Journalist Joost Niemöller schreef een boekje. Deel 2

In deel 1 toonde ik aan dat Joost Niemöller in zijn boek Het Immigratietaboe al op de eerste bladzijde die over cijfers ging veel fouten heeft gemaakt. Inmiddels heeft Niemöller daar –een beetje- op gereageerd en daar heb ik weer een reactie op gegeven. Er verandert echter niets aan de conclusies. Deel III over asiel vindt u hier.

Dit deel gaat over uitkeringen van allochtonen/buitenlanders. Het meeste gaat over wat hij bij de presentatie van zijn boek schreef en zei. Voorts is het ook een beetje een fact-check van een fact-check van de NRC en ga ik wat dieper in op de uitkeringsafhankelijkheid.

 

1. 50% van de niet-westerse allochtonen heeft een bijstandsuitkering.

In de Volkskrant van 25 mei jl schrijft hij dit in een opinieartikel n.a.v. zijn boek en herhaalde dat bij K&B, waar hij ook mocht aanschuiven om zijn boek te promoten:

‘De helft van de niet-westerse allochtonen leeft in Nederland van een bijstandsuitkering.’

Niemöller zegt in de NRC dat hij een uitspraak van Roodenburg  in Niemöllers boek: „We zien nu al dat bijna de helft van de bijstand ten goede komt aan niet-westerse allochtonen”, verkeerd heeft geïnterpreteerd.
Nu is dit een algemeen bekend feit sinds het rapport van Nyfer uit 2010. Er zijn zelfs Kamerdebatten over gevoerd. Een ieder echter die zich serieus bezighoud met vraagstukken rondom niet-westerse allochtonen zou nooit een dergelijke uitspraak als die van Niemöller doen.

Van de 8,8 miljoen autochtone Nederlanders in de leeftijd van 15-65 jaar heeft 10% een uitkering. Bij niet-westerse allochtonen ligt dit percentage op 19 procent.  Had Niemöller dat kunnen weten? Ik dacht het wel want de uitspraak is van Van de Beek en staat op bladzijde 178 van het boek van … Niemöller. Hoe bont kan je het maken.

Hij vervolgt in zijn boek: ‘Niet-westerse allochtonen hebben dus ongeveer twee keer zo vaak een uitkering als autochtonen’ en ‘Onder autochtonen heeft 1,7% een bijstandsuitkering.’ Bij niet westerse allochtonen is het 11,1 procent.’

Hij wist het dus wel degelijk.  In een reactie in de NRC geeft hij aan dat het een verschrijving en een verspreking was.

Niemöller gaf al op 25 mei 13:06 toe dat hij fout zat in een reactie op de website Dagelijkse Standaard: ‘Klopt. In het boek staat het wel goed,’ is het enige wat hij schrijft. Op vragen wat hij daar mee gaat doen –vele honderdduizenden mensen hebben zijn foute informatie immers gelezen en gehoord, reageert  hij niet. Het minste wat hij had kunnen doen is een artikel in de Dagelijkse Standaard te zetten. Hij is tenslotte blogger daar. Niets echter.

Hoe zit het nu werkelijk met die (bijstands)uitkeringen?
De NRC:
Uit CBS-cijfers blijkt dat vorig jaar 209.390 niet-westerse allochtonen een bijstandsuitkering ontvingen. Er waren 1.899.245 niet-westerse allochtonen in Nederland. Dat betekent dat niet de helft, maar 11 procent van de niet-westerse allochtonen vorig jaar in de bijstand zat.  

Dit is op meerdere fronten een rare berekening. Allereerst neemt de NRC alle bijstandsuitkeringen (inclusief 65-plussers)  van niet-westerse allochtonen (NWA ) en die deelt die op alle NWA (dus inclusief kinderen).

NWA hebben veel vaker bijstand dan autochtonen boven de 65. De verklaring vinden we in de AOW:

Voor ieder jaar dat je in Nederland woont tussen je 15e en 65ste krijg je 2% AOW. Als je vanaf  je 15e in Nederland woont en pas op je 25ste gaat werken en AOW-premie gaat betalen,  dan krijg je 100% AOW. Als je echter pas op je 25ste naar Nederland komt en gaat werken dan krijg je op je 65ste maar 80%. Van de 2,4 miljoen autochtonen AOW’ers hebben er maar 112.000 (5%) een onvolledige AOW. Van de 80.000 NWA hebben er 76.000 (95%) een onvolledige AOW. Slechts 4.000 hebben dus een volledige AOW. Bron: CBS.

