Verdubbelt het aantal moslims in Nederland iedere 12 jaar?

Regelmatig worden de meest wilde getallen genoemd over de groei van het aantal moslims in Nederland. In dit stuk probeer ik wat duidelijkheid te verschaffen.
Allereerst is het moeilijk te berekenen hoeveel mensen er van een bepaald (on)geloof zijn. Het wordt immers niet geregistreerd. Vroeger wel en dan werd het in het bevolkingsregister opgenomen bij geboorte. Je had dan het (on)geloof van je ouders. Dat bleef dan de rest van je leven zo tenzij je het liet veranderen. Dat gebeurde natuurlijk nooit dus het was een onzinnige registratie. Bovendien zou ik zeggen, wat gaat het de overheid aan wat ik geloof? Het is dus afgeschaft. Ik meen een twintig jaar geleden.

UPDATE 3/10/14 belangrijke update o.g.v. cijfers van het CBS van gisteren. Zie onderaan.

Het CBS levert echter wel cijfers over het geloof. Het aantal katholieken, protestanten, hindoes, moslims, atheisten enzv. wordt wel degelijk onderzocht. De methode die tot 2004 werd gehanteerd om het aantal moslims te berekenen beschrijft  het CBS zelf als nogal grof (artikel .blz 35). Zo hield men geen rekening met dat uit bijvoorbeeld Iran natuurlijk eerder een atheïst, christen of jood zal emigreren dan een geharnaste aanhanger van ayatollah Khomeini. Daarom is men overgegaan op enquêtes. Citaat uit het artikel:

Met het nieuwe weegmodel kwam uit de POLS-enquête 2005/2006 een totaal van 857 duizend islamieten. Dat komt overeen met zo’n 5 procent van de bevolking. De recente cijfers, op basis van de jaren 2007/2008, geven aan er 825 duizend islamieten zijn. Opgemerkt dient te worden dat deze daling met 32 duizend Islamieten niet statistisch significant is. De laatste vier jaar is het percentage islamieten in ons land gelijk gebleven.

Volgens de oude methode waren er in 2004 944.000 moslims. Dat scheelt nogal. Om tot een huidige schatting te komen gebruik ik zelf een eenvoudig rekensommetje: het overgrote deel van de moslims is eerste en tweede generatie afkomstig uit een moslimland (zonder Indonesië). Daarnaast heb je nog wat kleine groepjes zoals bijvoorbeeld 10% van de Surinamers en een klein plukje derde generatie. Ook zijn er enkele duizenden autochtonen, die niet tot de derde generatie horen, moslim. Op 1 januari 2007 waren er 936.00 eerste en tweede generatie allochtonen uit moslimlanden en als je daar 90% van neemt dan kom je vrij aardig in de buurt van het aantal moslims van de enquête. Op 1 januari 2011 waren er 1.022.000 moslimland-allochtonen (MLA) en als je daar die 90% van neemt dan kom je op 920.000 moslims totaal in ons land en dat is 5,5% van de bevolking.

De ontwikkeling van de allochtone bevolkingsgroep uit moslimlanden is dus een redelijk goede graadmeter om te schatten hoe het aantal moslims in ons land zich ontwikkeld op dit moment. Ik geef onderstaand cijfers van alle allochtonen uit moslimlanden dus zonder daarvan 90% te nemen. Na een aantal grafieken van de laatste 15 jaar, ga ik in op een berekening van voor  2005 werd gebruikt en die loopt vanaf 1971.

Grafiek 1 laat de groei van de generaties en het totaal zien:

Helaas zijn er geen gegevens van voor 1996.
We zien een gestaag oplopend aantal MLA: 1-1-1996  606.000 en 15 jaar later 1.023.000. Een stijging van 70%! De rode lijn geeft de stijging van 1MLA. In de zes jaar van 1996-2001 groeide 1MLA met 21.000 gemiddeld per jaar. In de negen jaar 2002-2010 met gemiddeld 5.000. 2MLA groeide  in de eerste periode met 18.000 en in de tweede met 16.000.

Die groeicijfers kunnen we in detail bekijken:

Figuur 2 geeft de jaarlijkse groei in aantallen. De 1MLA (rode lijn) vertoont een wat grilliger patroon: na 2001 gaat het peilsnel omlaag en dat komt voornamelijk door de invoering van strengere asielregels in 2001. Daarna weer een stijging i.v.m. een categorale bescherming voor Irakezen en Somaliërs. Toen die werd opgeheven in 2009 daalde het aantal weer. Ook in 2011 zet die daling voort, maar dat staat nog niet in de grafiek. 2MLA zie je oplopen naar een hoogste aantal toename van bijna 20.000 in 2000.

