Niemöller reageert –niet- op kritiek op zijn boek Het Immigratietaboe.

Joost Niemöller -en anderen- hebben  gereageerd op mijn kritiek op zijn veelbesproken boek Het Immigratietaboe. In dit stuk reageer ik daarop.

In dit artikel lever ik kritiek op de eerste de beste pagina van Niemöller zijn boek die vol staat met opmerkingen over de migratie. De hoofdpunten van die blz. 15 waar mijn kritiek zich op richt zijn:

1. Je moet de immigratie en emigratie als het ware bij elkaar optellen.

2.  Het blijken dan vooral hoger opgeleiden te zijn die emigreren, en de lager opgeleiden die immigreren.

3. Steeds meer autochtonen verlaten ons land

4. Steeds minder niet-westerse allochtonen emigreren

5. Het zijn met name meer gefortuneerde autochtonen emigreren

6. Het migratiesaldo zit sinds WOII in een gestaag stijgende lijn.

Uiteraard is dit een samenvatting. De tekst in het artikel is natuurlijk het onderwerp van de discussie.
Op de website van de Dagelijkse Standaard heeft Niemoller,  daar toe uitgedaagd,  bij  de reacties  gereageerd op mijn artikel.
Hieronder geef ik de belangrijkste (stukjes) weer:

13 juli 2012

Pol 11:38:

Volgens mij ben je niet extreem rechts Joost. Maar je hebt wel sterk de neiging om selectief met feiten om te gaan. Dat doe je zo bewust dat van toeval geen sprake kan zijn. Het is dus eerder zo dat je vanuit een bepaalde overtuiging stukjes tikt dan vanuit het idee om de waarheid te beschrijven. Ik geloof niet dat je erg in de waarheid geinteresseerd bent. Je bent vooral bezig met een campagne, voor Wilders en de PVV en tegen de Islamieten en Europa. Maakt allemaal niet zo veel uit. Maar het is wel belangrijk dat je lezers zich dit realiseren wanneer ze je selectieve, gekleurde en bevooroordeelde epistels tot zich nemen. Voor wie benieuwd is waar ik het precies over heb, lees de vernietigende analyse van het boekje Het Immigratietaboe

FvD  Pol linkt naar mijn artikel.

Joost Niemöller 11:43

Pol,
Als je dat ‘vernietigend’ noemt heb je duidelijk mijn boek niet gelezen.
In dat stukje wordt namelijk zoveel bewjsmateriaal in mijn boek over het hoofd gezien als het gaat om de vraag of de immigratie structureel toeneemt, dat er alleen maar sprake kan zijn van kwader trouw.
Dat mag hoor.

FvD: Ik schrijf over de immigratie:
‘Allereerst de immigratie. In de jaren vijftig bedroeg de immigratie 4,6 per 1000 inwoners. In het eerste decenium van deze eeuw was dat gestegen naar 7,3. Je ziet dus inderdaad een behoorlijke stijging.’
Ik ontken dus helemaal niet dat er een stijging van de immigratie is.
Wat structureel betekent voor Joost Niemöller is de redenering dat je de immigratie en emigratie bij elkaar moet tellen: ‘160.000 mensen erin. 133.000 mensen eruit. In 2011 werd Nederland dus 293.000 mensen minder Nederland.’ (Zie punt 1 van mijn artikel)

Kan Niemöller aangeven welke deskundige –bijvoorbeeld demograaf De Beer- zijn manier van tellen onderschrijft? Kan hij überhaupt  één wetenschappelijk stuk noemen die immigratie en emigratie bij elkaar telt???
Als hij had geschreven dat je niet het totale immigratiecijfer moet nemen maar die van allochtonen, dan had ik dat logischer gevonden. Ik schrijf  dan ook:
 ‘Als je de autochtonen buiten beschouwing laat dan kom je op gemiddeld 100.000 immigranten en 69.000 emigranten. Een saldo dus van 31.000.