Dat is de reden dat je ziet dat bijna de helft van die NWA (36.000) een aanvullende uitkering tot het bijstandsminimum hebben. Bij autochtonen is dat veel minder: 4.000, ook omdat bij hun gemiddeld de korting veel minder is. Bron: CBS. Uiteraard wordt van de bijstand ook  eventueel andere inkomsten afgetrokken zoals een pensioentje en wordt er rekening gehouden met vermogen.

Het is daarom merkwaardig als je de bijstand meetelt. Als je het wel doet dan kan je op dat moment ook zeggen dat je 36.000 AOW niet moet meetellen bij NWA. Je telt anders dubbel. Die dubbeltellingen komen trouwens wel vaker voor bijvoorbeeld  WAO of WW plus bijstand.

Als je echter kijkt naar 65- dan is het een ander verhaal. Van de potentiële beroepsbevolking (iedereen tussen de 15 en 65 jaar) heeft 3,6% bijstand. Bij NWA is dat 12,7%. Dat is 6 keer zo vaak als autochtonen (2,1%).

Inclusief WW en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is het percentage uitkeringen voor de gehele bevolking 12,6%. Voor autochtonen is dat 11,1% en voor NWA 22,1%. NWA hebben dus precies 2x zo vaak een uitkering als autochtonen.  Die 11% verschil geeft, op een totaal van bijna 1,4 miljoen NWA tussen de 15 en 65 jaar, een aantal van 151.000 uitkeringen die NWA meer hebben. Dat komt vrijwel geheel, 146.000, op conto van de bijstand.

De bijstand aan 65- kost ons bruto een kleine 4 miljard, oftewel een kleine 10.000 euro per uitkeringsgerechtigde. Dat betekent dat die extra NWA in de uitkering bruto 1,5 miljard kost. Dat is natuurlijk een fors bedrag, maar valt in het niet alleen al met de enorme stijging van de uitgaven van de sociale zekerheid door de vergrijzing. Tussen 2010 en 2011 zien we een stijging van 7 miljard in de zorg en 6 miljard in uitkeringen (Wikipedia X en X), naar resp. 70 en 74 miljard en dat komt echt niet door de NWA. Bij die bedragen stelt 1,5 miljard niet veel voor. Daarmee wil ik niet zeggen dat er niets aan de hand is, natuurlijk wel. Het ging al de goede kant op, maar toen kwam de kredietcrisis.

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van het percentage uitkeringen aan 15-65 jaar t.o.v. de hele bevolkingsgroep zien:

Het langjarig plaatje is dat het uitkeringspercentage daalt bij alle herkomstgroepen. Autochtonen daalde van 15% in 1999 naar 11% in 2011. NWA van 28% naar 22%.  Uiteraard wordt het uitkeringspercentage beïnvloed door de werkloosheid (onderste lijn met percentages), maar we zien duidelijk dat de Nederlandse bevolking –en alle herkomstgroepen- minder uitkeringsafhankelijk is geworden.

2. Eenvijfde van de Oost-Europeanen in Nederland is werkloos.

Er zijn geen cijfers apart bekend van de Poolse werkloosheid. Er zijn wel cijfers van de zgn. MOE-landen (Midden en Oost-Europese landen), die recent zijn toegetreden tot de EU:

Het officiële werkloosheidspercentage van MOE-landers lag in 2011 op 7,2. Ver verwijderd van de 20% die Niemöller noemt.

 

3. 13% van de onlangs gearriveerde Polen was in 2007 werkloos.

In de NRC verdedigde Niemöller zich voor zijn fout over de werkloosheid van Oost-Europeanen:

Zo schreef het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2007 dat 13 procent van de onlangs gearriveerde Polen werkloos was. „En dat was nog voor de crisis”, aldus Niemöller.’

Dat was dus niet 2007, maar 2011 (.pdf) en dus midden in de crisis.