Het volgende figuur geeft de groei per jaar in percentages:

In de jaren negentig nog groeipercentages tussen de 5 en 6 procent voor totaal en al in 2001 zie je de kentering: het groeipercentage ligt de laatste jaren rond de 2%.

Het laatste figuur over de resente jaren geeft de totale groei in percentages met als index 1-1-1996=100

Dat is een forse groei, vooral voor 2002, maar is het in de geschiedenis bijzonder?

Frans Groenendijk reageerde op de website van de Dagelijkse Standaard op een opmerking van mij over een verdubbeling van het aantal moslims iedere 12 jaar. Ik maakte die omdat een andere bekende reageerder bij DS, Toetssteen, op de website van Groenendijk, in een reactie  op een artikel van Groenendijk beweerde dat iedere 12 jaar het aantal moslims  verdubbeld. Groenendijk in DS:

Toen ik gegevens van de CBS-tabel omzette in een grafiekje was ik er eerlijk gezegd zeer verbaasd over hoe dicht de ontwikkeling van dat aantal een lineair verband benaderde. Echt bijna precies een verdubbeling per 12 jaar.

Heeft Groenendijk gelijk? Ja en nee: de groei was de vorige eeuw meestal veel hoger en is deze eeuw veel lager. Alleen van 1993 t/m 2001 was er sprake van een verdubbeling.

In de volgend tabel is gebruik gemaakt van de (inmiddels stopgezette) tabel die Groenendijk ook gebruikte voor zijn onderzoek:

De rode lijn (linkeras) geeft het aantal moslims zoals die zijn geschat door het CBS van 1971 tot 2004. Ik heb zelf die lijn doorgetrokken o.g.v. de groei van de MLA (stippellijn). Volgens de telling waren op 1 januari 1971 54.000 moslims in ons land. Twaalf jaar later waren dat er 314.000 en in 1995 625.000 en weer 12 jaar later 986.000.
In 2010 was het aantal gestegen tot 1.077.000 en dat is ongeveer 135.000 meer dan volgens de modernere methode.

De blauwe lijn geeft de groei van telkens de afgelopen twaalf jaar. In 1983 was het aantal 5,8 keer het aantal van 1971. In 1995 was die precies 2. Op dat moment verdubbelde dus de bevolkingsgroep in 12 jaar. In 2007 was het 1,6 maal 1995. Er was dus geen verdubbeling meer maar een stijging van 60%. In 2010 was er sprake van een verdere daling naar 1,4.

Conclusie:
De toename van het aantal moslims –hoe je het ook berekent-  daalt gestaag. Het is onzin om op grond van behaalde resultaten uit het verleden maar aan te nemen dat het in de toekomst ook zo zou zijn. Om te kunnen verdubbelen tussen 1-1-2001 en 1-1-2013 komen we alleen al op 1-1-2011 300.000 1MLA tekort en dat tekort is alleen maar opgelopen in 2011 en de eerste helft van dit jaar.
Op dit ogenblik wordt de stijging van MLA nog versterkt doordat de groep zo jong is en het aantal overleden nog gering is. Dat gaat de komende jaren toenemen.
De daling van de toename van 2MLA zal zich voortzetten omdat er steeds meer moslima’s 40+ worden.

Joop de Beer, een van de geïnterviewde deskundigen in het boek van Niemöller, heeft berekend dat het percentage moslims nog zal stijgen naar 8% in 2050 in het meest waarschijnlijke scenario.

Ook het CBS gaat in zijn prognose voor 2010-2050 niet uit van grote toenames. Niettemin leven wij in een onzekere wereld. Een nieuwe Amerikaanse president die graag weer een oorlog begint? Wij leven echter met heel andere vreemdelingenregels dan voor 2001. Het is niet eenvoudig om hier een verblijfsvergunning te krijgen. Niettemin werd ons vorig jaar door menig zwartkijker voorspelt dat wij een tsunami uit Noord-Afrika konden verwachten. Het aantal asielzoekers is inderdaad in 2010 gestegen met … 50.

