De Alternatieve Feiten van de NRC

Dat het niet erger kan, is iets waar ik al een tijdje niet meer in geloof. Bij de Nederlandse pers kan het altijd erger. Afgelopen dinsdag kwam de NRC met een stuk  waarin de volgende stelling van Wilders werd gefactcheckt:

‘In de afgelopen vijf jaar zijn er meer dan 100.000 mensen uit islamitische landen hier binnengekomen, zei PVV-lijsttrekker Geert Wilders afgelopen zondag in het programma WNL op Zondag.

update 21-2-`17 Onderaan een kort commentaar op de herschreven factcheck

Update 22-2-’17  Nieuw blog over het nieuwe NRC-artikel.

Vervolgens schrijft de NRC:

Zo blijkt uit het overzicht Immi- en emigratie naar geboorteland, leeftijd en geslacht dat de instroom in de jaren 2010 tot en met 2015 343.095 migranten uit niet-westerse landen bedroeg.

Dus Wilders zegt vijf jaar en dan maakt de NRC er zes jaar van. Het is een bekend frame van de PVV om van alle niet-westerse landen moslimlanden te maken. De NRC doet dat dunnetjes over door te zeggen:

Niet alle landen in Afrika en Azië zijn overwegend islamitisch. (…)

De NRC noemt Latijns-Amerika niet. Er zijn ongeveer 140 niet-westerse landen in de wereld en daarvan is een veertigtal moslimland.

Als er gesproken wordt over moslimlanden dan wordt gedoeld op landen waarvan de meerderheid van de bevolking moslim is. Tenzij je, zoals de NRC doet, daar een eigen definitie van maakt:

(…)   Dat geldt wel voor landen die lid zijn van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking, een organisatie van 57 (voornamelijk) islamitische landen uit het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Landen die zichzelf dus als islamitisch beschouwen. (…)

Kijken we naar de ledenlijst van de organisatie, dan zien wij o.a. Suriname staan. Ik weet niet hoe het is in de alternatieve wereld van de NRC, maar in de mijne is Suriname geen moslimland. Noch beschouwt het zichzelf als moslimland. Wel heeft Suriname een belangrijke minderheid die moslim is (15%). Het is dan ook de Organisatie voor islamitische Samenwerking en niet van Islamitische Landen.

In Wikipedia staat:

The Organisation of Islamic Cooperation has 57 members, 56 of which are also member states of the United Nations. Some, especially in West Africa, are – though with large Muslim populations – not necessarily Muslim majority countries. A few countries with significant Muslim populations, such as Russia and Thailand, sit as Observer States, while others, such as India and Ethiopia, are not members.

Duidelijk: grootte van de moslimpopulatie speelt geen rol bij de organisatie.

Ook Suriname staat in de lijst van Wikipedia.

Ethiopië is geen lid, staat erbij, maar toch lijkt de NRC iets anders te schrijven:

 

Als die lijst vergeleken wordt met de cijfers van het CBS, kan wel een optelsom gemaakt worden. In negen landen die op beide lijsten staan, is meer dan 90 procent van de bevolking islamitisch. In twee landen (Eritrea en Ethiopië), is dat 50 procent. (…)

NRC heeft het over percentage moslims. Noch bij de islamitische organisatie noch bij de CBS komen percentages moslims per land voor. Dé organisatie in de wereld die door iedereen wordt geciteerd –zelfs door Wilders– is het Amerikaanse PEW. PEW heeft een lijst met van ieder land ter wereld het percentage religieuzen. Als je in de tabel klikt op ‘muslim’ dan sorteert hij naar percentage moslims. Het aantal landen waarvan meer dan 90% moslim is bedraagt 31 en dus niet 9 zoals NRC beweert.

Gaan we kijken naar  Eritrea en Ethiopië, waarvan de NRC zegt dat het 50% is, staat bij PEW dat iets meer dan een derde moslim is. In geval van twijfel kijk je ook nog even bij de CIA. Bij Eritrea staat geen percentage en bij Ethiopië 33,9%. Waar haalt dan de NRC haar cijfer vandaan? Er is maar één bron die die foute informatie geeft en dat is Wikipedia en wel hier. *)  In de Engelse versie staat wat anders. Voor een echte journalist interessant waarom gelogen wordt bij NL-wiki. Als dat het enige is wat niet klopt bij wiki dan valt het wel mee. Waarom NL-wiki als bron? Waarom niet PEW, CIA en eventueel Engelstalige wiki? Wiki is geweldig maar kan voor serieus werk alleen als hulpmiddel worden gebruikt op zoek naar echte feiten. Dat blijkt wel weer.