 Joost Niemöller 13:09

Donnie,
Welke fout of fouten heb ik gemaakt?
Ik heb geprobeerd het stuk van deze Flip te lezen, maar ik zie slechts een bak met cijfers die wordt leeg gegooid.
Als u met een duidelijk punt van kritiek komt, dan praten we weer verder.

FvD: Die duidelijke punten van kritiek staan toch in het stuk? En als er iets onduidelijk is dan wil ik daar graag een toelichting op geven. Die bak met cijfers zijn feiten waarmee ik Niemöller zijn stuk bekritiseer. Je moet inderdaad wel even moeite doen om er in te duiken, maar dat kan voor Niemöller toch geen enkel probleem zijn? Maar als er iets niet klopt dan hoor ik het graag.

Joost Niemöller 13:23

Donnie,
De daling van het aantal moslimmigranten heeft niets te maken met de regeling die onder Cohen is ingevoerd. Dat is een vaak verspreidde mythe. U zou toch echt eens mijn boek moeten lezen, daarin wordt dit precies uitgelegd.
De wet van Cohen ging over asielzoekers. Het aantal asielzoekers is daarna inderdaad gedaald, maar dat had niks te maken met de wet. Er was namelijk een enorme groei in asielzoekers door de komst van grote groepen Afghanen die deel uit maakten van het communistische bewind (voor een deel oorlogsmisdadigers die hier nooit hadden mogen komen) en vluchtelingen in verband met de Joegolsavische burgeroorlog. Toen er aan die verschijnselen een einde kwam, nam ook het aantal asielzoekers af.
Het kan dus voor hetzelfde geld weer toenemen.

FvD: dit is dus geen reactie op mijn artikel. Over die onderwerpen wil ik later nog wel schrijven. Update 24/07: in dit artikel ga ik er wel op in.

 

Joost Niemöller 13:51

Lastig praten met iemand die het boek niet leest.

-Ik heb het in mijn boek over een structurele stijging van de immigratie. Dit geef ik aan met veel argumenten, en ik laat demografen aan het woord die ervoor doorgestudeerd hebben die dit aangeven. Bovendien geeft het CBS de laatste paar jaar telkens weer aan dat het immigratierecord per jaar is overschreden. Flip negeert dit alles en gaat zelf plakken en knippen met statistieken.

-Ik geef in mijn boek aan dat de wetgeving over huwelijksmigratie heeft geleid tot de komst van minder huwelijksmigranten. Sterker nog: Ik ga in op onderzoeken die dit verband aantonen. Flip negeert dit.

-Dat emigratie vooral een kwestie is van de emigratie van hoger opgeleide auchtotonen, toon ik in mijn boek aan met het nodige onderzoek daarnaar. Flip negeert dit.

Anders dan Flip doe ik niet aan creatief boekhouden. Ik ging te rade bij wetenschappers die zelfstandig onderzoek deden.

FvD -Opnieuw hetzelfde argument over de structurele immigratie waar ik het al over heb gehad.

-Een drogreden. Op bladzijde 15 van het boek staat niets over huwelijksmigratie dus dan heb ik het er ook niet over. Hoezo dan Flip negeert het?  Ik ben overigens nog wel van plan om apart te schrijven over de huwelijksmigratie.

– In mijn stuk stond deze grafiek over de migratie van de afgelopen jaren. Gemiddeld emigreerden er 102 duizend mensen en daarvan was een derde, 33.000, autochtoon. Er is dus sowieso geen sprake van ‘voornamelijk autochtonen’. Er komen echter ook autochtonen terug: gemiddeld  20.000. Netto is de emigratie dus 13.000. Ik meen dat in het boek van Niemöller ergens een cijfer staat dat 50% van de autochtonen emigranten hoogopgeleid is (dat is dus 1/6 van alle emigranten. Hoezo dan vooral een kwestie van hoogopgeleide autochtonen.