Bronnen CBS:
Bevolkingsontwikkeling; herkomstgroepering en generatie (link januari 2015 aangepast)
Bevolking;   Islamieten en hindoes in Nederland, 1 januari

Lees ook:
De ‘Massa-immigratie’ uit Moslimlanden. Update
De migratie uit niet-westerse landen ontleed.

UPDATE 3/10/14
Het CBS is gisteren met cijfers gekomen van het aantal gelovigen. Volgens het CBS is 5% van de bevolking moslim. We hebben hierboven gezien dat het al een tijdje 5% is. Onderaan het CBS-stuk staat een link naar deze excel-cijfers en daar staan de gemeenten met het percentage moslims. RTL heeft daar een infographic van gemaakt (met een beetje boze reactie van mij vanwege de kop). Met behulp van het aantal inwoners per gemeente is het uit te rekenen hoeveel dan het totaal aantal moslims is: 715.000. Dat is flink minder dan bij eerdere metingen. Nu zit er een klein addertje onder het gras. In vorige rapportages berekende het CBS inclusief kinderen. De kinderen krijgen dan het geloof van de ouders. Zo is uit te rekenen hoe groot het aantal gelovigen van de gehele bevolking is. In deze rapportage worden de percentages van de volwassen bevolking gegeven. Nu heeft de groep moslims een hoger percentage kinderen dan rest van de bevolking. Dat heeft twee oorzaken: moslima’s hebben meer kinderen gemiddeld per vrouw en de bevolkingsgroep is jonger waardoor het percentage vrouwen in de vruchtbare leeftijd hoger is. Van de totale overige bevolking is ongeveer 19% beneden de 18 jaar en bij moslims is dat ongeveer 31%. Het getal van 715.000 moet dus verhoogd worden met 12% en dan kom je op 800.000 oftewel 4,75 procent.

Toeoevoeging 13-06-2015: hier heb ik denk ik een fout gemaakt: bij die 715.000 had ik moeten tellen 221.000 kinderen en dan kom je op 936.000. 

Ik heb nog even de stand van 1 januari van dit jaar berekend volgens de hierboven beschreven 90% methode en kom dan op 967.000 moslims in ons land en dat is dan 5,75% van de bevolking. In ieder geval ligt ook dat nog ver van allerlei doemscenario’s waarbij het aantal moslims tot astronomische waarde zal stijgen. In dit artikel een aantal voorbeelden.

Toevoeging 17:30
Groei aantal moslims volgens methode ‘90%’
groei update met 2013

 

Bron CBS
Speciaal voor deze  zotten

 

 

10 thoughts on “Verdubbelt het aantal moslims in Nederland iedere 12 jaar?

 1. vandyke Post author

  Frans Groenendijk heeft op DS een commentaar geleverd:

  Naar aanleiding van een eerder ‘begin van discussie’ hier op DDS heeft Flip van Dijke een nieuw stukje geschreven op zijn eigen site.
  Op zich wel fijn dat hij daarin zegt dat ik deels gelijk heb.
  Er zitten drie problemen aan zijn bijdragen:

  -zijn uitgangspunt is zoeken naar mogelijkheden om gegevens te relativeren. Het pijnlijkst komt dat tot uiting in het triomfantelijke spreken over “afname van de toename”. Als reactie op mensen die zouden beweren dat we onontkoombaar afstevenen op een mohammedaanse meerderheid in heel Nederland is zo’n soort relativering op zijn plaats. Dat is niet het verhaal van Joost Niemoller en de wetenschappers die hij ondervroeg.

  -Hij schrikt er niet voor terug om een passage van Joost over immigratie cijfers te ‘pareren’ met cijfers over het migratiesaldo.

  -Omdat de nieuwere data van het CBS iets betrouwbaarder lijken dan de oudere gaat hij ervan uit dat ze nu betrouwbaar zijn, terwijl er nog zeer veel op aan te merken is.

  Het is een niet te volgen kritiek. Waar heb je het over? Heb je het over andere stukken die ik geschreven heb of over dit stuk? Ik dacht eerst dat de kritiek ging over mijn laatste blog, maar ‘waar staat ‘afname van de toename’ en Niemöller wordt slechts zijdelings genoemd. De laatste opmerking over data lijkt over dit stuk te gaan, maar dat weet ik niet zeker.