Uit de tekst:

69% van de Polen tussen de 15 en 65 jaar heeft werk. Dit aandeel is vergelijkbaar met autochtone Nederlanders. 13% van de Polen werkloos. Vaak is men werkloos vanwege ontslag of het aflopen van het contract. Poolse werkenden zijn vaak werkzaam in tijdelijke banen en in sectoren waar het aanbod van werk sterk is gebonden aan het seizoen (land- en tuinbouw). Het aandeel Polen in dit onderzoek met een WW-uitkering is tamelijk hoog, maar weinig hebben een bijstandsuitkering. Dit zou erop kunnen duiden dat Polen vaak kort werkloos zijn. Het is denkbaar dat Polen die voor een langere periode zonder werk zijn, terugkeren naar het herkomstland.

Dat geeft een genuanceerd beeld. Het is overigens zo dat die cijfers van het SCP niet uit het reguliere onderzoek van het CBS komt, maar uit een aparte steekproef. Het onderzoek ging over Polen die sinds 2004 naar ons land zijn gekomen. De arbeidsparticipatie is dus vergelijkbaar met die van autochtonen. Het werkloosheidspercentage is wel hoger. De totale groep geeft een lager percentage WW (6%) blijkt uit het volledige rapport (.pdf), maar wel weer een hoger percentage bijstand (3%).

Klopt dus niet wat Niemöller beweert.

 

4. Vervijfvoudiging van het aantal Oost-Europese immigranten met een uitkering.

Uit de NRC:

Eind vorig jaar zei minister Henk Kamp (Sociale Zaken, VVD) in de Tweede Kamer dat zo’n 12.000 Polen en andere arbeidsmigranten uit de nieuwe EU-lidstaten een uitkering kregen. Kamp sprak van een zorgelijke toename met meer dan 50 procent in drie jaar tijd als het ging om ww- en bijstandsuitkeringen.

Niemöller spreekt in een reactie zelfs van „een vervijfvoudiging van het aantal Oost-Europese immigranten met een uitkering van 2010 naar 2011”. Hij vergeet daarbij dat van die 12.000 Oost-Europeanen in Nederland met een uitkering 33 procent volgens Kamp een uitkering voor arbeidsongeschiktheid kreeg.

Het is zelfs nog erger dan de NRC heeft uitgezocht: het is niet zo dat van die 12.000 er 33% een ao-uitkering kreeg, maar een AOW! In dit artikel van een half jaar geleden heb ik dat al geschreven. Autochtonen beneden de 65 hebben 4x vaker een uitkering dan Oost-Europeanen.

Opnieuw spreekt Niemöller niet de waarheid.

 

5. Arbeidsparticipatie

In het boek van Niemöller wordt op bladzijde 194 ook aangehaald socioloog Koopmans, een van de 10 deskundigen in het boek. In 2003 getuigde hij voor de 2e Kamer cie. Blok. Koopmans: ‘De arbeidsparticipatie onder allochtonen, dus het deel van de migrantenbevolking dat werkt, ligt in Nederland om en nabij de 45%. Onder de autochtone bevolking is dat ongeveer 74%.

Dit zijn de cijfers van het CBS:

Ik zie nergens 74% arbeidsparticipatie autochtonen en 45% allochtonen. Ten tijde van de uitspraak van Koopmans waren de percentages in 2002 resp. 66 en 55 procent. Daar zitten dus 11 procentpunten tussen. In Koopman zijn uitspraak zijn dat er 29.

Als je echter een beetje  verstand hebt van migranten en de arbeidsmarkt dan weet je dat die cijfers van Koopmans niet kunnen kloppen. Bovendien waarom zo ver terug in de tijd? Je kan de recente en cijfers uit het verleden zo ophalen bij het CBS, maar die cijfers komen blijkbaar niet uit. Dan maar een verkeerde uitspraak van een van de wetenschappers in zijn boek. Maar waarom draagt Koopmans in 2012 die foute uitspraak van hemzelf aan of heeft Niemóller dat zelf gedaan? Waarom ook niet gekeken naar bijvoorbeeld blz 418 van het rapport? Daar staan toch echt andere cijfers.

 

6. Niet-westerse allochtoon = uitkeringstrekker

Niemöller schrijft ook in zijn boek:

Steeds meer  is in het dagelijkse taalgebruik niet-westers allochtoon synoniem aan uitkeringstrekker: ‘Daarmee komt zowel de steun voor immigratie als die voor de verzorgingsstaat onder druk te staan.’

Het citaat  komt ook van Koopmans, alleen gebruikt hij niet de term uitkeringstrekker.

