Tsunami van moslims? Christenen zal je bedoelen!

Van de eerste generatie immigranten in ons land in de periode 1996 t/m 2014 is hoogst waarschijnlijk minstens de helft christen en hooguit een kwart moslim, indien de geloofsovertuiging van immigranten hetzelfde eruit zouden zien als van hun herkomstland.
Dat blijkt uit een koppeling van de bestanden van het CBS en het Amerikaanse onderzoeksinstituut PEW. En het verschil wordt de laatste jaren alleen maar groter.

De cijfers
Allereerst heb ik me afgevraagd welke immigratiecijfers ik moet gebruiken. Een behoorlijk deel van de immigratie bestaat uit autochtonen en tweede generatie allochtonen die eerder zijn geëmigreerd en terugkeren naar ons land. Geboorteland Nederland is zelfs het land waar de meeste immigranten vandaan komen. Zo waren er onder de 200.000 immigranten uit 2014 30.000 geboren in Nederland. Dat is niet wat men meestal bedenkt als men het over de aantallen immigranten heeft.
Ik heb gekozen voor de eerste generatie waarvan de definitie luidt: iemand die geboren is in het buitenland en die tenminste één ouder heeft die ook in het buitenland is geboren. Door de groep autochtonen geboren in Nederland -een driekwart van die 30.000- niet mee te nemen, is het totale percentage immigranten dat geen geloof heeft lager en het percentage moslims hoger. Het kost overigens niet al te veel moeite om in mijn model autochtonen en de tweede generatie eventueel mee te nemen.

Het aantal emigranten is natuurlijk ook flink lager: 102.000 eerste generatie op een totaal van 148.000. Het migratiesaldo is bij de eerste generatie flink hoger dan dat het zou zijn als je het totaal aantal migranten zou nemen.
Er zijn bij het CBS volledig uitgesplitste definitieve cijfers van 1996 t/m 2014 en die gebruik ik dan ook.

De totale officiële immigratie van de eerste generatie in die periode was 1.967.000 en de emigratie 1.230.000 zodat er een migratieoverschot ontstond van 737.000. De cijfers die ik geef zijn bij de immigratie en emigratie een paar tienden van een procent lager.
De bevolkingsgroep eerste generatie in ons groeide in die 19 jaar van 1.284.000 naar 1.861.000. Dat is een groei van 577.000 mensen oftewel 45%.

Ik behandel migratie in drie blokken: de immigratie, emigratie en het migratiesaldo en geef van alle drie het aantal gelovigen uitgesplitst in christenen, moslims, overig geloof en geen geloof.  De berekening van de migratie wordt gedaan naar de geloofspercentages van het herkomstland van de immigrant. Hierdoor is er mogelijk een oververtegenwoordiging van het aantal moslims in mijn cijfers. Juist bij asielmigratie zie je dat de vervolging van minderheden een belangrijke reden is voor vertrek. Zo is in Syrië het percentage moslims volgens het Amerikaanse onderzoeksinstituut PEW, waar ik de geloofspercentages vandaan heb, 93% en het percentage christenen 5%. Het is echter aannemelijk dat de laatste groep oververtegenwoordigd is onder de asielzoekers. Net als de groep overig geloof. Het CBS heeft al tien jaar geleden geconstateerd dat van de Iraniërs in ons land 40% moslim is, terwijl het PEW-percentage 99,5% is. Zie verder de bijlage onderaan met een bespreking van de cijfers.

De cijfers zijn een benadering van de werkelijkheid. Geloof wordt immers niet geregistreerd bij immigratie (en emigratie).

De cijfers heb ik in drie groepen verdeeld:
1. Immigratie
2. Emigratie
3. Migratiesaldo

Ik geef bij iedere migratiegroep drie grafieken en een tabel. De eerste grafiek geeft de aantallen per jaar 1996 t/m 2014 van de vier geloofsgroepen met in de laatste drie kolommen het totale gemiddelde van de hele periode van 19 jaar, het gemiddelde van de tien jaar van 1996 t/m 2005 en in de laatste kolom die van de negen jaar 2006 t/m 2014. De tweede grafiek is als de eerste maar nu in percentages. De derde grafiek is een taart en die geeft de totalen over de hele periode. De tabel geeft de top 20 landen.