50% van 13.000 geeft 6.500 hoogopgeleide netto-emigranten.  Een derde van de Nederlanders is hoogopgeleid. Er is dan sprake van een oververtegenwoordiging van 2.200 (17% van 13.000) hoogopgeleiden bij het migratiesaldo.  We hebben pakweg 3 miljoen hoogopgeleiden. Die 2.200 is dan 0,07 procent oververtegenwoordiging.. Totaal irrelevant dus. Dat is precies wat ik beweer. En ik niet alleen.

Maar dit zal wel weer creatief boekhouden zijn. Ik lees artikelen van deskundigen en citeer en verwijs daarna. Anders dan Niemöller echter verschuil ik mij niet achter deskundigen mocht ik onzin opschrijven.

Uit de migratiekaart 2009 (pdf blz 83), Universiteit van Maastricht, Ministerie van Justitie, 2009:
Er is echter geen sprake van een significante toename van pas afgestudeerde autochtone hoger opgeleiden die in het buitenland werken.

Ook het NIDI (pdf  blz 103) schrijft:
Wanneer we ons richten op de emigratie van de autochtone Nederlander dan blijken hoogopgeleiden een grotere kans hebben om te emigreren, maar het verband is niet bijzonder sterk. Ook als we kijken naar de kenmerken van emigranten in termen van inkomenspositie blijken degenen met de hoogste inkomens, en degenen met de laagste inkomens, meer geneigd te emigreren. Onder de middeninkomens is de emigratiegeneigdheid het geringst.

Ik zou iedereen willen aanraden om even die blz. 103 en begin 104 te lezen want daar staat ook in dat het juist ook goed kan zijn dat een aantal hoogopgeleiden vertrekken.
In ieder geval haalt het de argumenten van Niemöller onderuit. Ik ben dan ook heel benieuwd welke onderzoeken de conclusies van het NIDI, UvA en Ministerie van Justitie tegenspreken .

Anders dan ik doet Niemöller niet aan creatief boekhouden.  Bewijzen levert hij echter niet. Hij verschuilt zich alleen achter de wetenschappers in zijn boek. Laat dan maar zien zou ik zeggen Niemöller: namen, rugnummers en bronnen.

Tipo 14:11 (in stukjes geknipt))

Flip van Dyke weerlegt niet dat migratie het karakter heeft van vervanging van de oorspronkelijke bevolking in bevolking uit andere landen. Per jaar verschilt de mate van die vervanging, maar er is altijd sprake van vervanging. Dat bedoelt Joost Niemoller met het ‘optellen van emigratie en immigratie’. Eigenlijk bedoelt Joost Niemoller dat het immigratiesaldo afgetrokken moet worden van het emigratiesaldo en dat je dan de totale vervanging van de Nederlandse bevolking in allochtone bevolking hebt.

FvD  Vervanging voor een gedeelte van de autochtone bevolking door een allochtone, vindt altijd plaats. Al eeuwen. In ieder land in de wereld -m.u.v. van Noord Korea of zo. Niet alleen in landen, maar ook op het niveau van steden en dorpen, in wijken en straten door verhuizing van de autochtone bevolking. Ook onze autochtone emigranten worden allochtonen voor het buitenland zodra ze de grens over zijn.

In de VS worden nakomelingen van immigranten geboren in de VS First generation Americans genoemd. In NL 2e generatie allochtoon.  Maar ook een kind van een autochtoon en 1ste generatie allochtoon wordt in dit land een allochtoon genoemd (zoals ook in de commentaren genoemd). Zo kloppen we de cijfers lekker op. Dat is dus echt niet overal zo. Ik weet bijvoorbeeld dat in Noorwegen en Denemarken kinderen van een immigrant en een autochtoon niet tot de allochtonen wordt gerekend. In Vlaanderen is een immigrant uit Wallonië een  allochtoon.