Als mensen constant een bombardement krijgen van foute informatie dan is dat inderdaad het geval.

Is dan de verzorgingsstaat in gevaar door de immigratie, zoals ook Hans Roodenburg in Het Immigratietaboe beweert?  Dat komt veel eerder in gevaar denk ik, doordat de komende 30 jaar het aantal 65-plussers met meer dan 2 miljoen zal stijgen bij een krimpende beroepsbevolking.

Als mensen constant een bombardement van foute informatie over allochtonen en in het bijzonder NWA brengt vanzelf de verzorgingsstaat in gevaar. Rechts slaat dan twee vliegen in een klap: de sociale zekerheid wordt om zeep geholpen en allochtonen de grond in getrapt.

Wat nooit wordt verteld is dat autochtonen veel meer een AOW-uitkering hebben dan allochtonen. Als je de AOW meerekent bij de uitkeringsdruk op de potentiele beroepsbevolking dan hebben autochtonen meer uitkeringen dan NWA (artikel). Ook in de toekomst houden autochtonen een hoger AOW-percentage.  Over dat punt kom ik nog een keer uitvoerig terug.

Conclusie:

De conclusie bij mijn eerste artikel was dat Niemöller een grote broek aantrekt: hij zal wel even de feiten geven. Als je dat zegt dan mag je een grote zorgvuldigheid verwachten. Geen halve waarheden, onwaarheden, verzwegen feiten, cherry-picking, niet onderbouwde beweringen, enz., enz. En dat in slechts één bladzijde.

De conclusie uit dit stuk is dat die conclusie wordt versterkt.

Niemöller bakt het wel zeer bruin met zijn opmerking over 50% bijstand voor NWA. Het is volstrekt ongeloofwaardig dat hij het een verschrijving en verspreking is. Hij heeft al meerdere artikelen geschreven waaruit blijkt dat hij feiten uit zijn duim zuigt.  Zelfs als hij geconfronteerd wordt met zijn fouten verzint hij gewoon weer nieuwe feiten.

Voorts is het hem zeer kwalijk te nemen dat hij, toen hij al op 25 mei werd geconfronteerd met zijn fout, niet alles in het werk had gesteld om de fout te herstellen.

De NRC deed een goede fact-check, maar groef net niet diep genoeg om nog meer fouten boven water te halen.

 

Wat nu?

Volgend blog over het boek van Niemöller gaat vermoedelijk over asielzoekers.

 

9 thoughts on “Journalist Joost Niemöller schreef een boekje. Deel 2

 1. Donutz

  Mooi stukje, en nog actueel ook met de presentatie van het Forum rapport over werkloosheid onder NWA. Jammer dat Forum zelf de media op het verkeerde been zet met de titel “Allochtonen op de arbeidsmarkt, 1e kwartaal 2012” waar NWA bedoeld worden (en dan met name de klassieke NWA groepen) en vervolgens verwarring veroorzaakt door werklozen en mensen zonder baan door elkaar te halen…

  Wellicht interresant voor een specifiek stukje over werkloosheid & uitkerings patronen over de afgelopen 10 jaar? Kan interresant zijn als er in de verkiezingen straks gegooid gaat worden met cijfers over werklozen en uitkering (WW en Bijstand) onder autochtonen, westerse allochtonen (MOE landerders) en NWA. Al geeft ook dat een scheef beeld al je geen onderscheid maakt naar oa geslacht, leeftijds categorie, opleidingsniveau, (geboorte)nationaliteit (van ouders) etc.

  —————————————————-
  Laten we even kijken wat Forum schrijft: “Van de jongeren met een niet-westerse herkomst is 29% werkloos, van de Marokkaanse jongeren zelfs 39%. (….) De werkloosheid onder jongeren met een autochtone herkomst is met 9% beduidend lager. De werkloosheid onder laag opgeleide allochtonen bedraagt 20%, bijna driemaal zo hoog als onder laag opgeleide autochtone Nederlanders (7%). Van de hoogopgeleide allochtonen is 16% werkloos. Dit is ruim vijf maal zo veel als onder hoogopgeleiden autochtonen (3%). ”