———————————————————————————

*)  Update 17/02/17 De aangehaalde Nederlandse lijst van Wikipedia is gisteren aangepast. Ze hebben nu de cijfers van PEW genomen. Het is echter altijd handig om bewijsmateriaal van de crime scene te bewaren:

Tanzania bijvoorbeeld is bij PEW 35,2%, maar in de gewijzigde versie van Wikipedia 29,9% Het blijft dus opletten.

——————————————————————————–einde update

Opgeteld waren die elf landen goed voor 111.379 migranten die in vijf jaar tijd naar Nederland trokken.

En als conclusie trekt de NRC:

Hoewel uit de CBS-cijfers niet kan worden geconcludeerd dat Nederland door die migrantenstroom ‘islamiseert’, klopt de stelling van Geert Wilders dat er in de afgelopen vijf jaar meer dan 100.000 mensen uit islamitische landen hier binnen zijn gekomen. We beoordelen die stelling dan ook als waar.

Het is dus waar wat Wilders zegt. Tijd om eens naar de cijfers te gaan kijken.

In de volgende tabel enkele verschillende manieren om naar de cijfers te kijken:

Bronnen: blok 1, blok 2, blok 3, blok 4.

Bij de vier manieren geef ik twee keer niet-westers (irrelevant, maar de NRC geeft het ook omdat de PVV het altijd noemt) , een keer alle moslimlanden en een keer naar percentage moslims in het herkomstland.

Zes jaren want we zien inderdaad dat die 343.095 daarover is berekend. Het juiste getal is 290.286. Maar dit zijn details. Hoe het zit met niet-westers en moslimlanden kan je hier lezen. Ongeveer de helft van de niet-westerse immigranten is afkomstig uit een moslimland (incl. de westerse moslimlanden).

Waar het echt om gaat is dat de emigratie wordt weggelaten.  

Ik heb het al geschreven: het is een frame van de PVV om de emigratie weg te laten. Absurd. Als er 290.000 komen en 189.000 gaan dan is dat netto 101.000. De PVV noemt nooit de emigranten. De pers ook niet, behalve als het autochtonen zijn (wat volgens iedereen geldt voor alle emigranten).
In het tweede blokje geef ik eerste en tweede generatie herkomstgroep niet-westers. De emigratie is enorm hoog: bijna 80% van de emigratie.
Als je kijkt maar het derde blokje waar alle moslimlanden  (dus ook het plukje westerse), zowel eerste als tweede generatie, wordt gegeven dan zie je 147.000 immigranten en 116.517 emigranten. Netto 30.000. Als je het vertaalt dan vertrok er op iedere vijf nieuwkomers er vier. Maar die vier mag je dus niet naar kijken van de PVV en NRC.

Nederland is met 147.000 ‘geïslamiseerd’. En die 116.000 emigranten? Wilders heeft het er niet over gehad. Hij noemde alleen immigratie en dus het klopt wat hij zei, volgens de NRC.

30.000 netto-immigranten herkomstgroep moslimlanden in blokje drie. Dat is 6.000 per jaar. Tsunami! Dijkbewaking!

Intermezzo: ‘Ieder jaar hebben we 400.000 immigranten en geboorten. Dat betekent dat wij over 100 jaar 57 miljoen inwoners hebben.’  ‘Neeeee, er gaan ook mensen dood en er emigreren ook mensen.’  ‘Nee, daar kijken we niet naar. We kijken alleen wat er bij komt.’

Merk op dat in 2012 het saldo zelfs negatief was: er vertrokken meer mensen afkomstig uit moslimlanden dan dat er kwamen. Ooit gelezen in de NRC? Ander medium? Het was het jaar dat de PVV meeregeerde. Dat ze zelfs uit de regering stapte vanwege de massa-immigratie.

Misschien de allerbeste cijfers staan in het laatste blok. Dat zijn cijfers van de migratie van alle landen van de eerste generatie moslims volgens het percentages van PEW. Dus als 100 Surinamers immigreren dan reken ik 15 moslims omdat het percentage moslims in Suriname 15% van de bevolking is. We komen dan op 148.000 immigranten, 90.000 emigranten en dat geeft een netto-immigratie van bijna 58.000 mensen, een kleine 12.000 per jaar. Dat is dus die enorme islamisering.

Zie vooral ook dit artikel waarin ik op de manier van blok 4 ook heb berekend het aantal christenen, overige godsdiensten en geen geloof. Daaruit dit plaatje:

 

Conclusie

Het hele artikel overziend, dringt zich bij mij zeer sterk de conclusie op dat het artikel is geschreven om Wilders gelijk te geven. Vooral het negeren van de emigratie is uiterst dubieus. De factcheck had daarom al meteen als conclusie moeten hebben ‘onwaar’, omdat Wilders geen rekening houdt met emigratie. Immigratie en emigratie zijn twee kanten van dezelfde medaille. Net als geboorte en dood.