Ik ontken helemaal niet dat er ‘vervanging plaats vindt, maar het migratiesaldo van allochtonen bedroeg 0,2% per jaar de afgelopen 15 jaar en dat is heel weinig. Bovendien heeft een de afgelopen 10 jaar een belangrijke verschuiving plaatsgevonden van -de door rechts zo gevreesde- niet-westerse naar westerse allochtonen.
Maar de vraag blijft waarom de immigratie en emigratie bij elkaar tellen? Waarom schrijft Tipo wat Niemöller eigenlijk bedoelt? Waarom vraagt hij niet aan Niemöller wat hij eigenlijk bedoelt.

Tipo 

De afgelopen 15 jaar ‘verliest’ Nederland gemiddeld 13.000 Nederlanders per jaar door emigratie, na aftrek van de terugkerende Nederlanders. Steeds meer autochtonen verlaten dus ons land, elk jaar weer zo een 13.000.

FvD   Bijzonder creatief van Tipo, maar lariekoek natuurlijk. Dat bedoelt niemand met toename of afname. Dus als in 2012 de netto-emigratie 15.000 is en in 2013  100 dan moet de kop luiden: ‘Opnieuw toename van netto-emigratie van autochtonen.’ Kan Tipo in het boek aangeven (of in een serieuze publicatie elders) dat wetenschappers zo redeneren? Ooit in een krant gezien?  Als het zo is dan is ook Niemollers  ‘steeds minder niet-westerse allochtonen emigreren’ fout want je moet dus de jaarlijkse emigranten bij elkaar tellen.

Tipo  

Vervolgens laat Flip van Dyke niet zien dat er de afgelopen 15 of 40 jaar structureel meer allochtonen immigreren, dan emigreren (1 of 2 uitzonderlijkke jaren uitgezondert).

FvD  Stropop. Niemöller noemt dat niet. Niettemin schrijf ik: ‘Als je de autochtonen buiten beschouwing laat dan kom je op gemiddeld 100.000 immigranten en 69.000 emigranten. Een saldo dus van 31.000.’ Zie punt 1. Zie ook het volgende punt.

Tipo  

Wel laat hij een grafiek zien waarin het totale migratiesaldo per 1000 Nederlanders is weergegeven, waardoor de echte stijging wordt onderschat, want de Nederlandse bevolking is sinds 1955 natuurlijk ook gestegen. Een truucje dus van Flip om opeens per het migratiesaldo per 1000 Nederlanders weer te geven en niet de echte hoeveelheden.

FvD  Ik heb geen trucjes nodig. In mijn blog staat onder punt 6: ‘Niemöller verwijst naar dit stuk van het CPB. Op blz. 23 en 24 staan een drietal grafieken over de immigratie, emigratie en het migratiesaldo v.a.1860.’  Als je kijkt naar die grafieken dan zie je dat die ook per 1000 inwoners gaat. Ik doe dus hetzelfde.

Tipo  

De verhouding Nederlanders/etnische minderheden verandert dus sneller dan het algemene migratiesaldo doet vermoeden. Elk jaar weer. Dat is gewoon een feit. Flip van Dyke weerlegt dat niet.

FvD  Ik ontken helemaal niet dat er ‘vervanging’ plaats vindt, maar het migratiesaldo van allochtonen bedroeg 0,2% per jaar van de bevolking de afgelopen 15 jaar. Bij autochtonen was de netto-emigratie minder dan 0,1%.  Samen minder dan 0,3%.  Is dat veel? En verandert het zoals Niemöller zegt: ‘160.000 mensen erin. 133.000 mensen eruit. In 2011 werd Nederland dus 293.000 mensen minder Nederland.’

Ik heb dat even uitgerekend voor 1950 t/m 2009: 5,2 miljoen immigranten en 4,3 miljoen emigranten. Nederland is dus 9,5 miljoen mensen minder Nederland geworden.

Tipo

 Eigenlijk bedoelt Joost Niemoller dat het immigratiesaldo afgetrokken moet worden van het emigratiesaldo en dat je dan de totale vervanging van de Nederlandse bevolking in allochtone bevolking hebt.’