  Mathijs Bouman maakt op zijn blog al het één en ander duidelijk:
  “In het eerste kwartaal van 2012 was 64 procent van de allochtone jongeren niet aan het werk en ook niet werkloos. De bruto arbeidsparticipatie bedroeg 36 procent, meldt het CBS.
  Iets meer dan een derde van de allochtone jongeren behoorde dus tot de beroepsbevolking. Van die beroepsbevolking had 71 procent een baan en was 29 procent werkloos. (Alle cijfers staan hier)
  Dus: van alle niet-westerse allochtonen (inclusief scholieren etc.) had 25,5 procent een baan en was 10,5 procent werkloos. Ter vergelijking: van alle autochtone jongeren tussen 15 en 25 jaar had 38 procent een baan en was 3,8 procent werkloos.
  Natuurlijk, dat zijn nog altijd flinke verschillen. Maar de stelling van Forum dat 29 procent van de allochtone jongeren werkloos is, is gewoon niet waar. Het is10,5 procent.

  De stelling: “Het werkloosheidspercentage onder allochtonen jongeren is 29%” klopt als een bus. Maar “29% van de jonge allochtonen zijn werkloos”, is onjuist. Forum schrijft het zo op in de eerste alinea van het rapport. De media namen het zo over. Jammer.”

  ————————-
  Ofwel: van de NWA jongeren had 29,1% geen baan, niet iedereen zoekt een baan dus was (36 – 25,5 =) 10,5% ook daadwerkelijk werkloos. Van de westerse allochtonen jongeren had 15,5% geen baan en was (37,6 – 31,8 =) 5,8% werkloos. Van alle allochtonen jongeren samen was 24,4% geen baan en (36,6% – 17,7%= ) 18,9% werkloos. Van de autochttonen jongeren had 9% geen baan en was 3,8% werkloos.
  Bron: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71738NED&D1=24-26&D2=0&D3=1&D4=5-8&D5=l&HDR=G4&STB=G2,G1,G3,T&VW=T

 2. Donutz

  Even snel kijken naar de beroepsbevolking van 15-65 jaar over 1ste kwartaal 2012:
  Autochtoon: 4,8% heeft geen baan, (72,8-69,3=) 3,5% werkloos.
  Allochtoon: 11,8 heeft geen baan, (66,4-58,6=) 7,8% werkloos.
  — WA: 8,0% heeft geen baan, (71,1-65,4=) 5,7% werkloos.
  — NWA: 15,2% heef geen baan, (62,7-53,1=) 9,6% werkloos.

 3. tipo

  Wat wel klopt, is dat er meer mensen van een uitkering afhankelijk kunnen zijn, dan enkel de uitkeringsgerechtigden.

  Stel dat 22,1% van de niet-westerse allochtonen een uitkering (WW, AOW, Wajong of bijstand) heeft.

  Van de niet-westerse allochtone vrouwen tussen de 25 en 35 jaar wil slechts 62% deelnemen aan het arbeidsproces, terwijl dat bij autochtone dames 87% is (verschil = 25%).
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71738NED&D1=24-26&D2=1-2&D3=1-5&D4=5,8&D5=l&HDR=G4&STB=G2,G1,G3,T&VW=T
  Dat wil dus zeggen, dat de kans 25%/2 =12,5% groter is dat er 2 personen van 1 uitkering afhankelijk zijn in een NW-gezin, dan in een autochtoons gezin.

  Ik weet niet hoeveel groter een NW-gezin met uitkering gemiddeld is tov een autochtoon gezin, maar die hebben wel meer kinderen, dus zijn er in verhouding nog meer NW-alloctonen afhankelijk van een uitkering, al dan niet via een uitkeringsgerchtigde in het gezin.

  Dan kom je nog niet op 50% van de NW-allochtonen die al dan niet direct van een uitkering zou leven, maar het zou ergens tussen de 26% en 33% kunnen liggen ipv 22,1% uitkeringsgerechtigden.

 4. Donutz

  Niet willen werken betekent nog niet dat je een uitkering aanvraagt. Ik gok dat in de NWA gezinnen er vaker een klassieke rolverdeling is (man werkt, vrouw doet het huishouden). Die huisvrouw hoeft toch geen (WW of bijstands) uitkering te krijgen, want dan zou ze actief moeten zoeken naar werk en “alles” aannemen.
  Interresant zou dus zijn om naar geboortenationaliteit te kijken: een Marokkaanse dame zal wellicht vaker bewust voor de rol van huisvrouw (zonder uitkering) kiezen dan een dame uit China of Argentinië. Dan zou je eigenlijk naar het aantal personen moeten kijken in een WW of bijstands uitkering, als daar bepaalde bevolkingsgroepen oververtegendwoordigd zijn dan kun je daar vraagtekens bij zetten (fraude, discriminatie, laksheid, slechte integratie en dus bijna geen kans op een baan? etc.).

