worden ook asielzoekers (soms?) ingeschreven als de procedure langer dan een half jaar duurt. Als ze toch geen verblijfsvergunning krijgen wordt men weer uitgeschreven. Er wordt niet bekend gemaakt hoeveel van die ‘niet’immigranten er zijn.

Er is een actualisering van de werkelijke cijfers t/m 2015

Totale immigratie aantallen

Voordat ik de cijfers geef naar religie eerst de totale cijfers 2014 t/m 2019 in figuur A. 2014 is geen prognose, maar waarneming. Ik laat dat jaar ook zien omdat ik voor het grootste deel de prognose naar geloof mee bereken.
Figuur A bestaat uit aantallen, linkerkant, en percentages. Ik geef autochtonen/tweede generatie, regulier eerste generatie en asiel.
Autochtonen bestaan voor het overgrote deel uit teruggekeerde emigranten (een klein deel is in het buitenland geboren). De tweede generatie is per definitie altijd terugkerende emigranten. Bij elkaar is hun aantal  met 30.000 vrij stabiel de laatste jaren en is dat ook in de prognose van het CBS. In de cijfers over migratie naar religie neem ik deze groep niet mee. Ongeveer driekwart van deze groep is autochtoon. We zien aan figuur A aan de rechterkant dat deze groep ongeveer 14% van de totale immigratie uitmaakt.

 fA

De reguliere (betekent zonder asiel) immigratie van de eerste generatie is veruit de grootste groep. In 2014 was ze 133.000 en dat loopt op naar 146.000 in 2018 en 2019. Het CBS verwacht namelijk meer arbeidsmigranten (Oost-Europa). In 2014 was hun aandeel 73% in de totale immigratie. Dan de asielmigratie. In 2014 was die 19.000, lichtgeel, en wat er meer zal komen in 2015 t/m 2018 noem ik de extra asielmigratie. In 2016 zal die een  piek bereiken van 50.000 (de totale asielmigratie is dan 69.000, 29%) en zal vanaf volgend jaar dalen en in 2019 weer nul zijn.

De totale immigratie in de vijf prognosejaren 2015 t/m 2019 zal dan een 1.077.000 zijn. Daarvan zijn er 150.000 (14%) autochtoon/tweede generatie, 713.000 (66%) regulier en 214.000 (20%) asielmigratie.

De religie verderop bereken ik dan door autochtoon en tweede generatie buiten beschouwing te laten (net als in mijn vorige blog) en regulier plus 19.000 asiel volgens de geloofspercentages uit 2014 te berekenen. Voor extra asiel neem ik de volgende percentages: 85% moslim en 5% voor de overige groepen. 

Immigratie naar religie

In figuur 4a de immigratie 2010 t/m 2014 en 2015 t/m 2019. Het eerste deel komt overeen met figuur 1a uit het vorige artikel en zijn gebaseerd op definitieve immigratiecijfers naar herkomst van het CBS. De tweede periode is berekend op grond van de prognoses CBS uit 2014 en 2015.

De immigratie is in de vijf jaar t/m 2019 wel bijzonder hoog: 927.000 eerste generatie immigranten. Daarvan zijn er 214.000 (23%) asielmigranten. In de reguliere migratie verwacht het CBS ook nog een stijging van de arbeidsmigratie.

Volgens de prognose wordt 2016 het jaar met de meeste immigratie: 209.000, waarvan 98.000 christenen en 75.000 moslims.

4a

Kijken we naar het gemiddelde dan zien we dat alle groepen in de prognose toenemen, maar moslims het meest: verdubbeling van 26.000 naar 54.000.

In figuur 4p de percentages

4p

Het aandeel christenen, dat de laatste jaren 60% van de eerste generatie immigranten was, daalt dit  jaar naar onder de 50% om vervolgens in 2019 weer op 60% uit te komen. De moslims komen op 36% in 2016 en dat is een percentage dat je in de vorige eeuw zag. In 2016 en 2017 zakt het aandeel christenen net onder de 50%.
Het aandeel moslims was 19% in de eerste periode en die stijgt in de prognose naar 29%. Voor het hele decenium is het aandeel moslims in de eerste generatie 25%.

