Migratie eerste half jaar 2016 ontleed

Van het totaal aantal immigranten naar geboorteland in het eerste half jaar van 2016 was een kleine 25% asielgerelateerd, 35% was geboren in een ander EU-land. Dertig procent was geboren buiten de EU en niet asielgerelateerd en een 13 procent was geboren in Nederland.
Naar herkomst was 45% van de immigranten niet-westers en 45% westers. Tien procent was autochtoon.

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS die het CBS deze week publiceerde.
17:15 toegevoegd moslimlanden net boven conclusies.

Migratie naar geboorteland
De eerste tabel laat zien dat de totale immigratie gestegen is naar bijna 100.000 mensen en dat zijn er 16.000 meer dan vorig jaar.

maand 6 2016

De stijging komt voor ongeveer 10.000 door meer asielmigratie. Dat zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, nareizigers en een groep asielzoekers die langer dan een half jaar in de procedure zit en dan ingeschreven kunnen worden in het bevolkingsregister. *)  De totale asielmigratie in het eerste half jaar was in de buurt van de 23.000, waarmee de asielmigratie bijna een kwart uitmaakte van de totale immigratie. De emigratie van mensen afkomstig uit asiellanden is (nu nog) laag. Syrië bv is nu niet direct een land om nu naar terug te gaan. Historisch vertrekt een derde van de asielmigranten weer na korte of lange tijd. De asiel-emigratie bedraagt nu ruim 2.000 en dat geeft netto ruim 20.000 asiel-immigranten. Daarmee vormen asielmigranten meer dan de helft van het 40.400 migratiesaldo van mensen geboren in het buitenland.

Uit de andere EU-landen kwamen er 34.600 mensen (40% van de immigranten geboren in het buitenland) en vertrokken er 23.400 (ruim 50%)
Migratie naar herkomst.

De tweede tabel gaat over de herkomst:autochtonen en eerste en tweede generatie van buitenlandse herkomst. Geboorteland Nederland geeft naast het overgrote deel van de autochtonen ook iedereen van de tweede generatie. Een klein deel van de mensen geboren in het buitenland is autochtoon. De definitie van autochtoon is immers dat beide ouders geboren zijn in Nederland. Dan kan je dus een autochtoon kind krijgen in het buitenland. Dat kind -misschien inmiddels al 100 jaar- kan dan immigreren in Nederland. Officieel als autochtoon. Dat waren in  2014 ongeveer 2.000 ‘buitenlandse autochtonen’ over het hele jaar die immigreerden.

Migratie naar herkomstgroep 1ste helft 2016

Totaal immigreerden er 10.000 autochtonen en emigreerden er ruim 12.000. Netto ‘verloor’ Nederland bijna 2.300 autochtonen.

Ik had het al gezegd dat in geboorteland Nederland ook de tweede generatie zit van buitenlandse herkomst. Deze groep is niet onbelangrijk. Al enige jaren vormt deze netto een grotere groep emigranten dan autochtonen! Ook in dit eerste  half jaar is dat het geval, alhoewel die netto immigratie van de tweede generatie wel flink is gedaald van -4.200 naar -2.600 door veel minder emigratie. Ik heb daar niet direct een verklaring voor.

De cijfers van niet-westers zijn flink gestegen: waren er vorig jaar 32.621 immigranten, dit jaar steeg het met 12.000 naar bijna 45.000. Een stijging van 38%! Die stijging komt natuurlijk voor het overgrote deel door asielzoekers. De emigratie is met 2.200 gedaald. Mogelijk komt het grootste deel door minder tweede generatie emigranten.
Al met al is het migratiesaldo niet-westers natuurlijk enorm gestegen: van 11.000 naar meer dan 25.000 een stijging van 131%.