  Ik kom er alleen niet uit hoe je op CBS statline werkloosheid en/of uitkerings afhankelijkheid kunt sorteren op herkomst (1ste en 2de generatie NWA en dan weer op nationaliteit ).

  Arbeids motivatie en flexibiliteit zegt nog wat, daar zal cultuur toch ook wel een rol in spelen. Zo kan ik twee anekdotes noemen over (toevalig) twee hier geboren Marokkanen van het type “kijk eens hoe goed ik ben met mijn MBO/HBO papiertje, handwerk ga ik niet doen dat is beneden mijn niveau… daar heb je toch ondersteunend personeel voor zoals schoonmakers?”. Tja, met een mentaliteit als dat is een werkgever je natuurlijk snel zat. Zo zullen er ook wel voorbeelden zijn van cultuur verschillen waardoor een werknemer juist over zich heen laat lopen door (hoger geplaatste) collega’s als kwestie van respect.

 5. tipo

  Je kan het ook positief zien, dat NW-allochtonen bereid zijn met meerdere personen een uitkering te delen. Je kan het ook positief zien dat NW-moeders veel vaker thuis voor hun kinderen zorgen. Dit laatste heeft echter niet het opvoedkundige effect dat je zou hopen, aangezien NW-kinderen en dan vooral de jongens vaker in de verkeerde statistieken (voortijdige scooluitval, criminaliteit, detentie).

  Dat er meer NW-dames zich aan het arbeidsproces ontrekken en fulltime hun gezin runnen, is dus een kans op verbetering als ze ook werkelijk hun kinderen deugdzaamheid bijbrengen en voorbereiden op de Nederlandse samenleving. Blijkbaar schort het daar aan, ondanks het feit dat NW-moeders vaker full time moeder zijn, dan autochtone moeders.

 6. tipo

  Als de overheid dus wil dat NW-allochtonen in de toekomst minder uitkeringsafhankelijk worden, dan zal het zich op de NW-moeders moeten richten en hen stimuleren om in ieder geval in deeltijd aan het arbeidsproces deel te (willen) nemen, zodat er (a) meer geld in NW-gezinnen binnenkomt (dat is namelijk een reden voor de NW-kinderen om het geld dan maar kwaadschiks te halen) en (b) de NW-moeders meer in de Nederlandse samenleving staan als ze werken, zodat ze hun kinderen daar beter op kunnen voorbereiden.

  Dat zal niet eenvoudig zijn, want het is ook een conservatief cultureel gegeven, dat NW-moeders zich ontrekken aan het arbeidsproces en daar heb je als overheid niets over te zeggen. Maar je zou NW-moeders wel kunnen informeren over het feit dat het beter voor hun kinderen is, als ze wel aan het arbeidsproces deelnamen.

 7. Donutz

  Daar ben ik het wel mee eens, al is er niet één type NW moeder (allerlei mensen onder de noemer NWA plaatsen is dan ook niet meer van deze tijd naar mijn menig) en ook wil men juist af van doelgroepen beleid. Opzich wat vreemd, als uit statistieken blijkt (of zou blijken) dat een speciefke groep een achterstan heeft -laten we zeggen laag opgeleide, conservatief (moslim?)gelovige moeders uit Noord Afrika dan zou je daar juist op in moeten spelen. Dat betekent niet dat je zo’n doelgroep moet gaan pamperen, maar simpelweg probeert te bereiken zodat de groep vanuit de (lokale) gemeenschap wordt gestimuleerd om hun beste beentje voor te zetten omdat zijzelf én hun kinderen daarvan profiteren. Uiteindelijk blijft het toch een privé aangelegenheid, als iemand bewust fulltime huisvrouw (of huisman) is dan kunnen we moeilijk dangmaatregelen op gaan leggen.

  Gelukkig zijn de migratie patronen behoorlijk veranderdt, dus het aantal moeders wat aan het stereotype voldoet zal alleen maar afnemen. Als de trends die sinds begin deze eeuw zijn ingezet doorzetten dan moet het probleem toch te behappen zijn. Er zullen vast kansarme moeders blijven (met alle respect naar deze mensen toe).