FvD  Wat is dat ‘immigratie- en emigratiesaldo’? Waarom legt Niemöller het zelf niet uit? Ik zie tot nu toe alleen maar: ‘160.000 mensen erin. 133.000 mensen eruit. In 2011 werd Nederland dus 293.000 mensen minder Nederland.’

Mar: 14 juli 09:00

Ik zit zojuist het laatste onderzoek te lezen naar de redenen van vertrek van emigranten (gedaan op verzoek van PVV) en daarin staat:

“Het is niet bekend welk deel van de 20- tot 45-jarige emigranten hoger opgeleid is. Hierover zijn geen cijfers beschikbaar. Gezien de beperkte absolute aantallen emigranten is duidelijk dat er geen sprake is van een massaal vertrek van hoger opgeleide allochtone en autochtone Nederlanders uit Nederland.”

In eerder gedane onderzoeken wordt gemeld dat bijvoorbeeld Nederlanders (oudere en wat beter bij kas zittend) vertrekken naar Duitsland en Nederland, zonder zich bewust te zijn van het feit dat zij emigreren.

FvD Ondersteund dus mijn argumenten.

Conclusie

Niemöller reageert wel, maar gaat nauwelijks in op mijn argumenten. Die vermijdt hij zorgvuldig. In plaats daarvan  reageert hij op dingen die ik niet geschreven heb en op wat anderen menen dat ik heb opgeschreven.  Op vrijwel geen enkel punt gaat hij in op mijn argumenten en weerlegt dus ook niets. Hij doet het af met ‘bak met cijfers’, ‘creatief boekhouden’ en verschuilt zich verder achter zijn boek en deskundigen.

Laat Niemöller eens punt voor punt reageren. Citaten uit het boek, namen, bladzijden en de bronnen.

Update 24/07 Ik heb Niemöller een week geleden gevraagd om te reageren op mijn opmerkingen hierboven. Helaas heeft hij niets van zich laten horen.
Update 3/08 Jammergenoeg weigert hij verder in te gaan op kritiek en noemt hij mij zelfs een trol.
Update 3/9 Niemöller heeft een nieuw artikel geschreven over dit onderwerp en daar heb ik weer een stuk over geschreven: Joost Niemöller jokt weer over de migratie.

Deel 2 over Niemöller zijn boek en de pers hier. Deel 3 over asiel hier.

12 thoughts on “Niemöller reageert –niet- op kritiek op zijn boek Het Immigratietaboe.

 1. Donutz

  Jammer, maar het verbaasd me nu ook weer niet zo veel. Niemöller lijkt niet serieus in te gaan op kritiek. Tot nu toe heb ik heb slechts in een reageersel toe zien geven dat hij een foutje had gemaakt in de krant en bij K&B mbt crimaliteits cijfers onder allochtonen, maar een echt publiekelijke rectificatie doet hij niet. Het is natuurlijk niet leuk als je fouten maakt, maar als journalist moet je toch over je eigen schaduw heen kunnen stappen. Het lijkt mij dat je alleen maar waardering oogst door fouten toe te geven. Nu kan ik wel gaan speculeren waarom Niemöller dit niet doet zoals star aan eigen gelijk vasthouden, schaamte, een bepaalde agenda etc. Maarja, daar schieten we ook niets mee op. We kunnen het ook positief bekijken: hij is zich bewust van (onderbouwde) kritiek en geeft een korte reactie. Of dat een stap naar het openen van een debat is moeten we nog zien (lijkt er vooralsnog niet op). Dat zou je eigenlijk wel van hem mogen verwachten als hij oprecht het ‘migratietaboe’ wil doorbreken: de dialoog aangaan en het niet bij een monoloog houden.
  In iedergeval leuk om te zien dat het DDS publiek je site heeft gevonden. 😉