Kort na publicatie van dit artikel kom ik met een blog met een prognose van immigratie naar geloof 2015 t/m 2019. Update 27 maart artikel verschenen
In de bijlage onderaan staat een uitgebreidere verantwoording van de cijfers en een link naar een excel-file met de berekeningen.

Er is een actualisering van de werkelijke cijfers t/m 2015

1. Immigratie

De immigratie in figuur 1a steeg tot boven de 100.000 rond de eeuwwisseling. Door crisis, maar ook in belangrijke mate door strengere asielwetgeving, daalde de immigratie met een derde om vervolgens weer flink te stijgen. Die stijging kwam vooral door toetreding van Oost-Europese landen tot de EU, maar ook door bv meer hoogopgeleide arbeidsmigranten en studenten daarbuiten. Ook de asielmigratie steeg.

1a

De stijging van de immigratie in de laatste tien jaar is voor het overgrote deel toe te schrijven aan een sterke toename van het aantal christenen. Toename van het aantal moslims zien we weer de laatste jaren, in 2014 31.000 en dat het hoogste aantal is sinds 2001.

Gemiddeld tellen we in de gehele periode ruim 100.000 immigranten per jaar. In de laatste periode was dat duidelijk meer dan in de eerste, zoals te zien is in de laatste twee kolommen. Totaal gemiddeld immigreerden er 56.000 christenen, 27.000 moslims, 9.000 met een overig geloof en 14.000 met geen geloof.

Figuur 1p geeft de percentages:

1p

Er is geen enkel jaar dat het percentage christenen onder de immigranten lager was dat die van moslims. Sinds 2005 vormen christenen zelfs de absolute meerderheid. In de laatste periode was het percentage christenen zelfs drie keer hoger dan dat van moslims: 59% tegen 20%.  Totaal sinds 1996 was 54% christen, 26% moslim, 9% had een overig geloof en 12% geen.
Dat brengt met tot het laatste figuur in de immigratiereeks: de taart die de koek verdeelt.

1t

Het aantal christenimmigranten was met ruim 1 miljoen in de meerderheid en was twee keer zo groot als het aantal moslims dat net iets boven de half miljoen uitkwam en een kwart van het aantal immigranten vormden in de 19 jaar.
Overig met 167.000 en geen geloof met 226.000 maakten samen een vijfde uit van het aantal immigranten.

Tot slot bij de immigratie de tabel met de top 20 immigranten:

T1

De Polen staan op kop. Uiteraard vrijwel allemaal christelijk. De nummers twee en drie, Duitsland en de Antillen, zijn ook christelijk. Op de vierde plaats staat het moslimland Turkije. Volgens PEW is daar 98% moslim.

2. Emigratie

De emigratie laat een vrijwel gestaagd oplopende lijn zien sinds de vorige eeuw. De emigrerende christenen stegen van rond de 23.000 naar 60.000, meer dan 2,5 keer zoveel. De stijging bij moslims was geringer: van 10.000 naar 18.000.

2a
[Let op de schaal is lager -tot 120.000- dan bij de immigratie -tot 160.000].

Wat ook opvalt is de emigratie de afgelopen twee  jaar afvlakt en dat terwijl de immigratie blijft stijgen.
In percentages ziet het er zo uit:

2p

Procentueel maakt geen geloof 13% van de emigranten uit. Bij overig geloof is dat 8%. Bij moslims is dat 22%, een stuk minder dan het aandeel in de immigratie.
De totaal cijfers zien er in de taart zo uit:

2t

Christelijke emigranten maken veruit het grootste deel uit van de eerste generatie emigranten. In de  taartgrafiek maakt excel er samen altijd 100% van. Vandaar dat 22,4% 23% wordt bij moslims.
Als laatste van de emigratie de tabel met top 20 emigranten

t2

De drie EU-landen Duitsland, Polen en het VK vormen de top drie van de emigranten. Als EU-lid kan je makkelijker emigreren, je kan immers zo weer terug komen. Antillianen emigreren ook makkelijk want ze hebben de Nederlandse nationaliteit. Turkije staat op plek vijf. Veel van hun zullen overigens ook inmiddels de Nederlandse nationaliteit hebben. Hetzelfde geldt voor Marokkanen.