We kunnen goed zien dat er in percentages niet heel veel verschil is met voor 2015, maar het aantal immigranten is vergeleken met die periode een stuk groter.

De prognose in taartvorm:

4t

Van de 927.000 eerste generatie immigranten in de prognose 2015 t/m 2019, zullen er dan 489.000 christelijk zijn en dat is 53% van het totaal. Moslims maken 268.000 uit en dat is goed voor 29%.

Emigratie en migratiesaldo
Ik heb geen emigratie schatting gemaakt. Er zijn nog meer onzekerheden dan bij immigratie. Je zou bijvoorbeeld kunnen verwachten dat er een soort vrede in ontstaat in Syrië. Niet alleen zou dat flink kunnen schelen in het aantal asielaanvragen (het CBS houdt rekening met dat scenario). Ik acht het in dat geval zeer waarschijnlijk dat er dan massaal wordt overgegaan tot intrekken verblijfsvergunningen en vervolgens uitwijzen van Syrische statushouders. Die wettelijke mogelijkheden zijn er nu al. Dan krijg je weer heel veel emigranten. Zo niet dan blijven er uiteindelijk netto meer over dan wat we de laatste jaren gewend zijn.

Van de reguliere immigranten vertrekt weer zo’n 75%. Van de asielmigranten is dat een derde tot nu toe. Een stuk minder dus. Het hangt er ook vanaf hoeveel asielzoekers worden ingeschreven in het bevolkingsregister zonder verblijfsvergunning. Het CBS maakt dat ook niet duidelijk.

 

Conclusie:

De prognose van het CBS eind vorig jaar over de periode 2015 t/m 2019 laten een absoluut record zien van totaal 1.077.000 (verbeterd 30/3: er stond 1.177.000)  immigranten. Dat zijn er 215.000 per jaar. Trek daar vanaf de autochtonen en de tweede generatie dan kom je op 927.000 eerste generatie immigranten. Dat zijn er 185.400 per jaar. Het merendeel is christen (97.800, 53%) en moslims (53.600, 29%) maken daar ook een flink deel vanuit. De absolute meerderheid blijft dus gemiddeld in handen –al sinds 1999- van  de christenen.

Het jaar met de grootste immigratie is 2016. Vanaf volgend jaar verwacht het CBS een daling en dat komt door minder asielmigratie. In 2019 bereikt asielmigratie met 19.000 weer het niveau van 2014.
De reguliere immigratie blijft echter stijgen. In 2019 zullen de christenen dan ook op z’n minst weer 60% van de immigranten uitmaken.

 

Berekening prognose 2015 t/m 2019

Het CBS maakt ieder jaar prognoses over de ontwikkeling van de bevolking voor de komende 40-50 jaar. Naast geboorte en sterfte speelt de migratie een zeer belangrijke rol. Migratie is zeer moeilijk te voorspellen en er zitten dan ook veel aannames in. Gelukkig kan ik voor de geloofsvoorspelling sterk leunen op de prognose van het CBS en hoef maar in zeer beperkte mate extra aannames te maken.

Het laatste jaar waarvan de CBS-gegevens compleet zijn is 2014. Voor de berekening van het aantal gelovige immigranten gedurende de periode 2015 t/m 2019 moet rekening worden gehouden met een hoog aantal asielmigranten gedurende een paar jaar.

In dit document van het CBS van eind vorig jaar worden de uitgangspunten van de bevolkingsprognose van het CBS over de periode 2015 tot 2060 beschreven.
In die prognose staat vanaf blz. acht de immigratie beschreven. Daarin staat dat het CBS heeft berekend dat in 2014 19.000 asielmigranten in de immigratie zit en in 2015 –naar schatting 31.000.
Verder schrijft het CBS: ‘Voor 2016 worden bijna 70 duizend asielmigranten voorzien en voor 2017 nog ruim 60 duizend. In 2018 volgt een halvering, waarna het aantal geleidelijk afneemt.’
Uit figuur 3.3.2 op blz. 11  leid ik af dat de asielimmigratie in 2016 69.000 zou zijn, in 2017 62.000, in 2018 33.000 en 2019 19.000. Er zitten dus al 19.000 asielmigranten in de cijfers van 2014. Ik kan nu uitrekenen hoeveel extra asielzoekers worden verwacht (zie stap 1 excel-file tabblad prognose) en figuur A in deze blog.