 2. Donutz

  Trouwens wel opvallend dat journalist Niemöller wel ingaat op kinderachtige/belachelijke berichten dat hij een extreem rechts mannetje zou zijn door een heel artikel over hoe de reageerders op Joop hem in de nazi hoek drukken, te wijden. Maar een reactie of artikel over onderbouwde en fatsoenlijke kritiek op zijn boek en artikelen zit er zo te zien niet in. Jammer… ik zou het wel op prijs stellen als hij op zijn minst inging op de belangrijkste punten, zelfs al zou hij vasthouden aan zijn gelijk. Hoe moeilijk kan het zijn om toe te lichten waarom jij, Flip, “creatief zou boekhouden”. Dan zou hij daar toch makkelijk door heen moeten kunnen prikken als de feiten en rode draad zijn bevindingen ondersteunen… Of kan hij dat niet en ontwijkt daarom de dialoog? Ik denk dat ik het wel weet.

  Wie wet krijg je wel een reactie als jij je niveau verlaagt tot kinderachtige, gemene reacties als “Joost is een nazi” etc. ? Haha. Nee, dat zou ik maar niet doen, gewoon proberen op basis van feiten en fatsoen de dialoog blijven zoeken, wellicht dat hij op een dag wél het debat durft aan te gaan.

 3. tipo

  Mooi weerwoord. Inderdaad kun je het beter aan Niemoller vragen, wat hij zelf bedoelt. Ik kan natuurlijk niet in het hoofd van Joost kijken. Ik probeerde enkel aan te geven dat er elk jaar inderdaad iets minder dan 0,1% van de Nederlanders definitief kwijtraakt door netto-emigratie en dat er nett0 m iets minder dan 0,2% allochtonen bijkomen (tov de gehele Nederlandse bevolking).

  Per jaar is dat verwaarloosbaar, per decenium is dat merkbaar en omdat de nieuwkomers zich voornamelijk in zeer beperkte gebieden (op een beperkt aantal vierkante meters) vestigen en gemiddeld vruchtbaarder zijn, is dat na 20 jaar heel erg zichtbaar, voelbaar en merkbaar.

  Even afgezien of je er nu een probleem in ziet of niet.

  Kijk, als je in een weiland staat tussen de koeien of op een naakstrand ligt, dan merk je niets van immigratie. Als je in bepaalde stedelijke wijken kijkt, in de kassen of schoonmaakbranche of in de cleanroom van ASML, dan lijkt het wel alsof ze elkaar allemaal opgezocht hebben. In de gevangenis of bijstand krijg je dat gevoel ook.

  Flip heeft dus gelijk dat de migratiecijfers niet indrukwekkend zijn afgezet tegen de hele Nederlandse bevolking, maar 20.000 man zijn wel een hoop mensen als ze allemaal voor je deur of op je werk staan opeens. Nog even afgezien van het feit dat de hardwerkende Polen helemaal niet in de cijfers voorkomen, maar als je naar de nummerborden van vrachtwagens kijkt, dan zie je dat ze toch binnen 10 jaar meer dan de helft van de vrachtwagenchauffeurs geworden zijn in Nederland.

  Maar goed, ik spreek dus niet voor Niemoller, maar gaf mijn eigen verklaring van dingen. De feiten die Flip daarbij geeft zijn nuttig, maar maken de effecten die voelbaar zijn niet minder. Er vindt blijkbaar een concentratie plaats van allochtonen die zich beperken tot een klein aantal woongebieden en een klein aantal branches (of uitkeringsarrangementen en detentie). Juist daar zijn ze heel zichtbaar en lijken het er veel meer dan in werkelijkheid. Maar dat maakt de kosten van verkeerde vormen van immigratie niet lager.

  Doel moet dus niet worden spreiding oid, maar focus kwaliteit.

 4. vandyke Post author

  Dank Tipo

  Raken we wel autochtonen kwijt?
  Als we er vanuit gaan dat de afgelopen 100 jaar ieder jaar 13.000 autochtonen ons land netto verlaten dan verandert er eigenlijk niets omdat er dan ook niet 13.000 autochtonen doodgaan ieder jaar in ons land maar in het buitenland.