3. Migratiesaldo

In figuur 3a de ontwikkeling van het migratiesaldo –ook wel netto-immigratie genoemd.

 3a

[Let op de schaal is met 70.000 lager dan bij immigratie -160.000- en emigratie -120.000]

Het is niet zo’n duidelijk plaatje, maar ik vind hem te mooi om niet te laten zien. Het probleem zit hem in het midden  en wordt veroorzaakt door moslims. In 2005 en 2006 vertrokken er namelijk meer dan dat er kwamen. Hun saldo was dus negatief en dat verdwijnt dan in dit soort grafieken. Ik heb wel een ander soort grafiek extra gemaakt en daarin zie je dat wel.

Het beeld is minder duidelijk dan dat van de immi- en emigratie. Als beide een beetje in dezelfde mate stijgen dan gebeurt er niet zoveel met het saldo. Grote uitslagen krijg je als ze tegengestelde bewegingen maken. Dat gebeurde rond 2005. Een sterk dalen immigratie en stijgende emigratie zorgde voor een dieptepunt van het saldo. Toename van het aantal asielzoekers zorgde in 2014 voor netto 13.000 moslimimmigranten.

Sinds 1999 hebben christenen voortdurend meer netto-immigranten gehad dan moslims.

De netto immigratie was zelfs iets minder in de laatste periode en dat komt door minder moslims. Tot en met 2005 was hun saldo 16.000 per jaar en in de laatste negen jaar was dat meer dan gehalveerd naar 7.000. Bij christenen was er een stijging van 17.000 naar 23.000
De percentagetabel heeft ook het probleem van het negatieve aantal moslims immigranten in 2005 en 2006.

3p

Overall is 51% van de netto-immigratie christelijk en 31% moslim, maar er zijn zeer grote verschillen in de twee periodes. In de laatste periode is maar liefst 62% christen en slechts 19% moslim.
De totalen van de netto-immigratie:

3t

De helft van de netto-immigratie is christen. Drie op iedere tien is moslim.
De top 20 netto-immigranten:

t3

Polen heeft het veruit het grootste aantal netto-immigranten. Bijna net zoveel als Turkije, Marokko en Irak -die op 3,4 en 6 staan- samen. Polen is goed voor bijna een kwart van de het christelijke saldo.

 

Conclusie

Politici en journalisten hebben het alleen over de immigratie. De emigratie wordt -al dan niet expres- vergeten. Als men het al over immigratie heeft dan denkt men vooral aan moslims. Dat wordt ook door zo door de media en politiek gebracht. Ook van asielzoekers maakt men vaak immigranten. Dat het grootste geboorteland onder de immigranten Nederland is hoort niet tot de kennis van de gemiddelde Nederlander.

Ook dat veruit de meeste immigranten christen zijn realiseert ook niemand zich. Toch is niet meer dan een kwart, volgens de beste schatting, moslim. En dan heb ik nog gunstig gerekend door iedereen geboren in Nederland niet in de cijfers op te nemen. Kijken we naar de laatste negen jaar dan is het aandeel christenen nog veel groter geworden en dat van moslims kleiner.  Er waren maar liefst drie keer zoveel christenimmigranten dan moslims.

Ook in de netto-immigratie is het aandeel van christenen alleen maar groter geworden. Als er al sprake is van een tsunami dan is die van christenen. Die toestroom van christenen is vooral tot stand gekomen door in te stemmen met de toetreding van Oost-Europa tot de EU, welke gebeurde onder het CDA/VVD kabinet Balkenende II.

Van islamisering is dan ook geen sprake, wel van verchristalisering, naar dat is geloof ik geen geldig woord.

 

Prognose

In een volgend blog bereken ik de migratie naar geloof van 2015 t/m 2019.