Bij westerse herkomst zien we met 11% ook een stijging van de immigratie, maar westers is zelfs dan nog dit eerste half jaar ietsjes kleiner dan niet-westers, een situatie die zich voor het laatst voordeed in 2004, maar toen was de immigratie over het hele jaar kleiner dan nu in een half jaar.
De emigratie van westers is maar ietsjes gestegen en dat maakt dat het migratiesaldo met bijna de helft is gestegen van ruim acht duizend naar 12.000.
Komende tijd:

Van nog veel asielzoekers moest nog een beslissing worden genomen en dan heb je nog de nareis. Naar schatting zouden van de 43.000 asielzoekers van vorig jaar 75% een verblijfsvergunning krijgen en inclusief de nareis van die ex-asielzoekers komt dat neer op een 58.000 immigranten. Dat maakt duidelijk dat we nog veel asiel-immigratie kunnen verwachten, ook al stelt het aantal nieuwe asielzoekers dit jaar maar weinig voor vergeleken met vorig jaar.

Dan heb je ook nog te maken met een seizoenseffect rond deze tijd en dat zijn studenten die in Nederland komen studeren en zich nu inschrijven als immigrant, ook al blijf je maar kort in ons land.

Het aantal immigranten zal dan ook flink stijgen. Het CBS verwachtte 240.000 immigranten voor dit jaar in haar prognose eind vorig jaar. Of dat uitkomt hangt ook in belangrijke mate af van de IND. Als zij zo door blijven gaan als nu dan zal er maar weinig nareis binnenkomen. Gaan ze echter de achterstand (tienduizenden aanvragen) wegwerken dan heb je weer veel meer immigranten.

Toevoeging 18:00
Omdat er nu eenmaal mensen zijn die in iedere immigrant een moslim zien, heb ik ook uitgerekend hoeveel er uit 2015 en 2016 uit moslimlanden kwamen.
moslimlanden

Wat we zien is dat de immigratie met bijna 8.500 is toegenomen. Opgemerkt moet worden dat niet alle asielzoekers uit een moslimland komen. Zo is Eritrea geen moslimland. Weliswaar is er een aanzienlijke minderheid, maar dus geen 50%.

In ieder geval met 27.000 vorm je ruim een kwart van het totaal aantal immigranten. Ik zei dat Eritrea niet een moslimland is. Uit dat land (nationaliteit) immigreerde 4.000 mensen. De vergelijking met niet-westers is moeilijk omdat je een aanzienlijke immigratie hebt naar herkomstland Indonesië. Niettemin is is het migratiesaldo met een 18.000 aanzienlijk en is bijna de helft van de de netto-immigratie dit eerste half jaar.

Samenvattend kan je dus zeggen dat uit moslimlanden een kwart van de immigranten komt en de helft van de netto-immigratie.

Net zo goed als dat uit een moslimland alleen maar moslims komen, komt er uit niet-moslimlanden alleen maar niet-moslims. Zie dit artikel waarbij met de verschillen rekening wordt gehouden.

Tot zover de toevoeging.
Conclusie

Het zijn grote aantallen die immigreren en emigreren. In de beleving van mensen zijn het voornamelijk asielmigranten, maar de immigratie van die groep maakt minder dan een kwart uit van de immigratie. Wel maakt zij meer dan helft uit van de netto-immigratie (migratiesaldo). Een ander voortdurend ‘misverstand’ is dat de emigranten allemaal Henk en Ingrids zijn. Slechts een op de vijf emigranten is autochtoon en daarvan komt een aanzienlijk deel ook nog terug. De netto-emigratie is dan ook slechts 2200.

Hoe de groep buitenlandse immigranten eruit ziet weten we niet meer. Al jarenlang geeft het CBS daar geen informatie meer over. Ook in de politiek is hier helaas allemaal geen belangstelling voor.

De immigratie zal de komende tijden nog toenemen door studenten en mogelijk ook doordat achterstanden nareisaanvragen worden weggewerkt.

Bronnen: CBS x, x

Disclaimer: het artikel kan nog wijzigen als ik wat ontdek dat niet klopt of onduidelijk is. Als het echt belangrijke dingen zijn dan zal ik dan erbij zetten (vet).

 

*) Ik weet echter (nog) niet in hoeverre die laatste groep ook in de praktijk wordt ingeschreven. Als dat in belangrijke mate gebeurt dan kan dat de asielmigratiecijfers frustreren want er kan natuurlijk alsnog een afwijzing volgen op de aanvraag met dan weer een uitschrijving uit het bevolkingsregister.

 

 

 

 

Leave a Reply