 8. tipo

  @Dontutz
  Nee, overheidsdwang moet je niet willen op gezinsniveau. Maar informatie gericht op moeders om hen wijzer te maken kan geen kwaad en kost ook niet zo veel. Het geeft de moeders die door hun man een klein beetje gedwongen thuisblijven ook extra argumenten om wel in deeltijd te willen werken. Het is namelijk voor de toekomst van hun kinderen van belang (en de gemeenschap als het minder criminaliteit en desintegratie veroorzaakt) en welke conservatieve vader kan daar tegen zijn?

  Toch geldt ook voor NW-moeders tussen de 25-35 jaar dat ze 25% minder vaak bereid zijn om aan het arbeidsproces deel te nemen dan autochtone moeders. Dat is een groot verschil. Dat is dus niet iets dat aan et verdwijnen is, door andere immigratiestromen. Wie die 25% NW-vrouwen zijn, moet je vervolgens gaan uitvogelen en daar kan de overheid dan heel gericht informatie aan verstrekken.

  Heel soft, maar mischien helpt het om die NW-moeders die wellicht thuis in een cocon leven bewuster te maken van de gevolgen die hun onttrekking van het arbeidsproces op hun kinderen en de Nederlandse samenleving heeft in de toekomst.

 9. LUFA

  Cijfers zijn belangrijk maar de juiste cijfers komen uit:
  De kwaliteit van de mens is opgeslagen in zijn genen die in duizend jaar nauwelijks van kwaliteit veranderen.De beste kwaliteit is gevormd in een mild vier seizoenen klimaat, Polen,Duitsland, NL, Vlaams Belgie,grote delen van China, Japan Korea. De VS als grootste immigratieland is het beste bewijs voor deze stelling: 28% hebben hun roots in deze landen en zijn verantwoordelijk voor 87% vd economie, 25% hebben hun roots in Africa, caribien en zijn verantwoordelijk voor 93% vd kriminaliteit. Ook de 10e generatie van onze berber Marokkanen zijn zoals ze zijn,door inteelt veranderen hun genen nauwelijk. De Ieren zijn de grootste inteeltfamilie vd wereld, 4 miljoen in Ierland en 44 M in de usd, trouwen met neven,nichten,ooms en tantes en ze blijven zoals ze zijn ,al honderden jaren, wel harde werkers.CIJFERS LIEGEN NIET. Japanners,chinezen, koreanen zijn de beste amerikanen en verdienen gemiddeld 30% meer dan een blanke armerikaan welke weer 25% meer winst maakt dan een Afro Amerikaan.Eicellen van chineze vrouwen worden in de vs verkocht voor 20- 50.000,- usd. Wij zijn opgevoed met 26 lettertjes van ons alfabet, japanners,chinezen moeten joggen in hun hersens met 4-6000 tekens waardoor perfecte geheugens.

  In Europa tekent zich dit af bij de vlaamse belgen, serieuse hard werkende mensen, walen,fransen italianen en ook de spanjaarden..majana majana, morgen maar vandaag niet.Goed voorbeeld in de franse/italiaanse auto industrie welke miljarden verlies maakt.Fiat Italie fabriceerde vorig jaar 520.000 autos met 26.000 employees en 8 miljard verlies. FIAT polen fabriceerde vorig jaar 508.000 auto’s met ….6000 man personeel en winst.
  Veel Turken komen ook uit een 4 seizoenen gebied, harde werkers met dicipline groot gebracht. Het communisme heeft usrr 80 jaar afgeremd, als nu nog nrd Korea, China loopt dit veel sneller in.

  Helaas zullen de Marokkanen, vooral de Antilianen, Surinamers ,ook de 10e generatie
  altijd achter lopen bij Nederlanders, Heel veel gemixte huwelijken zal dit langzaam verbeteren.Goed praten met mooiere cijfers omdat ze in NL zijn geboren, is zinloos.

  Ik ben in ALLE landen vd wereld geweest, in veel landen als de vs, heel vaak. Ook Afrika functioneerde het beste onder een dictatuur als kolonie. Egypte leeft van giften, ze kunnen zich zelf niet voeden, verloren land, ze zullen VBarack missen.

Leave a Reply