Verantwoording van de cijfers.

PEW is toonaangevend in wereldwijd demografisch onderzoek van religie. Zij heeft een database samengesteld met het aantal (niet) gelovigen per land.  Ik heb daar vier groepen van gemaakt: Christenen, Moslims, Overig (geloof) en Geen (geloof). In veel gevallen is het cijfer <0,1%. Ik heb die vervangen door 0%. Hierdoor blijft in een aantal landen het totaal net onder de 100%.

Het CBS bestand heeft enkele problemen. Vooral door het splitsen van landen. We hebben bijvoorbeeld immigranten uit geboorteland voormalig Joegoslavië, maar ook uit de vele landen die het nu zijn. Ook de voormalige Sovjet Unie is in vele landen uiteengevallen. Aangezien PEW alleen cijfers geeft van de landen in 2010, het ik zo goed mogelijk getracht om die te passen in de data van het CBS. Op het totaal aantal immigranten vanaf 1996 is het aantal uit de Kaukasus en Tsjetsjenië niet veel, zoals uit deze studie van het CBS blijkt. Er is sprake van enige onderschatting van het aantal moslimimmigranten uit de voormalige Sovjet-Unie en Joegoslavië.

Uit veel moslimlanden (ten minste 50% van de bevolking is moslim) vertrekken nu juist minderheden. Vandaar dat onder bijvoorbeeld Iraniërs in ons land slechts 40% moslim is en dat terwijl dat in Iran meer dan 99% is. Het CBS heeft om die redenen in 2004-2005 het systeem gewijzigd en heeft de methode percentages van het herkomstland nemen –wat tot dan toe voor vrijwel alle landen deed- vervangen door een enquête (studie, v.a. blz. 35 en hier v.a. blz. 48 ). Het resultaat van de enquête-methode was dat de schatting van het aantal moslims in ons land met een 10% naar beneden werd bijgesteld.

De kans is vermoedelijk groot dat ook het percentage eerste generatie immigranten sinds 1996 die moslim is lager is dan op grond van het percentage in het herkomstland kon worden verwacht.

In de PEW-database staat voor Nederland een percentage van 6% moslims. Dat is een stuk hoger dan de 5% van het CBS. De belangrijkste oorzaak lijkt te zijn een grove overschatting van het aantal moslims uit Indonesië. Het overgrote deel van de eerste generatie uit Indonesië is of van Nederlandse afkomst, gemend of bv (christelijke) Molukkers en is al sinds de jaren veertig, vijftig in ons land.

De immigratie vanaf 1996 van de eerste generatie Indonesiërs heb ik wel meegenomen en de religie berekend volgens de percentages PEW.

Een aantal landen is niet meegenomen omdat zeer klein zijn.

Al met is het totaal telling van de geloofsovertuiging van migranten enkele tienden procenten lager dan het totaal aantal door het CBS getelde migranten. Onbelangrijk dus.

Het geloof van de emigratie van de eerste generatie heb ik ook berekend zoals die is in hun geboorteland. Misschien is het percentage moslims hoger bij de emigratie dan dat geïmmigreerd is. Een gelovige moslim zie ik eerder terugkeren naar Irak dan een homoseksuele christen.

Er is nog een vertekening in de cijfers. In Duitsland bijvoorbeeld is het percentage moslims 6%, aldus PEW. Daar zit natuurlijk ook eerste generatie in. Als een eerste generatie Duitse Turk immigreert in ons land dan is hij in Nederland ook een Turkse eerste generatie immigrant en wordt hij voor 98% (het percentage moslims in Turkije) als moslim beschouwd. Het percentage van 6% dat voor alle Duitsers geldt klopt dan niet meer. Het zou eigenlijk 2% moeten zijn.  Andersom zal het nauwelijks voorkomen: een Duitse christen die in Turkije woon en immigreert in ons land.

Er vindt dus vermoedelijk een overschatting plaats van het aantal moslimimmigranten geboren in de voornamelijk oude EU-landen.