  Het enige dat je dan kan zeggen is dat er permanent een groep van, pakweg, 500.000 ooit uit Nederland geëmigreerden autochtonen, niet in Nederland wonen.
  Omdat in de jaren vijftig nu juist veel autochtonen zijn geëmigreerd zou het heel goed kunnen dat het aantal autochtonen in het buitenland afneemt.

 5. tipo

  LOL@Van Dyke

  En uw vraag is of u creatief boekhoudt? 😉
  We kunnen het verliezen van 13 duizend Nederlanders aan emigratie inderdaad ook zien als een verlaging van de levensverwachting in Nederland en een beperking van de greep uit de AOW- en pensioenpot als die niet in het buitenland worden uitgekeerd. Wellicht is emigratie van Nederlanders dus een betere maatregel, dan verhoging van de AOW-leeftijd.

  Blijft natuurlijk het probleem over, dat allochtonen gemiddeld meer kosten en zij die Nederlandse emigranten komen vervangen. Weg voordeel.

 6. vandyke Post author

  @Tipo. In principe kost het ons geld omdat de groep die het meest immigreert jong is en ons wel flink heeft gekost aan opleiding en andere kosten.

  Is het wel zo dat immigranten ons nu wel meer kosten?. Ik ben ook niet voor niets niet ingegaan op de opmerking van Niemöller en de lager opgeleiden die immigreren.
  Dat wordt een stevig artikel dat ik nog moet schrijven

 7. tipo

  @Van Dyke
  Op zich is het niet zo interessant om naar de kosten van alle emigratie en immigratie bij elkaar opgeteld te kijken. Interessanter is het om te kijken naar emi- en immigratie die veel kost en emi- en immigratie die veel oplevert. En vervolgens of je het ene kunt stoppen en het andere kunt stimuleren.

  Uitganspunt zou (imho) moeten zijn dat migratie winstgevend wordt of op zijn minst kostendekkend is voor de Nederlandse belastingbetaler.

 8. vandyke Post author

  @Tipo Dan moet je toch eerst eens de cijfers op een rijtje krijgen voor wat betreft de immigratie en emigratie. Tot nu toe hoor ik dit land alleen maar onzin en dat meen ik echt: alleen maar onzin.

  Allereerst moeten dus de echte feiten op tafel komen over de migratie. Pas dan kan je een discussie gaan beginnen.
  Helaas dat Niemöller wel zegt dat hij de feiten op tafel wil krijgen, maar vervolgens klopt er weinig van.

  Ik ben er een groot voorstander van om de kosten van de immigratie te berekenen, maar wat doe je bijvoorbeeld met asielzoekers?

  Bovendien: ook een autochtoon is niet kostendekkend en dat gaat alleen nog maar erger worden.

 9. tipo

  @Van Dyke
  Wat dat betreft, doe je goed werk door de cijfers wel op tafel te leggen.

  Soms stroken die cijfers niet met de ervaring die mensen hebben. Dan worden ze boos. Als je in Amsterdam-West of de Schilderswijk in Den Haag woont, dan kan je nauwelijks voorstellen dat per jaar gezien de immigratie tov de gehele NL-bevolking zo marginaal is. Want je ziet toch op straat wat je ziet, nietwaar?

  En ja, asielzoekers. Het zou fijn zijn als die ook vanaf het begin hun eigen broek op moesten houden. Ook voor henzelf overigens. Daar kan wel een beetje hulp aan gegeven worden, maar doel moet wel worden om overheidsonafhankelijk te worden. Juist asielzoekers weten waarom.