 

De NRC vindt het belangrijk om aantallen niet-westerse immigranten te geven en suggereert met de zin ‘Niet alle landen in Afrika en Azië zijn overwegend islamitisch’, alsof dat wel de regel is. Niet dus. Van de 100 landen in Afrika in Azië hebben er 40 een meerderheid van moslims. Het past echter naadloos in het altijd al bestaande frame van de PVV waarin van ‘niet-westerse landen’ ‘moslimlanden’ wordt gemaakt. Vervolgens komt de NRC met de Organisatie voor Islamitische Samenwerking en CBS-cijfers aanzetten en zegt dat daaruit de percentages van de aantallen moslims te halen zijn. Die percentages  zijn echter niet te vinden bij de organisatie en zeker niet bij het CBS.

Uit de dubieuze cijfers die de NRC gebruikt over het aandeel moslims in Eritrea en Ethiopië is echter duidelijk dat de percentages van Wikipedia zijn gehaald. Ik hou van Wikipedia, maar het is onvoldoende om een verhaal aan op te hangen. Iedereen kan daarin gegevens veranderen en dat blijkt ook hier het geval. Uiterst kwalijk dat de NRC een foute bron van haar cijfers opgeeft. Iedereen die zich ook maar een beetje verdiept in aantallen moslims (en andere religies) weet dat je bij PEW moet zijn en eventueel ook de CIA. Waarom dat niet is gebeurd door de NRC, laat zich alleen maar verklaren doordat het niet uitkwam.

Welke berekening je ook toepast met behulp van de cijfers van het CBS, de netto immigratie komt véél lager uit dan die 100.000 van Wilders.

 


Wilders toch gelijk?

Ik heb afgelopen zondag nog op Facebook nog een post geplaatst over de 100.000 van Wilders. Daarnaar gevraagd heb ik bij het commentaar het nodige geschreven. Een van de problemen met de huidige tellingen is dat er bij de asielcijfers een enorme vertraging is van daadwerkelijke opneming in het bevolkingsregister en daarmee officiële immigratie. Zo zullen dit jaar nog duizenden nareizigers worden ingeschreven die niets te maken hebben met de huidige asielzoekers, maar met de asielzoekers uit 2015. Dit geeft nu een zeer vertekend beeld van de echte asielcijfers. Als je echter die aantallen toerekent aan het jaar waarop de asielzoeker binnenkomt, krijg je een heel ander beeld. Dan heb je in 2015 ineens 60.000 asielmiganten i.p.v. ongeveer 30.000 werkelijk. De netto-immigratie wordt dan 100.000 voor de afgelopen vijf jaar. Die manier van berekening heeft ook als consequentie dan het aantal asielimmigranten in 2016 al zeer sterk is gekrompen en zich weer op het niveau 2012-2013 bevindt. Maar goed, die berekening is nog in de conceptfase.

Waarom heeft de PVV het verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen? 

Even een klein zijpad, maar in dit artikel vindt je belangrijke aanwijzingen voor het antwoord op die vraag. Hoe denkt de PVV 7,2 miljard te bezuinigen? Mag je fijn zelf uitzoeken.


Update 21 februari 2017

NRC schrijft de factcheck opnieuw:

Conclusie

Het migratiesaldo vanuit islamitische landen (de in- én uitstroom) valt buiten de scope van de factcheck over de stelling van Wilders dat er in vijf jaar tijd meer dan 100.000 mensen naar Nederland zijn gekomen uit islamitische landen. Want hij beperkte zich tot de mensen die binnenkwamen. Ondanks fouten in de oorspronkelijke factcheck is de bewering nog altijd waar.

Dus halve waarheden zijn ook waar bij de krant. Dat verklaart een boel.

Hieronder de cijfers over de migratie totale herkomstgroep moslimlanden van 1996 t/m 2015:

Immigratie:        546.000
Emigratie:         373.000
Migratiesaldo:     173.000

Voor de NRC spreek je dan de waarheid als je zegt dat Nederland islamiseert en dan alleen maar de immigratie noemt
Dat noem ik op z’n hoogst een halve waarheid.

Er is nog veel meer verzwegen door de NRC, maar dat kunt u verder ook zelf nagaan.

Toch een nieuw blog geschreven.

4 thoughts on “De Alternatieve Feiten van de NRC

  1. Pingback: De Alternatieve Feiten van de NRC | Krapuul

  2. Pingback: De hele en halve leugens van de NRC | Krapuul

  3. Pingback: | Leugens.nl

  4. Pingback: De hele en halve leugens van de NRC - Sargasso

Leave a Reply