De PEW-cijfers zijn van 2010. Voor alle jaren sinds 1996 is de berekening gemaakt volgens die cijfers. Waarschijnlijk is de vertekening ie dat kan geven gering.

Alle berekeningen in dit excel bestand .

Update 27/3 nieuw artikel: Prognose Immigratie t/m 2019: Christenen blijven in de Meerderheid

Disclaimer: ik wil niet uitsluiten dat er foutjes zitten in dit stuk. Dat zal niet op hoofdlijnen zijn, want die bleken mij al uit de migratiecijfers (zonder geloof) die ik de afgelopen jaren heb bestudeerd. Fouten in de hoofdlijnen van dit stuk lijkt mij dan ook onwaarschijnlijk. Kleinere verbeteringen -naast punten en komma’s- zijn mogelijk en zal ik zal die dan ook vermelden als ik die vind. Ieder kritisch commentaar op de inhoud is zeer welkom.   

8 thoughts on “Tsunami van moslims? Christenen zal je bedoelen!

 1. Casper

  Indrukwekkende statistiek; een paar kantttekeningen. Waarom start je in 1996 en niet begin jaren 70 toen de eerste (althans dat dacht men) arbeidsmigranten naar Nederland kwamen. Je kan dat wellicht ook oplossen door als uitgangspunt de religieuze samenstelling van de bevolking eind 1995 te nemen en dan de migratie getallen daarop te cumuleren. Ik vermoed dat dan ook het 2e generatie effect veel groter wordt (m.n. het deel in Nederland geboren). Voeg daaraan toe de onkerkelijking van m.n. de christenen sinds de jaren 70 en er ontstaat, denk ik, een meer realistisch beeld waarom mensen denken dat de islamisering toeneemt. Dat laatste wordt natuurlijk ook ingegeven door dat bij het bereiken van een kritische grens een groep overgaat van relatief onzichtbaar (bidden in zaaltjes) naar heel zichtbaar (protsige moskeén). Ik weet niet hoe je dat laatste in statistiek kan vangen.

 2. vandyke Post author

  Dank voor je commentaar Casper.

  Voor 1996 zijn er geen statistieken migratie eerste generatie en maar zeer beperkt naar geboorteland.
  Dit verhaal is dus niet te schrijven voor 1996.
  Als er al sprake is van islamisering dan is dat deze eeuw duidelijk niet meer het geval.
  Niettemin heb ik de afgelopen tien jaar niest anders gehoord dan dat er sprake was van islamisering door de voortdurende massa-immigratie uit moslimlanden

 3. Dave

  Dag Flip,

  Betreffende dit: http://www.flipvandyke.nl/wp-content/uploads/2016/03/3a.jpg
  Zou je die grafiek kunnen omkeren, de kleinste groepen onderop (overig en geen) want die zijn het meest gelijkmatig. Dan moslims en christenen bovenop? Ik denk dat je dan beter kunt zien welke groep het grootste aandeel levert aan de “tsunami”. (Vooral voor hen die niet zo goed grafieken kunnen lezen en alle kleurtjes zien stijgen in de laatste jaren.

 4. vandyke Post author

  Dank voor je commentaar Dave.
  Altijd lastig om te bepalen welke je wilt laten zien. Zeker vooraf. Als je naar figuur 1p bijvoorbeeld kijkt dan zie je toch heel mooi het aandeel christenen gedurende de gehele periode vrijwel voortdurend stijgen en tegelijk het aandeel moslims dalen. Mooier kan je ze toch haast niet hebben.

 5. Pingback: Tsunami van moslims? Christenen zal je bedoelen! | Krapuul

 6. Pingback: Ruim 50% immigranten is christen – Cvandaag

 7. Pingback: nescia/anna » Leesvoer (5)

 8. vandyke Post author

  Geplaatst door Tibi

  Super interessant en een enorme eye opener. op basis van de media dacht ik idd dat immigranten vooral moslim zijn. maar dat blijkt dus niet te kloppen.
  Overigens merkte ik dat al toen ik laatst een groepje syriers sprak die allen verschillende geloven hadden en de meeste vooral van geboorte; ze deden er nu weinig aan.

Leave a Reply