 10. vandyke Post author

  @tipo

  Inderdaad kan die ervaring anders zijn. Ik maak dat heel veel mee tijdens discussies. Ik lieg met mijn cijfers want als ik naar buiten kijk… Wonderbaarlijke gaven hebbben die mensen. Uitleggen dat wat je buiten ziet niet voor heel Nederland geld, heeft geen zin. Het CBS wordt namelijk geleid door de PvdA. Zeggen dat ook de PVV gebruik maakt van die cijfers is aan dovemansoren gericht.
  Dat maakt discussie heel erg moeilijk.
  Ze krijgen ook nauwelijks weerwoord want in de media zijn er vrijwel geen journalisten die wat van de migratie weten.
  Ze worden wel gevoed door leugens van bijvoorbeeld Joost Niemöller, maar hij is helaas niet de enige. Triest genoeg wordt hij door hele volksstammen geloofd. Kijk maar eens hoeveel inhoudelijke kritiek hij krijgt op zijn onzin verhalen. Het interesseert ook niemand wat of het niet of wel klopt. Als je maar een allochtoon naar beneden trapt dan kan je alles vertellen. Dit alles heeft een klimaat geschapen die uiterst kwalijk is. Ik noem het zelfs gevaarlijk.

  Asielzoekers moeten zo snel moegelijk aan het werk als ze hier mogen blijven. Snelle procedures zijn noodzakelijk en in 2010 is er al een snellere procedure ingevoerd waardoor de werkvoorraad drastisch afnam. Sommige onderzoeken doen nu eenmaal lang. Dat zit in de aard van het beestje. Laat die mensen dan ook zo snel mogelijk werken zodat ze zelf in de kosten van de opvang kunnen voorzien.
  En in die opvang kan denk ik ook best flink gesnoeid.

 11. Donutz

  Iedereen behoort gewoon naar vermogen te particperen in de samenleving. Het belangrijkste is dan dat het gezin een eigen (en voldoende) inkomen binnen haalt, al heb ik het niet zo op bureaucratische realiteit zoals de “duurzaaminkomens eis 100% minimumloon” (of 120% zoals diverse partijen willen). Laat iemand lekker zijn ding doen en reken een individu af op zijn doen en laten. Een hele groep bevooroordeel (positief of negatief) wegzetten is kansloos, schadelijk en gevaarlijk. In de praktijk zal menig asielzoeker inderdaad zelf zo snel mogelijk een baan moeten vinden.

 12. tipo

  Asielzoekers zouden eigenlijk tijdens hun procedure al een tijdelijke werkvergunning moeten krijgen van 3 maanden, een half jaar of een jaar. Indien de asielaanvraag geweigerd wordt, maar de asielzoeker wel kan aantonen dat hij gedurende de hele procedure zijn eigen broek ophoudt, dan zou hij alsnog in aanmerking voor een verlenging van de tijdelijke werkvergunning met een jaar moeten komen. Dan kan hij/zij gedurende 5 of 10 jaar jaarlijks aantonen dat hij/zij (a) geen uitkering aanvraagt, (b) in een woning woont, (c) de zorgverzekering betaalt, (d) geen strafblad heeft. Zolang a,b,c en d elk jaar in orde blijken, wordt de werkvergunning verlengt, totdat een permanente werkvergunning in NL aanwezig is. (of naturalisatie tot Nederlander). Heel globaal werkt het sinds kort zo in Zwitserland en dat vind ik een eenvoudige, heldere en doeltreffende manier van omgaan met mensen, zowel de nieuwkomer als de reeds aanwezige belastingbetalers.

  Dit kan overigens niet zo makkelijk worden ingevoerd in NL, vanwege de Raad Van Europa en EU-richtlijnen. Natuurlijk zijn rechten van mensen belangrijk, maar het moet niet tot het tegenovergesteld leiden dan de bedoeling is. Met ellenlange procedures die er in het verleden in ieder geval waren, zijn juist mensonwaardige situaties ontstaan, waarbij mensen 10 jaar werkeloos werden gehouden, wat de NL samenleving heel veel geld kost en die mensen doodongelukkig maakt.

  Maar als een asielzoeker geen geldige aanspraak op asielzoekerschap maakt en bovendien in Nederland zijn broek niet op kan houden, dan is terugkeer het enige alternatief.

  Ik denk dat de grote meerderheid van de Nederlanders wel positief is tegen mensen die hun eigen boontjes doppen, immigrant, asielzoeker of niet. Het heeft iets rechtvaardigs om daar naar te streven.

Leave a Reply