Het CBS heeft eind 2015 geen prognose gemaakt van de immigratie van de eerste generatie (ze maakt die eens in de twee jaar). Wel de totale immigratie en vermeldt in het stuk dat er geen veranderingen zijn t.o.v. van autochtone en 2e generatie in de prognose t.o.v. die van een jaar eerder. Die immigratie ligt vrij constant rond de 30.000 waarvan een kleine 75% autochtoon.

Nu kon ik de eerste generatie berekenen zonder de extra asiel-immigratie (stap 2):

Totale immigratie prognose 2015 – autochtone en 2e generatie immigratie – extra asielimmigratie = immigratie die lijkt wat samenstelling betreft op 2014. Die immigratie loopt op van 152.000 in 2014 naar 165.500 in 2019 (In de toelichting bij de prognose uit 2014 werd aangegeven dat er meer arbeidsmigranten zullen komen). Ik heb vervolgens de geloofspercentages genomen uit 2014 –zie figuur 4p- om het geloof van deze groep zonder extra asielmigratie uit te rekenen. Doordat de toename van de reguliere immigranten in de prognose komt door arbeidsmigranten uit Oost-Europa overschat ik het aantal moslims in 2019 meteen kleine 3.000. Voor het grootste deel horen die bij de christenen. Ik heb niet gecorrigeerd.

Ik heb eens met dezelfde PEW-tabel geschat dat het aantal moslims in het aantal asielzoekers tegen de 70% liep. Ik veronderstel dat hun aandeel in de asielmigratie hoger is mede doordat juist het aandeel Syriërs hoger zal zijn en het aandeel Eritreeërs verminderd. In Syrië is het aandeel moslims 93% en in Eritrea 37%. Ik heb aangenomen dat het aandeel moslims in de extra asielmigratie 85% is en voor de overige groepen ieder 5%. Waarschijnlijk is de 85% een overschatting.

Alle berekeningen in dit excel bestand .

Disclaimer: ik wil niet uitsluiten dat er foutjes zitten in dit stuk. Dat zal niet op hoofdlijnen zijn, want die bleken mij al uit de migratiecijfers (zonder geloof) die ik de afgelopen jaren heb bestudeerd. Fouten in de hoofdlijnen van dit stuk lijkt mij dan ook onwaarschijnlijk. Kleinere verbeteringen -naast punten en komma’s- zijn mogelijk en zal ik zal die dan ook vermelden als ik die vind.. Ieder kritisch commentaar op de inhoud is zeer welkom.   

3 thoughts on “Prognose Immigratie t/m 2019: Christenen blijven in de Meerderheid.

 1. jelle vd wal

  85 % van de Nederlanders is ongelovig, zo zou blijken uit een recent onderzoek.
  Met 1.8 miljoen Moslims zijn die dus al de grootste religie groep, of ongeveer even groot.
  Voorlopig zijn nog wel de mensen die cultureel Nederlander zijn de grootste groep.
  Helaas zie je aan een Marokkaanse kamervoorzitter (die adviseert de sultan van Marokko, zal dus ook wel Moslim zijn), en een Marokkaanse burgemeester van Rotterdam, de man is Moslim, komt er rond voor uit dat hij hoopt dat z’n kinderen trouwen met een Moslim, welke kant het uitgaat in ons land.
  Helaas, niet omdat ik denk dat alle allochtonen, dat woord mag nog even, crimineel zijn, maar omdat ik gehecht was aan mijn land, het eerste democratische land ter wereld, met unieke solidariteit, onze sociale voorzieningen.
  Ik schrijf ‘was’, omdat voor mij ons land al niet meer bestaat, niet alleen door allochtonen, maar vooral door Brussel.

 2. vandyke Post author

  Dank voor je reactie Jelle. Welk onderzoek is dat waaruit die 85% zou blijken en waar haal je die 1,8 miljoen moslims vandaan?

 3. Pingback: Prognose Immigratie t/m 2019: Christenen blijven in de Meerderheid | Krapuul

Leave a Reply