  Deels gelijk. Inderdaad, maar dat gaat over de vorige eeuw. Voor deze eeuw gaat het niet op. De groei nu van het aantal moslims van de afgelopen twaalf jaar is sinds 1983 niet meer zo laag geweest. Een verdubbeling iedere twaalf jaar zit er echt niet meer in. Het is zelfs uiterst onwaarschijnlijk dat er binnen 50 jaar überhaupt nog tot een verdubbeling komt gerekend vanaf nu.

 2. Mali

  Meneer Van Dyke, kunt u ook in een staafdiagram verwerken wat de bijdrage (premies e.d.) van allo- en autochtonen is aan het sociale zekerheidssysteem?
  Zo’n systeem werkt met inkomsten en uitgaven.
  Als bijvoorbeeld een allochtoon op de leeftijd van 50 jaar naar Nederland komt, kan hij
  maximaal maar 15 jaar AOW premie betalen (zijn AOW wordt gekort en aangevuld met bijstand), terwijl een beiden werkend echtpaar die vanaf hun 15de jaar in nederland werkten maximaal 2 x 40 jaar premie betalen voor één volldige AOW uitkering.
  En hoe werkt dat bij alle andere uitkeringen en toeslagen? Als de uitgaven groter zijn dan de premies (per bevolkingsgroep) resteert er uiteindelijk een tekort.
  Kunt u ook eens uitzoeken, concreet, en weergeven wat voor een verhouding bijdrage/uitkering er bestaat voor de ouderen, de z.g. grijze golf.

 3. Testman

  “De toename van het aantal moslims –hoe je het ook berekent- daalt gestaag.” Maar is dat een geruststelling? De groei daalde van 100% over 1996-2001 tot 70% over 2001-2010. De absolute aanwas-snelheid is waarschijnlijk gelijk gebleven, maar in relatie tot de reeds aanwezige bevolking relatief kleiner geworden. Dat zegt echter niets zinvols en de aanwas moslims zal met hetzelfde tempo in absolute aantallen blijven doorgaan.

 4. vandyke Post author

  @Testman Dank voor uw reactie. 100% groei 1996-2001 en 70% 2002-2010?

  Op 1-1-1996 waren er 606.000 MLA en op 1-1-2002 837.000 Dat is een stijging van 231.000, 38%, in 6 jaar. Een groei van 38.500 per jaar.
  Op 1-1-2011 waren het er 1.023.000 dat is een stijging van 185.000, oftewel 28%, tov 2002 . Een groei van 20.600 per jaar. Dat is dus bijna een halvering van de groei in aantallen.
  Zie figuur 1
  Zoals ook uit dat figuur blijkt komt de stijging in de 1ste periode voor meer dan helft, 54%, door de 1ste generatie, terwijl die in de 2e periode maar voor 22% zorgde voor hogere aantallen.
  Zijn er dan meer baby’s geboren? Nee, in de eerste periode was het aantal baby’s gemiddeld 17.700 en in de 2e 16.000.

  Ik denk dus dat uw berekening niet klopt.

 5. Pingback: Massa-immigratie uit moslimlanden. Update 2013 | Sargasso

 6. kees

  Hier wordt niet eens gekeken naar het grote aantal autochotone moslims. Verder snap ik het wel. De islam en moslims zijn zo vaak in het nieuws dat je vroeg of laat wilt weten wat het is. Ja , de media weet hoe ze iets zwart kunnen maken , hoe ze je iets kunnen laten haten. Door het zelf te bestuderen kom je erachter.

 7. vandyke Post author

  @Kees Dank voor je commentaar en mijn excuses voor de wat late reactie.
  Zijn er grote aantallen autochtone moslims? Als je daar cijfers over hebt dan hoor ik dat graag.
  Het is niet zo dat die autochtone moslims niet in de cijfers zitten. Het CBS ondervraagt iedereen naar zijn geloof en dus ook autochtonen.

 8. ruud

  Flip van Dyke is een synoniem van een links radikale politiek correcte auteur bekend om zijn
  gesjoemel met cijfers… en halve waarheden.
  De werkelijkheid is veel erger, 50 % van de baby’s in Nederland zijn niet van Nederlands komaf…
  Hij sjoemelt met waarheden, doordat hij (en het CBS) alle 2e en 3e generaties (de grootste) Moslim allochtonen en hun kinderen als Autochtoon meetelt!!
  Daarbij gaat de door Brussel aangewakkerde Moslim-emigratie gewoon door…
  https://www.youtube.com/watch?v=sv5UzALN080

Leave a Reply